33
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA +(MTP +) http://www.smm.lt/es_parama/index.htm Arūnas Plikšnys Bendrojo ugdymo departamento direktorius 2007 10 24, Vilnius

KODĖL MTP +?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP + ) http://www.smm.lt/es_parama/index.htm Arūnas Plikšnys Bendrojo ugdymo departamento direktorius 2007 10 24, Vilnius. KODĖL MTP +?. 2004 – 2006 BPD viena programa - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA +(MTP +)

http://www.smm.lt/es_parama/index.htm

Arūnas Plikšnys Bendrojo ugdymo departamento direktorius

2007 10 24, Vilnius

Page 2: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

KODĖL MTP+?• 2004 – 2006 BPD viena programa• 7 nacionaliniai projektai (viso –36,7 mln. Lt): 2 SPPC

(PPT infrastruktūra – 4 mln.Lt ir iškritusių mokinių grąžinimo modelis – 6,5 mln. Lt), 3 MKC (pedagogų rengimo pertvarka – 2,2 mln. Lt, kvalifikacijos tobulinimas – 8,1 mln.Lt ir MŠC infrastruktūra – 9 mln. Lt), 2 ŠPC (14-19 metų mok. pasirinkimo galimybių didinimas – 5,6 mln. Lt ir technologijos mokymo priemonės–1,3 mln. Lt)

• Daug konkursinių projektų (mokyklos, savivaldybės, pav. institucijos, universitetai, NVO)

• Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius - MTP+

Page 3: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA2002-2006

Skirta Lietuvos vardo paminėjimo 1000 - čiui

Mokyklų tobulinimo programa – didžiausia nepriklausomos Lietuvos investicija į

ugdymą ir pirmaujantis projektas Rytų bei Vidurio Europoje

Page 4: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA

• Programos tikslas:

• Pagerinti bendrojo lavinimo mokyklų V-X klasių moksleivių mokymą ir jų mokymosi aplinką

• Programos aprėptis – didžioji dalis priemonių skirta pagrindinėms mokykloms, dalis – visoms mokykloms

• Trukmė – 3.5 metų (2002 –2005)

• Numatomas programos tęstinumas (VŠS)

Page 5: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA

• Programos dalis A – “Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas”

• Programos dalis B – Švietimo kokybės vadybos sistemos sukūrimas”

• Programos dalis C – Energijos išlaidų mažinimas ir mokymosi sąlygų gerinimas”

• Programos dalis D – “Mokyklų tinklo optimizavimas”

• Programos dalis E – “Programos koordinavimas

Page 6: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MTP FINANSAVIMAS

• Per 3,5 metus – 179,347 mln. Lt :

• Pasaulio banko paskola – 29 mln.EUR (100,331 mln LT)

• Valstybės biudžetas – 47,763 mln. Lt

• Savivaldybės – 31,453 mln.Lt

Page 7: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MTP FINANSAVIMAS• A dalis – 20,115 mln. Lt(11,2 proc.), iš jų 15,329

mln.Lt priemonės, 3,444 mln.Lt kvalifikacijai ir 1,341 mln.Lt virtualiai aplinkai

• B dalis – 5,853 mln. Lt(3,2 proc), iš jų ŠVIS 1,621 mln. Lt, ŠPAS 1,377 mln. Lt, moksleivių vertinimo sis. 811 tūk. Lt

• C dalis – 134,620 mln.Lt (75,1 proc.)• D dalis 17,069 mln. Lt, iš jų 10 mln. Lt

autobusams• E dalis – 1,690 mln. Lt (0,9 proc.)

Page 8: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MTP leidiniai

Page 9: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Serija „Į pagalbą mokyklai“

Page 10: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Geltonieji autobusiukai

Page 11: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Baldai ir mokymo priemonės

Page 12: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Page 13: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Baldai ir mokymo priemonės

Page 14: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Danija

Didžioji Britanija

Suomija

Kanada

Slovėnija

Izraelis

JAV

Užsienio konsultantai

Page 15: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MTP REZULTATAI• 9000 mokytojų ir 400 mokyklų taiko aktyvius

mokymo metodus, 119 mokytojų tapo pokyčių skatintojais, 400 mokyklų aprūpintos mokymo priemonėmis,400 vadovų apmokyti

• sukurta ŠVIS, moksleivių pasiekimų vertinimo sistema, sukurta ir įdiegta vidinio (2003) ir išorinio audito sistema (2006/2007)

• renovuota 62 mokyklos• 161 geltonųjų autobusiukų, tinklo metodika

visose saviv. ir 6 pilotinis projektas, 3034 baldų komplektai

Page 16: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Kodėl mums pasisekė?• Projekto kompleksiškumas ir orientacija į Valstybinę švietimo

strategiją• Išlaikyta kūrusi ir įgyvendinusi komanda, palaikoma jos

dvasia. MTP vykdantys žmonės mylėjo ir buvo mylimi• Remtasi atsakomybe ir duomenimis grįsta vadyba, turinti

politinį palaikymą. Tobulinimo kultūra• Intelektinė veikla paremta materialinėmis gėrybėmis. MTP

integruota į strateginius planus, jai skirtos lėšos• Į talką atėjo geriausi Lietuvos pedagogai ir mokslininkai,

Vakarų konsultantai• Sukurta MTP aura su savitomis tradicijomis

• Kodėl dar?

