of 21 /21

Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

 • Upload
  jerod

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

w roku szkolnym 2010/2011. Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy. Narada dla dyrektorów 23-26 sierpnia 2010 r. PROJEKT:„ Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Page 1: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy
Page 2: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

w roku szkolnym 2010/2011

Narada dla dyrektorów23-26 sierpnia 2010 r.

Page 3: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

PROJEKT:„ Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawa prawna:Art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Page 4: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

W szkołach wszystkich typów:Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)”;

W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach:Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego”.

Page 5: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

w roku szkolnym 2010/2011

Page 6: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Ewaluacja problemowa w obszarze „Procesy zachodzące w szkole lub placówce” (80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

Ewaluacja całościowa(20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

W województwie kujawsko pomorskim zaplanowano przeprowadzenie w roku szkolnym 2010/2011:

20 ewaluacji całościowych 80 ewaluacji problemowych

Page 7: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Liczba ewaluacji od 1 września do 31 grudnia 2010 roku:

Ewaluatorzy szkoleni w I i II cyklu:Każdy zespół ewaluatorów wykonuje co najmniej 4 ewaluacje.

Ewaluatorzy szkoleni w III cyklu (od września 2010 r.): Każdy zespół wykonuje ewaluację całościową w procesie szkolenia.

Liczba ewaluacji od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 roku:

Ewaluatorzy szkoleni w I, II i III cyklu:Każdy zespół wykonuje co najmniej 9 ewaluacji.

Ewaluatorzy szkoleni w IV cyklu:Każdy zespół dokonuje ewaluacji całościowej w procesie szkolenia oraz co najmniej 2 ewaluacje problemowe.

Ewaluatorzy szkoleni w V cyklu:Każdy zespół przeprowadza ewaluację całościową w procesie szkolenia.

Page 8: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Szkolenia wizytatorów ds. ewaluacji - kolejne15 osób Wybór szkół do ewaluacji – decyzja kuratora

Wizytacja wiele lat temu Niskie wyniki kształcenia Liczne skargi i nieprawidłowości Dobrowolne zgłoszenia

Raporty publikowane na stronie internetowej Uroczyste wręczanie raportów w szkołach i placówkach

– według koncepcji dyrektora Kontrola zewnętrzna raportów i pracy ewaluatorów Certyfikat ewaluatora na 2 lata

Page 9: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

we wszystkich typach szkół i placówek:„Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych

szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego”;

w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych:

„Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego”;

w szkołach podstawowych, gimnazjach:„Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów

nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach”;

Page 10: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych:„Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa”;

w technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży:„Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu”;

w poradniach psychologiczno – pedagogicznych: „Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa”;

Page 11: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

w placówkach doskonalenia nauczycieli:„Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym”;

w bursach:„Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa”;

w domach wczasów dziecięcych:„Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa”.

Page 12: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Kontrolami planowymi w roku szkolnym 2010/2011 objętych zostanie min: 10 % szkół i placówek samodzielnych 10 % szkół i placówek funkcjonujących w

zespołach.

Arkusze kontroli opublikowane zostaną przez MEN oraz kuratorium.

Zestaw tematów kontroli może być poszerzony w ciągu roku szkolnego.

Page 13: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

W arkuszach kontroli na rok szkolny 2010/2011 wprowadzono m.in. następujące zmiany (w porównaniu z arkuszami wcześniejszymi):

W informacjach o kontrolowanej szkole lub placówce należy wprowadzać dane o przynależności szkoły lub placówki do zespołu.

Pod zagadnieniami szczegółowymi umieszczono objaśnienia, uwagi, które mają ukierunkowywać działania wizytatora (i dyrektora szkoły placówki) i zapobiegać wszelkim nieprawidłowym interpretacjom zagadnienia.

Wprowadzono punkt: „Wyjaśnienia dyrektora szkoły/placówki dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości” – należy zwrócić uwagę wizytatorów, aby wyjaśnienia te dotyczyły tylko nieprawidłowości stwierdzonych w czasie stosowania arkusza kontroli (muszą się więc odnosić do konkretnego punktu arkusza – konkretnej niezgodności z przepisem prawa.)

