Click here to load reader

Keyboard Kezdőknek

 • View
  62

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

okű

Text of Keyboard Kezdőknek

 • Az els l6p6s

  Biztos ami biztos, szimozatk meg az ujjainkat !Hvelykujj = 1Mutat6ujj =2Kz6ps6ujj =3Gyrfisu = 4Kisujj

  Figltelem!Ez minilkt keznkre vonatkozik!

  Pr6bljuk meg, csak a negyedik ujjunkat, mindenegy6b segitsdg ndlkl feltartani! Ugye nem isolyan egyszer, mint ahogy gondoltuk!No de hova tegyk e az tt'!Keressnk egy kiindul6pontot, jobbanmondva billentvtl En a C-t iavaslom.

  Kdrds: De hol tallunk egy C{?Vlasz: Ha a fekete billentyket jobban megn6z-

  zk, biztos feltnik egy rendszeressdg. M6ghozz6az, hogy kettes 6s hrmas csoportok vltakoznakegyms mellett. Nos, egy C mindig egy kettesfekete csoDortt6l kzvetlen balra tallhat6 feh6rD tentyu-Mr hallom a seg6lykiltisokat:,, De hiszen

  ebbl tbb is van l"

  Igen. Es mindegyiknek sajt neve van: egyvona-las C', k6tvonalas C", hromvonalas C"', (a te-noristrk rlma). Egyes hangszereken nS n6gyvonalasis tallhat6.llapodjunk meg az egyvonalas C-ben. Ez a ki-

  s6rethez tartozd billentysort6l jobbra tallhat6els C billenty. (Lsd az 6br6t abaloldalon!)Helyezzk r jobbkeznk l. ujjt, 6s a tbbit

  lazn, az egyms mellett sorakoz6 msik n6gyfah ,5r h i l l enrv r i rc

  Megjegyzs a kztartds r l:Mintha egy almt fognnk a keznkben. Ha az

  almt elvesszk, rigy maradunk, ujjainkat kissdmeggrbitve.

  tSMB No. 24.

 • Na most tegyk meg els6 stdnkat az tbillentyn:

  c - d - e - f - g 6 s v i s s z a g - f - e - d - c

  F,gy lazz-orgont hagszin nem is szdl rosszul.ugye?Felt6ve, hogy a hangszeft bekapcsoltukl

  Mie l6t t az e ls6, ,e l6adsi" -darabokhoz kezde-

  n6nk, szoros ismerets6get kell ktnnk a mi tbillentynkhz tartozd hanglegyekkel.A hangjegyeket vonalrendszerbe irjuk (5 vonal,

  Ientr6l flfele szimozva).Ha ez nem lenne elegend6, .n. ptvnalakat h-

  zunk ( lsd c ' ) .Az a grbe valami a vonalrendszer elej6n; egy

  violinkulcs G-kulcsnak is nevezik, mert a G he-lydt hatrozza meg.

  54

  5

  aJ2

  4

  pr6bljuk meg az r hangbdl 116 sort, az ujjazat szmainak letakarsval is jdtszani! Megismerjk azt hangiegyet an6lkl is?

  .&+*

  Most mozgassuk meg egy kicsit az ujjainkat, kzben gyeljnk arra. hogy mindig csak egy billentytssnk le !

  SMB No 24.

 • Allitdlag Liszt Ferenc mondta:,,Zongonizni nem neh2. Csak a megfelel1idben a megfelel6 bilLenryt kell letni."

  A kvetkez sorban ne keressnk mel6dikus sszefgg6st, logikt, c6lunk az, hogy minden hangotels6 lti4sra megtalljunk a hangszeren.

  Sikerlt? Gratullok !

  l-'l"_

  -- ' i'a1.-=-: - - - ' -

  r, i f-_.=-

  SMB No. 24.

 • Izrvonall

  A msodik l6p6s

  - +A l- t E l

  ol ------n-- A1t r c . ! J + l

  l.a--t u - l

  al7---.fl r d l

  M e gti Lla p it s : Nagyon,,6rt6kes" hangiegyeink vannakIgen, mindegyiknek meg van a maga 6rtdke

  o

  )

  J = negyedUgye 6szrevettk, hogy jt6k kzben szmolnunk is kell.Ker , les ;De menny i t?VLqsz : Ezt a violinkulcs utiin egy trtszfm jelzi, vagyis az temmrrtat.

  TaKTUStemmutato /+

  + +L temvonal lEz azt jelenti, hogy minden taktusban ndgy tdst

  kell szmolnunk.Plyafutsom sortin megllapitottam, hogy a n-venddkek tbbs6ge kdpes volt 4 - Ig szmolni. Ht

  LeLiL jk a b i l enLyt s szmolunk:

  szmolunk:

  ) ) ) )szamolunt[@ @ @

  bizonyitsuk be. hogy a szirmtan6rk nem voltakhiriba valk !Hogy ez m6gse legyen tr-il neh6z, segitsdgl

  vesszk a Keyboardba be6pitert dobg6pet.

