KLINIKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH prvainterna/ppt/3/2016_TUMORI_rs.pdf · KLINIKA PATOLOGIJA

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of KLINIKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH prvainterna/ppt/3/2016_TUMORI_rs.pdf · KLINIKA PATOLOGIJA

 • KLINIKA PATOLOGIJA I TERAPIJA

  SOCIJALNIH IVOTINJA

  TUMORI RESPIRATORNOG TRAKTA

  1

  Univerzitet u Beogradu

  Fakultet veterinrske medicine Klinika za male ivotinje

  doc dr Predrag Stepanovi

 • Primarni tumori respiratornog trakta mesojeda imaju

  manju stopu pojavljivanja u odnosu na druge

  sisteme i tkiva ivotinja kao i u odnosu na ljude.

  Za razliku od ljudi, plua su predominantno mesto

  za veinu metastaza kod ivotinja.

  Pravilno predstavljanje tumora respiratornog trakta

  zahteva njihovu sistematizaciju u odnosu na

  anatomske delove i histoloke strukture.

 • Bie predstavljeni:

  Nazofaringealni, paranazalni, laringealni i trahealni

  tumori;

  Pluni tumori;

  Tumori pleuralne duplje

 • Tumori nazalnog i paranazalnog regiona

 • Epitelijalni Tumori

  1.1. Benigni

  1.1.1 Papillom

  1.1.2 Adenom

  1.2 Maligni

  1.2.1 Karcinom skvamouznih elija (epidermoid)

  1.2.2 Tranzicionalni karcinom

  1.2.3 Adenokarcinom

  1.2.4 Adenoskvamouzni (mukoepidermoid) karcinom

  1.2.5 Adenoidni cisticni karcinom

  1.2.6 Karcinom acinusnih elija

  1.2.7 Nediferenciran (anaplastini) karcinom

  1.2.8 Olfaktorni neuroblastom (esthesioneuroblastoma)

  1.2.9 Neuroendokrini karcinom

  Histological Classification of the Respiratory System of Domestic Animals (Dungworth et al. 1999)

 • Mezenhmalni Tumori

  Razliiti Tumori

  Lezije nalik na tumore

  4.1 Polipi

  4.2 Hronini proliferativni rinitis

 • Tumori Larinksa i Traheje

  Epitelijalni Tumori

  1.1 Benigni 1.1.1 Adenom

  1.1.2 Papillom

  1.2 Maligni 1.2.1

  Adenocarcinoma

  1.2.2 Karcinom skvamoznih elija

  1.2.3 Neizdiferencirani karcinom

  Mezenhimalni Tumori

  2.1 Rabdomiom

  2.2 Drugi

  Razliiti Tumori

  3.1 Onkocitom

  3.2 Drugi

  Sekundarni Tumori

  4.1 Tiroidni karcinom

  Lezije nalik na tumore

 • Tumori pluaEpitelni Tumori

  1.1 Benigni

  1.1.1 Papillom

  1.1.2 Adenom

  1.1.1.1 Papillarni

  adenom

  1.1.1.2

  Bronhioloalveolarni

  adenom

  1.2 Maligni

  1.2.1 Karcinom bronhijalnih elija

  1.2.2 Karcinom skvamoznih elija

  1.2.3 Adenokarcinom

  1.2.3.1 Adenokarcinom, papilarnih

  elija (acinusnih solidnih,ili meanih)

  1.2.3.2 Bronhioloalveolar ni karcinom

  1.2.4 Adenoskvamozni karcinom

  1.2.5 Karcinom malih elija

  1.2.6 Karcinom velikih elija

  1.2.7 Neuroendokrini tumor

  1.2.8 Pulmonarlni blastom

  1.2.9 Kombinovani karcinom

 • Mezenhimalni Tumori

  Meani Epitelijalni i

  Mezenhimalni Tumori

  3.1 Karcinosarkom

  Razliiti Tumori

  4.1 Tumor Granularnih

  elija

  4.2 Limphomatoidna

  granulomatoza

  4.3 Maligna histiocitosza

  4.4 Drugi

  Secundarni Tumori

  Tumorlima sline Lezije

  6.1 Bronhioloalveolarna

  hiperplazija

  6.2 Drugi

  7. Pleuralni Tumori

  7.1 Mezoteliom

 • NAZOFARINGEALNI, PARANAZALNI SINUSNI,

  LARINGEALNI I TRAHEALNI TUMORI

  Tumori nosne upljine i paranazalnih sinusa se

  generalno retko pojavljuju, i uglavnom se nalaze

  kod pasa.

