of 23 /23
www.koha.com.mk E përditshme informative Koha Viti III • Numri 694 E hënë 23 mars 2009 10 DEN Më në fund zgjedhje të qeta Të gjithë fituan diçka Sipas të dhënave të pakompletuara të KSHZ-së, BDI-së që në raundin e parë fitoi disa komuna, DR udhëheq me kandidatin presidencial Imer Selmani, Rufi Osmani rikthehet në politikë me fitore në Gostivar, ndërsa PDSH thotë se kryeson në Tetovë me Sadi Bexhetin. Te maqedonasit, Gjorgji Ivanov udhëheq para kandidatëve tjerë presidencialë, ndërsa vërehet një rënie e popullaritetit të VMRO-DPMNE-së FAQE 3 Zbulohen 26 ballkanasit e trafikut të drogës Brodeci dhe Pagarusha bojkotoi "Është fakt se çantat e rënda janë problem për fëmijët, sidomos ata të cilët janë nxënës në paralelet e ulëta. Një deformim për tu theksuar është edhe shikimi", thotë specialistja e medicinës shkollore, Sebahate Alili Defekte me çantat dhe shikimin Ka indikacione se SHBA-ja përmes fuqisë së FMN-së, e kanë kushtëzuar Serbinë para zgjedhjes: Ose një politikë tjetër karshi Kosovës, ose nuk do të ketë para Para për njohje FAQE 7 Banorët e fshatit Brodec të Malësisë së Tetovës ashtu edhe siç paralajmëruan kanë bojkotuar zgjedhjet presidenciale dhe lokale. Ndërkohë, zgjedhjet i kanë bojkotuar edhe dyqind banorët e fshatit Pagarushë FAQE 15 INTERNETI, super- mendja e botës FAQE 4 FAQE 8 Për një muaj, 20 milionë euro borxh Shkup, 22 mars - Në kushtet kur bankat, trysni krizës ekonomike botërore, po tregohen shumë "dorështrënguar" sa përket kredive të konsumit, qytetarët e Maqedonisë shpëtimin tanimë po e gjejnë të kartelat kreditore. Bankat e Maqedonisë nga shtatori i vitit të kaluar, e sidomos tani dy muajt e parë të këtij viti, kreditin e popul- latës e kanë përgjysmuar kraha- suar me një vit më parë. Pikërisht për shkak ndryshimit kushteve për aplikim të kredive si dhe rritja e normave të interesit, qytetarët kanë filluar dita ditës e me shumë të futen në borxhe përmes kartelave kreditore. Të dhë- nat zyrtare nga Banka Popullore e Maqedonisë tregojnë se pagesat, por edhe futja në borxhe përmes kartelave kreditore gjatë muajit shkurt është dyfishuar, krahasuar me periudhën e njëjtë të viti të kaluar. Kjo, sipas ekspertëve, ndodhë për disa arsye. E para është presioni që sjell kriza finan- ciare, e cila i ka bërë bankat më të kujdesshme që të kërkojnë garanci më shumë nga klientët për të kred- ituar. Por, edhe vetë kërkesa e biz- neseve dhe qytetarëve për kredi duket është tkurrur për shkak të interesit më të lartë... FAQE 5 FAQE 8 FAQE 9 Në Tetovë vidhen 9 zyra Funksioni i presidentit, ceremonial FAQE 2 FAQE 5 FAQE 4 Mos harro numrat...! Avionët pa pilotë kundër Al-Kaedës

Koha 23.03

  • Upload
    majkoe

  • View
    363

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Koha 23.03

Page 1: Koha 23.03

www.

koha

.com

.mk

E p ë r d i t s h m e i n f o r m a t i v eKoha

Viti III • Numri 694 • E hënë 23 mars 2009 10 DEN

Më në fund zgjedhje të qeta

Të gjithë fituan diçka

Sipas të dhënave të pakompletuara të KSHZ-së, BDI-së që në raundin e parë fitoi disa komuna, DR udhëheq me kandidatinpresidencial Imer Selmani, Rufi Osmani rikthehet në politikë me fitore në Gostivar, ndërsa PDSH thotë se kryeson në

Tetovë me Sadi Bexhetin. Te maqedonasit, Gjorgji Ivanov udhëheq para kandidatëve tjerë presidencialë, ndërsa vërehet njërënie e popullaritetit të VMRO-DPMNE-së � FAQE 3

Zbulohen 26 ballkanasit e

trafikut të drogës

Brodeci dhePagarusha bojkotoi

"Është fakt se çantat e rënda janëproblem për fëmijët, sidomos ata të

cilët janë nxënës në paralelet eulëta. Një deformim për tu theksuar

është edhe shikimi", thotëspecialistja e medicinës shkollore,

Sebahate Alili

Defekte me çantatdhe shikimin

Ka indikacione se SHBA-ja përmes fuqisë së FMN-së, e kanë

kushtëzuar Serbinë para zgjedhjes: Osenjë politikë tjetër karshi Kosovës, ose

nuk do të ketë para

Para për njohje � FAQE 7

Banorët e fshatit Brodec të Malësisësë Tetovës ashtu edhe siç

paralajmëruan kanë bojkotuarzgjedhjet presidenciale dhe lokale.

Ndërkohë, zgjedhjet i kanë bojkotuaredhe dyqind banorët e fshatit

Pagarushë

� FAQE 15

INTERNETI, super-mendja e botës

� FAQE 4

� FAQE 8

Për një muaj, 20 milionë euro borxhShkup, 22 mars - Në kushtet kurbankat, në trysni të krizësekonomike botërore, po tregohenshumë "dorështrënguar" sa përketkredive të konsumit, qytetarët eMaqedonisë shpëtimin tanimë po egjejnë të kartelat kreditore. Bankate Maqedonisë nga shtatori i vitit tëkaluar, e sidomos tani dy muajt eparë të këtij viti, kreditin e popul-latës e kanë përgjysmuar kraha-suar me një vit më parë. Pikërishtpër shkak të ndryshimit tëkushteve për aplikim të kredive sidhe rritja e normave të interesit,qytetarët kanë filluar dita ditës eme shumë të futen në borxhe

përmes kartelave kreditore. Të dhë-nat zyrtare nga Banka Popullore eMaqedonisë tregojnë se pagesat,por edhe futja në borxhe përmeskartelave kreditore gjatë muajitshkurt është dyfishuar, krahasuarme periudhën e njëjtë të viti tëkaluar. Kjo, sipas ekspertëve,ndodhë për disa arsye. E paraështë presioni që sjell kriza finan-ciare, e cila i ka bërë bankat më tëkujdesshme që të kërkojnë garancimë shumë nga klientët për të kred-ituar. Por, edhe vetë kërkesa e biz-neseve dhe qytetarëve për krediduket është tkurrur për shkak tëinteresit më të lartë... � FAQE 5

� FAQE 8

� FAQE 9

Në Tetovë vidhen 9 zyra

Funksioni i presidentit, ceremonial

� FAQE 2 � FAQE 5� FAQE 4

Mos harro numrat...!

Avionët papilotë kundër

Al-Kaedës

Page 2: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 2 Koha A K T U A L E

Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim DulloviDrejtor: Arben Ratkoceri

Kryeredaktor: Besim Iljazi • Zëvendëskryeredaktor: Vedat Memedaliu • Ndihmëskryeredaktor: Shkëlzen Halimi Redaktorë: Evis Halili, Ilir Ivanovski, Avdyl Salihu • Redaktor teknik: Halil Berisha

E-mail: [email protected] • Tel: 02 3179 - 904; Fax: 02 3118 - 060; Adresa: Bul. Goce Dellçev Nr.11/2 (Q.T. Mavrovka) - Shkup

MARKETING: [email protected] - Tel: 02 3179-904; 02 3299-871

E përditshme informativewww.koha.com.mk

Shtyp: “Misirkov” - Shkup NPK "Koha Produkcija" Num. i xhirollogarisë: 210063340670177; Tutunska Banka -Shkup; Num. i Tat. 4030008022772

NANO RUZHIN: "Votova për Re-publikën e Maqedonisë. Zgjedhjetduhet të jenë korrekte dhedemokratike. Maqedonia duhet tëjetë e fuqishme dhe unike dhe tëbëhet anëtare e BashkimitEvropian dhe e NATO-s. Pres qëtë marrë pjesë edhe në rrethin edytë dhe shpresoj në fitore".

MIRUSHE HOXHA: "Shpresoj qëzgjedhjet do të kalojnë në atmos-ferë korrekte dhe demokratike.Të përpiqemi që kjo vërtet tëndodhë".

IMER SELMANI: "Sot jam i bindurse do të fitojë demokracia nëMaqedoni. Kemi bërë shumë qëtë kemi zgjedhje të ndershme dhedemokratike. Pres që të hiqenedhe barrierat ndëretnike dhe sotdo të votohet për ofertë, viziondhe koncept. Vizioni im është qëtë kemi shtet të lumtur menjerëz të lumtur të cilët do ta re-spektojnë bashkëjetesën. Njerëztë cilët do të udhëtojnë pa vizajashtë vendit dhe do të jenë tësiguruar në kuadër të NATO-s dheardhmërisë evropiane".

LUBORIM FËRÇKOVSKI: "Zgjed-hjet janë shumë të rëndësishmepër Maqedonisë dhe pres të jenëzgjedhje të lira dhe të qeta.Njëkohësisht kemi koncepte tëqarta të ndryshme në këto zgjed-hje se si Maqedonia të ecë në tëardhmen dhe mendoj se qytetarëtdo të zgjedhin atë që vlerësojnëse është e mirë për ata".

GJORGE IVANOV:: "Me një sjelljetë përgjegjshme prej të gjithëneve do të kontribuojmë që tëhapen ato perspektiva evropianepër Maqedoninë dhe ta përm-bushë atë që pritet nga ne. Seciliqë hyn në garën zgjedhore pretfitore, megjithatë populli merrvendim".

AGRON BUXHAKU: "Jam teje i kë-naqur që zgjedhjet po kalojnë nëmënyrë teje të rregullt dhe sigur-isht që e pres përkrahjen dhe jami bindur në fitore të kryetarit tëkomunës, të disa këshilltarëvedhe timen këtu në vendlindjentime".

LUBE BOSHKOVSKI: "Sipas anal-istëve dhe ekspertëve vendorëdhe sipas opinionit ndërkombë-tar, posaçërisht BE-së, sot ështëditë e rëndësishme për Maqe-doninë, provim për demokracinë esaj. Do ta realizojmë obligimintonë dhe shpresoj se do të fitojëkapaciteti demokratik i shtetittonë dhe se këto zgjedhje do tëjenë korrekte dhe demokratike".

Zgjedhjet e katërtapresidenciale dhe të pes-tat lokale në Maqedonijanë temat në të cilat sotpërqendrohen mediat ehuaja. Në raportet e tyremediat përmendin se nëgarë për president tështetit janë shtatë kandi-datë, me vlerësim, sesipas sondazheve parazg-jedhore, me siguri asnjëriprej tyre nuk do të mundtë sigurojë numrin emjaftueshëm të votave qëtë jetë fitues në rrethin eparë. Fituesi përfundim-tar do të bëhet i ditur pasrrethit të dytë më 5 prill.

Sipas mediave, çësht-jet më të rëndësishme tëcilat janë trajtuar gjatëfushatës zgjedhore ishtekriza ekonomike dhemundësitë e Maqedonisëpër anëtarësim në BEdhe NATO. Mediat e hua-ja përmendin se reshjet eborës që e përfshinëMaqedoninë në dy ditëte fundit shkaktuan prob-leme në procesin zgjed-hor, duke theksuar sedisa rajone malore janëtë bllokuara nga boradhe votimet atje nuk pozhvillohen, për shkak seanëtarët e këshillave zg-jedhore nuk mund të ar-rijnë deri në vendovo-time.

" F A J N E S H Ë L LTAJMS", vlerëson se këtozgjedhje me siguri janëmundësia e fundit eMaqedonisë të demon-strojë se ka jo vetëm ka-pacitet, por edhe vullnetpolitik për organizimin ezgjedhjeve në përputhsh-mëri me standardetevropiane.

"EURONJUZ" thek-son se përfaqësuesitevropianë e kanë parala-jmëruar Maqedoninë semosrespektimi i stan-dardeve ndërkombëtarezgjedhore seriozisht do t'i

rrezikojë perspektivat evendit për anëtarësim nëBE. Megjithatë, sipas"Euronjuz", këto zgjedhjenuk do të ndryshojnëshumë nga shkaku që"funksioni i presidentitnë Maqedoni është cere-monial". AFP transmetondeklaratën e eurkomisar-it për zgjerim Oli Ren,sipas të cilit, zgjedhjetjanë "moment i tëvërtetës" për Maqe-doninë, ndërsa BBC eciton kryeministrin çekMirek Topalanek, i cili sikryesues me BashkësinëEvropiane pak kohë mëparë pati një vizitë nëShkup dhe zgjedhjet ikrahasonin me "provimine maturës që Maqedoniadetyrimisht duhet tajapë".

BBC, vlerëson se këtozgjedhje janë testi kyçpër demokracinë në venddhe një kusht për për-parimin e anëtareve tëreja të Bashkimit Evopi-an, duke rikujtuar seprocesin e ndjekin rreth300 vëzhgues tëESBE/ODIHR-së dhedisa mijëra vëzhgues tëvendit.

DOJÇE VELE tha sebashkësia ndërkom-bëtare, SHBA-ja dhe BE-ja janë unike se këto zg-jedhje duhet të jenë tëlira dhe pa incidente,duke theksuar se në disanga javët e fundit OSBE-ja ka trajnuar disa qin-dra policë se si të reago-jnë në pengimin eventualtë procesit zgjedhor. RO-JTERS, duke iu referuardiplomatëve perëndimorënë Shkup, theksoi seMaqedonia nuk ka kohëpër të humbur dhe se zg-jedhjet detyrimisht duhettë jenë të përsosura. Nëraportin e Radiossuedeze të përkushtuarzgjedhjeve në Maqedoni,

siç informoi korrespon-denti i MIA-s nga Gete-burgu, thuhet se ambi-ciet eurointegruese tëMaqedonisë vihen nëpyetje nga fakti se Gjer-mania dhe Franca kohëmë parë paralajmëruanse procesi për zgjerim tëBE-së kërkon pushimpara se të mund të pra-nohen anëtaret e reja.

Mbi 60 gazetarë tëhuaj kanë ndjekurzgjedhjet Më shumë se 60gazetarë të huaj, pje-sa më e madhe e tyrenga vendet e rajonitpo ndjekin zgjedhjetpresidenciale dhevendore në Maqedoni.Zgjedhjet po ndiqennga agjencitë pres-tigjioze të cilat kanëdërguar korrespoden-tët dhe ekipet e tyre sindër to janë Reuters,Associated Press,Frans Press, Itartas,BBS nga Spanja,gazeta arabe Al Hajatdhe disa media tëtjerë. Gati se të gjithavendet e EvropësJuglindore tashmëkanë dërguar gaze-tarët e tyre dhe ekipettelevizive në Maqe-doni për të mbuluardrejtpërdrejt procesine zgjedhjeve, që sipasraportimeve të këtyremediave, këto zgjed-hje janë të rëndë-sishme për tëardhmen e Maqe-donisë. "Procesi idhunshëm zgjedhorgjatë vitit të kaluar naka zgjuar kureshtjenqë të jemi këtu për tëndjekur nga afër pro-cesin zgjedhor", katheksuar FexhaGruloviç nga Reuters.

Reagim i mediave të huaja për zgjedhjet në Maqedoni

Funksioni i presidentit,ceremonial

Sipas sondazheveparazgjedhore, me siguriasnjëri prej tyre nuk do tëmund të sigurojë numrin emjaftueshëm të votave qëtë jetë fitues në rrethin eparë. Fituesi përfundimtardo të bëhet i ditur pasrrethit të dytë më 5 prill

Page 3: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | A K T U A L E 3Koha

Bekim MURATI

Zgjedhje të qeta dhepa incidente të thek-suara. Kështu është ko-mentuar raundi i parë izgjedhjeve presidencialedhe lokale të 22 marsit,ndërkohë që deri nëmbyllje të kutive të votim-it, jehona e votuesve kaqenë mbi 53 për qind. Zg-jedhje fer dhedemokratike ka konfir-muar edhe KomisioniShtetëror Zgjedhor, sipastë cilës, procesi zgjedhorka qenë i lirë dhe pa par-regullsi. Ndërkohë, përshkak të motit të lig,përkatësisht për shkak tëreshjeve të mëdha tëborës në mbi 100 vendvo-time fare nuk filloi proce-si zgjedhore. Bëhet e di-tur se për shkak të borëssë madhe, pa votuar kanëmbetur rreth 12 mijëqytetarë me të drejtë vote.Karakteristikë e këtyrezgjedhjeve ishte numri imadh forcave të policisë,sidomos në vendbanimetshqiptare.

I pari Ivanovi, pason Fërçkovski

Sipas rezultateve tëpara zyrtare të marrasipas rrugës elektronikepër zgjedhjet presiden-ciale për 482 nga gjithsej2.976 vendvotime e tëpublikuara nga KSHZ,

udhëheq kandidati iV M R O - D P M N E - s ë ,Gjorge Ivanov me 19.266vota, ndërsa pas tij janëLubomir Fërçkovski ngaLSDM-ja me 9.211 dhekandidati i pavarur, LubeBoshkovski me 8.658vota. Imer Selmani ngaDemokracia e Re ka6.370 vota, Agron Bux-haku nga BDI-ja 3.702,Mirushe Hoxha ngaPDSH-ja 1.733, ndërsa

Nano Ruzhini nga PLD-ja1.303 vota.

Selmani kryeson para kandidatëve shqiptarë

Kandidati presiden-cial i Demokracisë së ReImer Selmani udhëheqme 2:1 kundrejt kandi-datëve shqiptarë tëPDSH-së dhe BDI-së,deklaroi zëdhënësi i par-tisë Arianit Hoxha, dukekumtuar rezultatet e paratë përpunuara nga qen-dra e tyre për informim.