  (Amennyiben nem vagyunk az angol nyelvbenjrtasak, meg kell, hogy emlitsem: a ,,SELECT"nem ritmus!Ez a gomb abban segit, hogy a fls6 vagy als6ritmussorb6l vlaszthatjuk kis6retnket. Egy kisf6ny jelzi az aktulis helyzetet.)

  Ha egy SWING-eI elindftunk, halljuk a n6gyt6st egyn6hny hangsllyal tarkitva.De nem minden ritmus ilyen egyszer. Hallgas-

  sunk meg egy BOSSA NOVA{ , vagy SAMBA-t!Ugye, mr nehezebb kihallani, hogy hol van az, , I " , a , ,2" , s tb?

  l 0 SMB No 24.

 • rI

  A harmadik l6p6s

  Ennyi e l l .dszlet u t in mir jd tszhat juk is az e ls I wig_von Beethoven IX. 'z in fni r i j ib l k lcsnz-dal lamunkat jobbkezzel . t iz rm - ddt Lud- rk k i . )

  Be dllinis : STRINGS (hegedk)8 BEAI (egyeJ hangszeren POPS-nak, vagy IAZZ - ROCK-nak hivjk

  Szep meldia ugye?

  Az6rt, hogy 6lelnk ne legyen olyan ,,egyhan-gri", ismerkedjnk n.reg egy bbjos kislnnyal, aVirdg Erzsivel!Ha i-obban a ,,szemdbe n6znk" 6szrevehetjk,

  B e dllttris : FLUTE (fuvol a)SWING

  Jtsszuk tbbszr t, hogy biztosak legynk a jobbkdzzel !

  hosy az tdik taktus e le jdn rz eddig iekndl egynaeyobbrt ke l l lepnnk. A G utn E jn: (F-etk i lgyni . r Hasonl6 a helyzet a hatodik ds hctediktaktus kztt. E utn C.

  akkord, betfivel a kottk f16 van irva. Ez a kis6-ret, a bal k6z. Egyszersdg kedv66rt hasznljukhangszernk legm6lyebb billentyj6t, ez ltalbaneqv C. (Balkez 5. u i i . Ldsd 6. o ldal . )A""k irdr.t akkor mikrid ik tkdletesen. ha .termd-szetesen ritmust is haszndlunk hozz6.. En egySWING-eI ajnlok. Eleinte kdnyelmes, lass tem-p6t vegynk!

  Most mr csak kis6retre van szksdgnk.Keressk meg 6s nyomjuk le a ONE FINGER

  t vasv SINGLE FINGER) eombot .Ez Thetvd tesz i . hogy a h lkdzzel egy b i l lentymegt6s6vel, egy ritmikus kis6retet 6s basszustitszunk a dallam al."Krds: De melyik billentyt kell'lenyomni?Vlasz: Az,,Erzsit" egy C-akkorddal kis6rjk. Az

  - - r-

  H

  t 2 SMB No 24.

 • A legtbb hangszerbe manapsg miir egy .n.MEMORY be van 6oitve.Ez azzal segit neknk a kis6retn6l, hogy a billen-tyt csak rviden megtjk 6s k6s6bb az akkord-Prbliuk ki az itt leirottakat!

  vltsig kvdzhatunk is balk6zzelHa viszont az automatika egys6gnl kln egyilyen feliratri gombot tallunk, akkor nyom-iuk le azt.

  Azt hiszem, most eleget fecsegtem. Rajta. Jtsz-szuk ssze a k6t kezet!Fontos, hogy mindk6t k6zzel egyiddben indul-lunK.

  Ha eddig minden sikerlt, mg egy gomb magyardzatdval tartozom.

  Ez a SYNCHRO, vagy KEY START. Arra szol-g1, hogy a balkz billentyjdnek megt6s6velmeginduljon az eg6sz kis6ret, az el6re bedllitott,kiprdblt temp6ban.

  Bedllthis: FLUTESWINGONEFINGERSYNCHRO STARTl C L 3 t i L L 5

  ++*

  IIIio.-

  Mert Beethoven bcsi mve rigy tetszett, enged-j6k meg, hogy megint kivegyem a fi6kb6l.Az Orm-ddhoz mir k6t akkordra van szks6-

  enk. A C-re 6s a G-re.

  BedlHttu: STRINGS8 BEAT (kzepes temp6)ONEFINGERSYNCHRO STA,RT/KEY START

  Sok siken!

