31

KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

  • Upload
    leala

  • View
    69

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BENDROSIOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMOS PROJEKTAS Doc.dr . Vitalija Gražienė Studijų kokybės skyriaus vedėja Vilniaus dailės akademija 2013-09-04. KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?. Šiuolaikinio gyvenimo realijos, iššūkiai; - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?
Page 2: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

1. Šiuolaikinio gyvenimo realijos, iššūkiai;

2.UT kaita (tikslai, turinys, metodai, priemonės, vertinimas);

3.Būtinybė sustiprinti tai, kas, nepaisant nuolatinių pastangų, neapsikeitė.

Page 3: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

KEITĖSI Ugdymo turinys (UT):- UT apima ir vaiko jau turimą patirtį (jo supratimą, išmanymą, gebėjimus, vertybines nuostatas)- ugdymo kontekstą, tematiką, problematiką (turinį – siaurąja prasme)- ugdymo metodus, ugdymo(-si) aplinką, šaltinius bei priemones, pasiektų rezultatų vertinimo principus, gaires ir pobūdį.

KEITĖSI Ugdymo tikslai: akcentas - kompetencijoms (remiantis ES dokumentais, pasaulinėmis tendencijomis), o ne žinių „perteikimui“ ;

KEITĖSI pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo BP sandara.

Page 4: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Dar 2008 m., remiantis naująja ugdymo turinio samprata, buvo atnaujintos Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos;

2002 m. parengta Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa liko nepakitusi.

Page 5: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Siekiama užtikrinti ugdymo dermę tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.

Siekiama kurti priešmokyklinio ugdymo turinį, atsižvelgiant į naujų tarptautinių ir nacionalinių tyrimų rezultatus.

Siekiama ieškoti naujų, kompleksinių, į vaiko ir šeimos poreikius nukreiptų, šeimai prieinamų priešmokyklinio ugdymo paslaugų.

Page 6: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Siekiama realizuoti „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programą“, kurios vienas iš uždavinių yra užtikrinti reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.

Siekiama priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi procesą padaryti šiuolaikiškesnį: giliau integruoti ugdymo turinį, akcentuoti ugdymo kontekstualumą, suaktyvinti ugdymą, tobulinti IKT panaudojimą ugdymo procese, tobulinti vaikų pasiekimų vertinimą.

Page 7: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Padėti pedagogams, tėvams, ugdymo įstaigoms, vykdančioms priešmokyklinio ugdymo programas, lanksčiau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir galių vaikams, padėti jiems pasirengti mokytis mokykloje;

Laiduoti dermę tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų;

Atnaujinti programos turinį remiantis naujausiais tyrimais dėl vaiko brandumo mokyklai;

Pagerinti prielaidas ir galimybes gauti prieinamą ir kokybišką priešmokyklinį ugdymą.

Page 8: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Kaita ne revoliucinė, o natūrali – evoliucinė.

Page 9: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

• kiekvieno vaiko pažinimo ir jo poreikių pripažinimo bei tenkinimo svarba;

• kiekvieno vaiko poreikių ir galimybių pusiausvyros svarba;

• aktyvaus vaiko dalyvavimo ugdymo(si) procese užtikrinimas;

9

Page 10: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

priešmokyklinio ugdymo(si) orientavimas į ugdymo(si) procesą, pirmiausia grindžiamą vaiko pasiekimais;

bendrųjų asmens kompetencijų – mokymosi mokytis, iniciatyvumo, kūrybiškumo, verslumo - ugdymo(si) svarba priešmokykliniame amžiuje;

10

Page 11: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

nauja vaiko brandos mokyklai samprata, siejama ne vien su vaiko įgyjamomis žiniomis;

standarto susiejimas su Programa

11

Page 12: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Programa akcentuoja vaiko gyvenimo sąlygų ir ugdymo konteksto svarbą.

Page 13: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Programa orientuoja į vaikų poreikių tenkinimą, atsižvelgiant į vaiko patirties, pažinimo stilių, lyties, temperamento, gabumų skirtumus; į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dvikalbius ir/ar daugiakalbius, vaikus iš socialinės rizikos, migrantų šeimų.

Programa akcentuoja vaiko dvasinio ir fizinio saugumo ir sveikatos užtikrinimą.

Page 14: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Programa orientuoja pedagogus ir kitus specialistus kryptingiau bendradarbiauti tarpusavyje ir su tėvais/globėjais, plėsti viešas diskusijas.

Programa akcentuoja pedagogo kūrybiškumą, savarankiškumą, neatsiejamą nuo atsakomybės.