Ai kumtoi se prej për-punimeve të tre vendvo-timeve në Komunën eHaraçinës, Selmani krye-son me 1.200 vota, kun-drejt Agron Buxhakut me600 dhe Mirushe Hoxhësme 100 vota. Në Ko-munën e Çairit prej për-punimit të 12 vendvo-timeve, Selmani kryesonme 3.296 vota, Buxhakuka 1.979 vota dhe Hoxha82 vota. Në komunën Bu-tel nga votat e për-punuara prej pesë vend-votimeve Selmanikryeson me 646 vota,ndërsa e ngjashme ështësituata edhe me të dhë-

nat nga vendvotimet nëkomunën e Likovës dhetë Gostivarit.

Hoxha tha se edhe in-formata nga MaqedoniaLindore tregojnë se kan-didati i tyre presidencialndodhet në vendin e dytë.

BDI fitoi katër vende përkryetarë komune

Shefi i shtabit zgjed-hor të BDI-së, Gëzim Os-treni, deklaroi se BDI kafituar në komunat Stu-deniçan, Zajaz, Osllomej,Tearcë, Zhelinë, Saraj,Dibër dhe Pllasnicë.

Ai bëri të ditur se nërrethin e dytë hyjnë nëkomunat Vrapçishtë,Bërvenicë, Dollnen,Haraçinë, Bogovinjë,Likovë, Strugë, Gostivardhe Tetovë. Ostreni thase për shkak se nuk janëhapur dhjetëra vendvo-time në komunatMavrovë-Rostushë ështëe mundur kandidati i tyreedhe atje të fitojë. Ai thek-soi se ende përpunohentë dhënat për komunën eÇairit, ndërsa për komu-nat tjera rurale për shkaktë largësisë, siç tha, in-

formacionet do t'i dinëgjatë natës së dielë, ndër-sa do t'i kumtojnë tëhënën (sot).

Osmani bindshëm kryeson në Gostivar

Kandidatit i pavarur,Rufi Osmani, kryesonbindshëm ndajkundërkandidatit të BDI-së, Nevzat Bejta, në garënpër Komunën e Gostivar-it. Sipas informatave pre-liminare të Shtabit zgjed-hor të Rufi Osmanit, pa16 vendvotime, kandi-datit i pavarur Osmani kafituar 14 mijë vota, ndër-sa Bejta 8 mijë vota.

Merko në Strugë i pari

Sipas informatave tëShtabit zgjedhor të kandi-datit për kryetarë tëStrugës, Ramiz Merko,kandidati i BDI-së krye-son me 9.200 vota.Ndërkaq, për pozitën edytë beteja zhvillohet meskandidatit të PAE, FiatCanovski dhe kandidatittë VMRO-së, SllavkoKotevski. Sipas të dhë-nave jozyrtare të Shtabit

të Merkos, kandidati iPDSH-së, Mendi Qyra kafituar 4500 vota, kursekandidati i DR-së,Xhevdet Nasufi - 1300vota. Në Shtabin e BDI-sënë Strugë kanë njoftuarse kanë mbetur pa unumëruar edhe afërsisht10 vendvotime.

Bexheti më epërsi të lehtë ndaj Likës

Kryetari i PDSH-së,Menduh Thaçi, kadeklaruar se në Ko-munën e Tetovës kandi-dati i kësaj partie, SadiBexheti "ka një epërsiminimale apo të lehtë prej70 deri 100 vota" ndajkundërkandidatit të BDI-së Hazbi Lika. "Në tëgjitha tjerat komunatshqiptare PDSH-ja shkonnë raundin e dytë dhe be-soj se raundi i dytë do tëjetë vendimtar për tëgjithat komunat nëTetovë. kemi rezultatrezultat solid në Strugë,dhe ende nuk është edefinuar ende se a shko-jmë në raundin e dytë nëkëtë qytet dhe nëse nukshkojmë do të përkrahimkandidatin shqiptar", thaThaçi. Thaçi theksoi senë tre fshatra të malë-sisë së Sharrit sërish kapatur parregullsi sepsedallimi është 1500 me 15apo 20 vota në të mirë tëBDI-së. Thaçi është sh-prehur i kënaqur merezultatin e marrë nëkëto zgjedhje, ndërsa kakritikuar prezencën eshtuar të policisë nëvendbanimet shqiptare.

VMRO: Fitore në 16 komuna

Kandidati i VMRO-DPMNE-së për presidenttë Republikës së Maqe-donisë Gjorgje Ivanov,sipas të dhënave të deri-tanishme të arritura nëqendrën për informim,udhëheq më shumë se

dyfish nga oponentët etij. Deputeti i VMRO-DPMNE-së, VllatkoGjorçev, kandidatët etyre për kryetar kanë fi-tuar në raundin e parënë 16 komuna: Prilep,Manastir, Novaci, Pro-bishtip, Gradsko, ShënNikollë, Kriva Pallankë,Rankovc, Kratovë, Ilin-den, Kërçovë, Drugovë,Vevçan, Vallandovë,Gjorçe Petrov dhe Butel.

Kandidati i VMRO-DPMNE-së, Ivanov edhesipas rezultatevejozyrtare të KomisionitShtetëror të Zgjedhjevekryeson në zgjedhjetpresidenciale, paraLubomir Fërçkovskit ngaLSDM-ja dhe kandidatittë pavarur, LubeBoshkovski. Sipas rezul-tateve prej 472 nga gjith-sej 2976 vendvotime,Ivanov ka 18.697 vota,Fërçkovski 8.748,Boshkovski 8.415, ImerSelmani nga Demokraciae Re 5.956, Agron Bux-haku nga BDI 3.358,Mirushe Hoxha ngaPDSH 1.561 dhe NanoRuzhin nga PLD-ja 1.271vota.

Më në fund zgjedhje të qeta

Të gjithë fituan diçkaSipas të dhënave tëpakompletuara të KSHZ-së, BDI-së që në raundin eparë fitoi disa komuna, DRudhëheq me kandidatinpresidencial ImerSelmani, Rufi Osmanirikthehet në politikë mefitore në Gostivar, ndërsaPDSH thotë se kryeson nëTetovë me Sadi Bexhetin.Te maqedonasit, GjorgjiIvanov udhëheq parakandidatëve tjerëpresidencialë, ndërsavërehet një rënie epopullaritetit të VMRO-DPMNE-së

6.981 vëzhguestë akredituar Ndryshe, këto zgjedhjeu ndoqën nga njënumër i madh ivëzhguesve të venditdhe të huaj. KSHZparalajmëroi se përkëto zgjedhje ishinakredituar 6.981vëzhgues, prej tëcilëve pjesa dërmuesejanë nga AsociacioniMost, dhe 550vëzhgues të huaj, pje-sa dërmuese ngaOSBE. Ndryshe, tëdrejtën për të zgjed-hur shefin e shtetitdhe drejtuesit e ri tëpushtetit vendorpatën 1.792.082votues. Në këto zgjed-hje presidenciale qyte-tarët mundën të voto-jnë për njërin ngashtatë kandidatëve tëpropozuar: Imer Sel-mani nga Demokraciae Re, Mirushe Hoxhanga PDSH, NanoRuzhin nga PLD,Gjorge Ivanov ngaVMRO-DPMNE, kan-didadti i pavarur LubeBoshkovski, AgronBuxhaku nga BDI dheLubomir Fërçkovskinga LSDM. Përpushtetin lokal nëgjithsej 84 komunadhe në Qytetin eShkupit pati 365 kan-didatë për kryetar ko-munash dhe rreth700 lista me kandi-datë për anëtarë tëkëshillave komunale.

Koha

Page 4: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 4 Koha A K T U A L E

Zgjedhjet pozhvillohen në

mënyrë të rregulltGostivar, 22 mars -Euroambasadori Er-van Fuere pas viz-itës në disa vendvo-time në rajonin eGostivarit, vlerësoise zgjedhjet deri tanipo zhvillohen nëmënyrë shumë tërregullt. Fuere sh-prehu një falënder-im publik për tëgjithë qytetarët që edhe përkundër kushtevetë pafavorshme të motit megjithatë dolën nëvotime. "Nga ajo që deri tani pamë, zgjedhjetzhvillohen në një atmosferë të mirë edhepërkundër kushteve klimatike. Nëse procesizgjedhor vazhdon kështu, këto zgjedhje do tëmbahen mend si zgjedhje me borë", deklaroiFuere pas vizitës në disa vendvotime nëfshatin Çajle të Gostivarit. Ambasadori Fuereparaprakisht e vizitoi edhe vendvotimin nëkomunën e Zajasit.

Atmosferë korrekteTetovë, 22 mars -A m b a s a d o r iamerikan në Maqe-doni, Filip Riker, pasivizitoi disa vendvo-time në shkollën"Naim Frashëri" nëTetovë, theksoi se zg-jedhjet po zhvillohennë atmosferë korrek-te dhe demokratike.Ambasadori Rikerduke shprehur kë-

naqësi që po i vëzhgon zgjedhjet në Tetovë, nëcilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar, nënvizoise është mirë që edhe përkrah reshjeve tëdëborës ka dalje të madhe nëpër vendvotimet."Raportin do ta dorëzojë deri tek personat zyr-tarë në OSBE. Deri tash gjithçka është nërregull dhe po reduktohet në praktikën realetë demokracisë. Këtë çdo qytetar i Maqedonisëe kërkon dhe e meriton", tha Riker. Am-basadori i SHBA-së, Filip Riker, theksoi seështë ditë e madhe për Maqedoninë dhe përdemokracinë e Maqedonisë.

Shkup, 22 qershor - Dita eheshtjes zgjedhore dheveçanërisht dita e zgjed-hjeve janë karakterizuarnga një propagandë esofistikuar. Zyrtarishtkanë heshtur të gjithë,madje edhe faqet elektron-ike të partive politike janëpezulluar me mbishkrimin- Heshtje zgjedhore. Por nëfakt partitë politike kanëharxhuar fishkët e funditpër të bindur elektoratin.Militantët kanë nisur që nëorët e para aktivitetin. Ske-nari parashikontelehtësimin e itinerarit medestinacion kutitë e votim-

it. Personave të moshuardhe grave u janë vënë nëdispozicion automjete përtë shkuar nga shtëpia drejtvendvotimit e anasjelltas.Kjo sidomos për ato zonaku largësia e vendbanimitnga vendi i votimit ka qenëe madhe, por edhe si paso-jë e motit të përkeqësuar.

Për shumë persona qësi pasojë e moshës, oseedhe e sëmundjeve fizike apsikike, kanë qenë të de-tyruar të mos e kapërce-

jnë pragun e shtëpisë ngalëngimi në shtrat, e tëtjera, 22 marsi ka qenë njëditë që do ta mbajnë mendpër një shëtitje të orga-nizuar. Të moshuarve gjatëgjithë kohës u ka tingëllu-ar një refren - Mos harronumrat...!

Por edhe gjatë orëve tëpasdrekes propagandaështë intensifikuar. Sipasinformacioneve të marranga njësitë zgjedhore, mil-itantët partiakë kanë troki-

tur nëpër dyert e shtëpivetë atyre personave që nukjanë paraqitur për të votu-ar. Kujtesa për të votuarështë shoqëruar edhe menjë mesazh, për të rrum-bullakësuar aksh kandi-dat, apo parti. Ndërkohëqë ka pasur raste, kurkryefamiljarët janë përkëd-helur edhe me dhurata tëvogla materiale, si shpërn-darje kartash telefoni, apoedhe vlera të vogla nëdenarë. Ky raund zgjed-hjesh është shoqëruar,ashtu si edhe të tjerë, menjë varg premtimesh, ini-ciativash, projektesh qëtradicionalisht përfundo-jnë pa arritur deri në real-izim. Gjatë muajve tëfushatës, në ekranet me-diatikë kanë parakaluar pafund politikanë me kazmae lopata e fidanë në duar,duke prerë shirita inau-gurimesh e vendosjes sëgurthemeleve për objektecivile, religjioze eobeliskësh. (E.H.)

Kemi kapacitetpër zgjedhjedemokratike

Shkup, 22 mars - Presidenti iRepublikës së MaqedonisëBranko Cërvenkovski, pasi që erealizoi të drejtën e tij të votësshfaqi shpresë se në Maqedonisot do të ketë zgjedhje të qeta,demokratike dhe tëshkëlqyeshme, pa kurrfarë inci-dentesh dhe parregullsi.

"Kjo na nevojitet për shkaktë demokracisë në vend, përshkak të kredibilitetit dheligjitimitetit të institucionevetona. Por, gjithashtu për tëgjithë është e njohur se me këtëdo ta përmbushim kushtin mëserioz në procesin e integrimittonë euroatlantik", tha Cër-venkovski. Ai shtoi se si në peri-udhën e kaluar Maqedonia kapasur zgjedhje të qeta dhedemokratike, që, sipas tij,vetëm tregon se në Republikëekziston kapacitet institucionaldhe potenciali i nevojshëmdemokratik për zgjedhjedemokratike. Por, është e do-mosdoshme të ekzistojë vullneti sinqertë dhe politik i faktorëvekyç dhe jam i bindur se ky vull-net sot do të demonstrohet",potencoi presidenti.

Kryetari i partisëDemokratike Shqiptare,Menduh Thaçi, pas vo-timit ka deklaruar se

pengon prezenca e mad-he e policëve në vendvo-time, sidomos në zonatshqiptare. "Kjo duket

pak si shtet policorë,megjithatë ka shpresa senuk do të ketë problemedhe zgjedhjet do të jenëtë rregullta. Është njëpamje shumë e keqe dhenegative për Maqe-doninë. Mendoj seprezenca e policisë nëvendvotime nuk është asnë Dagestan, as në Gje-orgji dhe seriozisht ekanë tepruar shumë, porshpresoj se do të jetë nërregull", tha lideri iPDSH-së.

Kërçovë, 22 mars -Kryetari i BashkimitDemokratik për IntegrimAli Ahmeti, pasi që e re-alizoi të drejtën e tij tëvotës në zgjedhjet presi-denciale dhe lokale nëSH.F."Rexho Rushid Za-jaz" në fshatin Zajaz,deklaroi se është më erëndësishme që zgjedhjettë zhvillohen në mënyrëdemokratike dhe pa inci-dente. "Më e rëndë-sishme se gjithçka ështëqë këto zgjedhje të jenë tëqeta dhe të zhvillohen nëmënyrë demokratike. Edimë se ato janë shumëtë rëndësishme për Re-

publikën e Maqedonisëdhe integrimin e saj nëBE dhe NTAO. Nukështë e rëndësishme sekush do të fitojë sot, mëe rëndësishme është që

të mos ketë incidente.Kjo është në plan tëparë, sepse vetëm kësh-tu do të fitojë Republikae Maqedonisë", deklaroiAhmeti.

Banorët e fshatitBrodec të Malësisë sëTetovës ashtu edhe siçparalajmëruan kanë bo-jkotuar zgjedhjet presi-denciale dhe lokale.Bashkësi lokale e këtijfshati dhe familjarët e tëburgosurve paraprakishtparalajmëruan bojkotin,

pasi siç thanë, asnjëranga partitë shqiptarenuk u angazhuan për lir-imin e të burgosurve tëkëtij fshati, që u arrestu-an gjatë aksionit policor"Stuhia Malore" e që tanivuajnë burg. Ndërkohë,zgjedhjet i kanë bojkotu-ar edhe dyqind banorët e

fshatit Pagarushë të Ko-munës së Studeniçanit,pas revoltit se askushnuk i ka ndihmuar nëpastrimin e borës. "Pasinuk ekzistojmë për këtështet, ne nuk do të voto-jmë dhe do të bojkoto-jmë", kanë deklaruarbanorët e këtij fshati.

Propaganda intensifikohet në ditën e zgjedhjeve

Mos harro numrat...!Ndërkohë ka pasur raste,kur kryefamiljarët janëpërkëdhelur edhe medhurata të vogla materiale,si shpërndarje kartashtelefoni, apo edhe vlera tëvogla në denarë

Pengon prezenca e policisë

Brodeci dhe Pagarusha bojkotoi

Do të fitojë Maqedonia

Shkup, 22 mars - Kryeministri NikollaGruevski pas votimit në zgjedhjet presiden-ciale dhe lokale shprehu kënaqësi nga zhvil-limi i deritanishëm i procesit zgjedhor, përmesvotimit korrekt dhe demokratik, pa incidente."Jam i kënaqur që deri në orën 14 në Repub-likën e Maqedonisë nuk është regjistruarpothuajse asnjë incident. Ka votim korrektdhe demokratik. Më shumë se gjysma e vo-timit ka kaluar dhe shpresoj se deri në fundtë ditës do të mbetet kështu dhe se do tëkemi një ditë të suksesshme zgjedhore përRepublikën e Maqedonisë", deklaroi kryemi-nistri Gruevski.

Votim korrekt dhedemokratik

Page 5: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | A K T U A L E 5Koha

Lëndohet me thikë Një 19-vjeçar nga

kryeqyteti rreth mesnatëssë shtunë ka mbetur ilënduar me thikë, infor-mon policia. Sipas të dhë-nave policore, rreth 45minuta pas mesnatës sështunë në bulevardin"Jane Sandanski" ngadora e një personi të pan-johur është lënduar 19-vjeçari T.P. Autori për ar-sye të panjohur e kagoditur të riun në krahune majtë, në kohën kur aika qenë duke u shëtitur.Menjëherë pas lëndimit iriu me një automjet tëNdihmës emergjente ështëdërguar në spitalin eqytetit ku i është sanuarplaga. Ndërkohë rastiështë denoncuar në polici,punonjësit e të cilës kanëmarrë masa për zbardhjetë rastit. Mësohet se poli-cia ka të dhëna për iden-titetin e sulmuesit, por nëinteres të zbardhjes sërastit nuk i ka zbuluar tënjëjtat.

Paditet për heroinëPolicia e Kumanovës

ka paditur një 27-vjeçar, icili nëpër qytetin e Ku-manovës ka shpërndarëlëndë narkotike. Sipaspolicisë, bëhet fjalë për tëriun me iniciale M.P.kundër të cilit rëndonakuza për prodhim dhelëshim në përdorim tëlëndëve narkotike. Aingarkohet se më 12shkurt të këtij viti njëbashkëqytetari, për njëmijë denarë, i ka shitur0.29 gramë heroinë.Ndërkohë policia ka kon-trolluar banesën e tij dheka arritur të gjej një kutime fara marihuane. Më11 mars punonjësit e poli-cisë në Kumanovë tek njëqytetar kanë kapur njëpaketim të vogël me hero-inë, të cilën ai e kishteblerë nga M.P.

