know how podnikate¾a - pozna¥ potreby svojich zkazn­kov

  • View
    40

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

know how podnikateľa - poznať potreby svojich zákazníkov. Podnikanie. Ing. Miroslava Hrvolová E-mail: hrvolova@dti.sk Kontakt: 0918800944 Garant predmetu: doc. Ing. Martin Lorko, CSc. Osnova prednášky. Podnikanie, predpoklady podnikania Podnikateľský plán Právne formy podnikania v SR - PowerPoint PPT Presentation

Text of know how podnikate¾a - pozna¥ potreby svojich zkazn­kov

  • know how podnikatea - pozna potreby svojich zkaznkov

  • PodnikanieIng. Miroslava HrvolovE-mail: hrvolova@dti.skKontakt: 0918800944

    Garant predmetu: doc. Ing. Martin Lorko, CSc.

  • Osnova prednkyPodnikanie, predpoklady podnikaniaPodnikatesk plnPrvne formy podnikania v SRPodstata, zklady a zsady tovnctvaDane a odvodov povinnostiPracovnoprvna problematikaRizik podnikania a poistenieFinann podporn verov programy

  • Odporan literatra:LORKO, M.: Podnikanie. Dubnick technologick intitt, 2009.

    Daov zkonyObchodn zkonnk 513/1991 Zb. z. v znen neskorch predpisovObiansky zkonnkZkon o hospodrskej saiZkon o tovnctveZkon o konkurze a vyrovnan (retrukturalizcii)

  • o si myslte?o povaujete za hlavn motivciu podnikania?Ak je funkcia obchodnho mena firmy?Je nevyhnutn, aby podnikate rozumel predmetu, v ktorom chce podnika? Preo?

  • Podnikaniepoda Obchodnho zkonnka Sstavn, samostatn innos vykonvan podnikateom vo vlastnom mene na vlastn zodpovednos za elom dosiahnutia zisku.Schopnos loveka rozpoznva a vyuva perspektvne podnikatesk prleitosti na trhu formou investovania kapitlu za elom tvorby zisku.

  • Transforman proces v podniku+ informcie a vedomostiVNOSY NKLADY = ZISK/STRATA

  • Predpoklady podnikania???

  • Predpoklady podnikania zkladom pre podnikanie s:Objektvne predpoklady ideov predstava o ekonomickej prleitostisprvny asov okamih vstupu na trhtechnick, technologick, materilne, finann, personlne, informan zdrojepodnikatesk plnotvoren ekonomikasloboda podnikania, ochrana skromnho vlastnctva, prvne zruky + dlhodob stabilita tchto podmienok

    Vonkajia podnikavos

    Vntorn podnikavosSubjektvne predpokladyosobnostn vlastnosti podnikatea

    pecifick schopnostiprozkazncka orientcia, pozitvny vzah k zamestnancom obchodn morlka a spoloensk zodpovednosorientcia v platnej legislatve

  • lohy zakladatea novho podniku1. Objavenie zakladateskej mylienky /v technickej oblasti, v oblasti trhu/metda pasvneho hadania mylienky (nov rieenia jestvujcich problmov)metda aktvneho hadania mylienky (inovcie vrobkov, odhaovanie medzier na trhu)

    2. Voba stratgie podnikaniarastov stratgia ak tovar na akch trhoch konkurenn stratgia definovan vzahom k ostatnm astnkom trhu - substitun tovar (priama konkurencia) - pecializovan tovar (nkladov vodcovstvo/zka skupina zkaznkov, vysok cena/

    3. Definovanie cieov podniku - objekt innosti - obsah innosti /kvantitatvne a kvalitatvne vsledky/ - rozmer innosti /podiel na trhu/ - as

  • 4. Voba miesta podnikaniaInforman karta poloha miesta podnikania, vekos pozemku, vlastncke pomery, ekologick aspekty povolenie miestnych radov, preverenie infratruktry

    FAKTORY MIESTA PODNIKANIAtrhovo-odbytov /pracovn sila, konkurencia, zsobovanie/podnikovo-hospodrske /N na vstavbu, prestavbu, vybavenie P, kpna sila/lokalizano-prvne /radn obmedzenia, charakter oblasti/infratruktra

