Kitabut Tawheed by Mufti Muhammad Jashimuddin

 • View
  231

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Kitabut Tawheed by Mufti Muhammad Jashimuddin

 • 7/31/2019 Kitabut Tawheed by Mufti Muhammad Jashimuddin

  1/103

  wKZveyZ ZvInx` 1 wKZveyZ ZvInx` 2

  (KziAvb I mybvn&i AvjvK ZvInx`, Cgvb, Bmjvg I gvbe Rxebi

  Acwinvhwelqvejxi Dci `jxj-cgvY wbfi eei GK AwZxqmsKjb: Gmv Avj-vni c_ -2)

  wKZveyZ ZvInx`

  kvBLyj nv`xm gydZx gynvv` Rmxgyxb ivngvbxcwiPvjK: gviKvRyj Dj~g Avj Bmjvwgqv, XvKv,evsjv`k|

  LZxe: nvZgevM Rvg gmwR`, avbgw, XvKv|mveK gynvwm: Rvwgqv ivngvwbqv Avivweqv, mvZ gmwR`

  gv`vmv, gynvv`cyi, XvKv|mveK kvBLyj nv`xm: Rvwgqv Bmjvwgqv gvngyw`qv, ewikvj|

  gvevBj: 01712142843

  Avj& evqvb cvewjKkBmjvgx UvIqvi, 11 evsjvevRvi XvKv

  gvevBj: 01677477834, 01740192411

  wKZveyZ ZvInx`kvBLyj nv`xm gydZx gynvv` Rmxgyxb ivngvbx

  msKjb I mv`bv

  gvIjvbv gynvv` BmnvK Lvb

  \ meZ msiwZ \

  cKvkbvq: Avj& evqvb cvewjKkgvevBj: 01677477834, 01740192411

  cKvkKvj :gvP, 2011

  wbavwiZ g~j t 100 (GKkZ) UvKv gv

  KITABUT TAWHEED

  SHAIKH MUFTI JASHIMUDDIN RAHMANI

  AL BAYAN PUBLICATIONS

  FIXD PRICE : 100.00 TK. 5 DOLAR (US).

  http://jumuarkhutba.wordpress.com

 • 7/31/2019 Kitabut Tawheed by Mufti Muhammad Jashimuddin

  2/103

  wKZveyZ ZvInx` 3 wKZveyZ ZvInx` 4

  Dcnvi

  Avgvi kq/mni........................................................................................................................................................................................................................................KwKZveyZ ZvInx` eBLvbv Dcnvi w`jvg|

  Dcnvi`vZv

  ........................................................................

  ........................................................................^vi

  ....................ZvwiL

  .......................

  DrmMKvb bZZ, KZZ wKsev Rk-LvwZi Rb bq,

  GKgv Avj-vni mw ARbi RbB gnvbAvj-vni my NvlYv Ges ivm~jyj-vn mv.Aekve fwelZevYx beyIqvZi Av`jAveviI wdi Avme wLjvdZ GB gnvb mZKeve ic w`Z hviv wLjvdZ cwZvi msMvgmevZK cPvq wbqvwRZ -`xbi mB mKj`vqx I KjvYKvgx`i Dk|

  http://jumuarkhutba.wordpress.com

 • 7/31/2019 Kitabut Tawheed by Mufti Muhammad Jashimuddin

  3/103

  wKZveyZ ZvInx` 5 wKZveyZ ZvInx` 6

  cKvkKi AvihmKj cksmv gnvb Avj-vn iveyj Avjvgxbi Rb| AZ:ci yi` Imvjvg ewlZ nvK wcqbex nhiZ gynvv` mv. Gi cwZ| whwb GaivieyK GmwQjb ivngvZzj wjj Avjvgxb nq| wekgvbeZvK gvbeiwPZ gZev` Avi gZv`ki Ryjyg _K, gvbylK gvbyli Bev`vZAvi Mvjvgx _K gy Ki cig KiYvgq GK Avj-vni Bev`Z AviMvjvgxZ wbq hvevi Rb mviv Rxeb AKv cwikg KiQb|

  eZgvb wek cvcU mviv cw_ex Ryo gymwjg`i Aev h wK KiYAvi fqven Zv wevwiZ ejvi Acv ivL bv| gymwjg Dvni GB ~ivevi cQb h welq jv cavb fwgKv ivLQ Zvi ga AbZg ywU welq nQ, 1. `xb BmjvgK wbQK ag icvi Kiv| 2.Bmjvgi AbZg cavb wKQz cwifvlv hgb wLjvdZ, evBAvZ,BgvgZ BZvw`i fzj evLv|`kxq I AvRvwZKfve Agymwjg I AbmjvwgK kw BmjvgK`xb Z_v GKwU c~Yv Rxeb eev _KB`x-Lvb`iagi gZvwbQK wKQz wiPzqjm Z_v AvPvi-Abyvb me^ agicvii gvagBmjvgi mgvR, iv I AvRvwZK ixwZ-bxwZ wemRb `qvi RbZv`i mevZK cPv Pvwjq hvQ| mvvRev`x Ackw GRbmekw wbqvM KiQ| AwaKvskwgwWqv Avi gvwbvkbvj KvvbxjvI Kvwdi`i GB cK evevqb mnhvwMZv Ki hvQ|