Page 17: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

MTP+ RENGIMAS• Techninė užduotis konkursui 2007 vasaris:1. Pagrindas VŠS 2004 – 2012 LRV programa2. Dermė su ESF veiksmų programomis3. MTP tęstiniai darbai4. Nacionalinių projektų tęstinumas (BPD 2004/2006)• Sutartis su EIP 2007 04 16• 28 darbo grupės, ŠMM, ŠPC, MKC,ŠAC,PPRC,

ŠITC, NEC, SPPC, NMVA, savivaldybių administracijos specialistai, asociacijų deleguoti atstovai, mokyklų vadovai ir mokytojai, AM dėstytojai ir mokslininkai

Page 18: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Teisinis pagrindas• ŠMM 2007 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. ISAK-198 „Dėl

darbo grupių programų projektams parengti sudarymo • Lietuvos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo

veiksmų programos, patvirtintos 2007 metų liepos 30 dieną Europos Bendrijų Komisijos sprendimu Nr. CCI2007LTPO001, 2 prioritetą „Paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

• Programos projektą parengė UAB “Eurointegraciniai projektai”, laimėjusi atvirą konkursą

Page 19: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Programos struktūra• Bendros nuostatos ir sąvokos• Esamos būklės ir tendencijų analizė• Programos tikslai ir uždaviniai• Programos įgyvendinimo galimybių vertinimas• Programos plėtros planas• Programos įtaka horizontaliosioms sritims• Programos įgyvendinimo modelis• Stebėsena ir laukiami rezultatai• Programos projektų atrankos kriterijai• Baigiamosios nuostatos• 43 priedai:29 komponentai (planiniai), 11 konkursinių

projektų ir valdymo schema – projektinis lygmuo

Page 20: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Programos paskirtis:

suplanuoti ir padėti efektyviai įsisavinti 2007-2013 m. programavimo periodo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas bendrajam ugdymui.

Bendrasis ugdymas – mokymas pagal ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo, neformaliojo ir suaugusiųjų švietimo programas.

Page 21: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Valstybinės projektų atrankos komponentai

Įgyvendintojai:1. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra2. Švietimo informacinių technologijų centras 3. Švietimo plėtotės centras 4. Pedagogų profesinės raidos centras 5. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 6. Nacionalinis egzaminų centras 7. Švietimo aprūpinimo centras8. Mokytojų kompetencijos centras

Page 22: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Konkursiniai komponentai

Įgyvendintojai:valstybinės, viešosios ir privačios įmonės, įstaigos ir organizacijos, turinčios patirtį švietimo srityje ir kurių teikiami projektai geriausiai atitiks bendruosius, specifinius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus

Page 23: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Programos lėšos:1. Struktūrinė parama:1.1 ERPF – 293,15 mln. lt1.2 ESF – 222,39 mln. lt2. LR biudžeto lėšos – 87,45 mln. lt3. Projektų vykdytojų lėšos – 5 mln. ltViso: 607,99 mln. ltAlternatyva 1: mokyklų renovacija 345 mln. Lt – po 1 mokyklą savivaldybėje ir apskrityje (4,9 mln.Lt)Alternatyva 2 : 25% padidinti mokytojams atlyginimus visoje sistemoje, išskyrus AM, vieneriems metams

Page 24: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Page 25: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

24 komponentas

Page 26: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

SUTARTIS ĮGYVENDINANT MTP + Švietimo ir mokslo ministerija įsipareigoja:• užtikrinti, kad visi Programos projektai būtų

įgyvendinti skaidriai ir laiku;• sudaryti sąlygas, leidžiančias Savivaldybės

administracijai ir kitiems Programos projektų dalyviams įgyvendinti projektus ir pasiekti jos tikslus;

• teikti pasiūlymus bei rekomendacijas dėl Programos projektų įgyvendinimo ir reikalingos dokumentacijos, o taip pat teikti kitą informaciją, jei jos reikia;

• savo kompetencijos ribose teikti Savivaldybės administracijai visą reikalingą pagalbą, konsultacijas ir rengti apmokymus, kurių reikia, kad Programos projektai būtų tinkamai įgyvendinti;

• vykdyti Programos stebėseną ir viešinimą.