  Morfoloke forme ovih neoplazmi kod ivotinja su

  istovetne humanim formama. Tumori nosne

  upljine i paranazalnih sinusa su asocirani sa

  hroninim iritacijama usled zagaene sredine, i

  poetnim lezijama, kao i pojavom metaplazija

  nosnog mukoznog epitela.

 • Kompleksna struktura nosne upljine i paranazalnih

  sinusa (kosti, hrskavica, vaskularizovano vezivno

  tkivo, pokrivenost epitelom i lezdanim epitelom)

  odreuje pojavljivanje i razvoj razliitih tumoroznih

  formi.

  Kako domae ivotinje ive pod razliitim uslovima

  dranja, ishrane i rada, sa razliitom duinom ivota,

  striktna morfoloka klasifikacija nije praktina.

 • Morfoloka klasifikacija, prema STNZI and HANSER (1976), unapreena DUNGWORTH (1993) podrazumeva sledee forme tumora :

  Tumori povrine i lezdanog epitela: papillom;

  adenom;

  karcinom quamoznih elija;

  karcinom vretenastih elija;

  intermedijalni ili tranzicioni karcinom;

  adenokarcinom;

  Anaplastini karcinom;

  Mezenhimalni tumori;

  Tumori kostiju i hrskavice;

  Neklasifikovani tumori;

  Olfaktorni neuroblastom.

 • Kliniki simptomi

  Nisu specifini, a karakteriu se: kijanjem,

  epistaksom,

  mukusom,

  tumefakcijama i

  drugim manifestacijama koje se mogu nai kod rinitisa, sinuzitisa, osteomijelitisa, stranih tela, trauma, itd.

  Dodatni podaci u postavljanju dijagnoze se dobijaju radiolokim snimanjem i naroito tomografskim snimanjem.

  Veina autora pominje prisustvo metastaza u regionalnim limfnim vorovima u 41% sluajeva.

 • Nazalni papilom

  Nalazi se kao solitaran ili multipni tumor, vie kao

  unilateralan, ponekada ima i polipozni izgled.

  Polip je gladak, na peteljci, zbijen, ponekada sa

  ulceracijama koje krvare, a moe biti bele, roze ili

  crvene boje.

  Uestalost pojavljivanja kod pasa i maaka je

  umerena.

  Povremeno se vraa, nakon hirukog uklanjanja

 • Histopatoloke, strukture ukazuju na meko-fibrozni aspekt,

  ponekada sa ostrvima kotanih metaplazija, povrine pokrivene

  sa kuboidnim ili prizmatinim epitelom, sa estim prisustvom

  inflamatornih elija.

  Etiologija - hronine inflamacije nazalne mukoze i/ili alergijske reakcije .

 • Karcinom skvamoznih elija

  Relativno je est kod pasa, nalazi se kao iregularna

  bela formacija, i na sekciji, vezivno tkivo gradi

  lobularni izgled.

  Sekundarne infekcije, nekroze i hemoragije utiu na

  slabiju konzistenciju kako tumora, tako i okolnog

  tkiva.

 • Histoloka, struktura se karakterie hiperkeratozom na povrini i prisustvom keratinskih sfera u dubini, ali u mnogim sluajevima keratinizacija je redukovana, ali karakteristike poveanog maligniteta su oigledni.

  Tumorske elije su u ostrvcima kompaktnog karcinoma ili su ratrkane u grupice.

  elije su velike, nisu uniformne, sa prisustvom intercelularnih mostova, preobilne, crvene, fino granulisane ili sa penastom citoplazmom.