  Aciw`KwLjvdZ, evBAvZ, BgvgZmn Bmjvgi AbZg cavb

  cwifvlv jvi fzj evLv w`q ZvK wUKq LvbKvn Avi cxi-gywi`xwmjwmjvi ga wemRb `qv nQ| A_P wLjvdZ wQjv Bmjvgig~j kw, evqAvZi gvag gymwjg DvnK GK Ljxdvi AaxbHKe iL mviv weki mKj evwZj Rxebv`ki Dci `xb

  BmjvgK weRqx Kivi Rb AcwinvhDcv`vb|gymwjg Dvn&i eZgvb GB Aa:cwZZ Aev _K DiYi RbCgvb-AvKx`v-ZvInx`, Kzdi-wkiK Ges ZvZmn Dciv welq ywU mKmy Bjg ARbi Kvb weK bB|G j evcK gymwjg RbmvaviYi KvQ GB welq jvK

  h_vh_fve Zzj aivi Rb eZgvb AvaywbK hyMi wcU I BjwbK

  wgwWqv AKbxq fwgKv ivLZ cvi| wK y:LRbK mZ Avi eveZv njv, eZgvb wgwWqvi AwaKvskB BQv ev AwbQvq mBmvvRev`x Avi ZvZiB `vmZ KiQ| hvi dj gymwjg Dvn&ewZ nQ mZ I mwVK Z_ _K| ~i mi hvQ ZvInx` ICgvbi g~j vb _K| BmjvgK Aveviv weRqx Kiv I Avj-vni

  `xb cwZvi welqK fveZ wkLQ Pigcv ev mvm wnme|GB ~ivev wbimb I Bmjvgi mwVK ic RvwZi mvgb Zzj aiviRb GKwU kwkvjx wgwWqvi cqvRb AbK AvM _KB mgfveweivRgvb wQjv, GLbv AvQ| `xbi GB cqvRb c~iY Ges gymwjgDvni wPvi iK Aviv DbZ Kivi RbB Avgv`i GKwU z cPvi ewn:cKvk nQ, Avj& evqvb cvewjKk|gnvb Avj-vn Ges Zvi wcq ivm~ji Agxq evYx Ges `xb Bmjvgimygnvb Av`k mgM wek Qwoq `qvi Rb GB cvewjKk _KAvgiv Avgv`i mvavbyhvqx Pv KiwQ| hvi c_g cKvkbv nQ

  egvb GB eB| BbkvAvj-vn Avgiv GaiYi cKvkbv AevnZ ivLviPv Kiev| Ze GRb cqvRb njv Avcbv`i mKji mevZKAvwiK bK yqv I mnhvMxZv|mPZb cvVK`i Rb kvBL gydZxgynvv` Rmxgyxb ivngvbxmvnei cwiPq bZzb Ki `qvi cqvRb AvQ ej gb nqbv| Avihviv bZzb Zviv GeB cojB Zvi mKaviYv cveb|kvBLi mxgvnxb eZv Avi avivevwnK mdii ga LyeB ^Zgmgq GK mv_ ywU eB ei Kivq GZ vfvweKi Zzjbvq GKUzekxB evbvb Ik wevU _K hZ cvi| Ze AvKx`v I KziAvb

  mybvni Ljvd Kvb welq Avkv Kwi GZ bB| eBZ Kvb fzj-wU wMvPi nj Zv jLKi bq, cKvkKi ej MnY Kivi I mevcvi Avgv`iK AeMZ Kivi Abyiva iBjv mevi cwZ| GwU`xb `i`x fvB`i Rb GKwU QvU cixvI eU| `Lv hvK `xbiRb Kvi KvQ _K KZUzKz AvwiKZv cvIqv hvq!gnvb Avj-vn Avgv`i mevBK Zvi `xbi Rb Keyj Kib - GBcZvkv e Ki GeviKvi gZv Avj-vn nvdR|

