Kiri şli dö şemeler (plaklar) - mmf2.ogu.edu.· İki tarafı kiri şli iki tarafı bo şta dö şeme Dö şemenin dü şey yük altında davranı şı: Dö şeme e ğilir, momentler

 • View
  229

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Kiri şli dö şemeler (plaklar) - mmf2.ogu.edu.· İki tarafı kiri şli iki tarafı bo şta dö...

 • Kirili demeler (plaklar)

  Drt tarafndan kirilere oturan demelerKenarlarnn bazlar bota olan demelerBoluklu demelerDzensiz geometrili demeler

  taraf kirili bir taraf bota deme Bir taraf kirili

  taraf bota deme (Konsol deme)

  ki taraf kiriliiki taraf bota deme

  Demenin dey yk altnda davran:Deme eilir, momentler oluur.

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

  kolon

  Kiri

  Drt tarafndan kirili deme

  168

  Demenin yatay yk altnda davran:Deprem ykn kolondan-kolona aktarr,Deme dzlem kalr, eilmez. Demede moment olumaz.(Rijit diyafram davran)

  Deprem

 • Deme tasarm yk

  Pd=1.4g+1.6q

  Demenin depremde davran: Deprem kuvveti ve deme yatay olduundan,depremde demenin eilmedii, rijit bir diyafram(levha) gibi davrand, deprem kuvvetinikiriler ile birlikte kolondan-kolona aktard varsaylr. Bu nedenle demenin momenthesabnda deprem yk dikkate alnmaz.

  Demenin katmanlar: Kaplama, tesviye betonu, betonarme betonu, svadan oluur.Kaplama; ahap parke, mermer, seramik veya mozaik karo benzeri malzemeler ile yaplr.Kalp dzgn yaplamadndan betonarme betonunun st yznn her noktas ayn kottaolmaz. Tesviye betonu ile her nokta ayn kota getirilir. Tesviye kalnl kalbn ne denli

  de

  me

  Sva 2.0 cm

  Deme betonarme betonu 10 cm

  Tesviye 5 cm

  Mermer kaplama 2 cm

  rnek: Bir konutun salon demesinin katmanlar verilmitir. Demenin karakteristik sabit, karakteristik hareketli ve tasarm ykn belirleyiniz.

  yk

  Sva

  Betonarme betonu

  Tesviye

  Kaplama

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

  olmaz. Tesviye betonu ile her nokta ayn kota getirilir. Tesviye kalnl kalbn ne denlidzgn yapldna, betonun ne denli dzgn dkldne baldr, nceden tam olarakbilinemez. Kk demelerde az, byk demelerde ok, 3-10 cm gerekebilir. Yaklak 3-5 cm normal kabul edilir. Sva kalnl da nceden tam bilinemez, 2-3 cm civarnda olur.

  Sabit yk: Deme betonarme betonu, tesviye betonu, kaplama ve sva arlklarnntoplamndan oluur. Varsa, asma tavan arl ve benzeri arlklar da hesaba katlr. TSISO 9194:1997 Ek A ve Ek B tablolarnda malzemelerin karakteristik younluklar (ktleleri)verilmitir. Bu tablolar yardmyla deme karakteristik sabit yk belirlenir. Sabit yk g ilegsterilir.

  Hareketli yk: nsan yk, eya arlklar, kar yk, depolanm malzeme gibi, zamanlayeri ve deeri deiebilen yklerdir. TS 498:1997 izelge 7 de konut odalar, balkon,merdiven, ktphane ve birok farkl amala kullanlan demelerde alnmas gerekenkarakteristik hareketli ykler tanmlanmtr. Deme karakteristik hareketli yk buizelgeden alnr. Yarm duvar tayan demenin hareketli yk en az 1.5 kN/m2 artrlr.Hareketli yk q ile gsterilir.

  Tasarm yk: Sabit ykn 1.4 ve hareketli ykn 1.6 katnn toplamdr (TS 500:2000), Pdile gsterilir: Pd =1.4g+1.6q

  Demenin statik ve betonarme hesaplar Pd tasarm yk ile yaplr (yatay yklerindemeyi emedii varsayld iin).