Ndëshkohen 4 policëKatër punonjës të poli-

cisë gjatë javës së kaluarjanë ndëshkuar me 15për qind ulje roge gjatëgjashtë muajve tëardhshëm. Sipas njoftim-it policor, katër policëtkanë shkelur marrëvesh-jen kolektive dhe prandajgjatë gjashtë muajve tëardhshëm do të marrinnga 15 për qind të rogësmë pak. Dy policë ngaKumanova janëndëshkuar për shkak senë një pikë të pagimit tëtaksës rrugore, për nevo-ja personale, kanë për-dorur legjitimacionetzyrtare. Në dallim prejtyre një tjetër polic ështëndëshkuar se ka për-dorur telefonin zyrtar përnevoja private, ndërsapolici i katërt ka mbeturpa 15 për qind të rogëspër shkak se ka fyer njëkoleg dhe ka tentuar tëkonfrontohet me të fizik-isht gjatë orarit të punës.

(I.I.)

Kronikë

Zejnulla VESELI

Shkup, 22 mars - Në kushtetkur bankat, në trysni të krizësekonomike botërore, po trego-hen shumë "dorështrënguar"sa përket kredive të konsumit,qytetarët e Maqedonisë shpë-timin tanimë po e gjejnë tëkartelat kreditore. Bankat eMaqedonisë nga shtatori i vitittë kaluar, e sidomos tani dymuajt e parë të këtij viti, kred-itin e popullatës e kanë përgjys-muar krahasuar me një vit mëparë. Pikërisht për shkak tëndryshimit të kushteve për ap-likim të kredive si dhe rritja enormave të interesit, qytetarëtkanë filluar dita ditës e meshumë të futen në borxhepërmes kartelave kreditore. Tëdhënat zyrtare nga Banka Pop-ullore e Maqedonisë tregojnë sepagesat, por edhe futja nëborxhe përmes kartelave kred-itore gjatë muajit shkurt është

dyfishuar, krahasuar me peri-udhën e njëjtë të viti të kaluar.Kjo, sipas ekspertëve, ndodhëpër disa arsye. E para ështëpresioni që sjell kriza financia-re, e cila i ka bërë bankat më tëkujdesshme që të kërkojnëgaranci më shumë nga klientëtpër të kredituar. Por, edhe vetëkërkesa e bizneseve dhe qyte-

tarëve për kredi duket ështëtkurrur për shkak të interesitmë të lartë. Të dhënat tregojnëse transaksionet e realizuar mekredi kartela është rritur për53 për qind. Vetëm gjatë mua-jit shkurt qytetarët e Maqe-donisë, duke shfrytëzuar karte-lat kreditore, kanë shpenzuarrreth 20 milion euro apo 1.21

miliardë denarë. Derisa bankatshprehen të kënaqur me vlerëne realizuar përmes kartelave,ekonomistët e vendit parala-jmërojnë se borxhet e krijuaraduke përdorur kartelat kredi-tore mund t'ju sjellin humbje tëmëdha qytetarëve.

Sipas ekspertëve ekonomikqytetarët që futën në borxh nëbanka përmes kredive të kon-sumit shumë ma lehtë e kanëqë ta kthejnë kredinë në kohëse sa t ë shlyejnë borxhin që ekrijojnë përmes kartelave kred-itore. Çdo formë tjetër e kred-itimit, sipas ekspertëveekonomik, është shumë errezikshme për qytetarët sepsee dëmton shumë rënde bux-hetin familjar. Kjo, në radhë tëparë vlen për ata qytetarë qëdisponojnë kartela kreditore,sepse shumica e bankave kanëbërë rritjen e normave të intere-sit për ata klientët që e tejkalo-jnë limitin e lejuar në kartelëkreditore. Prandaj, tërheqja eparave kesh apo kryerja etranslacioneve me kartela kred-itore e rrit borxhin për tre herëmë shumë se çdo lloj tjetër ehuas që merren nëpër banka.

NDI demantonPPD-në

Shkup, 22 mars - Instituti NacionalDemokratik ka përgënjeshtruarPartinë për Prosperitet Demokratik,se kjo organizatë është përkrahësee spotit televiziv ku sipas kësaj par-tie "ofendohet gruaja shqiptare".NDI përmes demantit sqaron sebëhet fjalë për ngatërresë të dyfushatave nga ana e PPD-së. "Nënjë artikull në gazetën Koha medatë 18 mars 2009 raportohet përnjë pres të organizuar nga Partiapër Prosperitet Demokratik (PPD)ku thuhet se në spotin televiziv"Mos luaj me ardhmërinë" ofendo-het gruaja shqiptare. Instituti Na-cional Demokratik ( NDI ) me këtërast dëshiron të sqaron për opinion-in se spoti televiziv për të cilën be-het fjalë në pres konferencën e or-ganizuar nga Partia për ProsperitetDemokratik nuk është pjesë e kam-panjës 'Mos luaj me ardhmërinë'me ç'rast mendojmë se bëhet fjalëpër mosmarrëveshje ku Partia përProsperitet Demokratik ka ngatër-ruar dy kampanja dhe dy reklama.Instituti Nacional Demokratik (NDI)ka bërë gjithçka që është e mund-shme që të kontakton Partinë përProsperitet Demokratik me qëllimqë të korrigjojë gabimin në fjalë,por kjo nuk rezultoi me sukses pasiqë nuk mundëm të kontaktojmë meta, andaj në bisedë e sipër megazetën Koha kërkuam që të kor-rigjojnë këtë gabim duke publikuarkëtë artikull", thuhet në demanitine NDI-së. Kjo organizatë ka sqaru-ar se "Mos luaj me ardhmërinë"është kampanjë për zgjedhje fer dhetë lira e organizuar nga InstitutiNacional Demokratik( NDI ), lobi igrave ne Maqedoni, IPD, OXO,MOST. Me përkrahje nga USAID,Agjensioni zviceran për zhvillim dhebashkëpunim, Balkan Trust forDemokracy, Ministria për punë tëjashtme e Republikës së Çekisë dheOSBE.

Shkup, 22 mars - Këshilli iRadiodifuzionit do të ngrejëpadi penale ndaj TVM 2,Programit në gjuhën shqipe,për shkak të shkeljes sënenin 8 të Rregullores përqasje të barabartë nëprezantimin e fushatës zg-jedhore të partive politike.TVM 2 - Programit në gjuhënshqipe, paditet edhe për

pjesëmarrjen e redaktores,Migena Gorenca, në ak-tivitetet e fushatës zgjedhoretë Bashkimit Demokratikpër Integrim. Edhe Këshilli inderit pranë Shoqatës sëGazetarëve të Maqedonisëparaprakisht e ka dënuarveprimin Gorencës. Këshilli iRadiofuzionit do të ngrejëpadi penale për shkak të

shkeljes së heshtjes parazg-jedhore edhe ndaj "NashaTV", "TV Alfa" dhe "TV Kanal8". Këshilli i Radiodifuzionitka paralajmëruar se edhe nëditët e ardhshme do të vazh-dojë t'i analizojë të dhënat earritura nga monitoringu itë gjithë punonjësve të ra-diodifuzionit dhe se në vijimdo të marrë vendime. (R.K)

Urim HASIPI

Tetovë, 22 mars - Të dielën nënë orët e hershme të mëngje-sit nga persona ende të pan-johur janë demoluar 9 zyranë ndërtesën e "TehnoPrometit" në Tetovë. Sipaspronarit të objektit, JusufUseini, policia në orët emëngjesit ka njoftuar për ng-jarjen.

"Janë demoluar 9 zyradhe salloni i perdeve 'Edi'.Sipas parashikimeve të para,dëmet arrin shumën deri më8 mijë euro. Dëmet me sigurido të ishin më të mëdha nësevjedhësit nuk do të kishinikur nga frika", Useini.

Në mesin e zyrave të de-moluara është edhe ajo e ko-rrespodenturës së gazetësFakti, zyrat e Galerisë së

Arteve, zyra e ndërmarrjesndërtimore "Beli", dy zyra kuorganizohen kurse të gjuhësangleze, zyra e drejtorit dhepunëtoria e sallonit tëperdeve "Edi". Sipas infor-matave të para, nga zyra eGalerisë së Arteve mungojnë3 kompjuterë, 3 monitorë,ndërsa nga salloni i perdeve"Edi" mungon 1 kompjuter,televizor i tipi "Plazma" dhesistemi i kamerave. Nga ndër-marrja ndërtimore "Beli"është marrë një kompjuterdhe një monitor. Ndërkaq, dyshtëpizat e kompjuterit nga

korrespodentura e gazetës"Fakti" edhe pse janë nxjer-rë në korridorin e objektitnuk janë marrë. Ndërkohë,rreth bastisjes së korrespo-denturës së gazetës "Fakti"ka reaguar Shoqata e Gaze-tarëve të Maqedonisë e cila eka dënuar këtë akt. Policia eTetovës ka kryer hetim nëvendin e ngjarjes dhe sipasvlerësimeve të para bëhetfjalë për dy persona të cilëtkanë thyer derën e hyrjes dhedyert e të gjitha zyrave të ob-jektit me zyra në ndërtesën e"Tehno Prometit". (U.H)

Kartelat kreditore dëmtojnë buxhetin familjar

Për një muaj, 20 milionë euro borxhTë dhënat zyrtare nga BankaPopullore e Maqedonisë tregojnë sepagesat, por edhe futja në borxhepërmes kartelave kreditore gjatëmuajit shkurt është dyfishuar,krahasuar me periudhën e njëjtë tëviti të kaluar

Këshilli i Radiodifuzionit

Padi penale për Migena Gorencën

Demolohet "Tehno Prometi" në Tetovë

Vidhen 9 zyra Policia e Tetovës ka kryer hetimnë vendin e ngjarjes dhe sipasvlerësimeve të para bëhetfjalë për dy persona të cilëtkanë thyer derën e hyrjes dhedyert e të gjitha zyrave tëobjektit me zyra në ndërtesën e"Tehno Prometit"

Koha

Koha

Page 6: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 6 Koha M A R K E T I N G

Page 7: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 7KohaA K T U A L E

Vjollca SADIKU

Dibër, 22 mars - Vizitatsistematike shëndetësoretë nxënësve në Komunëne Dibrës kanë treguar sete një numër i nxënësvejanë vërejtur anomali tëndryshme shëndetësore.Edhe pse vitet e funditështë vërejtur përmirësimi dukshëm, specialistëttheksojnë se nevojiten njëbashkëpunim më ingushtë mes institucion-eve shëndetësore dheatyre arsimore.

Specialistja e medi-

cinës shkollore, SebahateAlili, thotë se detyra e sajsipas Ligjit ështëmbikëqyrja e rritjes dhezhvillimi i nxënësve, përc-jellja e suksesit dhe adap-timi i nxënësve në pro-cesin edukativo-arsimoresi dhe shëndeti.

"Ne bëjmë vizita në çdotë dytin vit për secilinnxënës. Qëllimi kryesorështë përcjellja e di-namikes së jetës, rritjesdhe zhvillimit të nxënësit,

zbulimi dhe korrigjimi i çr-regullimeve të lindura sidhe diagnostifikimin dhemjekimin e sëmundjeve",thotë specialistja Alili. Nëkrahasim me kontrolletsistematike të viteve mëparë, vitet e fundit teknxënësit është vërejturpërmirësim i dukshëm ishëndetit të fëmijëve.

"Asnjë nxënës nuk kaanemi që do të thotë seprindërit i kushtojnë ku-jdes të veçantë ushqimit

të fëmijëve. Poashtu kanjë bashkëpunim shumëtë mirë mes prindërvedhe institucioneve tëshëndetësisë dheshkollave", thekson ajo.

Specialistja e medi-cinës shkollore, SebahateAlili, thotë se vëmendje eveçantë duhet kushtuarproblemit të rasteve tënxënësve të cilët kanë de-formim të shtyllës kurri-zore "Si shkak kryesorjanë çantat e rënda të cilati mbajnë në kurriznxënësit, por edhe ulja joadekuate në banka. Nëkëtë drejtim jemi dukebiseduar me prindërit poredhe udhëheqësit eshkollave dhe angazhimetduhet të japin rezultate",thekson Alili. "Është faktse çantat e rënda janëproblem për fëmijët, sido-mos ata të cilët janënxënës në paralelet e ulë-ta. Një deformim për tutheksuar është edheshikimi tek fëmijët", thotëspecialistja e medicinësshkollore, Sebahate Alili.

Tetovë, 22 mars - Besim-tarët bektashian kanëfestuar ditën e SulltanNovruzit apo ditëlindjen eimam Alisë. Manifestimiqendror i shënimit tëkësaj dite është mbajturnë Teqenë Arabati Babanë Tetovë, me një mevludtë shkurtër dhe lutje.Kryetari i KomunitetitBektashian Baba Ed-mond Brahimaj lexoithëniet e profetitMuhamed për hazreti Al-iun ndërsa më pas uzhvilluan aktivitetet tëndryshme fetare. "Kaqenë ndihmësi i profetitMuhamed në të gjithaluftërat që ka pasur aime kundërshtarët e tij,ka qenë vendimtarë, kaqenë edhe flamurtar iatyre betejave dhe siçthotë atje pasha i kësajbare që mbajti ai është ibarabartë ose nukmundë të peshohet rën-don më shumë se besimii të gjithë besimtarëvederi në ditën e kiametit.Të kemi dashuri vëllazërimes njëri tjetrit jo vetëm

shqiptarët por edheMaqedonasit, dhe uroj qëkëto zgjedhje të dalin mesukses që edhe Maqedo-nia ti bashkëngjitet tëgjithë shteteve të Evropës", tha kryetari i Komu-nitetit Bektashian, BabaEdmon Brahimaj. Për tënderuar komunitetinbektashian në këtë man-ifestim ishte i pranishëmedhe ambasadori iFrancës Bernar Valero icili uroj besimtarët përpaqe mirësi dhe respekttë ndërsjellë mesnjerëzimit. "Ne të gjithënë jetën tonë duhet tëmobilizohemi për tëngritur disa çështje tërëndësishme, si toler-ancën, respektin, dialo-gun dhe paqen mes tëgjithëve dhe ju uroj njëmanifestim të këndshëmdhe të qetë", tha am-basadori Bernar Valero.

Pas përfundimit tëmanifestimit, besimtaretbektashian kanë shijuaredhe ashuren që ështëushqimi karakteristik ityre në ditën e sotme.

Kumanovë 22 mars - Për dymuajt rruga "Bosanska" nëKumanovë qëndron ebllokuar. Ishte planifikuarqë të asfaltohet, megjithatëe gjithë puna ka stagnuarndërkohë që qytetarët janëtë revoltuar pasi është epakalueshme. Në mesin ebanorëve shfaqen shumëthashetheme duke pasurparasysh premtimet gjatëfushatës zgjedhore.

"Asfaltimi i rrugës tonëka qenë vetëm një gën-jeshtër. U premtua se do tëasfaltohet, por siç edhe poshihet ka mbetur me gurë.Të gjithë gënjejnë, bilerrugën tonë e shfrytëzuanpër marketing politik gjatëzgjedhjeve. Kjo është vetëmnjë zhgënjim, një manip-ulim për ne nga vetëqev-erisja lokale", thotë Bajra-mi, banor i rrugës"Bosanska".

Në mesin e banorëvethuhet se paratë e rez-ervuara për asfaltimin ekësaj rrugë janë keqpër-dorur nga persona të cak-

tuar, ndërsa disa të tjerëmendojnë se nuk do të as-faltohet asnjëherë.Megjithatë vetëqeverisjalokale mohon një gjë të tillëdhe sipas saj kjo rrugë dotë përfundojë me asfaltimgjatë muajve të ardhshëm.

"Është evidente që gjatëtre muajve të fundit

kushtet atmosferike e kanëbërë të pamundshëm asfal-timin e kësaj rruge. Sigur-isht se kur do të përmirëso-het moti ne si komunë dotë angazhojmë punëtorëtpër të filluar me asfaltim",thotë Martin Cvetkovski,zëdhënës i Komunës së Ku-manovës. (N.K)

Tetovë, 22 mars - Nga vitii kaluar shkollor përherë të parë në Tetovëfunksionon paralelja meqëndrim ditor për fëmijëtnë shkollën filloreMigjeni. Nga ana e më-sueses MedihaMurtezani e cila ud-hëheq këtë paralele janëorganizuar një sërë ak-tivitete nga sfera eekologjisë. Ndotja dheruajtja e ambientit jetë-

sor kanë qenë temat qëjanë trajtuar më shumënga këta fëmijë. MedihaMurtezani, thotë sepërmes këtij aktivitetiështë synuar për nxitjene punës studimore tënxënësve për t'u aftësuarpër hulumtime të ambi-entit dhe për të inkura-juar punën e tyre tëpavarur. "Metodologjia epunës konsiston në njëseri vëzhgimesh të mje-

disit jetësor ku përfshi-hen në grumbullimin etë dhënave dhe diskutimrreth tyre në qendrën eqytetit dhe lumitShkumbin", thotëMurtezani e cila shpre-het se fëmijët kanë qenëtë mahnitur me bukuritëqë na rrethojnë mirëpovlerësimet që i kanëshënuar ata janë se tëgjithë duhet të kujdese-mi për një ambient më të

pastër. Nxënësit që kanë

punuar kanë qenë tëndarë në 5 grupe dhepër secilin grup për-gatitën nga një libër qëpërmblidhte punimet etyre dhe këshillat që ikanë dhënë. Punimet etyre nxënësit i kanëprezantuar paraprindërve dhe stafitakademik të shkollës.

