Kira Iorgoveanu-Mantsu - AINODEKAM - 2013

  • View
    108

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Kira Iorgoveanu-Mantsu - AINODEKAM - 2013

KIRA IORGOVEANU-MANTSU

AINODEKAM

2

KIRA IORGOVEANU-MANTSU

AINODEKAM(Poemati tru limba armn)

3

EDITURA NICO

4

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei IORGOVEANU-MANTSU, KIRA AINODEKAM (Poemati tru limba armn) / KIRA IORGOVEANU-MANTSU - Trgu-Mure : Editura Nico, 2013 ISBN 978-973-1947-74-7 821.135.1-1

Coperta de Wanda Mihuleac Editura NICO Trgu-Mure, str. Ilie Munteanu nr. 29 Aprut 2013 Lector Nicolae Bciu Copyright Kira Iorgoveanu/Mantsu 2013 Toate drepturile rezervate Tehnoredactare Sergiu Paul Bciu Format 16/61x86, coli tipo 11 Tiparul executat la INTERMEDIA GROUP Trgu-Mure, str. Cuza Vod nr. 57 Romnia

Hrgiurli tr tipuseari fur anvliti di autoru.5

FALANGA ALI LIMB

6

7

Falanga ali limb Cumu s-ftsemu s-mutmu Un nau falang giuneasc Tsi s-hig cipitli a ljei suligoasi Tu zboarli-ali limb S-li pliyueasc, s-l cur sndz, Shi ca ashkeri s-ankiseasc S-aurl shi s-greasc?! Cumu s-ftsemu s-mutmu Un nau falang giuneasc? S-n ping tu-ali istrii cutaru: Vulusits tu txeri psefti, Nipututs, fr di cumndaru! Kirolu n-arsi, n-u putu Di n-ntribmu tora: Ct iu? Ct iu? Ct iu? Cumu s-ftsemu s-mutmu Un nau falang giuneasc? S-hig cipitli-lj suligoasi Tu carni, tu inim, tu oasi S-n scoal ditu somnulu ditu casi S-n lja isihia, s-minduimu: Tsi-adrmu? Ct iu? Cari himu? 04.02.088

Patridha imaginar

Sinurli-a tali suntu Zboarli ditu kirolu-ahndosu Ligati unu di-alantu Singiru vecljiu, sntosu. Sh-locurli tu zboar bneadz: Aminciu, Avdhela, Samarina Sh-tu ponlu-a ppnjiloru Sh-tu somnulu a paplui-a meu Mina. Vlihuru eara loclu armnescu Hoarili- apreasi shindnji Tsiva nu kiru, nica suntu Ascumti, duruti fidnji! Zmurticatu ts fu truplu livendu Shi zboarli-arcati la cnji Noi, adz, diznu li-adunmu Tu crts tinjisinda ppnji! Shi vr nu poati s-li-ashtearg Cu sndzulu a nostru sunt scrisi: Isturia nipututu vsilje S-dishteapt pe-anarya ditu yisi!

9

Zrtsinjili-a Ndiljei Dealihea himu lucrtori! Putemu daima s-n scumbusimu Sh-lucurlu s-lu bitisimu! Dealihea lucrtori himu Sh-ti-atsea di multu ahurhimu Rdztinjili-ali Ndii S-li tljemu, s-li spstrimu! Nu-i lucru lishoru: Suntu groasi, ahndoasi, S-li zmuldz - va s-asudz, Va s-frndz oasi! Ama noi nu n-aspremu Di copusu, di sdoari Alt mileti ahtari Tru lumi nu shi-ari! Alants n mutrescu Sh-harau dukescu: Cu tsi giunaticu putemu Zrtsinjili-ali Ndii S-li tljemu!06.12.1997

10

Ndii istoric N-ngrupar pe-anarya, tr daima Sh-noi n mutrimu angruparea N-arcar tu lumi ca puilji xinits N loar horli, fuljeaua, amarea... N bgar di multu sh-tu muzeu N-nyrpsir sh-cartea di moarti Fr s-n-ntreab vr tsi dukimu Desi n vremu alt ban i soarti! Alvdats tsi populu dhurusitu n himu Cumu lucrmu sh-cumu cpimu Xeani vsilii vrtoasi s-mutmu Shi-a noast fuljeau cumu u-ngrupmu! Tuts n mutrescu pritu yilia-a loru: Elj suntu acshi, pirifanji, musheats... Di noi aoa shi-aclo tu isturii vr toru Tu crts sh-yilii minciunoasi-ngrupats. A loru alvdari, tr noi i lngoari... N sculmu ditu somnu mashi s-asudmu S-mutmu muri tr marea aveari Cu cari, tutu noi, deadunu, n-ngrupmu. Pirifanji n himu: nu-avemu ducunjeari! Tuts himu tu-aradh; cu locuri sh-casi Ma, un dzuu, tuti va n-ard ca jearu: Kirearea di multu n doarmi tu oasi !