    5. Materilno-technick predpokladyvybavenie podniku hnutenm a nehnutenm majetkom

    6. Personlne predpokladyzvisia od predmetu innostipracovn pozcie, poet zamestnancov, kritri vberu (vedomosti, schopnosti)TL VEDENIA UD /autoritatvny, demokratick, liberlny/NOV FORMY ORG. PRCE: rotcia, rozrenie pr. nplne, obohatenie prce, autonmne pr. skupiny

  • Financovanie podnikupodnikov financie sleduj a organizuj pohyb PEAZ, MAJETKU a KAPITLUPENIAZE a) uie chpanie b) irie chpanie- v podniku dochdza k neustlemu kolobehu (toku) peaz

    KAPITL /podnikov/ - bohatstvo vloen a viazan v podniku2 strnky: aktva SVAHA pasva Majetok aktva svahyFinann zdroje pasva svahy Majetok podniku zdroje krytia majetku -stle, oben aktva - vlastn, cudzie (ddb, kdb.)

    Svaha zachytva vekos majetku a fin. zdrojov = k uritmu okamihu statick charakter

    Na zachytenie pohybu majetku a zdrojov krytia za ist obdobie sa pouva:

    Financovanie: extern a internInvestovanie: do dlhodobho majetku podniku

  • Financovanie investci a prevdzkyv praxi sa asto prepletdleit je efektvnos vyjadren prostrednctvom rznych ukazovateov:

    Efektvnos investciNvratnos investci /do 7 rokov/ IN NI =Odm + Z

    Efektvnos prevdzkyRentabilita vlastnho kapitlu ZPZ/5% - 10%/RVK = * 100 (v %)VKZPZRentabilita nkladovRn = * 100 (v %)/10% - 25%/Nc

    CASH FLOW - transformuje vnosy a N na daje o prjmoch a vdavkoch - vyjadruje LIKVIDITU PODNIKU

  • Nklady podnikupean ocenenie spotreby VF vynaloench podnikom na jeho vkony a ostatn elovo vynaloen vdavky spojen s jeho innosou

    VDAVOK = NKLADKlasifikcia nkladov1. poda nkladovch druhov - zachytva N v tej forme a vke ako pvodne v podniku vznikli

    + dane a poplatky, rezervy, finann a mimoriadne N

    2. poda poloiek kalkulanho vzorca rozdelenie N poda ich vzahu k innosti podniku

    3. z hadiska zvislosti N od objemu produkcie: variabiln, fixn

  • Analza slabch a silnch strnokzameranie do oblasti prieskumu vrobku, sluieb a trhuVyuitie strategickch analz:1. Analza segmentcie trhu vyznauje hranice sasnho i potencilneho trhu (lenenie geografick, demografick, poda vekosti zkaznkov)

    2. Analza truktry konkurencie /Michael Porter/atraktvnos trhu, potencil rastu na trhu a monos zska konkurenn vhodu zvis od schopnosti podniku vyrovna sa s 5 konkurennmi silami:zkaznci trhusubstitun vrobkyodberateliadodvateliakonkurenti a charakter ich sperenia

    3. Analza PEST4. Analza zdrojov - preskupenie zdrojov tak, aby sa dosiahli podnikov ciele5. SWOT analza

  • Prklad SWOT analzyZdroj: www.czech-engineering.com/obrazky/swot2.jpg

  • Podnikatesk plnPlnovanie cieavedom proces vytyovania cieov a postupov, metd, zdrojov a prostriedkov na ich dosiahnutieCie oakvan budcnos stanoven v kvalitatvnej a kvantitatvnej forme, ktor je podstatou a prinou plnovania podnikatea

    Nstroje plnovania: PRAVIDL, POSTUPY, PROGRAMYPrincpy plnovaniarelnoskontinulnos a konzistentnoskoordincia a integrciaparticipciaflexibilita a variantossstava cieov2 asti plnov: zoznam zdrojov

  • Obsah a truktra PPvod zhrnutie projektumus by z neho jasn o ak predmet innosti ide, akch trhov sa dotka, ak bude tartovac kapitl a oakvan zisk