(U.H)

Tetovë, 22 mars- Në moshën 47vjeçare në Norvegji u nda nga jetaAfrim Idrizi nga fshati Sllatinë i cilimë se 15 vite punoi në komunën eAskimit. Familja njihet për traditatpatriotike jo vetëm në fshatin elindjes Sllatinë por edhe me gjerë,pasi i ati i të ndjerit, Sejdi Idrizi,ishte një mësues i njohur në ra-jonin e Tetovës dhe për veprimtar-inë patriotike shpesh herë ishtedënuar nga pushtetet e ndryshme.Fill pas viteve të 90-ta Afrimit nukju mundësua të punësohet përshkak të veprimtarisë patriotikedhe si pasojë e kësaj ishte i detyru-ar të mërgojë jashtë vendlindjes.Në komunën e Askimit, punëso-het si punëtorë në sektorin e çësht-jeve sociale ndërsa kohëve të fun-dit ishte udhëheqësi kryesor i njëprojekti social i cili për herë të re-alizohej në Norvegji. Atje Afrimikishte përballë një mentalitetproverb dhe vendi njihej si fole etyre. Megjithatë lufta intelektuale etij plot 15 vite ndaj një mentalitetikundër shqiptarëve do të jep frytete veta në vitet e fundit të jetës së

tij. Puna prej përkthyesi e bënë atëtë njihej nga e tërë popullata sinjeri i ndershëm, punëtorë, famil-jar dhe mbi të gjitha si njeri kom-bëtar. Misioni i tij ishte shumë mëi madh se i një mërgimtari. Ishteshumë aktiv gjatë kohës kur atjenë vitin 98, 99 arritën të dëbuarite luftës së Kosovës, kur uangazhua edhe si mësimdhënëspër fëmijët kosovar, ndërsa këtëtrimuf e kurorëzoi me organizimete festave kombëtare kurse për njëvjetorin e shpalljes së pavarësisë sëKosovë festuan bashkërisht shqip-tarë e norvegjez. Në shenjë respek-ti për punën e tij shembullore ad-ministrate komunale e Askimitkishte organizuar mbledhjekomemorative ndërsa radha ishtee gjatë e atyre që prisnin për t`unënshkruar në librin e zisë. Përkontributin e tij dhe veprat hu-mane mërgata shqiptare kishtedërguar një referat të cilin ditën evarrimit në Sllatinë e lexoi shkrim-tari Selajdin Saliu. Ai pas vetes kalënë dy fëmijë, Dardanin 17 vjeçardhe Norën 14 vjeçare. (U.H)

Vizita shëndetësore në shkollat e Dibrës

Defekte me çantat dhe shikimin"Është fakt se çantat erënda janë problem përfëmijët, sidomos ata tëcilët janë nxënës nëparalelet e ulëta. Njëdeformim për tu theksuarështë edhe shikimi", thotëspecialistja e medicinësshkollore, Sebahate Alili

Manifestim në Teqenë e Tetovës

Bektashinjtë festojnëSulltan Nevruzin

Fëmijët të shqetësuar për ambientin

Ndërroi jetë veprimtari Afrim Idrizi

Mërgimtari që ktheu bindjet e norvegjezëve

Premtime boshe të Komunës së Kumanovës

Punimet mbeten në gjysmë

Koha

Page 8: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | R A J O N8 Koha

Serbia ndodhet parabankrotit total shtetëror,për shkak të krizësekonomike globale që eka goditur. Kështushkruan gazeta gjermane"Tageszeitung" e Berlin-it, e cila shton se për tëdalë nga kjo krizë asaj inevojiten rreth 2 miliardëeuro para të Fondit Mon-etar Ndërkombëtar(FMN). Gazet shkruan sepër t'i dhënë këto para,FMN-ja e ka kushtëzuarSerbinë me ndryshimin epolitikës ndaj Kosovës.Vetëm kur ta njohëpavarësinë e saj, mundtë llogarisë në këto para,shkruan gazeta gjer-mane. Papunësia në Ser-bi është rritur në 23 përqind dhe ështëvazhdimisht në rritje. Njëterapi nuk mjafton. Ser-bisë i duhet të operimi.Kështu e sheh gjendjenekonomike, guvernatori iBakës Qendrore të Ser-bisë, Radovan Jellashiq.Rreth 60 mijë firma me1.3 milionë punëtorë nëSerbi janë të paafta përt'ua kthyer borxhin

bankave. Sipas Unionittë punëdhënësve të Ser-bisë, për këtë gjendjeështë përgjegjës shteti,ngase Serbia u ka borxhfirmave rreth 720 milionëeuro. Ky union llogarit sebrenda këtij viti 120 mijëserbë do t'i humbasinvendet e tyre të punës.Gjysmë milioni njerëz je-tojnë nën kufirin e var-fërisë. Kjo do të thotë qënë Serbi, një familjeduhet të jetojë me 90euro në muaj. Pagamesatare është diku 300euro, ndërsa çmimet janëpothuajse të njëjta me

ato në vendet e Bashkim-it Evropian. Gjendja fak-tike dhe standardet ejetesës janë krejtësisht tëtjera krahasuar mepremtimet optimiste tëqeverisë "pro-evropiane".Dikur planet ishin qëekonomia të rritet 3,5 përqind, tani flitet për 0.5për qind. Por, as kjo nuk

mund të premtohet. Ka20 vjet që qytetarët e Ser-bisë jetojnë në krizë tëpërhershme. Pasluftërave, bllokadaveekonomike dhe infla-cionit, tetë vjet më vonënuk shihet ndonjë për-mirësim. Përsëri fillonlufta për mbijetesë. Në fil-lim të vitit, eksporti ka

rënë rreth 37,5 për qind,ndërsa importi 24 përqind. Inflacioni ështëshumë i lartë. Nëmungesë të investimevetë huaja dhe largimi i 1miliardë eurove ngabankat, shpresa e vetmembetet ndihmë e organi-zatave financiarendërkombëtare, për tëmënjanuar një debakëlekonomik dhe social.Paketa e shpëtimit epropozuar nga Beogradipërmban 3 miliardë dol-larë nga organizatandërkombëtare, prej tyre2,5 miliardë dollarë do tëduhej të paguante FMN-ja, Bashkimi Evropian -400 milionë dhe BankaBotërore 300 milionë dol-larë. Bisedimet me FNM-në kanë nisur në fillim tëjavës. "Nëse ato dështo-jnë, Serbia mund tëbankrotoj", ka thënë Sto-jan Stamenkovic, këshill-tar i kryeministrit serb."Për të evituar tensione

sociale, Qeveria synon tërrisë deficitin buxhetornga 1,75 për qind në 3për qind, dhe këtë nuk edëshiron FMN-ja fare",shton ai. Serbia deri mëtani ka 21,7 miliardëeuro borxh ndërkombë-tar. Kësaj i shtohet ide-ologjia e koalicionit tëSerbisë, e cila nuk kashumicën e nevojshmedhe duhet të ndaj intere-sa me parti tjera. Përshkak të kësaj qeverianuk ka sukses në pro-cedimin e reformave tëreja. Për të tejkaluar këtëkrizë, Serbia duhet tëndryshojë politikat ndajKosovës. Qeveria e Ser-bisë edhe më tutje ështëfshehur prapadeklaratave se nuk do tëpranojnë pavarësinë eKosovës. Mirëpo, ka in-dikacione se Shtetet eBashkuara të Amerikës,të cilat përmes fuqisë sëFMN-së e kanëkushtëzuar Serbinë parazgjedhjes: Ose një poli-tikë tjetër karshiKosovës, ose nuk do tëketë para.

FBI-ja prangos njëgrup trafikantësh drogeshqiptarë, malazezë dheserbë, të cilët rekrutoninavionë privatë për të im-portuar në SHBA, lëndënarkotike dhe ekstazi.

Pjesëtarët e bandës,emigrantë në SHBA medhe pa dokumente tërregullta qëndrimi, ko-ordinonin trafikun nëvendet e Ballkanit, siSerbi, Shqipëri dheMaqedoni.

Sipas FBI-së, 17 tëdyshuar u arrestuanfundjavën e kaluar,katër prej të cilëve ishinarrestuar më parë dhepesë janë në kërkim.Mes atyre që janë në ar-rati, janë edhe shqip-tarët Myfit Dika ngaWyckoff dhe KujtimLika, nga Little Falls, tëdy të moshës 44-vjeçare,që besohet se janë figu-rat kryesore të rrjetit.

Zyrtarët e emigracionittha-në se nuk është eqartë nëse ata kanë hyrënë SHBA ilegalisht. Dytë dyshuar, Ervis Gjonidhe vëllai i tij, GalitanoGjoni, akuzohen përshitjen e një çante meekstazi dhe një shishejetë mbushur me SpecialK, një lëndë halucinog-jenike, një agjenti për4.300 dollarë. JasonPatrick akuzohet përshitjen e metamfetam-inës si dhe cigareve kon-trabandë. Arrestet ubënë pas një hetimi dyv-jeçar të autoriteteve fed-erale amerikane. Tëhënën u paraqitën nëgjykatë 17 të arrestuar,dhe vetëm për dy prejtyre u lejua masa e ar-restit në banesë, kursetë tjerët mbetën në qeli.Katër të dyshuar të tjerë,Myfit Dika, 44 vjeç; Kuj-

tim Lika, 44 vjeç; GazmirGjoka, 55 vjeç, dheRasim Corhamzic, tëcilët i kanë shpëtuar ar-restimeve, janë shpallurnë kërkim nga policiaamerikane. Ata akuzo-hen për bashkëpunimpër shpërndarjen e dro-gave, përfshi këtu edheheroinën, metamfetam-inën dhe oksikodon.Bletti Lnu akuzohetedhe për vjedhje. Mes tëarrestuarve të tjerë janëSviatlana Aheyeva, 24vjeçe; Minir Rizvani, 31vjeç; dhe Mile Petkovs-ki, 39 vjeç. Ndërsa, Mir-sad Kolasinaç, 36 vjeç,akuzohet për shpërndar-je të metamfetaminës;Hajrudin Pejçinoviç, 39vjeç dhe Adis Radonciç,30 vjeç, akuzohen përshpërndarje të kokainës,ekstazisë dhe ok-sikodonit. Anthony

Degidio, 37 vjeç dhe Eu-gene Degidio, 44 vjeç,akuzohen për vjedhjen emallrave. Autoritetet fed-erale ngritën akuza ndaj26 personave të akuzuarpër organizimin e njërrjeti ndërkombëtar tëtrafikut të drogës, qëmerrej gjithashtu mekontrabandën e cigarevedhe mallrave të tjera.Zyrtarët thonë se grupioperonte në disa qytete;Nju Xhersi, Brooklin,Staten Island, Nju Jorkdhe kishte lidhje mendërmarrje kriminale nëShqipëri, Maqedoni,Kosovë dhe Serbi si dhenë qytete të tjeraamerikane.

Më shumë se500.000 dollarë usekuestruan, së bashkume dy avionë që mendo-hej se ishin përdorur përtë transportuar drogëndhe mallrat kontra-bandë, një në 'LincolnPark Airport', në NewJersey dhe një tjetër në'Hartford-Brainard Air-port', në Konektikat.Hetimi kishte nisur nëvitin 2003, në Ballkan,Kanada dhe Holandëdhe më pas gjurmët e tëdyshuarve i çuan agjen-tët në New Jersey, NewYork, Philadelphia dheChicago, njoftoi FBI.

Ambasadori ameri-kan, Richard Holbrookeka deklaruar se sulmiajror i NATO-s kundërish-Jugosllavisë, një de-kadë më parë, ka qenëgjë e duhur, që ka për-mirësuar jetën e shqip-tarëve të Kosovës dheserbëve. Duke folur nëkonferencën Forumi iBrukselit, Holbrooke -ish i dërguar për Ballka-nin - kujtoi kohën kurnjë dekadë më parë ikishte dhënë ultimatu-min final pushtetmba-jtësit të fortë, SllobodanMillosheviq, që duhej tëzgjidhte mes pajtimit dhebombardimit. "E kujtojdhe mendoj se ngan-jëherë është e domos-doshme të përdoret for-ca, dhe rezultati ishte imirë në fund", ka thënëHolbrooke, aktualisht i

dërguar amerikan për Af-ganistanin dhe Pak-istanin. "Populli i Koso-vës është më mirë (tash)sesa kur ishte si pjesë eSerbisë, dhe Serbia ështëmë mirë që të ballafaqo-het me të ardhmen, sesa të punojë prapë në tëkaluarën mitike", kathënë ai. "E kujtoj atëtakim të fundit tëjashtëzakonshëm meMillosheviqin, me ndjen-jën se, atë që bëmë ishtegjë e duhur për t'u bërë",ka theksuar Holbrooke.

Ministri i Punëve tëJashtme të Algjerisë,Mourad Medelci e ka sig-uruar kolegun e tij serb,Vuk Jeremiq, se shteti itij është i vendosur tëmos e njohë pavarësinë eKosovës.

Madje, siç raportonB92, Jeremiq gjatë viz-itës në Algjer, tështunën, ka thënë se kamarrë garanci se, "Algje-ria kurrë nuk do ta njohëpavarësinë e Kosovës".Meldeci ndërkaq, në njëprononcim për media ka

thënë se shteti i tij i jeppërkrahje të fortë Serbisëkur bëhet fjalë përKosovën. I pyeturndërkaq, nëse Algjeriandodhet nën presion ngafuqitë e mëdha për tandryshuar pozicionin esaj në raport me njohjene pavarësisë së Kosovës,Medelci ka thënë: "Nejemi shtet i pavarur dhevetë marrim vendime. Al-gjeria është në kontaktme shumë shtete, mirëpone marrim vendime nëmënyrë të pavarur".

Shefi i EULEX-it, YvesDe Kermabon ka deklaru-ar se për suksesin e mi-sionit që drejton ai, ështëi domosdoshëm edhebashkëpunimi me Qever-inë e Serbisë. Kermabonka thënë për mediat serbese në kërkim të zgjidhjevepragmatike, është i gat-shëm të shqyrtojë tëgjitha propozimet, dukepërfshirë edhe atë që kadëgjuar në Beograd, që në

veri të Kosovës të zbato-hen ligjet që zbatohen nëSerbi. Kermabon zhvilloikëto ditë vizitën e parë nëBeograd, si shef i EULEX-it. Misioni teknik iBashkimit Evropian nëKosovë dhe Beogradijanë pajtuar për t'i ha-pur rrugë bashkëpunim-

it të tyre në nivel teknik.Ky është rezultati i vizitëssë parë të shefit të EU-LEX-it, Yves de Ker-mabon, në Beograd, kuështë takuar me disaministra të Qeverisë sëSerbisë. "Takimet ishinpozitive. Ato kanë hapurdyer të reja për të ngritur

bashkëpunimin në ni-velin teknik në mes tëRepublikës së Serbisëdhe EULEX-it", thuhetnë një kumtesë të Mi-sionit të BE-së. Ker-mabon gjatë qëndrimit nëBeograd është takuar meministrin serb të Punëvetë Brendshme, IvicaDacic, ministren e Finan-cave, Diana Dragutinovicdhe ministren e Drej-tësisëm Snezana Malovic.

Para për njohjeKa indikacione se SHBA-japërmes fuqisë së FMN-së,e kanë kushtëzuar Serbinëpara zgjedhjes: Ose njëpolitikë tjetër karshiKosovës, ose nuk do tëketë para

Ligjet serbe në Veri?

Bombardimi i ish-Jugosllavisë,veprim i duhur

Algjeria kundërpavarësisë

Zbulohen 26 ballkanasit e trafikut të drogësMes atyre që janë nëarrati, janë edheshqiptarët Myfit Dika ngaWyckoff dhe Kujtim Lika,nga Little Falls, të dy tëmoshës 44-vjeçare, qëbesohet se janë figuratkryesore të rrjetit

Page 9: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 9KohaB O T Ë

New York Times

NATO do ta shënojë60-vjetorin e vet mesamitin në fillim të pril-lit, që do të mbahet nëGjermani dhe Francë.Pjesa më madhe e për-gatitjeve janë festive,pjesërisht për shkak setetë viteve tëshqetësimeve për mar-rëdhëniet Trans-At-lantike duket sikur u kaardhur fundi. Presiden-ti Barack Obama endegëzon popullaritet nëEvropë, ndërsa liderët esotëm evropianë janë njëgrumbull pro-amerikanësh. Presidentii Francës, NicolasSarkozy, gjithashtu kavendosur që t'ia kthejëvendit të tij anë-tarësimin e plotë në

NATO, duke u dhënëfund ambicieve të gjatatë De Gaulleit, që Parisitë jetë kundërpeshë eUashingtonit. E gjithëkjo i ka frymëzuar sh-presat për sajimin e njëmisioni kuptimplotë përaleancën pas 20 vjetështë endjes që pasoi peri-udhën e Luftës së Fto-htë. Që të ndodhë kjo,

NATO duhet të korrësukses në Afganistan.Lufta kundër talebanëvedhe Al Kaedas është ipari operacion më imadh i aleancës jashtëEvropës. Kjo është njëbetejë kundër armiqve tërinj të shekullit të ri: ter-rorizmit nihilist,sundimit të korruptuardhe të paqëndrueshëm.

Megjithëse aleanca ka26 anëtarë, barrën eluftimeve të vërteta embajnë vetëm pesëvende: Shtetet eBashkuara, Britania,Kanadaja, Holanda dheDanimarka. Ndërkohë,vendet tjera të NATO-su kanë vënë pengesaforcave të veta, duke uvendosur kufizime se ku

mund të dislokohen.Ushtarët gjermanë,p.sh. mund të përdorenvetëm në operacionejoluftarake në pjesënrelativisht të qetë, nëveri të vendit. Ndikimi ikëtillë në raportet ndër-mjet aleatëve është gër-ryes. Presidenti Obamadhe bashkëpunëtorët etij duket sikur e kupto-jnë se në Afganistan kanevojë për një strategjimë të mirë. Ai ka dër-guar 17 mijë trupaamerikane shtesë dheka urdhëruar rishikimine plotë të operacioneveatje, madje ua ka hapurdyert për bisedime edhepjesëtarëve të moderuartalebanë. Kjo duhet tëjetë garanci për pjesëne ngathtë të NATO-s seShtetet e Bashkuaratash janë gati të për-dorin çfarëdo kombini-mi të forcës ushtarakedhe diplomatike për tëarritur rezultate. Pran-daj, arsyeja e vërtetë

përse evropianët duhettë bëjnë më shumë nëAfganistan, nuk ështëqë t'u "ndihmojnë"Shteteve të Bashkuara,por për shkak se dështi-mi do të ishte një katas-trofë edhe për ta. Stre-hët e Al Kaedas në tëdyja anët e kufiritafgano-pakistanez janëato ku terroristët nukhartojnë vetëm mizori, siato në Nju-Jork dheUashington, por edhe siato në Londër, Madriddhe Mumbai. Disku-timet e samitit të prillitpritet kryesisht të foku-sohen jo vetëm në for-mësimin e strukturavetë reja për përballje menjë numër sfidash tëreja, prej bombavebërthamore, fundamen-talizmit radikal e deri tefqinji i pa-parashikueshëm, Rusia.Por, siç u tha edhe nën-presidenti Joe Bidenaleatëve gjatë vizitës sëtij të fundit në selinë eNATO-s, askund sfidanuk është më akute dhemë e menjëhershme sinë Afganistan.