  ZM:

  Deme 0.10.25 = 2.50 kN/m2

  Tesviye 0.05.22 = 1.10 Kaplama 0.02.27 = 0.54 Sva 0.02.20 = 0.40

  -------------------------------------

  sabit yk g = 4.54

  hareketli yk q = 2.00

  Tasarm yk pd = 1.4.4.54+1.6.2.00 = 9.56 kN/m2

  169

 • Tanm 2:

  Lu: uzun kenar (akstan-aksa)Lk: ksa kenar (akstan-aksa)

  Drt tarafndan kirili demeler (plaklar)

  Tanm 1:

  Demenin kirie oturan bir kenar komu bir demenin de bir kenar ise, deme bu kenar boyuncasrekli (ankastre) dir. Komu demesi olmayan kenara sreksiz kenar denir. Srekli kenar boyuncamesnet momenti oluur. Komu deme olmamasna ramen, plan kenar bir perdeye veya ok rijit birkirie oturuyorsa bu kenar srekli kabul etmek uygun olur.

  bir

  doru

  ltuda

  al

  an

  d

  em

  e

  Bir kenarsrekli

  Yaplarda karlalan demelerin ounluu drt tarafndan kirie oturur, dikdrtgen geometrilidir ve yk dzgn yayldr. Bu tr demeler yapnn en gvenlielemanlardr, hemen hi gmezler. Ancak; ok ince yapldklarnda; deprem kuvvetini kolondan kolona aktaramaz, fazla sarkma olur, sallanrlar ve konfor rahatszlyaratrlar. Deme i kuvvetlerinin (moment, kesme) analitik hesab ok karmak ve kstldr. El hesaplar, yeter dorulukta, tablolar yardmyla yaplr. En iyi hesap yntemiSonlu Elemanlar Metodudur, yazlm gerektirir. lerideki konularda aklanacak olan el hesabnn anlalabilmesi iin aadaki tanmlar verilecektir.

  ki dorultuda alan demenin yk altnda davran (tekne formunu alr)

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

  Demenin alt dorultuda byk momentler oluur.

  ki dorultuda alan demeye uygulamada Dall deme de denir.Bir dorultuda alan demeye uygulamada Hurdi deme de denir.

  ise, bir dorultuda (ksa dorultuda) alan deme ad verilir, ksa dorultuda eilir, uzun dorultuda hemen hi eilmez, bir sedye formunu alr.

  2L

  L

  k

  u ise, iki dorultuda alan deme ad verilir, her iki dorultuda eilir, bir tekne formunu alr.

  ke

  nar

  sre

  kli

  Dr

  t ken

  ars

  rekl

  i

  ki k

  omu

  ken

  ars

  rekl

  i

  kena

  rs

  rekl

  i

  kiri

  kolon

  demeiki dorultuda alan deme Tanm 3:

  Lknet: demenin ksa dorultuda, kiri yznden-kiri yzne llen net akldr. ok geni olmayan kirilerde (250~300 mm) LknetLk alnabilir, hesaplarda sonular ok deimez.

  kena

  rs

  rekl

  i

  2L

  L

  k

  u >

  Bir dorultuda alan demenin yk altnda davran (oluk formunu alr)

  170

 • Deme kenar koullarnn hesaplarda gsterilii

  Deme kenarlarnn srekli, sreksiz veya bota olmas durumunu vurgulamak iin taralizgi, kesiksiz izgi ve kesik izgi kullanlr.

  Taral kesiksiz izgi Srekli kenar:Taral izgi kenarn srekli olduu, demenin kenar boyunca kemedii ve dnemedii(ankastre olduu) anlamndadr.

  Bir kenar kirie veya perdeye oturuyor ve komu demenin de ortak kenar ise,Bir kenar rijit bir perde veya ok rijit bir kirie bal ise

  srekli varsaylr. Srekli kenar boyunca mesnet momenti oluacak anlamndadr.

  Kesiksiz izgi Sreksiz kenar:Kesiksiz izgi kenarn sreksiz olduu, yani demenin kenar boyunca serbestednebildii (mafsall olduu) anlamndadr.

  Srekli kenar

  Bota kenarSreksiz kenar

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

  dnebildii (mafsall olduu) anlamndadr.

