Knjiga - lekovito bilje

  • View
    370

  • Download
    15

Embed Size (px)

Transcript

MARIJA TREBEN

Zdravqe iz Bo`je Apoteke SAVETI I ISKUSTVA U LE^EWU SA LEKOVITIM BIQKAMA

1

Period brawa biqki po mesecimaJANUAR ^i~ak FEBRUAR Br{qen; Breza; ^i~ak; MART Podbel; Br{qen; Breza; APRIL Rastav~i}; Podbel; Glog; Br{qen; Kamilica; Kopriva; Lila; Nana;^empres;Crni Slez; Rastav~i}; Podbel; Glog; Ruzmarin; Neven; Kantarion; Kantarion; Arnika; Kopriva; Lila; Mati~wak; Nana;^empres; Rastav~i}; Podbel; Ruzmarin; Neven; Arnika; Kopriva; Mati~wak; ^empres; Rastav~i}; Podbel; Ruzmarin; Neven; Kopriva; Mati~wak; ^empres; Rastav~i}; Divqi Kesten; Ruzmarin; Neven; Kopriva; Mati~wak; Rastav~i}; Divqi Kesten; Neven; Kopriva; 2

MAJ

JUN

JUL

AVGUST

SEPTEMBAR OKTOBAR

^i~ak NOVEMBAR

DECEMBAR PREDGOVOR

Uprkos mnogobrojnim napadima, sa raznih strana, na moju li~nost i moje savete u bro{uri Zdravqe iz Bo`je apoteke, mnoga pisma, puna odu{evqewa, od zdravih i bolesnih, od lekara i medicinskih stru~waka, podstakla su me da svoje znawe i najnovija iskustva i nadaqe stavqam na raspolagawe ~ove~anstvu, i to u jednom poboq{anom i pro{irenom izdawu tzv. bro{ure. U vreme u kojem se veliki deo ~ove~anstva veoma udaqio od prirodnog na~ina `ivota i u kojem je izlo`en opasnostima da oboli zbog svog pogre{nog stava prema `ivotu, ponovo bi trebalo da na|emo put do na{ih lekovitih biqaka koje nam Gospod svojom dobrotom poklawa od prastarih vremena. Paroh Kanjp u svojim kwigama govori o tome da je za svaku bolest izrasla neka biqka! Svako mo`e da doprinese svom zdravqu ako radi preventive i blagovremeno skupqa biqke i trave iz Bo`je apoteke, te ih u obliku ~aja pije svakodnevno ili po potrebi, zatim ako koristi ekstrakte za utrqavawe ili za tople obloge, kao dodatak vodi za kupawe itd. Ako se ve} odlu~ite da koristite lekovite biqke, vaqalo bi da po~nete sa onima koje pro~i{}avaju krv kao {to su: sremu{, kopriva, veronika, masla~ak i bokvica. Ovakve kure, primewene ta~no po uputstvu, nikada ne mogu da na{kode. Ako vam one ne pomognu i ne donesu olak{awe ili je wihovo dejstvo slabo, mogu}e je da u podru~ju gde stanujete ili radite postoje geopatske zone. U vezi sa ovim trebalo bi da konsultujete iskusnog radiestezistu kako bi vam na{ao mesta na kojima nema zra~ewa. Kod ozbiqnog oboqewa, groznice ili drugih nedvosmislenih simptoma bolesti, neophodno je, ipak, blagovremeno potra`iti lekara koji }e postaviti dijagnozu i kojeg }ete upitati za savet. Tako|e se podrazumeva da lekaru treba prepustiti pra}ewe toga te{ke bolesti i savesnu kontrolu procesa ozdravqewa. Postepeno okretawe {kolske medicine prema le~ewu biqkama po~iwe jo{ od 25.me|unarodnog kongresa lekarskih komora Nema~ke i Austrije, na kojem je u~estvovalo ravno 1500 lekara, a koji je odr`an u martu 1980. godine u Badga{tajnu. Profesor dr. Karl Alken sa Univerziteta Sarske oblasti obrazlo`io je intenzivnije okretawe {kolske medicine prema lekovitim mo}ima prirode ovim re~ima: Posle drugog svetskog rata lekari su bili prakti~no nemo}ni pred, na primer, tuberkolozom ili pred oboqewem otkazivawa funkcija bubrega. A onda se dogodio veliki preokret uvo|ewem antibiotika - pa se danas ve} suo~avamo i