Irani nuk i besonObamës

Lideri suprem iranian, ajatollahu AliKhamenei, nuk shikon ndonjë ndryshimnë sjelljen e Amerikës me gjithëdeklaratën e djeshme të presidenti Oba-ma. Por ai thekson se Irani e ka vullnetinpër ndryshim nëse presidenti Obamarishikon pozicionin ndaj Teheranit.Khamenei u shpreh se Irani nuk kaeksperiencë me politikën e re të SHBAsë,por shtoi se për progresin nuk duhenfjalët, por veprat. Dje presidenti Obamakërkoi vendosjen e marrëdhënieve pozi-tive mes Uashingtonit dhe Teheranit.

Tatim 100 %Administrata amerikane ka gjetur

mënyrën se si të kthejë paratë nga oblig-uesit tatimorë, të cilët e dërguan nëhumnerë kompaninë e sigurimeve AIG."Plaçkitjet" do të pamundësohen përmesngarkesave tejet të larta, të cilat do t'ipaguajnë ata që morën bonuse të lartadhe për shkak të humbjeve është dashurtë shfrytëzohen paratë e popullit.

Pjesa më e madhe e tyre do të jenë tështrënguar që në formë të tatimit të kthe-jnë 90 për qind të bonuseve, e dikushtjetër ndoshta edhe 100 për qind. AIG-upas humbjeve rekorde ka përfituar 182,5miliardë dollarë ndihma nga shteti. Kjogjendje nuk është bërë pengesë që ud-hëheqësve të saj t'iu paguhen 165 mil-ionë dollarë bonuse të kontraktuara mëherët.

Sipas të dhënave që ka publikuarprokurori shtetëror, Andrew Cuomo, sëpaku 73 zyrtarë të AIG-ut kanë përfitu-ar nga një milion dollarë më shumë sepaga që kishin të kontraktuar.

Një bombë e lëshuarpara dy javësh prej njëavioni amerikan të komand-uar në distancë vrau të pak-tën katër militantë nështëpinë e një komandantitë Al-Kaedës, i fundit sulmme atë që ushtarakëtamerikanë e konsiderojnëarmën më të efektshmekundër Al- Kaedës. Sipasoficerëve të Pentagonit, këtaavionë pa pilotë, të cilëtmund të dërgojnë në bazat etyre deri 22 orë materialfilmik në kohë reale, kanëqenë më të efektshëm se çdoarmë tjetër në goditjen eluftëtarëve islamikë në Irake Afganistan. Këto mjetejanë kthyer në armët e para-pëlqyera të Forcave të Ar-matosura, edhe pse të pako-lauduara përfundimisht eme mungesa pajisjesh, përshkak të nxitimit me të cilinjanë hedhur në fushëbetejë.Shpërthimi i kërkesave për

këta lloj avionësh kandikuar në mentalitetin ePentagonit për mënyrat siduhen zhvilluar dhe ap-likuar sistemet e arma-timeve. Oficerët e ForcaveAjrore amerikane pranojnëse më shumë se një e treta eavionëve spiunë "Predator",me kosto 4.5 milionë dollarësecili, janë shkatërruar mësë shumti në Afganistan dheIrak. Pilotët që i drejtojnëpërmes monitorëve dhe ko-mandave manuale të ng-jashme me ato të videoge-jmëve, thonë se sistemet ekontrollit lënë shumë për tëdëshiruar. Për shembull,butoni që lëshon raketatështë shumë pranë atij qëfik motorin. Por ushtarakëtkëmbëngulin se janë defek-te të pranueshme krahasuarme atë që janë në gjendje tëbëjnë. Duket se oficerët elartë amerikanë pombështeten te shprehja enjohur e Volterit: "Përsos-mëria është armiku i sëmirës". Komandantët në ter-ren, në Irak e Afganistan,thonë se aftësia e këtyreavionëve për të qëndruar për

orë të tëra mbi një zonë dhedërgimi në kohë reale i pam-jeve vizive të asaj që ndodhposhtë, ka qenë tepër irëndësishëm në shmangiene bombave në rrugë, si dhenë identifikimin e strehëvetë terroristëve. CIA po i për-dor në Pakistan, ku vetëmgjatë muajve të fundit janëndërmarrë më shumë se 30sulme kundër Al-Kaedësdhe liderëve talebanë. Flotae Forcave Ajrore amerikanesot numëron 195 avionë"Predator" dhe 28 "Reaper",një kushëri i armatosur mërëndë i "Predator"-it. Dukepërfshirë avionët e tjerë papilotë, numri i dronëve(drone) siç i quajnëamerikanët, sot ka arriturnë 5 500, nga 167 në vitin2001. Nevoja urgjente përmë shumë avionë të tillë kadetyruar amerikanët tëanashkalojnë procedurat.Për shembull, rreth 70"Predator" janë rrëzuar pasijanë hedhur në terren për-para se të testoheshin plotë-sisht. "Ideja ishte t'i hidhn-im në veprim meminimumin e sigurisë së

nevojshme dhe të pranonimrrezikun, duke i bërë ri-parimet rrugës", tregonkoloneli Metjuson i ForcaveAjrore amerikane. Kjo, pasipër ta është më e lehtë ndër-marrja e rreziqeve me avionëpa pilotë. "Predator"-ët ishinende në fazë testimi kur upërdorën nxitimthi nëBosnjë e Kosovë gjatë vitevenëntëdhjetë, për t'u pajisurme shpejtësi me armë passulmeve terroriste të 11shtatorit 2001. Por duhej tëvinte 2007-a që kërkesat përkëta lloj avionësh tëbëheshin të papërbal-lueshme. Mjetet e tipit"Predator" dhe "Reaper"mbulojnë çdo ditë 34 mi-sione patrullimi në Irak e Af-ganistan, nga 12 në vitin2006. Gjithashtu dërgojnëçdo muaj 16 mijë orë mate-riale filmike, disa prej tëcilave shkojnë drejtpërdrejtte trupat në terren. Se sa tëefektshëm janë avionët papilotë mund të vërehet mëqartë në bazën e ForcaveAjrore në Tukson të Ari-zonës, një prej katër bazaveqë amerikanët kanë vënë nëdispozicion të këtij sistemiluftimi. Baza gjendet në mestë një shkretëtire dhe pilotëtjanë rreth 10 mijë kilometralarg nga mjetet që drejtojnë.Përpara kanë monitorë tëthjeshtë kompjuterësh dheshumë prej tyre zhvillojnëmisione në Irak e Afganistançdo ditë. Gjatë një prej kë-tyre ditëve, në orën 1.15 tëmëngjesit, një pilot dhe njëspecialist pamjesh viziveishin përqendruar teimazhet video, të dominuaranga grija, që vinin prejkamerës me rreze infra tëkuqe të një "Predator"-i, i ciliështë në gjendje të shohëtepër qartë edhe në er-rësirën më të thellë

Misioni i Aleancës Veriatlantike "Askund sfida nuk ështëmë akute dhe më emenjëhershme si nëAfganistan", patideklaruar nënpresidentiamerikan, Joe Biden

Avionët pa pilotë kundër Al-KaedësKëto mjete janë kthyer nëarmët e parapëlqyera tëForcave të Armatosura, edhepse të pakolauduarapërfundimisht e me mungesapajisjesh, për shkak tënxitimit me të cilin janëhedhur në fushëbetejë. Sipasoficerëve të Pentagonit, këtaavionë pa pilotë, të cilëtmund të dërgojnë në bazat etyre deri 22 orë materialfilmik në kohë reale, kanëqenë më të efektshëm se çdoarmë tjetër në goditjen eluftëtarëve islamikë në Irak eAfganistan

Page 10: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 10 Koha10 Koha

Rubrika "Opinion" është krijuar si hapësirë për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. Redaksia mban të drejtën për të redaktuar eshkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës. Opinionet e shprehura në këtë rubrikë nuk përfaqësojnë qëndrimet e redaksisë.

O P I N I O N

Nunzio SMACCHIA

Duket si një modë, pornuk është. Flitet gjithandejme tone të larta dhe tëpashpresa. Nuk ka disku-tim apo debat ku ata të mospërfshihen. Problemi i emi-grantëve, i racizmit dhe i ra-porteve me krimin, potërheq vëmendjen e tëgjithëve dhe episodet e fun-dit kanë nxitur një përplas-je të re politike e gjyqësore.Fenomeni i emigracionit, ilidhur me fakte tëndryshme, sjell për pasojëtendencën e kriminalizimittë të huajve në Itali. Në orëte fundit është dëgjuarshumë, madje edhe si një"gjueti" ndaj të huajve dhe tëndryshmes së përgjithësuar,siç bënin dikur popujtevropianë për të mbrojturidentitetin nga të tjerët, qëishin fajtorë vetëm sepsekishin tradita të tjera. Valakolektive i lidh, emigra-cionin, racizmin dhe krimi-nalitetin, duke shkaktuarpërgjegjësi të drejtpërdrejta.Që fenomeni i emigracionitshkakton disa ndryshimedhe përplasje psikologjikedhe sociale, kjo është epamohueshme, por ështëgjithashtu e vërtetë se nukmund të thuhet se ekzistonnjë lidhje e ngushtë mesvështirësisë së adaptimit tëtë huajve dhe kriminalitetit.Nuk është vërtetuar asnjëlidhje e drejtpërdrejtë mesproblemeve me gjuhën dheatyre sociale, që të huajtkanë me episodet kriminale.Natyrisht, niveli i krimi-nalitetit të të huajve nuk ekalon atë të vendeve ku ataemigrojnë. Është një edhënë që del nga studimet ebëra së fundmi në disa prejvendeve evropiane. Emigra-cioni duhet parë në lidhjeme vendet ku ai është ipërqendruar, e këto vendekanë karakteristika tëndryshme mes tyre. Nëshumë prej këtyre vendeve,integrimi është natyrisht mëi lehtë, sepse ata e marrinshumë shpejt shtetësinë,ndërsa në Itali, ka ende kon-traste dhe sjellje tëndryshme kundër pranimittë të huajve, bazuar mbifrikën e ngjyrës së ndryshmetë lëkurës, racës dhe kul-turës. Në rastin kur ndodhnjë krim, emigranti duhetkonsideruar si një subjekt,dhe jo si një i huaj. Ai ështënjë person njësoj si të gjithë

të tjerët. Emigrantët dhe tërinjtë veçanërisht, tentojnëtë rrinë së bashku, të jenë tëbashkuar, sepse kanë nevo-jë t'i përkasin grupit tëorigjinës për të pasur iden-titet dhe autonomi. Brendatyre mund të ketë pakë-naqësi dhe probleme qëbëhen më evidente përshkak të diversitetit. Ne vetëmund të kemi krizë identitetinë prani të të huajve, diver-sitetit që ata paraqesin, ndi-hemi të kërcënuar në struk-turën sociale apo në jetesëne përditshme dhe në gjërattë cilave u besojmë.

Duhet kuptuar se emi-gracioni është traumatik dhei ndërlikuar, impononndryshime radikale të iden-titetit dhe rrënjëve. Emi-granti është në kërkim tëmundësisë për ruajtjen evetvetes, përpiqet të mbahetfort pas origjinës së tij kul-turore dhe sociale, për të je-tuar në një botë të ndryshmedhe armiqësore, që nuk ekupton përpjekjen e tij përt'u përshtatur në realitetine ri social. Shpesh ne i aku-zojmë ata, i përçmojmë dhe ikeqtrajtojmë, i shohim sipushtues, njerëz që duhenlarguar, sepse nuk ipërkasin kulturës sonë. Ishohim me sy armiqësor,sepse jemi të bindur se atado të marrin punën, shtëpitëe gjithçka tjetër. E kemi har-ruar se edhe italianët dikurkemi përjetuar në tokë tëhuaj të njëjtën lloj dhunedhe jemi përballur me tënjëjtat probleme.

Emigrantët tanë kanë fje-tur dhe kanë jetuar nëvagonë trenash, në baraka,ashtu siç bëjnë emigrantëtnë Itali tani. Natyrisht, jo tëgjithë të huajt janë njerëz tëndershëm e të respek-tueshëm, ashtu siç nukishin edhe shumë prej ital-ianëve që emigruan shumëkohë më parë, por nukduhet t'i paragjykojmë atapër këtë arsye. Bindja apriori"emigrantët kanë lidhje mekrimin", duhet të fshihet ngamendja jonë dhe dyshimetduhet të zhduken gjithash-tu. Duhet të dalim ngastereotipat e atrofizuara,edhe pse është më komodetë mbetemi të lidhur me to.Racizmi dhe paragjykiminuk të çojnë askund: janëvetëm fryt i frikës sëpandërgjegjshme. Duhet tërritemi në planin shoqërordhe atë politik, nëse duam tëemancipohemi dhe të bëhe-mi një vend shumetnik, një-soj si vendet e tjera të in-dustrializuara. Nuk duhet tëdënojmë të gjithë të huajtpër krimet që pak prej tyrekanë bërë, por duhet t'igjykojmë ata për mënyrën sesi sillen dhe si përfshihen nëshoqërinë tonë. ("Gazzeta Del Mezzogriono")

Shinasi RAMA

Problemi themelor politik,zgjidhja e të cilit do të përcakto-jë edhe fatin e Kosovës në tëardhmen, vazhdon të mbetet sh-përbërja e ish-Jugosllavisë.Pavarësisht mendimeve tëkundërta, unë pajtohem meBacin Adem Demaçin se ky pro-ces nuk ka përfunduar, e bile seështë shumë larg përfundimit.Në thelb, zgjidhjet e mundshmetë shpërbërjes së ish-Jugosllav-isë, nuk kanë ndryshuar faregjatë këtyre dekadave: njërazgjidhje është e mbështetur nëparimin politik (ish-republikat ekrahinat autonome bëhenshtete të pavarura) dhe tjetraështë e mbështetur në pariminetnik (kombet e ish-Jugosllavisëi krijojnë shtetet e tyre duke ishpërbërë republikat e krahinatautonome). Zgjidhja që synoninudhëheqësit politikë në ish-Ju-gosllavi ka qenë shpërbërja eJugosllavisë në bazë të kombë-sisë. Të huajt synonin dhe embërritën të impononin zgjidhjepolitike dhe kjo u arrit nëBosnjë, Kosovë e Maqedoni.

Megjithatë, nacionalizmi e kaminuar efektivitetin e kësaj për-pjekjeje dhe flaka e nacional-izmit në Ballkan është më endezur se kurrë. Mirëpo, nëse tëhuajt e strukturat e tyre nuk eshuajnë dot flakën e nacional-izmit në Ballkan, këto zgjidhjepolitike të imponuara nga jashtëjanë aranzhime të përkohshme.Herët a vonë, nacionalizmi ipartive politike do nxjerrë krye edo dalë si forca kryesore mobi-lizuese e grupeve të ndryshme tëpakënaqura me gjendjen dhe dotë afirmohet si parimi i ndërtim-it të shteteve kombëtare, qëmandej do të duket se janë tëpaevitueshme.

Si ilustrim, mund të themise çdo ditë që kalon, patosi na-cionalist vazhdon të jetë shumëi fuqishëm ndër paritë serbe,boshnjake dhe maqedonase. Nëveçanti, serbët, malazezët emaqedonasit janë shumë tëvetëdijshëm për lojën ndërkom-bëtare e vendin që ato zënë nëskemat e mëdha e në lojën emadhe politike. Ato e kanë kup-tuar se mund të përfitojnë diçkaduke u mbështetur tek rusët,kinezët, europianët etj., për tëgjetur avokatë për variantin etyre respektiv të shpërbërjes sëish-Jugosllavisë e për të rriturpazarin e kërkesave të tyre. Ngaana tjetër, ato po vazhdojnë të

mobilizojnë grupin e tyre etnikpër t'u paraqitur si mbrojtës tëideve e të kauzës nacionaliste tëkombit të tyre, duke e mbajturgjallë konfliktin etnik, çka duketse është më e dukshme segjithkund tjetër në hapësirat ekontestueshme edhe brendaKosovës, por edhe në Maqedonie në trojet ku jetojnë shqiptarëtnë Serbi e në Mal të Zi. Përpjek-ja e pandërprerë dhe e përqen-druar e partive sunduese serbe,malazeze e maqedonase për tëthyer, asimiluar apo dobësuarvetëdijen politike të shqiptarëve,ka pasur sukses dhe në arritjene këtij objektivi ato kanë për-doruar më shumë efikasitetin einstitucioneve shtetërore. Mefjalë të tjera, edhe pse në dukjee kontrollueshme nga jashtë,përplasja etnike në hapësirën eish-Jugosllavisë vazhdon të jetëe fuqishme, por vendosmërisht epërcaktuar prej nacionalizmitetnik. Duke qenë se shtetishqiptar dhe paria e Tiranësjanë të instrumentalizuar derinë palcë, Kosova konsiderohet siPiemonti shqiptar. Përpjekjet etë gjitha palëve për të zgjidhurproblemin etnik shqiptar, prob-lemin kyç e të pazgjidhur të Bal-lkanit, janë të përqendruara tekKosova, që shihet si Piemonti imundshëm shqiptar, por edhe siqendra e ndërgjegjes së vërtetë

Mac MARGOLIS

Me pak mundësi punësimi,edhe në shtetet më të pasura dheme një rritje të theksueshme tëpolitikave antiemigracion, emi-grantët e ardhshëm nga Bota eTretë i kanë flakur tutje planet qëtë shkojnë në "Veri", drejtshteteve industriale. Ekspertët eimigrimit po parashikojnë njërënie prej 30 për qind të emi-grantëve të rinj nga Jugu në Verikëtë vit. Joseph Chamie, ish-kryetari i seksionit të emigra-cionit në OKB, thotë se disashtete po raportojnë largim tëmadh të emigrantëve, përfshirëSpanjën, Republikën Çeke, Emi-ratet e Bashkuara Arabe dheSHBA. "Së shpejti do të shohimnjë cunami të emigrantëve që dotë kthehen në shtëpi", - thotë ai.Sa? "Hamendja ime konserva-tive: me miliona". Ndryshimi irrjedhës së emigracionit mundtë jetë simboli më i dukshëm ipërfundimit të një epoke: rrjedh-ja e lirë e mallrave, shërbimit,parave dhe njerëzve që e definoiglobalizimin dhe çoi drejt njëperiudhe të jashtëzakonshme tërritjes globale që nga fundi iviteve 1970, po mbyllet. Bankatjanë ulur përmbi paratë, tregtiapo ngadalësohet dhe emigrimi

