Khch hng NNG CẤP CC WEBSITE ??t trong những hng bảo hiểm lớn nhất thế giới. Khch hng của chng ti bước đầu đ thnh cng trong việc

Embed Size (px)

Text of Khch hng NNG CẤP CC WEBSITE ??t trong những hng bảo hiểm lớn nhất thế giới. Khch hng...

 • Mt trong nhng hng bo him ln nht th gii.

  Khch hng ca chng ti bc u thnh cng trong vic nng cp 12 website (bao gm website chnh thc ca tp on) t Microsoft Content Manage-ment Server v cc nn tng khc ln MOSS

  Hin nay chng ti ang tip tc lm vic vi khch hng nng cp cc website cn li v m rng quy m d n ln rt nhiu d n pht trin v h tr khc.

  Khch hng

  Kt qu

  Pht trin Li Nn tng bao gm cc tnh nng v thnh phn chun ca MOSS v xy dng cc thnh phn mi dng sn d dng tch hp vo h thng mi.

  Gii php

  Nng Cp Cc Website Ca Tp on Bo Him Ton CuLn Nn Tng SharePoint

  Thng tin khch hng

  Thch thc

  Khch hng ca chng ti l mt trong nhng tp on bo him ln nht ton cu vi cc chi nhnh tri rng hu ht cc quc gia trn th gii. H cung cp cc sn phm v dch v bo him ton phn v bo him nhn th cho cc c nhn, doanh nghip nh, va v ln, v c cc t chc a quc gia.

  GII PHP

  Pht trin Li Nn tng bao gm cc tnh nng v thnh phn chun ca MOSS 2007 v xy dng cc thnh phn mi dng sn d dng tch hp vo h thng mi

  Pht trin gi phn mm chnh sa ni dung bao gm cc cng c ty chnh quyn s dng, ty chnh biu mu v cc cng c ty chnh khc cho nhm bin tp vin

  Cung cp cc thnh phn m rng (cng c tm kim, phn tch web, lm SEO, feed)

  Lm vic v h tr song song vi nhm bin tp vin trong qu trnh nng cp.

  NNG CP CC WEBSITECA TP ON BO HIMTON CU LN NN TNGSHAREPOINT

  Cc h thng s dng cng ngh c gy nhiu kh khn trong bo tr v m rng

  Cc h thng c khng kh nng m ng cc yu cu nghip v mi

  i ng bin tp vin ca khch hng thiu kinh nghim pht trin phn mm v ch c th h tr trong qu trnh ty chnh ni dung v giao din

 • www.dxc.technology

  2017 DXC Technology Company. All rights reserved.

  Thng tin v DXC Technology DXC Technology (NYSE: DXC) l tp on CNTT c lp hng u th gii. Chng ti chuyn cung cp cc gii php IT ton din cho khch hng ton cu bao gm cc dch v CNTT trn gi gip cc doanh nghip pht trin vt tri trong thi k k nguyn s. c hnh thnh t s sp nhp gia CSC v mng Dch v Doanh nghip ca Hewlett Packard Enterprise (HPE), DXC Technology phc v hn 6.000 khch hng bao gm cc doanh nghip thng mi v cc t chc dch v cng ti hn 70 quc gia. Vi s c lp v cng ngh, i ng nhn vin ti nng ton cu, lin minh cht ch vi cc nh i tc cng ngh hng u th gii v lun ng dng cc gii php cng ngh th h mi, chng ti m bo s em li thnh cng m mn cho khch hng. DXC Technology c cng nhn l mt trong nhng doanh nghip v cng ng tt nht. bit thm chi tit, vui lng truy cp www.dxc.technology

  Khch hng ca chng ti bc u thnh cng trong vic nng cp 12 website (bao gm website chnh thc ca tp on) t Microsoft Content Management Server v cc nn tng khc ln MOSS. Hin nay chng ti ang tip tc lm vic vi khch hng nng cp cc website cn li v m rng quy m d n ln rt nhiu d n pht trin v h tr khc.

  Bng vic nng cp cc h thng c ln cng ngh MOSS mi, khch hng ca chng ti gim c mt cch ng k chi ph bo tr, mt khc cho php cc h thng ny tch hp vi cc ng dng bn trong v bn ngoi d dng hn rt nhiu.

  KT QU

  QUY M D N

  CNG NGH

  02 Nm

  Gii Php ng Dng SharePoint Cho Ngnh Khoa Hc i Sng

  WSS and MOSS

  MS SQL

  C#, JavaScript, Ajax

  XML, CSS

Recommended

View more >