Page 15: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?
Page 16: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) TIKSLAS:aktyvus, smalsus, kūrybiškas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, pasitikintis savimi, motyvuotas pažinti ir gebantis mokytis, prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio gyvenimo iššūkių vaikas

Page 17: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Pažindami vaiko asmenybės ypatumus ir individualius jo poreikius;

Kurdami ugdymo turinį, atliepiantį kiekvieno vaiko poreikius ir išgales;

Page 18: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Kurdami vaiko ugdymui(si) palankią ugdymo(si) erdvę ir psichologinį klimatą;

Pripažindami ir leisdami skleistis vaikų kultūrai;

Page 19: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Naudodami žaidimą kaip pagrindinį priešmokyklinio ugdymo metodą;

Siekdami, kad vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas padėtų jam sėkmingai augti, tobulėti, bręsti;

Page 20: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Siekdami pozityvios, pasitikėjimu ir pagarba grįstos, konstruktyvios vaiko, pedagogo, kitų specialistų ir šeimos sąveikos.

Page 21: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

PARINKDAMI IR TAIKYDAMI METODUS:

skatinančius tyrinėjimą, aiškinimąsi, interpretavimą, problemų sprendimą, projektavimą, kūrybą;

teikiančius vaikui džiaugsmą, laiduojančius gerą emocinę atmosferą;

stiprinančius vaiko pasitikėjimo savimi jausmą, skatinančius nebijoti bandyti ir klysti, leidžiančius kiekvienam vaikui patirti sėkmę.

Page 22: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

KURDAMI APLINKĄ: kurioje turėtų būti pakankamai ir įvairių

- , priemonių pagrindinei vaiko veiklai žaidimui , , taip pat daiktų priemonių aktyviai veiklai

; tyrinėjimui kurioje turėtų būti priemonių padedančių

kaupti naują patirtį, išbandyti naujas veiklos formas ir pažinimo būdus, skatinančių mokytis;

ugdančią vaiko savarankiškumą ir atsakomybę, sudarant sąlygas vaikui veikti netrukdomam, pačiam pasirinkti priemones, veiklą, žaidimų draugus;

Page 23: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

KURDAMI EMOCINĘ APLINKĄ, KURIOJE:

vyrautų šilti bendradarbiavimu grindžiami vaikų, pedagogų, kitų specialistų, tėvų santykiai;

būtų pripažįstamas ir gerbiamas kiekvienas vaikas, nepaisant jo socialinio statuso, ugdymo(si) sunkumų, lyties, rasės, tautybės, prigimties ar būdo ypatumų;

sudaromos sąlygos skleistis vaikų kritiniam mąstymui ir kitoms intelektinėms galioms;

sudaromos sąlygos įžvelgti problemas, mąstyti, eksperimentuoti, išgyventi kūrybos ir atradimo džiaugsmą;

puoselėjami ir kuriami gyvenimo grupėje ritualai, tradicijos.

Page 24: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

KURDAMI FIZINĘ APLINKĄ, KURI: yra patraukli, patogi, saugi; baldai, įranga bei ugdymo priemonės

pritaikyti vaikų ugdymo(si) netolygumams šalinti, specialiesiems ugdymo(si) poreikiams tenkinti;

aplinkoje yra įranga bei ugdymo priemonės, pritaikytos ir berniukams, ir mergaitėms;

vaikų buvimo vieta yra jauki ir skoninga: erdvės suprojektuotos ir priemonės, baldai išdėstyti patogiai, patalpos spalviškai tinkamai apipavidalintos.

Page 25: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

UŽTIKRINDAMI PEDAGOGO, KITŲ SPECIALISTŲ IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMĄ:

vertindami ir gerbdami šeimos vaidmenį; skatindami šeimą aktyviai dalyvauti ugdymo

procese ir dalintis atsakomybe; sąveiką grįsdami nuolatiniu individualių vaiko

ugdymosi poreikių ir galimybių aptarimu; taikydami formalius ir neformalius šeimos

įtraukimo į ugdymo procesą būdus; taikydami įvairias tėvų informavimo formas; užtikrindami šeimai reikiamą švietimo ir

kompleksinę pagalbą.

Page 26: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

TINKAMAI ORGANIZUODAMI UGDYMĄ: Suprasdami ugdymą kaip darnią

planavimo, organizavimo, realizavimo ir vertinimo visumą.

Page 27: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Ugdymo(si) rezultatai – tai vaiko įgyjamos kompetencijos:

socialinė; pažinimo; sveikatos; komunikavimo; meninė. Kompetencija – tai vaiko įgyta patirtis,

žinios, supratimas, gebėjimai ir vertybinės nuostatos.

Page 28: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Komunikavimo kompetencija kompte

Socialumo kompetencija

Pažinimo kompetencijaMeninė kompetencija

Sveikatos kompeetncija

Page 29: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Ugdant Programoje numatytas kompetencijas, itin svarbus vaidmuo tenka vertinimui, kuris skirtas:

padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti;

panaudoti informaciją apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą

nustatyti pedagogo ir priešmokyklinio ugdymo grupės darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus darbui tobulinti.

Page 30: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

Konkretaus vaiko daroma pažanga įvertinama, lyginant ankstesnius jo pasiekimus su dabartiniais.

Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami;

Vaiko daroma pažanga yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir formas;

Vertinimo būdai ir formos priklauso nuo to, kas vertinama.

Page 31: KODĖL NUTARTA KEISTI/ATNAUJINTI PROGRAMĄ?

AČIŪ UŽ DĖMESĮ