KHA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - ĐỊNH MU BA CỨNG “KHA LUẬN TỐT ... Ti liệu tham khảo nn được trnh ... Chuyn ngnh đo tạo: Kinh tế nng nghiệp

Embed Size (px)

Text of KHA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - ĐỊNH MU BA CỨNG “KHA LUẬN TỐT ... Ti liệu...

 • HC VIN NNG NGHIP VIT NAM

  KHOA KINH T V PHT TRIN NNG THN

  MT S QUI NH V HNH THC V NI DUNG

  KHA LUN TT NGHIP I HC

  (p dng i vi sinh vin h chnh qui t kha 54)

  I. Nhng vn chung

  o Sau khi hon thnh hc tp cc mn hc 80% s tn ch ca chng trnh o to theo tng ngnh, trong phi tch ly y cc hc phn bt buc (115 TC); im TB

  chung tch ly t 2.0 im tr ln (tnh n k th 5) sinh vin iu kin i thc

  tp tt nghip v vit kha lun tt nghip (cn gi l Kha lun tt nghip i hc).

  o Tn ti do ging vin trc tip hng dn giao (c th sinh vin c la chn).

  o Thi gian thc tp c tnh l 4 thng (tnh t ngy np cng s b) o Sau khi hon thnh Kha lun tt nghip, sinh vin np cho B mn hng dn (02

  bn ba cng) b mn phn cng Ging vin chm v phn bin:

  + Nu im bnh qun qua 2 ln chm t t im C (5.5 im h 10) tr ln sinh

  vin s c bo v Kha lun tt nghip (quy nh ti khon 1 iu 27 ca Quy ch dy

  v hc). im kha lun TN c tnh nh mt hc phn thi lng 10 Tn ch v c

  tnh vo im trung bnh chung tch ly ca ton kha hc.

  + Nu im BQ qua 2 ln chm kha lun t di im C (im D v F) th sinh

  vin phi i thc tp li.

  II. Hnh thc v Ni dung kha lun

  1. Kt cu

  S trang ca kha lun c Khoa qui nh khong 60 - 100 trang (khng k phn ph lc)

  Mt bo co kha lun tt nghip c sp xp theo th t sau:

  - Trang ba chnh (ba cng, ch nh vng) xem mu;

  - Trang ba ph xem mu;

  - Li cam oan;

  - Li cm n: Ghi li tri n n cc t chc, c nhn (cha, m, thy, c, v nhng ngi khc) gip mnh trong sut qu trnh hc tp v lm nghin cu; Nn ngn

  gn, khng qu 1 trang (dn dng 1,5, Font Unicode);

  - Tm tt kha lun: Phn tm tt kha lun nn trnh by tht c ng ni dung v kt qu ca cng vic m ti thc hin trong khong 2 n 4 trang. y l phn rt

  quan trng nn vit tht cn thn (cc kha lun trc y t c ni dung ny);

 • 2

  - Mc lc: Lit k cc phn, mc v s th t trang tng ng; Mc lc bao gm cc phn trong kha lun, k c cc phn trc Phn 1. Mc lc c th gm ba (hay n

  4) cp tiu . t nht phi c 2 tiu con trong cng mt cp (xem v d);

  - Danh mc cc bng, hnh v, th, s (nu c): Lit k cc bng, tn bng, s th t trang tng ng;

  - Danh mc cc t vit tt (nu c): Lit k theo th t ch ci (alphabet) nhng k hiu v ch vit tt trong kha lun ngi c tin tra cu;

  - Ni dung chnh ca kha lun, theo qui nh, ni dung chnh ca kha lun gm 5 phn:

  o Phn I (hay Phn th nht): M u (hay t vn )

  o Phn II (hay Phn th hai): Tng quan ti liu nghin cu (hay C s l lun v thc tin ca ti)

  o Phn III (hay Phn th ba): c im a bn nghin cu v phng php nghin cu

  o Phn IV (hay Phn th t): Kt qu nghin cu v tho lun

  o Phn V (hay Phn th nm): Kt lun v khuyn ngh (hoc Kt lun v /kin ngh) Kt lun phi theo mc tiu (c bao nhiu mc tiu

  nghin cu phi c by nhiu kt lun hoc nhm kt lun).