është nën sulm. Në fakt, nëshumë vende udhëtimi kthesatashmë ka filluar. Instituti përStudime Ekonomike e Sociale nëBritani vlerëson se 30.000 punë-torë, shumica të huaj, mund tëikin nga Irlanda, që gjendet nëdepresion ekonomik në çerekune parë të këtij viti. Me qindra-mi-jëra punonjës të papunë nga ish-Bashkimi Sovjetik dhe blloku ishteteve sovjetike, gjithashtu pokthehen në shtëpi, me jo mëshumë gjëra se sa një valixhe.Dhe, edhe pse Malajzia zakon-isht thith dhe përjashton me tufatë punonjësve të huaj, afro200.000 shtetas të Indonezisë udërguan në shtëpi në vitin 2008

nga fabrikat e shkatërruara tëMalajzisë. Gjersa ekonomia glob-ale përkeqësohet, ky trend mesiguri do të shpejtohet. Organiza-ta Ndërkombëtare e Punësparashikon se kriza do tëshkatërrojë 52 milionë vendepune në tërë botën këtë vit dhekërkesa është shembur në sek-torin e energjisë, prodhimtarisësë dritave, ndërtimtarisë dhe in-dustrisë së shëndetësisë dhehotelerisë, të gjitha këto magnetepër punonjësit emigrantë si tëjashtëm, ashtu edhe vendas.Rezultati: deri gjysma e 13 mil-ionë punëtorëve të huaj në fushate naftës dhe industrisë së shër-bimeve në shtetet e Gjirit Persik

Emigrantët, t'i njohëshpër të larguar frikën

Bindja apriori "emigrantëtkanë lidhje me krimin", duhettë fshihet nga mendja jonëdhe dyshimet duhet tëzhduken gjithashtu. Duhet tëdalim nga stereotipat eatrofizuara

Pavarësia e Kosovësdhe ish-Jugosllavia

Çdo ditë që kalon, patosinacionalist vazhdon të jetë shumëi fuqishëm ndër paritë serbe,boshnjake dhe maqedonase. Nëveçanti, serbët, malazezët emaqedonasit janë shumë tëvetëdijshëm për lojënndërkombëtare e vendin që atozënë në skemat e mëdha e nëlojën e madhe politike

Kthimi në shtëpiKriza që po zgjerohet nëshumicën e shteteve të pasuraështë një faktor vendimtar nëvendimet e shumë njerëzve që tëpërballen me recesionin në shtëpi

Page 11: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 11Koha 11Koha

Rubrika "Opinion" është krijuar si hapësirë për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. Redaksia mban të drejtën për të redaktuar eshkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës. Opinionet e shprehura në këtë rubrikë nuk përfaqësojnë qëndrimet e redaksisë.

O P I N I O N

Shaip BEQIRI

Përveç ndeshjes në fushëgjërash të shpifura, siç ishinetiketat me markë ideologjike,mërgata shqiptare tash pohynte në një fazë tjetër të thel-limit të ndarjes së ashpërsuar.Një pjesë e shtresimit të saj tëashtuquajtur intelektual, e cilame kohë i kishte bërë vetes një-farë vendi e statusi në dhe tëhuaj, u kujtua një ditë që tëthemelonte edhe shtypin si njëarmë të pazëvendësueshmepropagandistike. Disa nga këtofletushka, që ende nuk ishinbërë gazeta apo revista, u për-poqën të sjellin frymën atd-hetare ndër mërgimtarët tanë,duke qenë të lidhura nëbashkëpunim me grupe egrupthe të ndryshme që ve-pronin në ilegalitet në atdhe.Në anën tjetër, nuk ishte më evogël pjesa tjetër e këtyre fle-tushkave që nuk kishte mëtimmë të madh se t`i nxirrte ngaguaska e inferioritetit përftuesite vet. Në një situatë të tillë,duke u ndodhur në duar plotë-sisht amatore, ato fletushkazbrazësitë e mëdha profesion-ale përpiqeshin t`i plotësoninmë së shpeshti me atdheta-rizëm të shtirur. Ndërkaq mëshpesh ato i bënin propagandëtë shthurur një regjimi qës`kishte kurrgjë të përbashkëtme synimin e lartë kombëtar tëatdhetarëve të vërtetë. Ky llojshtypi, i cili fshihej prapamaskave të anonimatit pub-licistik, me kohë po bëhej njëmjet i pamëshirshëm i thellim-it të mëtejmë të ndasive në vijëtë ndjeshme të mërgatësshqiptare. Të gjithë ata që nukmund dhe nuk donin të ndod-heshin në atë anë të bar-rikadës, qoftë për mosbindje nënjë ideologji parake stalinisteapo për mosbesim në një dem-agogji infantile enveriste, menjë lëvizje dore ky lloj shtypi iinstrumentalizuar i vërviste nëtaborin armiqësor titoist! Kjoishte sfida kryesore e mërgatëssonë që u pagua me çmiminmë të lartë. Hilja ishte e mad-he. E pashembullt. Është evërtetë që zagarët e titoizmitshqiptarëve u kishin vënëkatëçipërisht rrjetat e spiu-nazhit brenda e jashtë vendit,kurse disa mjeranë tëpagdhendur shqiptarë brendaatyre rrjetave po vazhdonin tëlidhnin nyja të pazgjidhshme

për fatin e keq të të gjithëve. Pikërisht në një këso situ-

ate, nga një dorë e tillë papaga-jsh të propagandës më të zezë,shqiptarëve midis Europës pou futej deri në palcë thika epërçarjes. Motivi ishte shumë iqartë dhe tepër i ulët: përpjek-ja e armikut tonë shekullor pokorrte atë që kishte mbjellë prejkohësh në kokat trumpira tëdisa aventurierëve të pafytyrë.Ata, me hir ose me pahir, pongarkonin mbi shpatulla tëveta fajin që nuk falet, dukebartur përgjegjësinë për njëveprim me rrjedhoja tragjike nëvazhdimësi për gjithë kombin.Këta vampirë ideologjish tëmykura pikëpamjet e veta imbështetnin në pritje të ngad-hënjimit të revolucionitndërkombëtar! Këto përrallaata donin t`i bënin të be-sueshme si një udhë të vetmetë zgjidhjes së çështjes kom-bëtare shqiptare. Ky ishte pari-mi themelor që kishin thithurata nga mësimi i të pavdeksh-mit të tyre, Enver Hoxha. Seku e kishte mësuar ai atë për-rallë, ata as që lodheshin tadinin. Ndërkaq, ata që nuk ibesonin asaj ishin titoistë etradhtarë! Nëse kishte pasurndonjëherë titoistë ndër shqip-tarët, them me bindje të plotëse i pari dhe i fundit titoistëkishte qenë vetë Enver Hoxha.Marrja e shtypit shqiptar tëmërgatës në tërë vjetët e `80 etutje me këso kotësish tragjike,ia vështirësoi jo pak udhënkombit shqiptar për sendër-timin e aspiratave të vetashekullore. Një shekull pasgazetarisë e publicistikës lapi-dare që kishin themeluarkolosët tanë të pavdekshëm:Konica, Noli, Koliqi dhe tërëplejada e madhe e sivëllezërvetë tyre, pikërisht në kohën edramave të përthyerjeve më tëashpra të lëvizjes shqiptare përliri, pavarësi e demokraci, njëdorë dështakësh të përjetshëmkishte marrë kazmën e çekanintë kthente në rrënojë gjithçkaqë i dilte përpara. Historia ekëtyre amokëve të rrallë mbetetnjë dëshmi e zezë në tërë atofaqe të nxira në një kohë tërëndë për kombin e atdheun.Natyrisht që brenda kësaj his-torie të zezë hyn edhe turma ekolegëve të tyre nga taboritjetër, që ishte vënë në shër-bimin më të fëlliqur të regjimitpushtues. Nuk është aspak mëi vogël dëmi i njërës palë se itjetrës. Ato i bashkon dhe i lidhfort pikësynimi i tyre destruktivpër të rrënuar gjithçka që qën-dron mbarë dhe e mbirë nëvend të vet. Do të ishte pama-turi e pafalshme sikur të mos epërmendnim edhe atë pjesë jotë vogël të shtypit të mërgatëssonë të asaj kohe, i cili bëntepërpjekje të pareshtura të jeptenjë pamje tjetër të realitetit tëkohës pa ngarkesa të kësajnatyre. Roli i tij fiton peshë pou pa në kuadrin e mozaikut tëvrazhdë që e rrethonte atë.

kombëtare shqiptare. Asnjëringa kombet e shtetet rreth errotull nuk e do krijimin e njështeti kombëtar shqiptar dhetë gjithë kanë arsye t'i druhenlindjes së një shteti të tillë.Kosova, pra, është në qendërtë kësaj përplasjeje të defin-uar nga përkatësia etnike, dhefati i saj si shtet do të përcak-tohet po prej kësaj përplasjeje.

Në këtë sens, si shoqëriashqiptare në Kosovë ashtuedhe shoqëritë e tjerashqiptare në ish-Jugosllavi, nëveçanti në Maqedoni, në Pre-shevë e në Mal të Zi, po për-ballen e do të vazhdojnë të për-ballen me trysni shumë tëfuqishme, që mund të çojnëedhe në rivlerësimin e gjendjesaktuale dhe përqafimin e zgjid-hjeve të tjera, të cilat shkojnënga njëri ekstrem i zgjidhjespolitike (rikrijimi në një formëtjetër i Jugosllavisë, dobarem

si një seri protektoratesh poli-tike europiano-perëndimore,të cilat janë të dallueshmeedhe tash) tek një seri përplas-jesh të ardhshme, që me etapado të çojnë në krijimin eshteteve kombëtare, anipse dotë mungojë përputhshmëria egrupit etnik ose kombit me ku-fijtë e shteteve. Shoqëriashqiptare e Kosovës e nëveçanti partia politike është epapërgatitur për me u përbal-lë me problemet e shumta qëdo të lindin nga secila rrugë qëmund të merret, pavarësishtbesimit tejet të përhapur, portë pabazuar se pavarësimi iKosovës ka qenë zgjidhja e tëgjitha problemeve. Pavarësimiformal i Kosovës ka zgjidhurnjëqind probleme, por edhe kakrijuar shumë të tjera, të cilatnuk po zgjidhen si duhet.

Mbi të gjitha, as partiapolitike e Kosovës, amatore në

politikë dhe tejet e korruptuar,dhe as shoqëria shqiptare atje,që e ka humbur përqendriminnë objektivat politikethemelore e afatgjata, nukduken të përgatitura për tërivlerësuar krizën afatgjatë tëshpërbërjes se ish-Jugosllav-isë, të cilën pavarësimi iKosovës as nuk e zgjidhi e asnuk mundi që ta shmangë.Paaftësia për të vlerësuar siduhet gjendjen politike dhe përtë peshuar rrugëzgjidhjet emundshme, në një kohë jo tëlargët do të çojë edhe në njërivlerësim të vetë pavarësisësë Kosovës nga ana e popullit,që do të lodhet nga fjalëtboshe, dhe që mandej mund tëndjekë rrugën e partisë sëKosovës, e cila e ka shkëmby-er objektin real të ndërtimit tështetit me nevojën e ruajtjes sëpushtetit për vete e për klanete taborët e tyre personalë.

mund të përjashtohen ngapuna në muajt që vijnë, duke idetyruar që të marrin rrugën.Në Japoni, ku gjigantët si 'Toy-ota' janë duke marrë hua,10.000 nga 317.000 punonjëstë përkohshëm brazilianë që je-tojnë atje i kanë humburvendet e punës në katër muajte fundit. Për shkak se vend-banimet zakonisht janë të lid-hura me kontratat e punës,shumica tani po ikin nga kyvend. Gjatë muajve të fundit nëBrazil, me mijëra ish-punonjëstë huaj kanë fluturuar me aero-plan nga Japonia në aeroportinndërkombëtar të Sao Paolos se-cilën javë. Punonjësit e tjerë tëhuaj kanë mbetur të pastrehënë qytetet e mëdha të Japonisë."Njerëzit po flenë nëpër kishadhe në parqe", - thotë YoshicoMori, një murgeshë katolike, ecila punon me punonjësitbrazilianë në Japoni. "Mëshumë njerëz do të shkonin nështëpi po t'i kishin paratë përbiletën kthyese", - shton ajo.Ndërkohë, afro 20 milionëfshatarë kinezë të cilët vër-shuan qytetet për të përm-bushur ekonominë lulëzuese tështetit, tani po kthehen sërishnëpër fshatra, ngase fabrikatpo heshtin në Shandong,Dongguan dhe Shanghai. Njëfenomen i ngjashëm po ndodhnë Indi, ngase fabrikat urbanepo shkatërrohen. E çka ështëmë e keqja, atje nuk po shihetndonjë zgjidhje e afërt. "Kjoështë kriza më e keqeekonomike që nga Depresioni iMadh dhe për emigrantët me

siguri do të bëhet shumë mëkeq", - thotë Demetrios Pa-pademetriou, kryetari i Institu-tit për Politika Emigrimi.Shumë vendas janë të lumturtë shohin emigrantët dukeshkuar në shtëpi. Të tërhequrnga përparësitë teknologjike tëcilat e bënë më të lehtë gjetjene punës në vende të largëta dhedërgimin e parave në shtëpi,dhjetëra milionë njerëz e kalu-an detin ose kaluan male dheshkretëtira, duke e dyfishuarnumrin e emigrantëve që ngaviti 1975, në atë që Pa-pademetriou e quan, "njërënnga epokat më spektakolare tëemigrimit njerëzor në kohëpaqeje". Kryesisht, shtetet e in-dustrializuara i mirëpritën ataemigrantë dhe deri në fund tëviteve 1990, pjesa emigruese epopullatës botërore arriti në 3për qind, një rekord, dhe mbetinë këtë shkallë gjatë dekadës sëkaluar.

Por, tani, edhe gjersa popul-lata globale rritet (edhe pse nënjë shkallë më të ulët sesa në tëkaluarën), përqindja e emi-grantëve po luhatet. Urbaniziminë rritje dhe numri edhe më imadh i grave në tregun epunëve, e uli shkallën e fertil-itetit të Botës së Tretë, duke efshirë presionin demografik, icili bëri që me miliona të pake-tohen. Kushtet e përmirësuaranë tregjet e reja i bindën mëshumë njerëz që të qëndrojnënë shtëpi. Sot, kriza që po zg-jerohet në shumicën e shtetevetë pasura është një faktorvendimtar në vendimet e

shumë njerëzve që të përballenme recesionin në shtëpi. Shu-mica e asaj që emigrantët fito-jnë jashtë kthehet në shtëpi sipara të dërguara, duke siguru-ar një burim të rëndësishëm tëparave për familjet dhe dukendihmuar në përkrahjen eekonomive të shteteve të tyre.Gjatë dekadës së fundit, paratëe kthyera në shtëpi janë ngrit-ur nga 73 miliardë dollarë, nënjë rekord prej 283 miliardëdollarësh vitin e kaluar, duke etejkaluar masën e ndihmavenga jashtë që i jepen shumicëssë shteteve të varfra. Paratë edërguara në shtëpi tani për-bëjnë 45 për qind të ekonomisësë Taxhikistanit, 38 për qindtë Moldavisë dhe të katërtën easaj të Hondurasit. Por, ç'n-dodh kur nis të pakësohetdërgimi i parave? Ministri iEkonomisë së Kirgistanit, tanivonë paralajmëroi se një rënienë paratë e dërguara nga jashtëmund ta çojë shtetin në një ko-laps financiar. Meksikagjithashtu, po shtrëngohet përnjë rënie nga ulja e shumës sëparave të dërguara nga jashtë.Ekonomistët thonë se emi-grantët zakonisht shpenzojnë80 për qind të asaj që fitojnë nëushqim, veshje dhe për banimdhe i dërgojnë të tjerat nështëpi. Me këtë ata ndihmojnëkërkesën e konsumatorëve, ecila po pëson rënie. Rëniaekonomike globale i ka shtrën-guar qartazi frenat e rrjedhës sëemigracionit dhe epoka e emi-grimit masiv po merr fundngadalë.

Amokët në dy skajete të njëjtës udhë

Historia e këtyre amokëve tërrallë mbetet një dëshmi e zezënë tërë ato faqe të nxira në njëkohë të rëndë për kombin eatdheun. Natyrisht që brendakësaj historie të zezë hyn edheturma e kolegëve të tyre ngatabori tjetër, që ishte vënë nëshërbimin më të fëlliqur tëregjimit pushtues

Page 12: Koha 23.03

12 KohaI N F R A R E D I N F R A R E D 13E HËNË 23 MARS | 2009 | Koha E HËNË 23 MARS | 2009 |

Veshjet firmëtë LORIT

"Këpucët e zeza të Madonnës nëklipin "Give it to me" i kam dhe unë.Janë Pierre Hardy". Këngëtarjadurrsake Lori, e nis nga këmbët, kurrrëfen maninë që ka për veshjet firmë,për të përfunduar me flokët, kuprovon të gjitha modelet e mund-shme, deri tek eksperimenti së fundime ngjyrën e zezë. Fotot që shihnijanë një set i ri, që ajo e ka realizuarpër albumin e saj të fundit që do tëpublikojë në prill. Sapo ka konkurru-ar në "Top fest 6" me një këngë të re-alizuar nga Armend Rexhepagiq dheAida Baraku, ndërkohë që po punonpër albumin me titullin "Dua", një ngakëngët e çiftit të njohur kosovar, tëcilët janë të vetmit sipas saj kujdesenderi tek 'look-u" i këngëtarëve. E nësebie fjala për veshjet, përgjigja e saj dotë ishte: "Jam e pangopur me veshjetqë dua të kem, por gjithsesi nuk mëpëlqen të flas për këtë sepse më duketsikur shes mend. Në garderobën timeka veshje, çanta, këpucë e bizhu të fir-mave; Gucci, Dolce and Gabana, Cris-tian Dior, Louiss Vuitton, etj. Prej 5vitesh ajo jeton mes Prishtinës dheMilanos, dhe pothuaj gjithë koha ikalon në udhëtim.

