of 59 /59
KOAH’ta Eşlik Eden Hastalıkların Multidisipliner Takip ve Tedavisi Prof Dr Tunçalp Demir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

KOAH’ta Eşlik Eden Hastalıkların Multidisipliner Takip ve Tedavisi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOAH’ta Eşlik Eden Hastalıkların Multidisipliner Takip ve Tedavisi. Prof Dr Tunçalp Demir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. KOAH. GOLD Updated-07. Yaş ve Hastalıklar. Yaşlılıkla birlikte hücrelerde oluşan hasar artıyor. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KOAH’ta Eşlik Eden Hastalıkların Multidisipliner Takip ve Tedavisi

 • KOAHta Elik Eden Hastalklarn Multidisipliner Takip ve TedavisiProf Dr Tunalp DemirCerrahpaa Tp Fakltesi Gs Hastalklar AD

 • KOAHGOLD Updated-07

 • Ya ve HastalklarYallkla birlikte hcrelerde oluan hasar artyor.Bu da yala birlikte kronik hastalklarn grlme skln artryor.65 ya st poplasyonun yaklak %50sinde en az 3 kronik hastalk bulunuyor.En sk,%30 kardiyovaskler sistem hastalklar%13 kanserler%7 kronik solunum sistemi hastalklar (KOAH)

 • Mannino DM, ERJ 2006Ya ve GOLD EvresiHalen sigara ien Brakm Hi imemiABD Toplumu (%)Evre 1Evre 2Evre 3-4

 • lm NedenleriMannino et al. Thorax 20030%20%40%60%80%100%Ar KOAHOrta Derece KOAHRestriktif AkcHastalklarNormal AkcierKOAHKVSAkc CaPnmoni/nfDier

 • KOMORBDTE NEDENLERKOAHa yol aan nedenlerle ilikiliSigaraGenetik faktrlerDorudan KOAHla ilikiliDoku hipoksisi (reoksijenasyon?, pH?, CO2?)naktivite (Egzersiz dispnesine bal)Pulmoner inflamasyon/inflamatuar hcrelerin akcierde aktive olmasKOAHla dorudan ilikili olmayan

  Agusti,2005

 • KOAHta SSTEMK NFLAMASYON

 • (nflamasyon)Sistemik Hastalk

 • Gan 2004

 • CRPGan 2004

 • FibrinojenGan 2004

 • TNF-Gan 2004

 • KOAH Evreleri ile nflamatuar Belirteler Arasndaki likiFranciosi , Pulm Pharmacol Ther 2006

 • KARDYOVASKLER HASTALIKLAR

 • KV- Hastalklara Bal Hastaneye Yat ve Mortalite

 • 0.00.51.01.52.02.5Ortalama FEV1NHANES 1; N=1,861KVHtan Hastaneye yat yada mortalite iin RRKOAH-KVH ilikisi

 • SGARA-OBEZTEnslin RezistansOksidatif StresSitokinler ve nflamatuar BelirtelerEndotel DisfonksiyonuKARDYOVASKLER HASTALIK

 • Bazal CRP dzeyi ve KV-RiskPaul M Ridker, Circulation 2003

 • Sigara - Kalp Hastalklar likisiFabbri, 2008

 • Kardiyovaskler Sistem HastalklarPulmoner HipertansiyonSa kalp Yetmezlii, KorpulmonaleVaskler Hastalklar -Koroner Arter Hastalklar -Serebrovaskler Hastalklar -Periferik Vaskler HastalklarSistemik Hipertansiyon

 • Pulmoner Hipertansiyon

  Ar KOAHta hipoksi ve solunumsal asidoza bal olarak pulmoner vazokonstrksiyon ve pulmoner hipertansiyon geliir.Tan: AKG PA grafi EKG Sa kalp kateterizasyonuTedavi:USOT Vazodilatrlerin yeri ?

 • Sa Kalp Yetmezlii, Korpulmonale

  Uzun sren pulmoner hipertansiyon sonucu sa kalp yetmezlii ve korpulmonale geliirTan:FM bulgularPA grafiEKGTedavi:Oksijen DiretikDijital, -bloker ?

 • Koroner Arter Hastalklar

  Tm kardiyak lmlerin yaklak %50si koroner arter hastalklarna bal.Sigara ve obezite en nemli risk faktr.zellikle sistemik inflamasyonla ilikili!

 • Sevenoaks, 2006

 • Koroner Arter Hastalklar-2Tan:SemptomlarEKGEforlu EKGPerfzyon sintigrafisiAnjioTedavi:Hipoksinin dzeltilmesiAspirinNitratlarKalsiyum kanal blokerleri-bloker (selektif)StentBy-pass

 • KS Dozu ve M ilikisi

 • KS Tedavisi (>3 yl) Kardiovaskler Olaylar Azaltr0123456Budesonid(N=593)Plasebo(n=582)*p
 • 9080706050403020100Tm nedenler KardiovaskulerNedenler KS Kardiovaskler Mortaliteyi azaltyor Mortalitede azalma %10025%38%Macie C. Chest 2006;130:640-646.