Page 27: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

SUTARTIS ĮGYVENDINANT MTP +• Savivaldybės administracija įsipareigoja:• bendradarbiauti su Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžiais, atskirus

projektus įgyvendinančiais centrais ir pagal savo kompetenciją užtikrinti Programos projektų įgyvendinimą;

• sudaryti atskiras sutartis su Programos projektus įgyvendinančiais centrais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant kiekvieną projektą;

• sudaryti reikalingas sąlygas Programos projektams įgyvendinti:1 paskirti Savivaldybės administracijoje asmenis, atsakingus už Programos

projektų įgyvendinimo koordinavimą;2 užtikrinti Programos projektuose dalyvaujančių Savivaldybės administracijos

darbuotojų, mokyklų dalyvavimą organizuojamuose mokymuose, pasitarimuose, darbo grupėse, jų komandiruočių išlaidų apmokėjimą, jei tai nėra numatyta atskirų Projektų biudžetuose;

3 supažindinti mokyklų direktorius su Programos projektais ir šios Sutarties turiniu ir vykdomais Programos projektų darbais bei pavesti mokyklų direktoriams įgyvendinti numatytas veiklas;

• bendradarbiauti su kitomis Programos projektuose dalyvaujančiomis Savivaldybėmis;

• teikti ir platinti informaciją apie Programos projektus ir jų įgyvendinimą.

Page 28: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Programos finansavimas

• Programa finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių projektų lėšų bei Švietimo ir mokslo ministerijai numatytų valstybės biudžeto asignavimų.

• Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti Programai įgyvendinti reikalingą kofinansavimą pagal sutartis su ŠMM ir įgyvendinančiomis institucijomis

Page 29: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Programos rezultatai 2015 (1)

• Apmokyta 8000 švietimo administracijos darbuotojų • 400 mokyklų aprūpinta orgtechnika• 139 gimnazijoms ir 300 vidurinių mokyklų nupirkta

mokymo priemonės menams, gamtos mokslams ir technologijoms

• Modernizuota šalies mokyklų 240 bibliotekų• Patobulinta 53 PPT infrastuktūra, modernizuota 714

darbo vietų• Sukurta 10 modernių metodinių centrų specialiųjų

poreikių vaikams

Page 30: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Programos rezultatai 2015 (2)

• Renovuoti 76 universalūs daugiafunkciniai centrai kaimo vietovėse

• Modernizuota 18 suaugusiųjų švietimo centrų• Renovuotos 22 jaunimo mokyklos ir sukurti nauji

alternatyvaus ugdymo modeliai• 700 mokyklų aprūpinta specialiosiomis mokymo

priemonėmis• 6000 mokytojų apmokyta efektyviai ir kokybiškai

teikti pagalbą mokiniui ir tėvams• Patobulinta 1000 mokytojų ir specialistų

kvalifikacija, darbui su rizikos grupės mok. ir šeimomis

Page 31: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Programos rezultatai 2015 (3)

• Renovuota 60 ikimokyklinių ugdymo įstaigų• 68 ikimokyklinio ugdymo įstaigos

aprūpintos mokymo priemonėmis• 5500 ikimokyklinių ugdymo įstaigų

auklėtojų ir vadovų patobulins savo kvalifikaciją

• 2800 mokytojų ir 860 administratorių bus išmokyti dirbti su nauju ugdymo turiniu

• 484 mokyklose įrengtos modernios mokytojų darbo vietos

Page 32: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

Ypatingai svarbu, kad Programa ženkliai prisideda prie Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo, kompleksiškai tobulinant bendrojo ugdymo valdymą, infrastruktūrą, turinį, personalą ir paramą mokiniui. Programos įgyvendinimo priemonių visuma užtikrina, kad 2015 metais:

• šalies bendrojo ugdymo valdymas patirs esminius pokyčius perimant pažangią užsienio patirtį, diegiant pažangius valdymo metodus ir visapusiškai panaudojant informacinių komunikacinių technologijų galimybes;

• atnaujintas ugdymo turinys bus orientuotas į esminių kompetencijų ugdymą, didelis dėmesys bus kreipiamas į ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimą;

• šalies bendrojo ugdymo žmogiškieji ištekliai bus kvalifikuoti ir visapusiškai pasirengę įgyvendinti pokyčius bei diegti naujas ir pažangias ugdymo formas;

• specialiųjų poreikių mokiniams bus užtikrintos lygios mokymosi galimybės bei užtikrintas socialinis teisingumas;

• bendrojo ugdymo dalyviai mokysis ir dirbs laikmečio reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, bus užtikrintas kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumas socialinės atskirties grupėms.

Page 33: KODĖL MTP +?

                                                                                 

                                                                                    

       

         

Lietuvos Respublikosšvietimo ir mokslo ministerija

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!