3

sa mnogim negativnim posledicama upotrebe ove blagodeti, {to zbog prekomerne, {to zbog pogre{ne upotrebe. Jedna od posledica je nagli rast broja gqivi~nih oboqewa izazvanih naru{avawem normalne biolo{ke ravnote`e, prekomernom upotrebom medikamenata i raznim ekolo{kim faktorima. Ve} godinama pratim lekarska zasedawa i kongrese o ~ijim se rezultatima pi{e u dnevnoj {tampi. Mnogi savesni i odgovorni lekari upozoravaju na opasnost prekomerne upotrebe raznih tableta. Posebno ukazuju na to koliko opasna mogu da budu sredstva protiv bolova. Bezbroj qudi ih uzima bez ikakvog lekarskog nadzora pri ~emu ona mogu da izazovu te{ka organska oboqewa. Na primer, sredstva protiv povi{enog krvnog pritiska koja se uzimaju tokom du`eg vremenskog perioda mogu da podstaknu pojavu raka dojke kod `ena, kako su utvrdile tri grupe istra`iva~a nezavisne jedne od drugih, u Bostonu, Bristonu i Helsinkiju. Svojim iskustvima iz posledwe dve i po godine, a to je od objavqivawa bro{ure Zdravqe iz Bo`je apoteke, `elim da bolesnim qudima u~inim pristupa~nim lekovitu mo} i dejstvo va`nih biqaka i pomognem im da ponovo budu zdravi. Qudski je uzvi{eno tra`iti izlaz iz bezna|a bolovawa, i to sopstvenom snagom i voqom, a uz Bo`ju pomo} i pomo} na{ih lekovitih biqaka. Sno{ewe odgovornosti za sopstveno ozdravqewe u tolikoj meri uzdi`e qudsko dostojanstvo da se bolesnik ve} nalazi na polovini puta koji vodi iz bezizlaza wegovog bolesnog `ivqewa. Uvek me iznova pitaju otkud mi znawe o lekovitom biqu. Na to ne mogu precizno da odgovorim. Kao dete, {kolske ferije sam provodila u porodici jednog vi{eg {umarskog nadzornika. Tu sam mogla da osetim i do`ivim prirodu i odnose koji vladaju u woj daleko vi{e nego {to je to, tada bilo primereno mojim godinama, tako sam ve} kao dete razlikovala sve biqke, poznavala svaku poimenice; ipak, wihov zna~aj u pogledu lekovitosti nije mi bio poznat. Moja majka, strastveni Knajpov sledbenik, nastojala je da nas, decu, podi`e ne koriste}i hemijska sredstva koja bi negativno uticala na nas. Kao mlada devojka imala sam dva do`ivqaja koja su mi se duboko urezala u pam}ewe. Jedna udovica ~etrdesetih godina, majka troje dece, bila se razbolela od leukemije i iz bolnice su je otpustili kao neizle~ivu. Lekari su joj davali jo{ tri dana `ivota. Wena sestra zabrinuta zbog toga {to bi za bolesnicom ostalo troje siro~adi, uzela je mokra}u obolele i otputovala u mesto blizu Karlovih Vari, kod jedne travarke. Iako je ova upra{eno uzviknula: tek sad dolazite sa ovom mrtva~kom vodom!, pomogle su biqke koje je dala. Posle deset dana, klini~kim pregledom je utvr|eno da kod udovice nema ni traga od leukemije. Sli~an slu~aj zbio se u isto vreme sa jednom 38-godi{wom majkom ~etvoro dece. I ovde je bilo re~ o leukemiji i lekari nisu dvali nikakve nade u ozdravqewe. @ena se obratila tako|e jednoj travarki i od we dobila savet i odgovaraju}e biqke. Od biqaka je svakodnevno pripremala sebi nekoliko bokala biqnog ~aja. Prolaze}i pored wih, svaki put bi popila dobar gutqaj. Ako mi ne pomogne, sigurno mi ne}e {koditi, mislila je. Pregled posle deset dana je pokazao da leukemije uop{te nema! Na ovim primerima se mo`e spoznti da je veoma va`no da se kod naizgled neizle~ivih bolesti tokom dana pije mnogo ~aja. Od tada, ja sam uverena da lekovito biqe mo`e da pomogne ~ak i kada je re~ o zlo}udnim bolestima.