  Bir kenar kirie veya duvara serbeste oturuyorsa,Bir kenar kirie bal fakat kirii dndrebiliyorsa,

  sreksiz varsaylr. Sreksiz kenar boyunca mesnet momenti olumayacak anlamndadr.

  Kesik izgi Bota kenar:Kesik izgi kenarn bota olduu, yani demenin kenar boyunca kebildii ve serbestednebildii anlamndadr.

  Bir kenar hibir yere (kiri, duvar, perde) oturmuyorsa

  Bota kenar varsaylr. Bota kenar boyunca kenara dik ynde moment olumaz. Ancak,bota kenar boyunca ok fazla sarkma ve ok byk moment oluabilir.

  171

 • Dzgn yayl yk altnda demenin davran ve moment dalm

  Drt tarafndan kirilere oturan, tm kenarlar srekli ve dzgn yaylykl demenin 1 m geniliindeki sanal eritleri boyunca oluanmomentlerin dalm ekilde verilmitir. eklin incelenmesinden aadakiyorumlar yaplabilir:

  Aklkta, her iki ynde, moment pozitiftir(altta ekme).

  Aklkta en byk moment aklk ortasndadr.

  Mesnetlerde moment negatiftir(stte ekme).

  En byk mesnet momenti mesnet ortasndadr.

  Ksa dorultudaki momentler uzun dorultudaki momentlerden ok dahabyktr.

  Bir ynde alan demelerin uzun dorultusunda oluan moment ok

  y

  y

  x

  x

  1 m

  ++

  -

  Kiri

  m

  e

  Plak

  Mxm

  Mxe

  Mxe

  Mym

  Mye

  -

  -

  1 m

  e

  e

  e

  Kiri

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

  Bir ynde alan demelerin uzun dorultusunda oluan moment okkk olur, ihmal edilebilir.

  Aklklarda ekme alttadr. Her iki ynde de altta atlaklar oluacaktr.Dolaysyla demenin altna her iki ynde donat konulmas gerekir.

  Aklklarn stnde basn oluur. zel durumlar hari, stte donatgerekmez.

  Mesnetlerde ekme sttedir. Demenin mesnet stlerinde atlaklaroluacaktr. Bu atlaklar snrlamak iin mesnet stlerine kenar boyuncadonat gerekir.

  Dzgn yayl yk altnda ekil deitirmi plak ve moment dalm

  Momentler, her iki dorultuda, plan ortasndan geen 1 metrelik sanal eritlerin m ve e noktalarnda hesaplanr. Momentin birimi kN.m/m dir(birim eritteki moment anlamnda).

  Mxm : x ynndeki eridin m noktasndaki aklk momenti (altta ekme). Bu momenti karlamak iin gereken donat x ynndeki eridin alt tarafna konur.

  Mxe : x ynndeki eridin e noktasndaki mesnet momenti(mesnet stnde ekme). Bu momenti karlamak iin gereken donat x ynndeki eridin mesnetlerinin st tarafna konur.

  Mym : y ynndeki eridin m noktasndaki aklk momenti (altta ekme). Bu momenti karlamak iin gereken donat x ynndeki eridin alt tarafna konur.

  Mye : y ynndeki eridin e noktasndaki mesnet momenti (mesnet stnde ekme). Bu momenti karlamak iin gereken donat y ynndeki eridin mesnetlerinin st tarafna konur.

  - Mxe

  Mye

  172

 • Demede ykten oluan atlaklar - deney plaklar

  Drt tarafndan kirilere oturan ve iki dorultuda alandikdrtgen deney pla:

  Ykn etkisiyle plak aa doru ker, tekneyi andran birform alr. Alt tarafta ekme st tarafta basn oluur, alttaatlak stte ezilme olur.

  Ksa dorultudaki momentten uzun dorultuda geni atlaklaroluur. Bunlar snrlamak iin alt tarafa ksa dorultuda(atlaa dik) donat gerekir. Donatlar eit aralklarla bir dzbir pilye olarak konur.

  Uzun dorultudaki momentten ksa dorultuda daha inceatlaklar oluur. Bunlar snrlamak iin alt tarafa uzundorultuda (atlaa dik) donat gerekir. Donatlar eitaralklarla bir dz bir pilye olarak kon