  -gvIjvbv gynvv` BmnvK LvbAvj& evqvb cvewjKk

  http://jumuarkhutba.wordpress.com

 • 7/31/2019 Kitabut Tawheed by Mufti Muhammad Jashimuddin

  4/103

  wKZveyZ ZvInx` 7 wKZveyZ ZvInx` 8

  f~wgKvgnvb Avj-vnmyenvbv Iqv ZvAvjv gvbylK mw KiQb ZviBev`vZ Kivi Rb| Bikv` nQ,

  A_: Avwg Rxb Ges gvbeRvwZK mw KiwQ GKgv Avgvi Bev`ZKivi Rb| (m~iv hvwiqvZ, AvqvZ 56)Avi Bev`vZ Kivi c~ecqvRb njv hvi Bev`vZ KievZvi mwVKcwiPq Rvbv Ges Zvi cQ` gZv Bev`vZ Kiv| G Zvi mAb wKQzK kixK bv Kiv| Bikv` nQ,

  A_: myZivs h Zvi iei mvvZ Kvgbv Ki, m hb mrKgKi

  Ges Zvi iei Bev`Z KvDK kixK bv Ki| (Kvnd, 18t 110)GKviYB Bev`Z Keyj nIqvi Rb ywU kZiqQ| GK.| yB. | ev wbqZK we Kivi A_

  nQ Bev`vZK wkiK gy Ki Lvjmfve GK Avj-vnK m KiviDkck Kiv| Bikv` nQ,

  A_: Zv`iK G Qvov Kvb KzgB `qv nqwb h, Zviv LuvwU gb,GKwbfve GKgv Avj-vni Bev`Z Kie| (evBwqbvn, 98t 5)

  yB. ev mybvni c~Yv AbymiY|A_vr h Kvbv Bev`vZKivi Avj-vn KZK cixZ ivm~j mv. Gi mybvn (ev Av`k) KAbymiY Kiv| Bikv` nQ,

  .

  A_: nbex! Avcwb ej w`b, hw` Zvgiv gnvb Avj-vni fvjvevmvcZ PvI, Zvnj Avgvi AbymiY Kiv| Zvnj gnvb Avj-vnZvgv`iK fvjvevmeb, Zvgv`i bvn mg~n gvd Ki w`eb|Avi Avj-vn Zv mxgvnxb `qvgq I gvkxj| (Avj Bgivb, : 31)

  GB yB kZc~iY bv Kij Kvb Bev`vZB MnYhvM ne bv| KviYc_g kZBLjvmi AeZgvb Bev`vZ wU wkiK hy ne| Avi wkiKhy Bev`vZ Avj-vn myenvbv Iqv ZvAvjv MnY Kib bv| eis hew wkiK Ki gnvb Avj-vn Zvi Rb RvbvZK nvivg Kiw`qQb| Bikv` nQ,

  A_: wbq h ew Avj-vn&i mv_ Askx`vi wi Ki, Avj-vn& ZviRb RvbvZ nvivg Ki `b| (gvq`v, 5t 72)cwe KziAvb gnvb Avj-vn ZvAvjv e bex`i bvg Dj-L Kivici ejQb,

  A_: Zviv hw` wkiK& KiZv Ze Zv`i KZKgwbj nZ| (m~ivAvbAvg, AvqvZ : 88)

  GgbwK Avgv`i wcq bex gynvv` mv. K Dk KiI Avj-vn mye:Bikv` KiQb,

  A_: Zvgvi cwZ Ges Zvgvi c~eeZx`i cwZ AekB GB InxnqQ Zzwg Avj-vni mv_ kixK& Kij Zvgvi Avgj wbj nq hveGes Aek Zzwg ne wZM| (hygvi, 39t65)ZvQvov Avj-vn mye: AviI my Ki NvlYv KiQb,

  A_: wb:m`n Avj-vn& ZvK gv Kib bv, h jvK Zvui mv_kixK Ki| wZwb gv Kib Gi wbg chvqi cvc, hvi Rb wZwbBPQv Kib| (wbmv, 4t 48)Avi wZxq kZZ_v & Gi AeZgvb h Bev`vZ Kiv nqmwU ne we`Avn&|

  Avi G welq ivm~j mv. Bikv` KiQb,

  http://jumuarkhutba.wordpress.com

 • 7/31/2019 Kitabut Tawheed by Mufti Muhammad Jashimuddin

  5/103

  A_: nhiZ Avqkv iv. _K ewYZ, gnvbex mv. ejQb, h ewGB `xbi gvS bZzb Kvb we`AvZ cek Kive, m Avgvi DZ