  Jedra su heterogena, bleda, sa 1 ili 2 jedra.

  Uopteno, anaplazija i vei broj mitoza su oigledni.

  Vezivna stroma deli grupe i ostrvca neoplastinih elija, koje su po nekada infiltrovane sa monocitima.

 • Nazalni skvamozni

  karcinom,

  umerena keratinizacija

  Nazalni epidermoid

  ne-skvamozni karcinom,

  bez keratinizacije

 • Laringealni tumori

  Laringealne neoplazije nisu uobiajene kod pasa.

  Zabeleena je rasna predispozicija kod Zlatnih

  retrivera i Labradora.

  Afektirani psi obino imaju inspiratornu dispnoju,

  stridore, promenu glasa (hrapav lave ili gubitak

  glasa), kaalj, ekspiratornu dispnoju, disfagiju i

  gubitak telesne mase.

 • Klinika dijagnoza moe biti predpostavljena na osnovu anamneze, prisutnih klinikih simptoma, vizuelizacije laringealnih masa i ultrasonografske identifikacije lokalizovanog tkiva.

  Definitivna diagnoza zahteva uzorkovanje tkiva biopsijom i histoloku identifikaciju tipa neoplazija .

  Diferencijalna dijagnoza ukljuuje laringealnu paralizu i karcinom tireoideje.

  Terapija obino ukljuuje hiruko uklanjanje, upotrebu hemoterapije a ako postoji ubrzano bujanje i radijacionu terapiju.

  Tiroidni karcinomi su uglavnom slobodno pokretljivi tumori koji retko metastaziraju i mogu se tretirati samo hirukom ekscizijom.

 • Veliki pedunkularni laringealni rabdomiom uklonjen iz psa

 • Tumori plua Kod pasa, karcinomi plua se uglavnom javljaju oko

  10 godine starosti, a ekstremno retko ispod 6

  godina, dok se anaplastni karcinom javlja oko 8.5

  godina.

  Kod maaka se karcinom plua javlja sa 12 godina.

  Uestalost kod pasa nije vezana za rasu, mada su

  neto ee zapaeni kod Boksera i Nemakih

  ovara.

  Pol nema uticaja na razvoj karcinoma plua kod bilo

  koje vrste.

 • Histoloka ispitivanja tumora plua su pokazala veliku

  elijsku heterogenost u okviru iste neoplazije, to

  oteava dijagnostiku i procenu stepena maligniteta.

  Klasifikacija plunih neoplazija je komplikovana zbog

  postojanja mogunosti da doe do metaplazija

  epithelijuma i mezenhimalnih tkiva; to daje,

  intermediatovane ili meane forme, i tada histogenetsko

  poreklo nije mogue sa sigurnou ustanoviti.

 • Prema STUNZI, HEAD and NIELSEN (1974), histoloka klasifikacija podrazumeva

  sledeu nomenklaturu plunih neoplazija kod ivotinja:

  Karcinom skvamozniuh ellija ili Epidermoid

  Anaplastini karcinom :

  Anaplastini karcinom malih ellija: lymphocyte-like tip; tip nalik na vretenaste elije; poligonalni tip;

  Anaplastini karcinom velikih elija: giant cell tip.

  Adenokarcinom:

  papilarni adenom;

  bronhoalveolarni adenokarcinom.

  Epidermoid (skvamozne ellije) karcinom kombinovan sa adenokarcinomom.

  Karcinoidni tumori.

  Tumori bronhijalnih ellija.

  Meani tumori.

  Benigni tumori.

  Sarkomi.

  Neklasifikovani tumori.

 • slina, adaptirna i mnogo pragmatinija je klassifikacija po

  DUNGWORTH u (1993):

  primarni epitelialni pluni tumori;

  bronhijalni papilomi;

  adenomi bronhialnih lezdi;

  bronhogeni karcinomi: karcinom skvamoznih