 • Sistemik HipertansiyonErikinlerin yaklak %30-37sinde mevcut.KOAHta toplum ortalamasnn stnde deil.Her hastada mutlak TA takibi yaplmal.TedaviDiretiklerACE inh,Kalsiyum kanal blokerleri-bloker (?)

 • Malntrisyon, KaeksiKOAHta kilo kayb ve malntrisyon olduka yaygndr (%50).Hastaln progresyonu ile birlikte kilo kayb artmaktadr.Keenan J, 2007

  zellikle FFM baklmaldr.

 • KOAHta Kaeksi ve SrviWagner ERJ,2008

 • Wagner ERJ,2008

 • KOAHta nflamasyon ve Enerji Dengesi

  Kaeksi-----TNF-FFM --------CRP, LBP, IL-8, sTNF-R55REE----------TNF-Diet alm -----sICAM-1

  AGN Augusti, Eur Respir Mon 2003

 • TNF-, IL-8HipoksiLEPTNtah azalmasKaeksi

 • Kilo Kayb ve Solunum Yetmezlii

 • Wagner ERJ,2008

 • skelet Kas DisfonksiyonuHareketsizlik en nemli neden.Yetersiz beslenme.Sistemik KSlere bal miyopati.

  Keenan J, 2007

  KOAHta fizik egzersiz ile TNF-n art gsterilmitir.Fizik egzersiz ve oksidatif stres TNF- y arttrr.TNF- kas kaybna yol aar.Fabbri, 2008

 • Sevenoaks, 2006

 • KOAHta OsteoporozSin et al, Am J Med 2003Odds ratioNormal1.0Hafif obstrksiyon1.3Orta derece obstrksiyon 2.1Ar obstrksiyon 2.4

  Havayolu obstrksiyonu ya, VK ve tedaviden (KS dahil) bamsz olarak osteoporoz riskini arttrmaktadr.

 • OsteoporozPostmenopozal osteoporozun artm TNF- ve IL-6 ile ilgili olduu gsterilmitir.KOAHta bulunan osteopeni dolamdaki atm TNF- ile ilikilidir.Artm TNF- makrofajlarn osteoklastlara dnmn stimule eder.

  Fabbri,2008Tedavi:Erken tan DEXAEgzersizKalsiyum 120-1500mg/gn, D vit 400 IUSistemik KS den uzak durBifosfonatlarKalsitoninTestesteron ?

 • KOAH ve Akcier KanseriMannino DM, 2003

 • KS-Akcier Kanseri likisi

 • 0.00.20.40.60.81.01.2No ICS
 • KANSER MORTALTES

  Uzun sreli inhaler kortikosteroid kullanmnn akcier kanseri oluumunu yaklak %45 azaltt gsterilmitir.

  ISSEC

 • 101214161820222426Budesonide 800 bidPlacebo% cells positive for BCL2 ExpressionBaselineBaseline6 ay sonra6 ay sonra KSler Sigara enlerin Havayollarnda Onkojen Ekspiresyonunu Engelliyor.Lam S, Clin Cancer Res 2004

 • Hct deerleri ile srvi ilikisiHct

 • DiabetFibrinojen, lkosit ve dk albumin dzeyleri, tip 2 diabet geliimi ile ilgili bulunmutur.Tip 2 diabetli hastalarda da TNF-, IL-6 ve CRP dzeylerinin artt gsterilmitir.Yine diabet dier faktrlerden bamsz olarak azalm solunum fonksiyonlar ile ilikilidir ve obezite ile birlikte hastaln arlnn iddetlenmesine yol amaktadr.Fabbri, ERJ 2008

 • KOAH- Peptik lser MortalitesiChest 2008-in press)

 • Peptik lserKOAHllarda peptik lser daha sk grlmektedir.Son almalarda KOAHllarda Helicobacter seropozitifliinin artt gsterilmitir. Roussos, Respir Med 2005H.pylorinin aktive ettii kronik inflamatuar meditrlerin KOAH geliimini kolaylatrabilecei ileri srlmtr.Sevenoaks, Respir Research 2006

 • Sevenoaks, 2006

 • Uyku BozukluklarUyku kalitesini etkileyen faktrlerHipoksiBeta-2 agonist kullanmksrkDispneNoktriOSASHipoksinin dzeltilmesiksrk ve dispnenin dzeltilmesiVarsa OSAS tedavisi

 • Cinsel bozukluklarKOAHllarn yaklak 1/3nde libido kayb ve erektil disfonksiyon gsterilmitir.Fletcher EC, 1982Yine testesteronun azalm olduu bilinmektedirTedavi:

  Hipoksinin dzeltilmesi.KE yoksa Sildenafil kullanlabilir.

 • KRONK SSTEMK NFLAMATUAR SENDROM> 40 ya> 10 paket-yl sigaraKOAHla uyumlu semptom ve SFTKronik kalp yetmezliiMetabolik sendromArtm CRP

  *Tan iin en az 3nn mevcut olmasFabbri, Lancet 2007

 • Fabbri, ERJ 2008

 • SonuSistemik nflamasyon

  Sigarann Braklmas

  Hipoksinin Dzeltilmesi

  KOAHn TEDAVS!!!!!!!!Antiinflamatuar Tedavi (KS)