KESAN KESEJAHTERAAN, SOKONGAN ORGANISASI DAN ORGANISASI DAN KEPIMPINAN PENGAGIHAN INSTRUKSIONAL TERHADAP

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KESAN KESEJAHTERAAN, SOKONGAN ORGANISASI DAN ORGANISASI DAN KEPIMPINAN PENGAGIHAN INSTRUKSIONAL...

 • KESAN KESEJAHTERAAN, SOKONGAN

  ORGANISASI DAN KEPIMPINAN PENGAGIHAN

  INSTRUKSIONAL TERHADAP SIKAP

  OPTIMISTIK AKADEMIK GURU DAN

  KESEDARAN ORGANISASI SEKOLAH

  YING YEN YEN

  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  2016

 • KESAN KESEJAHTERAAN, SOKONGAN

  ORGANISASI DAN KEPIMPINAN PENGAGIHAN

  INSTRUKSIONAL TERHADAP SIKAP

  OPTIMISTIK AKADEMIK GURU DAN

  KESEDARAN ORGANISASI SEKOLAH

  oleh

  YING YEN YEN

  Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi

  Ijazah Doktor Falsafah

  JULAI 2016

 • ii

  PENGHARGAAN

  Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi

  penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penyelia utama saya, Prof. Dato’ Dr.

  Abdul Rashid Bin Mohamed atas bimbingan, bantuan, nasihat dan dorongan yang

  diberi sepanjang tempoh pengajian saya. Tidak lupa juga ucapan penghargaan

  ditujukan kepada penyelia bersama, Prof. Madya Dr. Melissa Ng Lee Yen bt.

  Abdullah yang banyak memberikan cadangan untuk membolehkan saya

  menyempurnakan kajian ini.

  Saya juga ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada pihak

  Bahagian Tajaan, Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah menawarkan cuti

  belajar bergaji penuh tanpa biasiswa kepada saya selama tiga tahun setengah. Jasa

  baik dan kerjasama daripada pelbagai pihak yang terlibat secara langsung dan secara

  tidak langsung termasuklah Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan

  Negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis yang memberikan kebenaran untuk

  menjalankan kajian di sekolah-sekolah Zon Utara Semenanjung Malaysia amatlah

  dihargai. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pengetua dan

  guru di sekolah kajian kerana tanpa kerjasama mereka kajian ini tidak akan berjaya.

  Akhir sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli

  keluarga terutamanya suami tersayang, Chen Siew Ping yang banyak berkorban dan

  memberi sokongan untuk menyemarakkan semangat saya bagi menyempurnakan

  kajian ini.

  Sesungguhnya segala budi dan jasa kalian tidak terbalas dengan kata-kata.

  Semoga kalian dilimpahi kurnia Tuhan dan menerima pembalasan atas segala

  sumbangan dan pengorbanan yang telah diberikan.

 • iii

  ISI KANDUNGAN

  Muka Surat

  PENGHARGAAN......................................................................................................ii

  ISI KANDUNGAN....................................................................................................iii

  SENARAI JADUAL...................................................................................................x

  SENARAI RAJAH....................................................................................................xv

  SENARAI LAMPIRAN................ .........................................................................xvii

  SENARAI KATA SINGKATAN..........................................................................xviii

  ABSTRAK.................................................................................................................xx

  ABSTRACT............................................................................................................xxii

  BAB 1 : PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan.........................................................................................................1