  Ahol a mel6dia fltt C- t olvasunk, letjk a Cbillenty{t, a G-n6l G-re vltunk.(I. ujj a balk6-zen.)! Ugyeljnk ana, hogy ne egyidben ssk lea kett6t!

  n\

  SMB No. 24. I J

 • Egy j6 tandcs:Haj6l megy akkorlegyk le a dobgdp hangere-

  j6t. Igy Beethoven Ur sem sz6lhat semmit, hogymi Iazz - Rockot csinltunk mv6b6l.Hajobban megfigyeltk, 6szrevehet6, hogy a f6l-

  hangok utn tbb helyet hagytunk.

  Ezzel vizudlisan is drz6keltetjk, a hangje-gyek 6rt6k6t, kitartsuknak hosszabb-rvidebbidej6t.Miutn mosr m;ir ,,halad6k" lettnk, ideje lesz

  egy j6 szerz6d6s utin ndzni!

  ' E^- '^^"'talt zenetaruir mesLte:l,,Annak idej6n megelent egy zongoraalbum gyere-.ieknek. Cie: rIS* rc,zEf, NAY MESTdEK. :j N_a.lgq\ 9g l-elrg _r9tqit"_u_ySll .,'l _ _ - - _ _ _ _ . - . _ _ _ _ - j

  Bedllltds: CLARINETSWING (kzepes temp6)ONEFINGERSYNCHRON START

  N6met gyerekdalC

  Ahol nincs betjelzes, ott az el6z6 taktusban haszndlt akkord 6rr'6nyes eg6szen az rlj betfjelz6sig.Olyan sz6p volt, mdg egy rads!

  Mieldtt tovbb l6pndnk, egy kis ma1yardzat:Nehogy valaki azt gondolja, hogy a kvetkez6dalban a msodik taktus f6lhangja utn a pont e-setleg nyomdahiba. Ez a pont meghosszabbitja az

  Szdmolunk:

  el6tte l6v hangegyet. 6rt6k6nek fel6vel. igy lesza mi f6lkottnkb6l egy hrom r6s 6ft6k .n.pontozott f6l hangjegy. vagyis hromnegyed 6rt6-k hang:

  1 4 SMB No 24.

 • Francia gyermekdal:

  C3

  Krdds: Mik ezek a kettdsvonal4k a darab kze- [ Biztos 6szrevettk, hogy ez a dal el6g hosszrlnakp6n? ZLr1vonal nem lehet, mert a mel6dia megy I ltszik, de viszont az el-6iordul6 motiv-umok tbb-tovbb! | szr megism6tlddnek. Tulajdonk6ppen, ha a nyolc

  Vlasz: Ezek a duplavonalak bizonyoslktiltinbtiTotaktustbegyakoioltuk,tirdrkazeglszetmel6dikus egys6gekre osztjk fel darabunkat. I jtszani.Pr6blkozzunk m"g

  "gy 3/4

  -

  "s temmel! WALTZ - kering6.

  Enndl minden taktusban, az eddigi 4 helyett hrmat szmolunk.

  Bedllttds : PIANO (zongora hangszin)W{LTZ (kzepes temp6)ONEFINGERSYNCHRONSTARTEftftt: SUSTAIN (hosszabb kicseng6s)

  Walzer Franz Schubert-t61,

  CG

  SMB No 24 1 5

 • (Rock)(Poos)lrdbequt ki a 8 BEAI ritmust!

  Bedllitds: JAZZ ORGAN8 BEAI ( kzepes temp )ONEFINGERSYNCHRON START

  Banks of the Ohio

  Figyeleml j akkord: F

  4 l 3 z \ ( l i { F

  Amerikai n4pdal

  SMB No 24

  - Es m6g ezt nevezik knnyzendnek..

  t 7

 • K6rds: Mik azok a vastag vonalak az OH, SUSANNA c. dalban?UIasz: Ismetl6jelek. A k6t ism6tl6jel kzti rdsz k6tszer jtszand.

  Ellszr az I -es szmmal jellt taktussal, msodszor ezt kihagyva rgtn a 2-es szmmal jellttaktussal, megynk tovbb.

  Bedllttrls: GUITAR vagy BANJOMARCHONEFINGERSYNCHRON START

  Oh, Susanna

  Egdszitsk ki ismereteinket a C-drir hangsorb6l eddig m6g hinyz kdt hanggal. Ezek a:

  Traditionalc

  -TI- -TI-

  = H ' a z e q ] v o n a t a s H ' s F c " k d t v o n a t a s c "- _ - E -. o - . - d -

  (Lzisd a bi[cnrykct x 6. oldalon)

  OLVASSI GYKORLATAmennyiben olyan hangszernk van, ami dallam-

  program (,,Melody Memory") - nagyobb kapacit-s hangszereken ,,Music Programer" OR-CHE

  A szks6ges lp6sek:

  L Vlasszunk egy zongora (Piano) vagy JazzOrgan hangsz(nt.2. A ritmus automatt (dob) llitsuk 8 Beat (Pops)

  rltmusra.3. Keressnk egy kzepes tempt hozz.4. Nyomjuk le adallam-program Record gombj t.

  Ezzel a h

Search related