Mësojmë se në muajin maj,këngëtarja e njohur Adelina Is-maili, do të jetë në një nga ser-itë e koncerteve, që këngëtarëtshqiptarë do të japin përbashkatdhetarët e tyre nëAmerikë. Këngëtarja ka qenënë vitin 2005 për herë të fun-dit në koncert atje dhe më paska bërë një pauzë relativishttë gjatë. Burime pranëAdelinës thonë që një nga ar-syet e kësaj pauze ka të bëjëedhe me mungesën e orga-nizimit në nivelet që pretendonkëngëtarja. Gjithashtu, thuhetse Adelina shpesh ka refuzuardisa marifete organizatorësh,të cilët kërkojnë të fitojnëshumë para në kurriz të pub-likut, duke pohuar se për tëmuzika është pasion e man-dej biznes. Kjo bëri që ajo tëbojkotohet nga shumë menax-herë koncertesh. Edhe pse ikushtoi shumë, ajo nuk u

tërhoq aspak dhe rikthehetpërsëri akoma më e fortë.Paraqitja e saj në vitin 2005 sëbashku me motrën Zanfinënnë 6 koncerte nëpër qytete tëndryshme amerikane, të cilatmund të quhen edhe koncertetë karrierës, ishin tepër të suk-seshme për të dyja motrat.Kontrata e majme prej 150.000dollarësh amerikanë vetëm përAdelinën, ishte një nga arsyetpse ajo vendosi të këndojë atjenë 2005, në organizimin e bërënga z. Jeton Berdynaj, një ishmodel. Kurse tani nuk bëhentë ditura detajet e kontratës,por sipas të gjitha gjasave dukeditur që ajo është këngëtarjamë e shtrenjtë e Estradës, mesiguri çmimet do të jenë mjafttë larta. Kësaj radhe Adelinanuk do të jetë e shoqëruar ngae motra Adelina, por nga njëkëngëtar shumë i njohur dhe idashur, Shpat Kasapi.

ÇILJETAmes

Beyoncesdhe Rihanës

Çfarë mund të kenë tëpërbashkëta Beyonce dhe Ri-hana? Në dukje asgjë pormund t'iu themi se Çiljeta ar-rin të sjellë të mesmen e artëtë këtyre dy imazheve mefamë botërore. Këtë herë kavendosur të bëjë diçka vërtetndryshe. Do e shohim si rral-lë herë qoftë në look dhe qoftënë performim apo stilinmuzikor. Çiljeta së fundmi popërgatit këngën e saj më të redhe xhirimet e klipit po i real-izon në Kosovë. Bëhet fjalëpër një këngë R&B që Çiljetathotë se do i ngjajë stilit tëBeyonces dhe look-ut të Ri-hanës. Do të bëhet Çiljeta sër-ish brune? Jo. Stilin e flokëve'alla' Rihana, (së fundmi tëimituar nga shumë artistëshqiptarë e të huaj) këngëtar-ja do e realizojë më së miri,por do i qëndrojë besnikengjyrës së verdhë.

Është një foto seksi, merroba banjo dhe që është pub-likuar këto ditë në faqet e in-ternetit në facebook. Nukbëhet fjalë thjesht për dy vajzatë bukura, por edhe shumë tënjohura, Orinda Hutën dheRezarta Shkurtën. Dy vajzatjanë në rroba banjo, një fotoqë në fakt nuk i përshtatetstinës, pasi jemi në të dalë tëdimrit, por gjithsesi jashtëza-konisht shumë e pëlqyer sido-

mos për fansat e tyremeshkuj. Duket qartë se atyRezi dhe Orinda kanë preferu-ar që të fotografohen teksalooku i tyre është shumë i ng-jashëm me njëra-tjetrën. Qëtë dyja me flokë me ondengjyrë mjalti, stil tipik plazhi,me një truk pothuajse të njëjtëdhe me rroba banjo me ngjyratë çelta. Rezultati? Të dyjaduken si binjake. Rezi dheOrinda përveçse janë

këngëtare dhe kolege, thuhetse janë edhe shumë mikeshatë mira. Kjo vërtetohet edheme faktin se në çdo festë ato igjen gjithnjë pranë njëra-tjetrës. Një gjë tjetër që ibashkon është edhe fakti se tëdyja janë në momente të miratë karrierës së tyre dhe në këtërast nuk mund të bëhet fjalëpër konkurrencë mes dy va-jzave, pasi publiku i do dhe ikërkon në çdo koncert.

Metamo-rfozat e Arta

Bajramit

Me të vërtetë bëhet fjalëpër një metamorfozë dhe jothjesht një ndryshim. Dhe përta vërtetuar këtë fakt, mjaftont'i hidhni një sy fotos majtas tëkëngëtares nga Kosova, ArtaBajrami, dalë disa vite mëparë, kur ishte akoma në fil-limet e karrierës dhe dy fotoveposhtë të realizuara kohët efundit. Këngëtarja falë gjatë-sisë që ka, por edhe dorës pro-fesioniste të një parukieri, kaarritur të gjejë look-un per-fekt, duke hequr dorë ngaflokët bionde që nuk i shkojnëfare dhe duke u transformuarnë një brune shumë seksi.Natyrisht duket qartë që ajoka bërë dhe shumë ndryshimenë garderobën e saj, duke epasuruar atë me veshje seksipor edhe klasi. Sot Arta, falëedhe talentit si këngëtare,është një nga më të kërkuaratnë tregun e muzikës kudo kuka shqiptarë. Gjithashtu klipete saj janë shumë interesantedhe jo rrallë herë edhe pro-vokuese.

Është karizmatik,tërheqës, dhe ndër artistëtmë të pëlqyer nga fansetfemra. Por këtë herë nukpo merremi me këtë çësht-je dhe bashkëpunimet e tijpikante me këngëtaret mëseksi shqiptare dhe koso-vare. Por për look-un e tij.Nëse Getoari që shihni juduket më i bukur dhe metipare më të rregullta semë parë, e shumë në har-moni me njëra-tjetrënështë momenti ta themipse... sepse ai ka bërë op-eracion hundën. KështuGeti, siç e njohin dhe iflasin shkurt miqtë dhefansat, mund të jetë ndërtë vetmit artistë shqiptarëmeshkuj që nuk ka pyeturfare për paragjykimet apo

fjalët që mund të thuhen,kur ka marrë vendimin tëbëjë një ndërhyrje plastikenë hundë. Këtë ndryshim,mund ta kuptoni nësebëjmë një krahasim tëthjeshtë të një fotoje tëkëngëtarit para se të bëntendërhyrjen plastike, dhe tënjë fotoje të re të fundit.Dikur ai mbante syze tëmëdha dhe flokë të gjata,ndërsa tani gjithçka duketperfekte, kështu pa pasurnevojë të bëjë truke të tillapër t'u dukur në rregull aiduket më në formë se kur-rë. Vetëm disa javë mëparë Geti ishte në Tiranë,në një party të madhe nëpub Venue ku dha kon-cert me këngetaren SoniMalaj.

Ka qenë shumë e lumtur nëpërvjetorin e saj të 20-të këngë-tarja Emi, apo siç njihet nga tëgjithë 'Emmy'. Një ditëlindje efestuar në mënyrën më të mirëtë mundshme mes miqve dhekolegëve, por pa të dashur, të

gjithë të mbledhur në një lokal luk-soz në mes të zonës së 'ish-bllokut'.Festa ka nisur që në orën 20:00 tëmbrëmjes dhe ka vijuar deri pasmesnate. Në hyrje të derës Emi fil-limisht i ka pritur të gjithë duke itakuar e përshëndetur ndërsa kë-

tyre të fundit u bënte përshtypjeveshja e shndritshme që ajo ven-dosi të mbante në këtë 20 vjetor.Dhe shiheni…një fustan paksa ek-stravagant që i ka nxjerrë në pahfizikun, jo të zbuluar më parë nëklipet e saj të deritanishme.

E njohim si një ndër këngëtaretmë seksi në estradë, ka një zë tëmrekullueshëm dhe pëlqehetshumë nga publiku. Për momentinështë njëra ndër këngëtaret më tëangazhuara nëpër mbrëmjemuzikore brenda Kosovës dhe nëEvropë së bashku me këngëtarëtSinan Vllasaliun, Ermal Fejzul-lahun dhe humoristët më të mirë nëKosovë për momentin, Stupcat.Nora bën muzikë komerciale qëfansat e pëlqejnë, gjithashtu bëndridhje të trupit dhe hireve të sajafemërore. Duke pasur parasysh qërrjedh nga një familje e thjeshtë,nga babai Nezir Istrefi njëprezentues televiziv shumë i njo-hur para lufte i cili ndërroi jetë në

një aksident trafiku pas lufte, dhe eëma Syzane Tahirsylaj gjithashtunjë këngëtare tepër e njohur dhe epëlqyer kurse tani punëtore në Ra-dio Televizionin e Kosovës, Nora siduket nuk ka trashëguar ndonjëtalent të veçantë nga prindërit. E fe-juar tashmë prej një kohe të gjatëme instrumentistin Robert Berisha,me një ceremoni tepër të fshehtënga mediat, gjithsesi nuk vonoishumë që të bëhet publike. Rober-ti gjithashtu është duke punuar nëhapjen e një studioje muzikore ecila do t'i hynte në punë edhe mëshumë Norës. Kohët e fundit ajo poi këndon dashurisë problematike,duke transmetuar para dëgjuesvetë saj pak edhe nga historia e saj

personale. Të njohurit tregojnë seajo është shumë xheloze, temë përtë cilën flet edhe kënga e saj e fun-dit me titull "Vetëm mua". I fejuarii saj Roberti ka qenë i lidhur për njëkohë të gjatë me këngëtaren Adeli-na Ismajli, me të cilën Nora është elidhur edhe familjarisht. Roberti nëshpinën e tij ka pasur të shkruargjithë emrin Adelina, por ështëmunduar që ta fshijë, kurse nëgjoks në anën e zemrës si tatumban shkronjën A. Nga burime tëmirinformuara tregojnë që NoraIstrefi nuk është rehat në lidhjen esaj, pasi përveç që është eangazhuar shumë në muzikë iduhet që të ndjekë të dashurin, i cilithuhet se e tradhton.

Futbollisti i Kom-bëtares shqiptare dhekapiteni i Olimpikut tëMarsejës, Lorik Canashpreson që në tëardhmen të provojë njëkarrierë të re në botën emodës. Mesfushorishqiptar është aktual-isht imazh i firmës belge"Bikembergs", por dësh-iron të punojë meshtëpinë e modës Maritedhe Fransua Zhirbo,pasi adhuron punët etyre. Megjithatë, Cananuk ka ndërmend t'ipërkushtohet rregull-isht këtij profesioni,edhe pse është ftuar në

Milano për të marrëpjesë në një sfilatë.Lorik Cana është futbol-listi i katërt më i paguarnë Olympique Marseille.Këtë statistikë e ka nx-jerrë e përditshmjafranceze "Le Parisien", ecila ka publikuar listëne futbollistëve më tëpaguar në kampionatinfrancez, respektivisht të5 futbollistëve më tëpaguar të çdo klubi.Sipas kësaj të përdit-shmeje, mesfushorikosovar merr 189 mijëeuro në muaj, ndërsapaga vjetore i bie mbi 2milionë euro.

Vesa Luma ka mbi dy viteqë frekuentohet me vëllain eaktores së njohur Arta Do-broshi. Që në fillim ajo e kadeklaruar hapur këtë lidhjendryshe nga koleget e saj, tëcilat bëjnë ç'është e mundur,që të mos ekspozohen nëpublik. Vesa ka ardhur edhe

në Tiranë shumë shpesh eshoqëruar nga miku i saj, icili i ka ndenjur pranë në tëgjitha aktivitetet e saj.Ndërkohë, ka disa herë qëVesa kur vjen në Tiranë nukështë e shoqëruar nga zotiDobroshi. Jo vetëm kaq, pordisa kolegë të saj tregojnë se

ajo po shoqërohetvazhdimisht me një djalëbrun. Disa ditë më parë Vesaishte në një nga lokalet enatës së Tiranës. Paparaciynë e kap në këto foto që popublikojmë për ju. Nuk edimë nëse ky është një mik iVesës, një i panjohur apo aibruni për të cilin flasin tënjohurit e saj. Madje, disa tëtjerë pohojnë se Vesa memikun nga Kosova po përje-tojnë një marrëdhënie krize.Natyrisht, në çdo çift mar-rëdhëniet kanë ulje ngritjete tyre, ndërkohë që ne nuk edimë nëse kriza mes tyreështë kalimitare apo diçkaserioze. Shpresojmë të mar-rim shpjegime nga vetë Vesanë javët në vazhdim.

150 mijë dollarë përADELINËN

Orinda dhe Rezi me foto seksi

GETOARI operon hundën

EMMYzbulonfizikun

NORA xheloze për të fejuarin

CANA provonedhe modën

VESA kapet mat me një djalë brun

GERTA në kurthE ndërsa Gerta për-

gatitet për të prezantuarspektaklin "Netët e KlipitShqiptar" ja dhe paparaciynë që e ka kapur ndërsaajo është duke zgjedhurveshjet e saj në një prej sal-loneve të njohura të krye-qytetit. Pasi ka provuar njëbustier ka gjetur edhe san-dalet e duhura për të. Kjovallë do të thotë që këtë

herë do të shohim njëGertë me një lookndryshe?! Le të presim përkëtë. Por ajo që kemi më-suar është se përveçprezantimit të këtij eventi,Gerta sapo ka përfunduarxhirimet për një klip të riqë del së shpejti. Klipiështë xhiruar në liqenin eShkodrës dhe është njëbaladë dashurie.

Page 13: Koha 23.03

M A R K E T I N G14 E HËNË 23 MARS | 2009 | Koha

LAJMËRIM Lajmërohen të gjithë pjesëmarrësit

në panairin MOBILJE 2009 ta vizito-jnë stendën e gazetave të përditshmeKoha, Vreme, Spic si dhe televizion-eve A1 dhe A2 e cila gjendet në pressqendrën për oferta eventuale rrethxhirimit dhe botimit të shtojcave përpanairi dhe prezantimit në kontakttel.32 99 864; 32 99 884

Kërkojmë motër medicinale, për ordinancë me praktikë të përgjithshme. Për më tepër informata më të hollësishme

na kontaktoni: Adresa: Xhon Kenedi nr.2 kati 1

Tel.:(02) 2 611 128

Shes Audi 80 B4.TD 1.9 Viti i

prodhimit 1992Çmimi sipas

marrëveshjes.Kontakt telefoni:

070 90 20 03

Përkthime gjyqësore cilësoredhe të shpejta. Përball

Qendrës tregtare 26 Korrikunë Bit Pazar.

Tel. 075 71 61 41 dhe 071 826 153

Page 14: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 15KohaS P E C I A L E

Mund të kryejë mëshumë se 200 miliardëveprime në dhjetë sekon-da; kujton në mënyrëperfekte një sasi informa-cioni të barabartë me 5milionë miliardë faqe; dit'i përgjigjet çdo lloj pyet-jeje brenda një të dhjetetë sekondës dhe mësonnga gabimet e veta. Nukpo flasim as për ndonjënjeri me aftësi gjeniu dheas për "Roadrunner",kompjuterin më tëfuqishëm në botë. Ështëmendje artificiale qëfunksionon në mënyrëperfekte: interneti. "Njëmendje jo materiale, epranishme kudo dhe epadukshme", shpjegonstudiuesi i teknologjive tëreja, Howard Rheingold.Dhe sigurisht me cilësishumë herë më superi-ore dhe të ndryshme ngaato të mendjeve njerë-zore.

Njerëz më shumë si kompjuterë

"Në botë ka njënumër procesorësh dhetranzitorësh të barasvler-shëm me ato të neuron-eve të trurit tonë dhenjëlloj si ato, janë të lid-hur njëri me tjetrin.Kështu është e mundurtë imagjinosh internetin,si një tru global, i për-bërë nga miliona agjentëllogaritës, që po t'i mar-rësh veç e veç janë 'pavlerë', por së bashku ijapin jetë një inteligjencetë paimagjinueshme".Sipas Kellit, kjo mendje epërbashkët e kom-pjuterëve bashkohet memendjen kolektive tënjerëzve për t'i dhënë jetënjë forme mendore tëndryshme, që askushprej të dyjave nuk ështënë gjendje ta krijojë evetme".

Kompjuter - re

Për çfarë është i aftëky superkompjuterbotëror? "Për momentinmendja globale mbledhdhe rillogarit miliarda emiliarda informacionedhe riorganizon, sipasnjë skeme të thjeshtë,mënyra e preferenca, kri-jon famë e përcakton seçfarë është, apo nukështë popullore", thotëDaniel Hillis, fizikan dheshkencëtar informatike.Një nga funksionet e ak-tivitetit bazë të mendjesglobale është kujtesa,shembull i së cilës është"Wikipedia", enciklopediae realizuar me kon-tributin e miliona për-doruesve. "Tek'Wikipedia' takohen menjëra-tjetrën njohuri dheinformacione nga e gjithëbota; megjithatë ajo nukështë fryt i mendimit të

trurit-internet, por shu-ma e bashkimit të njo-hurive që vijnë përmesrrjetit", shpjegon JeffStibel, ekspert nëshkencën e informatikës.Një tjetër funksion bazëështë llogaritja, që falë in-ternetit ka arritur fuqidhe shpejtësi të jashtëza-konshme, sidomospërmes "Cloud comput-ing" që shfrytëzon fuqinëe shumë kompjuterëve tëlidhur në rrjet për të ar-ritur performanca tëjashtëzakonshme. "LargeHardon Collider" i CERN-it në Gjenevë, bazohet nënjë rrjet prej 40 000 kom-pjuterësh për të nxjerrëllogaritjet e nevojshmepër bërjen e eksperimen-tit. "Ajo që pak dinë ështëse 2/3 e përdoruesve tëinternetit shërbejnë nënjë farë mënyre si 'cloudcomputing' kur përdorine-mail-et, ose ruajnë fotote tyre në rrjet".