  1.2 Latar Belakang Kajian.......................................................................................5

  1.2.1 Kepimpinan Pengagihan Instruksional…..............................................5

  1.2.2 Sikap Optimistik Akademik Guru ……................................................8

  1.2.3 Kesedaran Organisasi Sekolah..............................................................8

  1.2.4 Kesejahteraan Organisasi…………………………………………...…9

  1.2.5 Tanggapan Sokongan Organisasi……………………..……………...10

  1.3 Pernyataan Masalah.........................................................................................11

  1.4 Objektif Kajian................................................................................................18

  1.5 Soalan Kajian..................................................................................................19

  1.6 Kepentingan Kajian.........................................................................................20

  1.7 Batasan Kajian.................................................................................................24

 • iv

  1.8 Definisi Konseptual........................................................................................26

  1.8.1 Kepimpinan Pengagihan Instruktional…............................................26

  1.8.2 Kesejahteraan Organisasi....................................................................29

  1.8.3 Sikap Optimistik Akademik Guru ……..............................................31

  1.8.4 Kesedaran Organisasi Sekolah............................................................32

  1.8.5 Tanggapan Sokongan Organisasi……………………...…………….33

  1.9 Rumusan..........................................................................................................33

  BAB 2 : SOROTAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan......................................................................................................35

  2.2 Senario Pentadbiran Pendidikan di Malaysia.................................................35

  2.3 Konsep dan Definisi Kepimpinan…..............................................................37

  2.4 Kepimpinan dan Pengurusan…......................................................................39

  2.5 Kepimpinan Instruksional…….………………………………...………......42

  2.6 Kepimpinan Pengagihan…………………………………………………….45

  2.6.1 Definisi Konseptual Kepimpinan Pengagihan..................................47

  2.6.2 Model Kepimpinan Pengagihan……………………………….......48

  2.6.3 Kepimpinan Pengagihan dalam Pendidikan……..………...………53

  2.7 Kepimpinan Pengagihan Instruksional...........................................................60

  2.7.1 Konsep dan Definisi Kepimpinan Pengagihan

  Instruksional.....................................................................................61

  2.7.2 Model Kepimpinan Pengagihan Instruksional CSDE

  (2003)................................................................................................63

  2.7.3 Model Kepimpinan Pengagihan Instruksional Gordon

  (2005)..…………………………………………………………......70

  2.8 Kesejahteraan Organisasi...............................................................................73

 • v

  2.8.1 Konsep dan Definisi Kesejahteraan Organisasi................................76

  2.8.2 Model Kesejahteraan Organisasi Hoy, Tarter & Kottkamp

  (1991)………………………………………………………………79

  2.8.3 Kesejahteraan Organisasi Sekolah sebagai Variabel Mediator…....88

  2.9 Tanggapan Sokongan Organisasi...................................................................90

  2.9.1 Konsep dan Definisi Tanggapan Sokongan Organisasi...................92

  2.9.2 Teori Sokongan Organisasi (Eisenberger, Huntington,

  Hutchison & Sowa, 1986)………………………………….….......94

  2.9.3 Latar belakang dan Peramal untuk Tanggapan Sokongan

  Organisasi………………………………………………….………98

  2.10 Sikap Optimistik Akademik Guru …….......................................................101

  2.10.1 Konsep dan Definisi Sikap Optimistik Akademik

  Guru................................................................................................102

  2.10.2 Teori Asas Sikap Optimistik Akademik Guru …….......................104

  2.11 Kesedaran Organisasi Sekolah………………………………...………......117

  2.11.1 Kesedaran Individu (Langer, 1989 & 1992)...................................119

  2.11.2 Kesedaran Organisasi (Weick & Sutcliffe, 2001)…………...…...121

  2.11.3 Kesedaran Organisasi Sekolah (Hoy, 2003; Hoy, Gage,

  dan Tarter, 2004)…………………………………………..……..132

  2.12 Kajian-kajian Lepas………………………………………………………..137

  2.12.1 Kajian-kajian Lepas tentang Kepimpinan Pengagihan

  Instruksional……………………………………………...………137

  2.12.2 Kajian-kajian Lepas tentang Kesejahteraan Organisasi……….....147

  2.12.3 Kajian-kajian Lepas tentang Tanggapan

  Sokongan Organisasi……………………………………………..156

  2.12.4 Kajian-kajian Lepas tentang Sikap Optimistik Akademik

  Guru ……………………………………………………………...161

  2.12.5 Kajian-kajian Lepas tentang Kesedaran Organis