11

Pirifanji n himu: nu cftmu a vrnui! Cumata di pni di bolc u-avumu! Apreasimu foclu ama alts-ngldzmu Sh-limba tora n easti ca scrumu Tsi gura n umpli shi-anasa n-i greau... Ama dorlu di ea ahurhi ta s-n doar! Tra s-u-adutsemu diznou tu yuneau Ananghi avemu di ploaia di zboar! Tsi s-cad ca sfulgu, ca-aru fuvirosu S-n la amrtia di greaua-Agrsheari... Limba tra sh-intr tu trupu sntosu Di noi ari-ananghi, di noi, di-azburari!

12

Stamna armneasc S-frmsi di multu stamna-armneasc: Zboarli s-virsar Shi xeani ayri-adpar... Adz, noi, poetslji, Tsi nu s-ari-adrat - adrmu: Truplu-ali limb dizgrupmu... Nu-i mortu, c durnjia Dzuua aest di multu-ashtipta... Ia mutrits tu-a noasti crts: Canda easti nveast nau Ca lilicili tu-arau! Ia hrsits-lj pirifanjia Mushuteatsa cu-anamea Mutrits-u cumu s scul Sh-tu-a limbiloru coru intr! Ea n-i casa Easti measa, Easti murlu, Easti sturlu, Easti munti fuvirosu Easti loclu ahndosu Easti Elimbulu a nostu Tu inima-a noast-mprostu! Alinats-lu shi-ahurhits Lucurlu s-lu bitisits : Limba caft mashi zburari Cntari shi-adyivseari...Yinaru 2007

13

Iarba agrsheariljei Iarba agrsheariljei Creashti pi murmintulu a limbljei! Cupii xeani arir s-u-anjiurdzeasc S-u pasc shi s-prucupseasc Cupiili-a noasti u kirur calea Pondu-armasi muntili, valea Ycilu, mtritsili n li tljiar Sh-njeljii nifitats nica azghear Sh-nu n-alas somnu arihati Tu naua sh-muderna crivati Iarba agrsheariljei n umplu uborlu Prosupi xeani pi ea n tragu corlu Di cnticlu-a nostu mashi iholu armasi Di zboarli-a noasti mashi frmtili oasi Adunati tu trastili-arupti, tsiru Iu s-afli vecljiulu, sntoslu hiru S-ligmu di elu, zboru dupu zboru S-clcmu diznu pi-a limbljei toru? Iarba agrsheariljei pi oclji n creashti Ma vr di noi nu-adukeashti... Imnmu hrioshi, avuts, ama-amuts Cumu di nu dukits tuti aesti, voi, tuts?!1999

14

Urnimii Dukea-ti ca-nveast nau! Aruc-ti tu-a numtljei harau! nj dzsi Anvirinarea Cndu intramu tu dzuua lit Sh suflitlu-nj si mina ca amarea Zurl, etim cryili s-angljit... Nu shtea ea Anvirinarea di moarti C Hlambura, Cnticlu, Stranjilu di numt Di xenjilji yranyeadz n fur furati Di-armasi nveasta nimrtat sh-plmt?! Nivishteshtsli, Yrambeatitsli, Tu sfinduki-s vulusiti, agrshiti... N-nvishtemu tora cu peatitsli Muderni, cu psefta tehni-mbupsiti. Anvirinarea - stranjilu di cathi dzuu Tsimtu pi truplu-nj curmatu di-ashtiptari: Yranyeadz s-ankiseasc, s-n-aduc Numta ditu soni Haraua-atsea Mari! 07.01.09

15

Furlkea istoric U shtits: nai ma lishoru s-fur istria! Nu-ari ni nomu, ni ahapsi tr-aest furlki Cari s-fatsi dzuu di dzuu, pi lunjin, Fr s-mindueasc desi suflitu stuhin! C, de, nu easti vr lucru furatu, Sh-nu easti zborlu ti vr omu vtmatu! Tr furlkea istoric nu ari culseari, Nu-ari avinari, ahapsi, giudicari. Sh-atselji tsi u facu sunt mutrits cu tinjii N-nveats s-minciunmu, n da urnimii, Ditu vr avdzt, natsiunal, academii! Zboarli li-ardhpsescu cu msturlki: Nu prindi s s-dukeasc aest furlki! Ascumt ghini tu crts-ardhpsiti Furlkea pitreatsi ctsuti-ntruljisiti S-n talji itsi lumaki, rdztin, S-n scoat ocljilji, sh-fr lunjin S-pusputimu tu gekili-arupti ali istrii Naca armasi sh-tr noi vr semnu, vr flurii?