4

Na Sretewe 1961. godine umrla je moja dobra majka. Od tada sam imala odre|en ose}aj da prodirem u nauku o lekovitim biqkama. Uz to su dolazila i neka nova iskustva, pa sam, postepeno sa jednim ose}awem sigurnosti u svetu lekovitih biqaka, kona~no u{la u Bo`ju apoteku. Bilo je to kao da mnome upravqa neka vi{a sila, pre svega Majka Bo`ja, velika pomaga~ica svih bolesnih, kao da }e mi ona pokazati pravi put. Poverewe i vera u WU, po{tovawe i molitva pred jednom starom divnom slikom Majke Bo`je, koja je na ~udnovat na~in dospela u moje ruke, a time i u moj posed, pomogli su mi svaki put kada sam bila u nedoumici. Zato nastojim da qudima uka`em ne samo na lekovite biqke , nego pre svega na svemo} Stvoriteqa, u ~ijim je rukama na{ `ivto spokojan i koji upravqa wime. Kod WEGA mi tra`imo pomo} i utehu, a u WEGOVOJ apoteci, ponizno i uz molitvu, biqke za te{ke bolesti. Na WEMU je da nas vodi i daruje, da na{im `ivotom upravqa prema SVOJOJ voqi. Za kraj bih jo{ naglasila da sam se na sve na~ine trudila da svoja iskustva dodatno ugradim u prera|enu Bro{uru kako bih je ~ove~anstvu priredila tako da mu ona pomogne. Znatno pro{irewe materije povezuje sa jednom molbom: nemojte me pozivati telefonom i nemojte mi pisati! Po{to se ne bavim praksom travarke, ne primam ni posete. Veoma precizan registar stru~nih termina ukaza}e vam na pravi put, na upotrebu odgovaraju}ih lekovitih biqaka. Tako|e, ukazala bih vam na pravi put, na upotrebu odgovaraju}ih lekovitih biqaka. Tako|e, ukazala bih vam na moju bro{uru Uspesi Marije Treben u le~ewu - pisma i izve{taji o uspesima u le~ewu, koja je objavqena kod istog izdava~a. Grizkirhen (Grieskirchen), maja 1980. MARIJA TREBEN (Maria Treben)

SADR@AJPredgovor........................................................................................................... ..........3 Pravilno sakupqawe, ~uvawe i priprema lekovitih biqaka: SakupqaweSu{ewe....6 Na~ini pripremawa: Pripremawe ~aja (Prelivawe vru}om vodom-Hladni ekstrakt....7 Tinktura (asencija)-Sve`i sok-Biqna ka{a-Parni oblozi od biqaka........................7 Pripremawe masti i uqa-Kupke od biqaka (Potpuna i Sede}a)-Oblog od {vedske gran~ice............................................................................................................. ..........8 LEKOVITE BIQKE IZ BO@IJE APOTEKE Pre~ica..................9 I|irot.........................25 Ze~ja soca.........................44 Sremu{...................11 Kamilica.....................29 Hajdu~ka trava.................44

5

Gavez.......................12 Crni slez.....................30 Jaglika............................46 Kopriva..................14 @uto ivawsko cve}e.....32 Rusa.................................47 Veronika................17 Masla~ak.......................34 Bokvica............................49 Virak.....................19 Kukuruz.........................36 @uta mrtva kopriva........52 Zlatnica................20 Imela............................36 Maj~ina du{ica(livadska).52 Rusoma~a................21 Orah..............................39 Mle~ika...........................54 Veliki podbel.......23 Petrovac.......................39 Mle~ika poma`e..............57 Podbel...................24 Neven............................40 Rastavi}..........................58 Kantarion.............25 @alfija.......................43 [vedska gran~ica Stari rukopis i recept za mali {veden biter...........................61 Lekovito vino za srce, r