  bq| (mnxn eyLvix, nv`xm bs 2550)ivm~j mv. Aviv Bikv` KiQb,

  A_: Rvei Beb Avyj-vn iv. _K ewYZ, ivm~jyj-vn mv. ejQb,cZK we`AvZB Mvgivnx, Avi cZK MvgivnxiB wbwZcwiYvg nQ Rvnvbvg| (mnxn Beb LyRvBgvb, bs 1785)myZivs ivm~jyj-vn mv. Gi ZixKvi AbymiY Qvov Kvb Bev`vZ KijZv hZ fvjv DkB Kiv nvK bv Kvb gnvb Avj-vni KvQMnYhvM ne bv| gb Kib, Rvnii diR mvjvZ Pvi ivKvZ|Avmii mvjvZ Pvi ivKvZ| Bkvi mvjvZI Pvi ivKvZ| gvS LvbgvMwiei mvjvZ wZb ivKvZ| GLb KD hw` gvMwiei mvjvZKI

  c~YLy-Lyh~I BLjvmi mv_ Pvi ivKvZ co Zvnj Zvi GB mvjvZwK Av`vq ne? gvUB bq| G welqwU hgb mKji KvQ Zgwbfve Avj-vn mye: Gi h Kvbv Bev`Zi B BLjvm Iivm~ji AbymiY Qvov Zv MnY hvM ne bv|wK AZ cwiZvci welq h, Avgiv j KiwQ G`ki `xb`viI avwgK jvK`i AbKI wkiK I we`AvZ RRwiZ| hgbwUqs gnvb Avj-vn mye: Bikv` KiQb,

  A_: Zv`i AwaKvsk Avj-vni cwZ wekvm Ki, Ze (Bev`vZ)wki&K Kiv Aevq| (myiv Avj BDmyd 12:106)iv _K `xb Z_v Bmjvgx Rxeb eevK Avjv`v Ki e Bjvn Ie iei Bev`vZi ivv Lvjv nqQ| Gici ivxq Ges agxqDfq B wkiK Ges we`AvZXvKvbv nqQ| ivxq wkiK Iwe`AvZ hgb: RbMY mg gZvi gvwjK, msm`K ^vefggZvi K we y gb Kiv, cqvRb Avj-vni AvBbK evwZj KiweK AvBb Zixi gZv `qv, gvbe iwPZ AvBb wePvi-dvqmvjvKiv Ges m AvBb gvbZ RbMYK eva Kiv, ivvi gvo gvo

  g~wZ Zix Kiv, zj-KjR-BDwbfvwmwUi mvgb g~wZ Zix Kiv,g~wZi mvgb bxie uvwoq mvb c`kb Kiv, bM cvq nU hvIqv,g~wZK dj `qv, wkLv wPib, wkLv AwbevYi bvg AwM c~RvKiv| ZvQvov cviW Kivi mgq ivm~ji mybvn ivBU-jdU (Wvb-evg) bv ej kqZvbi mybvn (jd&U-ivBU) evg-Wvb ejv, hvZvqvZi ivvi Wvb w`Ki cwieZ evg w`K eenvi Kiv BZvw`ivxq wkiK Iwe`AvZ|Aciw`K agxq wkiK I we`AvZnQ gymwjg RvZxi wLjvdvn IevBAvZi gZv iZc~YRvZxq I ivxq welqK ew chvq Gbcxi c_v Pvjy Ki MvUv gymwjg DvnK GK Ljxdv ev Bgvgi

  Aaxb HKe nIqvi c_K vqxfve i Ki w`q wewfb `j-Dc`j, diKv, gbMov ZixKv BZvw`Z wef Kiv| cxi`i bvgwewfb ZixKv Zix Kiv| ZvQvov Kei c~uRv, gvRvi c~uRv, cxi c~uRv,

  Kzwgi c~uRv, KQc c~uRv, cv_i c~uRv, Kei dzj `qv, UvKv-cqmv,AvMievwZ-gvgevwZ `qv, GgbwK mR`v Kiv I cv_bv KivAvBqvg RvnwjqvZKI nvi gvwbqQ| cxi-eyRyMAvi LvRvevev,MuvRv evev, jsUv evev`iK MvDQ, KzZze, Ave`vj, AvKZve,AvIZv`, ev`vbIqvR, Mixe bIqvR, AvZveLk&, MeLk, MvDQzjAvRg BZvw` Dcvwa w`q Zv`iK Ges bex, wdwikZv, Ijx-AvDwjqv, mvay-^Rb`iK mKj cqvRb c~iYKvix, Zv`iK Avj-vnGes ev`vi ga gvag mve Ki Zv`iK gZvi AwaKvix,n`vqvZ `vbKvix Ges Bjvnx eevcbvi ga cwieZb I mshvRb

  Kivi AwaKvix wekvm Ki Zv`iK iei Avmb emvbv| G wPwUBgnvb Avj-vncwe KziAvb Gfve Zzj aiQb,

  .

  A_: Zviv Zv`i agxq cwZ I msmvi-weivMxw`MK Zv`i iewnmeMnY KiQ Avj-vn&amp