16

Tsi-armasi di noi? Tsi-armasi di noi, Dumnidzale? Un mnat di yiptu-asprndit! Arcat di vimtu tru lumi Tru xeani biriketi fitursit! Tsi-armasi di noi, Dumnidzale? Avuts dicunjiari tsi cftmu Srmi di pnea tsi-u deadimu: Pnea-ali Limb diznu s-u mcmu! Tsi-armasi di noi, Dumnidzale? Toar tr xeani ptunji! Tu oara ditu soni tsi bati, Plcrsimu: deadunu s-vrei s-n-adunji! Tsi-armasi di noi, Dumnidzale? Prmtii tr xenlu sinferu! Tr noi tsiva nu-artiseashti: Mashi cocala di putridlu meru! Tsi-armasi di noi, Dumnidzale? Ti-ntribmu, ama noi n-ntribmu Canda ts-avdzmu Dimndarea: Hlambura mashi noi putemu s-u mutmu! 14.02.2011

17

Cundriri Dau s-azboairu Ama rkili-s lemnu! Ptuna calc-ahnda Ama nu-alas semnu! Npoi nj si toarn Zboarli griti Sh-gura nj-u-astup Ushi plscniti! Calji cu areapiti Eara minduerli Dultsi ca njeari Hidipserli, bsherli! Tsi-alargu mutrea Ocljiu-nj dishteptu Ciudia-nyisat Nica u-ashteptu: Murilji-ali far Diznou s-lj mutmu! Ama dzuu di dzuu Ma multu-lj surpmu! Ftsemu arigeai Blstemu s-avinmu! Sh-dzuu di dzuu Grailu-ngrupmu!

18

Agrshearea-i groapa Tsi lu stizmuseashti Cari va lu-avd C nica-ancneashti?!

19

Crim balcanic V-adunatu tuts Sh-v zburtu S-mi-ngrupats... Fr njil c, de, Nu earamu frats! Noaptea, tu kisa a mintiljei, U featsitu pi-ascumta V featsitu c nu-adukitu C inima nica-nj btea... Mi-ngrupatu di yii, Featsitu niljirtat-amrtii! Tora, vr oar sh-alt nj bgats vr misali Sh-cu boatsi trimburat, Pseft, prifapt, Nj-alvdats tinjia, axia, C, de, shtits c nu mata potu S-v mintescu istura...

20

Easti amnatu... Easti amnatu pristi Lumi Sh-easti-arcoari... Easti-amnatu s-ma spunemu Tsi n doari... Tr tsi s-pusputimu tu frndz di crts, S-nvitsmu atsea tsi voru: c himu morts?! Tr tsi ahnti-antribri n frimit? Frmaclu i-ascumtu tru pni, tru pit Tru laptili-a nostu tsi nu s-mata-ncljeag tr cashu Pi budza di njelu tsi doru amu s-u bashu... Pi numta-ali Limb yranyeadz xenji giucar Mcar, cntar, nveast-arushunat-alsar! Easti-amnatu pisti Lumi Sh-easti-arcoari... Cumu s-nkiseshts Cu ligati cicioari? Curi s spunemu Tsi n doari?

21

Alumt absurd Noi, alvdats armatoli, Tr tuti vsiliili tr cari-asudmu, Adz, mashi anamisa di noi n-alumtmu... Tutu ma greu n-astrximu deadunu Canda nu-i duri c isturia N-asprndi unu cti unu! Noi, alvdats stizmuitori Di adrminti tsi, di-ahnti ori, Pristi noi mashi cdzur: Di skinratlu n-lu kisar Di ketsari sh-brtsiri Di noi alsar... Ca tsi lai Far Di noi ari armas Di nu putemu s-bnmu Deadunu tu-un cas? Di iu n vini aest cripari? Tsi lai num ari aest lngoari?

22

Giudico balcanicu Tu Balcanlu cpitu di niakicseari Mi giudicar sh-mi culsir: Poet fr di Patridh! Mi-nviscur tu stranjilu a xinitiljei Shi-nj deadir cali: Leftir s-alagu di locu-locu Sh-dicunjiar la pltsli di cileki Tsi-ntsap niorilji Algaiu multu pn-akicsiiu: Patridha nu easti peaticu di locu Angrditu di thmheari Iu creashi mashi biriketea Tsi u seamin elji Tra s-aduc ankirdseari di bolc Tu Patridha a mea zboarli alag Ca njeljii prumveara Ninti di Pashti, Sh-vr nu poati s-li talji Zboarli-a meali Haristo! - v dzcu nj deaditu cu giudicarea Dukearea tr xinitia Sh-libirtatea absolut! Patridha nu putets S-nj-u mata loats canoar C nu shtits iu u-amu ascumt! Sh-c nu shtits c ea poati s-hib Mashi Adiljiatu, Idhee niazvimt! 21.09.200923

Realitati balcanic Nj-u tljiar Limba S-nu mata grescu Zborlu di dad Nu mata strxea Nitsi t