  - Ti liu tham kho (xem phn hng dn chi tit)

  - Ph lc (nu c): Trong trng hp c nhiu ph lc, phi chia ra thnh ph lc 1, ph lc 2Cc ph lc c th a vo nh bng hi, mt s kt qu t cc phn mm,

  mt s bng trung gian,

  - Trang ba sau

  2. Canh trang

  L tri (Left margin) : 3,5 cm 1,4 inches

  L phi (Right margin) : 2 cm 0,8 inches

  L trn (Top margin) : 2,5 cm 1 inches

  L di (Bottom margin) : 3,0 cm 1,2 inches

  3. Bng, hnh v, s v th

  Phi nh s th t cho hnh v, bng, s v th trong kha lun v c dn gii bng li gii thiu hoc nhc n trong ni dung kha lun. Th t ca bng, hnh

  v, s v th l th t ca n trong tng phn.

  V d: Hnh 2.3 l hnh th 3 trong Phn 2.

  Bng 3.3 l bng th 3 trong Phn 3.

  Tn ca bng trn bng v bn tri bng. Nu cn ghi ngun, ghi ch, gii thch cc ch vit tt trong bng hay nu cc ngun thng tin ca bng s ngay bn di

  bng (mt s bng c th c ch nh hn).

  Tn ca s , hnh, th bn di v canh gia.

 • 3

  4. Trnh by, in n v ng quyn

  Kha lun tt nghip phi nh my vi tnh, in trn giy trng, kh A4;

  o Phng (Fonts) ch Time New Roman (Fonts Unicode) hoc c th Vntime (nhng nn dng Fonts Unicode s t nh hng khi gi file hoc copy);

  o C ch 13 hoc 14;

  o Dn dng (line spacing) t ch 1,5 lines (trong trnh by c th cch kh trn hoc dui (before/after) 0.5 pt);

  o Cn l cn bng 2 bn tri - phi (Justified Alignment);

  o Chm xung dng phi tht u dng khong 1 Tab (1,27 cm) (khng tnh cc tiu ).

  Bn photocopy khng c lch dng, khng cun giy. Khng nn dng qu nhiu phng ch cho ton kha lun. Khng trang tr nhng hnh khng cn thit trong kha

  lun.

  nh s trang pha trn hoc c th pha dui, cn gia. C th tn hoc lp/kha l trn (Top margin) hoc di (Bottom margin);

  Cc phn thuc ni dung chnh ca kha lun (t 1 n 5) phi bt u trang mi;

  nh s trang t Li cm n tr i:

  o nh s trang cui trang v cn chnh gia trang;

  o T trang Li cm n n ht danh mc cc t vit tt nh s trang theo s La m kiu ch nh (i, ii, iii, iv, ...);

  o T Ni dung chnh ca kha lun (Phn I) theo s t 1, 2, 3.... n ht Phn Ph lc.

  S th t ca cc mc (trong tng phn) v tiu mc c nh s bng h thng s -rp, khng dng s La m. Cc mc v tiu mc c nh s bng cc nhm hai

  hoc ba ch s, cch nhau mt du chm: S th nht ch s th t Phn, S th hai

  ch s mc, s th ba ch s tiu mc. V d:

  Phn th ba: ...

  3.1 c im a bn nghin cu

  3.1.1 iu kin t nhin

  3.1.2 iu kin kinh t - x hi

  3.2 Phng php nghin cu

  (Ch khng c du chm cui mc v ch mc)

  Ba kha lun phi c ng BA CNG, ch nh vng.

  o Ngnh Kinh t ng ba mu NU ;

  o Ngnh Kinh t NN ng ba mu

  o Ngnh PTNT ba mu XANH TM THAN.