Wprowadzono punkt: „ Spostrzeżenia wizytatora” – tutaj wizytator może m.in. wprowadzić spostrzeżenia dotyczące np. zaobserwowanych nieprawidłowości, które dotyczą przepisów spoza kontrolowanego zakresu.

Page 14: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Powiadomienie – 7 dni przed terminem kontroli Szkolenia w MEN wizytatorów ds. kontroli Platforma internetowa do pracy – każda kontrola Dane na platformie publikowane Protokoły pisane tylko elektronicznie Protokoły z zaleceniami parafowane przez

dyrektora wydziału Korzystanie ze ubiegłorocznych arkuszy w

kontrolach doraźnych Wnikliwe prowadzenie kontroli doraźnych Tryb skargowy

Page 15: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

w roku szkolnym 2010/2011

Page 16: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Konferencja wojewódzka dla doradców metodycznych – 13 września 2010 (Przysiek)

Konferencja wojewódzka z zakresu metodyki nauczania języków obcych – 19 września 2010 r. (Bydgoszcz)

Konferencja dla pedagogów „Otwórz oczy , narkotyki są wszędzie” organizowana w ramach programu „Dlaczego stop narkotykom?” – 30 września 2010 (Toruń)

Edukacja regionalna – szlaki pamięci województwa kujawsko-pomorskiego – II semestr

System wspierania ucznia zdolnego – I semestr Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój ucznia –

II semestr

16

Page 17: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Wyzwania dla rynku pracy w kontekście zmian w kształceniu zawodowym – II semestr.

Seminarium dla kadry zarządzającej z zakresu zmian w prawie oświatowym – I semestr.

Jak pracować z małym dzieckiem? – II semestr XVI Krajowa Konferencja Diagnostyki

Edukacyjnej – I semestr Toruń

Konferencja wojewódzka „Ewaluacja w szkołach i placówkach” dla nauczycieli – 21,22 września 2010

Konferencja dot. ewaluacji dla jst i dyrektorów Narady informacyjne dyrektorów śródroczne w

grupach powiatowych

17

Page 18: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Szkolenia 2500 nauczycieli przez liderów zmian w ramach projektu realizowanego przez MEN dotyczącego kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szkolenia nauczycieli dotyczące ewaluacji zewnętrznej Szkolenia finansowane przez kuratorium wynikające z

badania potrzeb nauczycieli: Zastosowanie ICT w nauczaniu matematyki i przedmiotów

przyrodniczych Mobbing w szkołach Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny Relacje nauczyciel-uczeń i inne

Szkolenia w ramach wojewódzkiego projektu „Klucz do uczenia się” koordynowanego przez KPCEN w Toruniu

Bogata oferta szkoleniowa ośrodków doskonalenia nauczycieli

18

Page 19: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratora: 3 konkursy dla szkół podstawowych 10 konkursów dla gimnazjów Organizacja konkursów przy pomocy systemu

PIKO Poprawione regulaminy Zmiany składu niektórych komisji Gale laureatów Udział większej liczby szkół Statystyki osiągnięć szkół w gminach

Konkursy pod patronatem Inne konkursy tematyczne

19

Page 20: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Współpraca z OKE i CKE w realizacji badań umiejętności uczniów

Zakładka „dobre praktyki” na stronie internetowej, dzielenie się wiedzą na spotkaniach i naradach

Badania oczekiwań dyrektorów w odniesieniu do współpracy z KO i zmian w prawie oświatowym

Szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Analiza osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach w ramach programu „Wspieranie ucznia zdolnego”

Współpraca z KPCEN, uczelniami, jst w realizacji ciekawych inicjatyw dla edukacji

20

Page 21: Kierunki pracy kuratorium oświaty w bydgoszczy

Iwona Waszkiewicz