    Opis podniku predstav podnik a jeho ciele

    Opis produktupopis, funkcie a vyuitie, prednosti oproti K, i u bol vyskan na trhu, vrobn metdy

    Marketingov plnzklad: pozna trhy a vedie ako ich efektvne ovplyvni /vyuitie 4P/

    Finann pln

  • Formulr finannho plnu:B vdavky /nkup za hotov, platby veriteom, mzdy, poistenie, njomn, sluby...DPH/ zisk = A - Bzdroj: LORKO, M.: Podnikanie, DTI, 2009

    MesiacCelkom(daje vSk) Pln Skutonos PlnSkutonos Pln Skutonos1PrjmyPredaj - za hotov2na ver3alie obchod. prjmy4Piky obdran5Kapitlov vklady6Predaj aktv7Ostatn prjmyAPrjmy celkom

  • Postup pri zriaovan podnikuPremyslie podnikatesk plnstretn sa so spolonkmi a podpsa spoloensk zmluvunavtvi banku, zaloi podnikatesk et /zaiada o ver/

    navtvi a poiada o vydanie ivnost.oprvnenianavtvi tatistick rad pridelenie IOkpi peiatku /ak je potrebn/navtvi Daov rad pridelenie DI

    uzatvori obchodn zmluvy s dodvatemi /plyn, energie, voda, mobil/uzatvori pracovn zmluvynavtvi Zdravotn poisovu, Socilnu poisovu za elom registrcienavtvi mestsk/obecn rad, poiada o povolenie innosti a otvracch hodn

  • Pramene obchodnho prvastava SR (III. hlava)

    Obiansky zkonnk vymedzuje FO/PO, vzahy majetkovej a nemajetkovej povahy, ochranu osobnosti.Obchodn zkonnk Veobecn ustanoveniaObchodn spolonosti a drustv Obchodn a zvzkov vzahyZveren ustanoveniaivnostensk zkonDaov zkonyZkony o bankchZkon o tovnctveZkon o hospodrskej saiZkon o konkurze a vyrovnan (retrukturalizcii)

  • Vymedzenie pojmov - Obchodn zkonnkPODNIK- shrn hmotnch, nehmotnch a osobnch zloiek podnikania

    PODNIKANIEPODNIKATEFO/PO zapsan v RFO/PO zapsan v OROsoby podnikajce na zklade inch zkonov (lekrnik, veterinr)Osoby zaoberajce sa ponohospodrskou produkciou

    OBCHODN TAJOMSTVOHOSPODRSKA SA (horizontlna/vertiklna)NEKAL SA

    PODMIENKY PODNIKANIA:veobecn: 18 rokov, spsobilos na prvne kony, bezhonnosOsobitn: odborn spsobilos, spoahlivos

    OBCHOD REGISTERzoznam, do kt. sa zapisuj daje o podnikateoch, jeho prlohou je ZBIERKA LISTN.

    obchodn meno,predmet/oblas podnikaniaIO, DI I DPHorgny spolonosti al. drustvaZIminimlny vkladnominlne hodnoty a poet akci...

  • Prvne formy podnikania v SR1. ttne podniky2. Obchodn spolonostimanarske zameran na podnikatesk innosverejnoprospen na uspokojovanie spoloenskch zujmovivnosobchodn spolonosti -osobn (verejn obch.spolonos, komanditn spolonos) -kapitlov (a.s., s.r.o.) -zdruenia podnikateov (zmluva o tichom spoloenstve) -drustvo3. Zmiean podniky - tzv. JOINT VENTURES dohodnut pomer domceho a zahr. kapitlu

  • ivnos /ivnostensk zkon Zkon .455/91 Z.z./ivnostnk mus spa veobecn a osobitn podmienky podnikania

    ivnos - sstavn, samostatn innos vykonvan vo vlastnom mene na vlastn zodpovednos za elom dosiahnu zisk a za podmienok stanovench Z

    Poda spsobu zskania ivnostenskho oprvnenia:a) ohlasovacie . podnikate me zaa podnika dom ohlsenia ivnosti