  Gy sch cn c tn, kha lun tt nghip i hc, nm (xem mu).

 • 4

  QUY NH MU BA CNG

  KHA LUN TT NGHIP

  Khoa Kinh t & PTNT

  5. Qui nh ghi ti liu tham kho: Danh mc ti liu tham kho l mt phn khng th thiu

  trong kha lun v cc bo co khoa hc.

  Nguyn tc chung:

  Tt c cc ni dung, kin thc ca ngi/c quan/ti liu khc u phi trch dn; Tr nhng kin thc c bn trong sch gio khoa (Text books);

  Nu trong vn bn/kha lun c tn (ngun) th mc ti liu tham kho cng c v ngc li;

  Danh mc ti liu tham kho phi y - ngi c hay ngi quan tm c kh nng tm c

  Ti liu tham kho nn c trnh by di dng HARVARD (Phng php trch ti

  liu tham kho xem mu).

  H Ni, Ngy thng nm 201

  Trng Khoa KT & PTNT

  ( k)

  Trn nh Thao

  Mu

  (Kinh t, Kinh t pht trin & Qun

  l kinh t)

  Mu Xanh tm than

  (Pht trin nng thn)

  Mu nu

  (Kinh t nng nghip)

 • 5

  MU BA CHNH (KH A4 210mm*297mm) - IN NH

  HC VIN NNG NGHIP VIT NAM

  KHOA KINH T & PHT TRIN NNG THN __________________

  *** __________________

  NGUYN VN AN

  NH GI HIU QU KINH T CHN NUI

  LN THT TI X B, HUYN C,

  TNH THI BNH

  KHA LUN TT NGHIP

  H NI - 2013

 • 6

  MU TRANG PH BA LUN VN GIY TRNG, KH A4

  HC VIN NNG NGHIP VIT NAM

  KHOA KINH T V PHT TRIN NNG THN __________________

  *** __________________

  KHA LUN TT NGHIP

  NH GI HIU QU KINH T CHN NUI

  LN THT TI X B, HUYN C,

  TNH THI BNH

  Tn sinh vin: Nguyn Vn An

  Chuyn ngnh o to: Kinh t nng nghip

  Lp: K53 KTNNA

  Nin kha: 2008 - 2012

  Ging vin hng dn: (hc hm, hc v, h v tn)

  H NI - 2013

 • 7

  MU GY LUN VN

  2010

  2

  NGUYN VN AN KHA LUN TT NGHIP I HC

  MU MC LC

  MC LC

  Chiu di trang mc lc (nu c th nn ngn) khong 2-3 trang. Cc tiu trong mc

  lc nn ti a ch n mc th 3.

  u cc phn NN vit hoa

  Trang mc lc v d: (y ch l v d nh hng)

  Li cm n ............................................................................................................................ i

  Tm tt ................................................................................................................................. ii

  Mc lc ................................................................................................................................ v

  Danh sch cc bng............................................................................................................. vii

  Danh sch cc th ......................................................................................................... viii

  Danh sch cc t vit tt ..................................................................................................... ix

  PHN I: T VN ............................................................................................................ 1

  1.1 S cn thit ca ti nghin cu .................................................................................. 1

  1.2 Mc tiu nghin cu ....................................................................................................... 2

  1.2.1 Mc tiu chung ............................................................................................................ 2

  1.2.2 Mc tiu c th ............................................................................................................ 2

  1.3 Cu hi nghin cu ......................................................................................................... 3

  1.4 i tng v phm vi nghin cu .................................................................................. 4

  PHN II: C S L LUN V THC TIN ..................................................................... 5

  2.1 C s l lun ................................................................................................................... 5

  Ti liu tham kho ..................................................................................................................

  Ph lc 1: ..................................................................................