Inteligjenca e "Google"

"Deri këtu jemi nëfushën e funksionevebazë të mendjes globale.Por ka nevojë për diçkamë shumë për ta trans-formuar rrjetin në një trutë vërtetë, i aftë të per-ceptojë, të vendosë, të ve-projë dhe reagojë ndajpasojave", nënvizonHillis. Por, diçka ekzistondhe është futur nëarkitekturën e rrjetit. Kjo

është teza e zhvilluar ngaJames Surowiecki, gaze-tar i "NewYorker" dheekspert i financës, në lib-rin e tij "The wisdom ofcrowds". "Është e njëjtametodë me të cilën'Google' kontrollon nëpak sekonda miliardafaqe interneti dhe gjenpikërisht atë informacionqë ju kërkonit", shkruanai. "Google" bazohet nënjë algoritëm të quajtur"Page rank", që ashtu sishpjegon Surowiecki,"urdhëron përmbajtjet qëkorrespondojnë mefjalën, duke dhënë një'votë' për çdo link. Për mëtepër, u jep faqeve më tëkërkuara që përmbajnëfjalën kyçe një shkallë mëtë madhe rëndësie. Por jovetëm kaq: arrin të dallo-jë edhe cilësinë e faqeve.'Votat' e dorëzuara ngafaqet e konsideruara të'rëndësishme' kanë mëshumë peshë dhe ndih-mojnë t'i bëjnë më tërëndësishme disa faqe tëtjera. Në të qindin esekondës interneti e bënkëtë veprim mbi miliar-da faqe dhe jep njëpërgjigje që thuajse gjith-monë përshtatet mekërkesën". Vetëm dukefutur një software në rrjetkemi arritur të marrimnjë mendje, në gjendje tëarsyetojë dhe të bëjë njëzgjedhje: interneti i inter-preton nevojat tona dhena jep një përgjigje. Për

më tepër, me kalimin ekohës mëson dhe për-mirësohet. "Le të mendo-jmë për aftësinë ejashtëzakonshme të'Google' për të njohurshkrimin e fjalëve, (përshembull kur shkruajmëgabim 'Itaglia' na përgjig-jet: ndoshta kërkojeItalia), që lind nga faktiqë kompjuterët kanë më-suar nga ndërveprimimatematik me përdorue-sit për të përjashtuar tëgjitha mënyrat e gabuarapër të shkruar një fjalëtë dhënë".

Përse "Google" funksionon

Në të gjithë këtëmekanizëm, i rëndë-sishëm është "tagging",d.m.th. mënyra në tëcilën etiketojmë fjalët qëfusim në internet: tekste,video, filmime, pothuajseçdo lloj gjëje. Rrjeti nukështë aq i zoti për ta bërëkëtë detyrë dhe për këtëarsye na kërkon ne tabëjmë, pa e kuptuar."Është arsyeja e shtimittë faqeve të famshme tëinternetit, që studiojnëmekanizmat me të cilatetiketohen fajlat në rrjet.Këto sajte, si për shem-bull Flickr, De.licio.usdhe të tjerë, u kërkojnëpërdoruesve të jenë atavetë që të bëjnë 'tag'. Ne ipërgjigjemi për ta pasurmë të lehtë në vazhdim tëkërkesës sonë, por rezul-

tati negativ është se kri-johet një strukturë endarë për tag. Arsyeja sepërse në vitet e funditsistemi i kërkimit tëimazheve është përmirë-suar ndjeshëm, qëndronnë shfrytëzimin e algorit-mit të një loje online, 'EspGame', që i fton për-doruesit të argëtohenduke bërë etiketimin e fo-tove të zgjedhura rastë-sisht. Mekanizmi i lojësnë pak muaj ka bërë tëmundur etiketimin e tëgjitha fotove që gjendennë internet". Me pak fjalë,interneti është bërë aq di-nak sa na shfrytëzon nepër të arritur objektivat eveta. "Çdo herë që nav-igojmë në internet, lëmëgjurmë, si vendet që viz-itojmë, ose muzika qëshkarkojmë, të cilat janëedhe tregues të shijevetona. Një nga objektivatmë të mëdha tregtare sotështë mbledhja e këtyregjurmëve, të përmirëso-jmë nevojat tona dhe tëgjejmë mënyrën që rrjetit'u përgjigjet kërkesavetona në mënyrë të per-sonalizuar". Është e ash-tuquajtura "personomy"e vendosur në internet,që në të ardhmen secilitprej nesh mund t'i krijo-jë mundësinë të bisedojëballë përballë me truringlobal dhe të marrëpërgjigje të destinuaravetëm për ne dhe askëndtjetër".

INTERNETI, supermendja e botës

I LIDHUR MIRËKevin Kelly, një nga

studiuesit më të mëdhenjtë internetit dhe mjetevetë reja të informacionitka qenë ndër të parët që

ka folur për"supermendjen" e krijuar

në internet. Sot kakrijuar një nga sajtet më

të klikuarawww.kk.org/cooltools/

TRURI PLANETARPërfaqësimi i

inteligjencës globale qëpo lind në internet:shuma e milionainteligjencave

individuale njerëzore dhekompjuterike, por

autonome dhe e aftë përveprime superiore e të

ndryshme

I KUDONDODHUR DHE IPADUKSHËM

Një tjetër karakteristikëe kësaj supermendjeje

është se gjendetpothuajse kudo (tani

mund të kesh internetedhe në celular), porështë i padukshëm,

njëlloj si valët e radios

Është e padukshme, jomateriale, e kudondodhur.Përdor si inteligjencën enjeriut ashtu edhe atë tëkompjuterëve, por ështëndryshe nga të dyja

Page 15: Koha 23.03

16 Koha E HËNË 23 MARS | 2009 | L I F E S T Y L E

Përcaktoni tipine lëkurës suajPër të pasur lëkurë të pastër dhe

të shëndetshme, dhe për të mundurt'i zgjidhni preparatet e caktuara fil-limisht duhet saktë të dini se çfarëtipi ka lëkura juaj. Nëse lëkura juajështë kombinim i disa tipave, për-dorni prodhime dedikuara lëkurëssë kombinuar. Tashmë një kohë tëgjatë mund të blihen krema për, përshembull lëkurë më të vjetër, të thatëdhe të prirë ndaj puçrrave. Nëse për-dorni preparate që nuk iu dediko-hen apo i përdorni vetvetiu, vetëm sado ta përkeqësoni situatën. Nëse kenilëkurë normale dhe përpiqeni të për-dorni krem kundër akneve, mund tëndodh që lëkura juaj të bëhet e nd-jeshme. Janë disa këshilla që vlejnëpër të gjitha tipet. Kurrë mos për-dorni 2 herë peshqir të njëjtë, sepsenë ta bakteret mblidhen lehtë, fshi-jeni fytyrën me peceta të letrës.Pavarësisht se çfarë tipi është lëkurajuaj gjithmonë përdorni tonik dhekrema ditore duhet të përmbajëmbrojtje UV. Lëkura normale: Nëselëkura juaj duket e lëmuar, e pastërdhe pa puçrra ndërsa poret nuk janëaq të përhapura, atëherë keni tipinmë falënderues të lëkurës. Për këtëtip nuk iu duhet ndonjë kujdes iveçantë. Me rëndësi është ta pas-troni vazhdimisht, të hiqni grimindhe të përdorni krema hidratuese qëdo t'ia japin lagështin e duhur. Ku-jdes gjatë periudhës së dimrit, sepsenëse nuk e ushqeni sa duhet, lëku-ra mund ta humbë shkëlqimin dhelehtë paraqiten të skuqurat.

Lëkura e ndjeshme: Tek lëkura endjeshme djegia dhe nevoja për takruar janë të shpeshta. Lëkura e tillëështë e irrituar e mund të irritohetedhe më shumë me grim, pudër apomënyrën se si e hiqni nga fytyra. Mësë miri është të përdorni preparate tëbuta kozmetike, dedikuara lëkurës sndjeshme. Mos u përpiqni të dilninga situata me krema të yndyrshme,sepse kështu e ngacmoni edhe mëshumë. Lëkura e thatë: Nëse lëkurajuaj nuk ka shkëlqim, shpesh e kenindjenjën që po iu shtrëngon atëherëiu keni tip të thatë të lëkurës. Atëështë lehtë ta vëreni sepse thatësianuk ndodh vetëm në fytyrë por nëtërë trupin. Preparatet për lëkurë tëthatë mund t'ia kthejnë lehtë lagësht-inë. Ky tip kërkon më shumë UV fak-tor sepse është e prirë për paraqitjene pikave të zeza.

Xhinsit ndoshta nuktingëllojnë si diçka e re?Megjithatë, kur për herë tëfundit e keni nxjerrë xhins-xhaketën tuaj nga ormani?Është e qartë se pa xhinsnuk mundemi, por këtu nukdo të flasim për diçka kaq tëthjeshtë. Ç'është e vërteta nëkoleksionit për pranverë-verë2009, dizajnuesit treguan seçka mendojnë ata për xhins,dhe në disa momente madjeedhe e kaluan kufirin e shi-jes sa i përket këtij materiali.

Kreacionet si bluzat ngaxhinsi, xhins-kombinezonetapo çanta ndoshta duken të

vjetruara, megjithatë kanëpushtuar pistat e modës përkëtë sezon.

Natyrisht, kjo nuk ështëdiçka që na pëlqen. E vetm-ja gjë të cilës i shkon xhinsiështë xhaketa e cila abso-lutisht përsëri është kthyernë 'trend' rubrikat. Andajnxirreni xhaketën tuaj ngaormani (po, pikërisht atë tëcilën s'e mbani mend kur ekeni veshur).

Apo gjeni modelin tuajideal nga koleksionet e rejaqë i kanë mbushur dyqanet.Xhinsit e shlyera dhe tëgrisura përsëri janë zgjedhje

e mirë, pavarësisht se abëhet fjalë për modelin ulti-mativ 'boyfriend', atë klasikapo skinny. Dhe në fund

duhet përmendur edhexhins-jelekët që janë konkur-rencë e madhe atyre tëlëkurës.

Dukuni mire, poredhe kurseni

Me ardhjen e recesionit çdokushnga ne përpiqet të kursejë kudo që kjotë jetë e mundur. Nëse nuk keni shumëpara për rroba e njëkohësisht dëshironitë dukeni mirë, është koha që të fillonime blerje të mençur.

Prisni për ulje të çmimeve Në fund të sezonit dyqanet duhet t'i

heqin qafe rrobat e vjetra për të krijuarhapësirë për të rejat, dhe ulin çmimetprej 10 deri në 10 për qind. Blerja errobave që ndoshta s'mund t'i vishnimenjëherë ndoshta nuk duhet aqargëtuese, por duke blerë me çmime tëulëta do të kurseni pasurinë tuaj tëvogël.

Blini në outlet qendrat Rrobat që në dyqanet e zakonshme

ndoshta do ta kishit blerë me çmim tëplotë, në outlet qendrat kushtojnë dy-fish më lirë. Nëse planifikoni tarifreskoni gardërobën tuaj, e dëshironitë kurseni ndonjë cent, dilni me shoqëridhe vizitojeni ndonjë outlet qendër.

Second hand rrobat Blerja në second hand dyqanet nuk

është vetëm për njerëzit e varfër. Nështete e zhvilluara kjo është bërë prak-tikë e zakonshme. Në këtë mënyrëmund të hiqni qafe rrobat e vjetra qënuk e vishni më dhe ta ndërroni me(pothuajse) gardërobë të re. Përveç qëdo të blini më lirë, do të gjeni rroba qënë dyqanet e zakonshme nuk janë.Thesari i fshehur mund të gjendet nëvendet më të pazakonshme!

Shpejtësia e reagimit,pohojnë shkencëtarët, mësë miri tregon sa gjatëdikush do të jetojë.Shkencëtarët zbuluan seinteligjenca, e cila vërehetnë aftësitë e reagimit tëshpejtë në rrethana tëcaktuara, është treguesimë mi mirë i zgjatjes sëjetës. Burrat dhe gratë tëcilët reaguan ngadalëkanë pasur dyfish mëshumë gjasa për vdekje tëhershme sesa ata mereagime të shpjeta. Uni-versiteti Edinburgh dhehulumtuesit mjekësor tëqendrës në Glasgow kra-hasuan të dhënat e 7.414personave në 20 vjetët ekaluara dhe kërkuanlidhshmëritë mes intelig-jencës dhe mbijetesës,shkruan Daily Telegraph.Shkencëtarët besojnë seinteligjenca është indika-tori më i mirë i kompleksittë trupit. Gjithashtu be-sojnë se ka shumë të dhë-na që njerëzit me koefi-cient të lartë tëinteligjencës jetojnë mëgjatë dhe janë më të shën-detshëm. Ky është studi-

mi i parë që merret me sh-pejtësinë e reagimit dhevdekjen dhe krahasonrezultatet me rreziqet enjohshme që shkaktojnëduhani dhe alkooli. Nëfakt, studimi mund të sh-pjegohet pjesërisht mestilet e ndryshme të jetës,marrë parasysh se ka pakgjasa që njerëzit inteligjentdo të pijen duhan apo dotë jenë të trashë. Shkencë-tarët krahasuan kohën ereagimit, shprehitë eduhanit, peshën truporedhe disa faktorë të tjerë tëatyre të cilët kishin vdekuredhe atyre që ende janëgjallë. Rezultatet treguan

se besueshmëria e vdekjessë më hershme ështëmadje 2,6 herë më e mad-he tek njerëzit me reag-ime të ngadalta. I vetmifaktor më i fuqishëm sereagimi u tregua pirja eduhanit- besueshmëria senjerëzit do të vdesin mëherët tek duhanpirësitështë për 3,03 herë më emadhe. Të gjithë faktorëttë tjerë si ushtrimet,shtypja e gjakut, numri itë rrahurave të zemrës, ra-porti i gjerësisë mes belitdhe vitheve, konsumimi ialkoolit dhe indeksi tru-por, kanë pasur ndikimmë të vogël.

In jeans!

Jetëgjatësia varet nga inteligjenca

Filloni ushtrimet kur të doni Kur bëhet fjalë për jetëgjatësinë, nuk ka

rëndësi se kur e filloni aktivitetin fizik.Ekspertët kanë analizuar të dhënat mbi

aktivitetin trupor të më shumë se 2.200meshkujve të moshës 50- vjeçare. Rezultatetkanë treguar se jetëgjatësia e meshkujve, tëcilët kishin filluar të ushtrojnë në moshën50-vjeçare, kishte qenë e ngjashme me tëatyre të cilët ishin marrë me ushtrime nëmoshë më të re. Mirëpo për t'u arritur efek-ti i duhur duhet që ushtrimet e rregullta tëjenë për një periudhë të gjatë, nga pesë derinë dhjetë vjet.

Publicitet

Page 16: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 17KohaD O S S I E R

Ata u nisën me njëmision të rëndësishëmushtarak, në një cak tëndezur të Ballkanit. Ishinushtarakë holandezë, tëcilëve iu ishin dhënë mevete dhe aparate fo-tografike. Me to në dorëpërgjatë udhëtimeve tëtyre anekënd Shqipërisë,ata fiksuan imazhe që sotkanë një rëndësi tëjashtëzakonshme. Fati edeshi që ata të jenë dësh-mitarët e një momenti his-torik në vendin plot trazi-ra, në Shqipërinë e1913-1914, ku luftëratballkanike po i lininvendin Luftës së ParëBotërore. Personazhe, mo-mente të atyre ditëve,takime e mbi të gjitha ob-jekte e ndërtime të cilatsot nuk ekzistojnë më,mund t'i zbulojmë nëkoleksionin e rrallë të fo-tove që ata realizuan gjatëqëndrimit të tyre nëShqipëri. Ky koleksion irrallë, i mbledhur dhe imundësuar nga disaburime e arkiva, sapoështë publikuar nga al-banologu i mirënjohur,Robert Elsie. "Për fatintonë të mirë, - thotëRobert Elsie, - oficerëveholandezë të dërguar nëShqipëri në vitet 1913-1914 për të themeluarxhandarmërinë e parë tëShtetit të sapokrijuarshqiptar, iu dhanë jovetëm pajisje të zakon-shme ushtarake, por edhenga një aparat fotografik.Ata fotografuan gjërat që ipanë dhe i përjetuan nënjë kohë përcaktuese tëhistorisë shqiptare:pavarësia e vonuar e kom-bit pas pesë shekujve tësundimit osman, ardhja enjë mbreti të ri gjermanpër qeverisjen e vendit tëvogël ballkanik, dhe rëniae vendit në kaos të shkak-tuar nga trazirat e brend-shme dhe nga luftërat bal-lkanike në prag të Luftëssë Parë Botërore". Al-banologu Elsie, ndërsaprezanton një historik tëkëtij misioni ushtarak nëShqipëri, shënon seshumë fotografi të ofi-cerëve holandezë të ruaj-tura deri sot, paraqitenshumica për herë të parë."Ky koleksion fotografik,botuar për herë të parë nëalbumin Dritëshkronja:fotografia e hershme ngaShqipëria dhe Ballkanijugperëndimor, Prishtinë2007, përmban shumëpamje unikale të një botetë zhdukur, të cilat - sh-presoj - do të mrekullojnëtë gjithë njerëzit e intere-suar për historinëshqiptare dhe ballkanase",

- thotë albanologu RobertElsie, duke u shprehurmirënjohjen familjeve tëoficerëve holandezë,shumë prej të cilave kanëruajtur koleksionet e di-apozitivave të vjetra prejxhami dhe ia kanë ofruarbujarisht për prezantimnë faqen e tij në internet.

Dy ura dhe Kalaja e Beratit

Ndër imazhet më tërralla që vlen të veçohen,janë dy pamje ku shfaqetUra e Gorricës mbi luminOsum dhe ura e HasanBeut, që tashmë nukekziston më. Imazhi i parëjep një pamje të detajuartë urës së Gorricës. Endërtuar nga Ahmed Kurdpasha në vitin 1780, ajo udëmtua rëndë gjatë përm-bytjes së dhjetorit 1888dhe u shkatërrua gjatëLuftës së Parë Botërore,vetëm pak kohë pas kësajfotografie. Ky imazh ështëfokusuar në aparatin ekolonel Thomson në vitin1913-1914. Një pamjetjetër e fotografuar por ngakolonel Thomson në këtëkohë, e paraqet më nëhorizont urën e Gorricës, ebashkë me të lumin Osumdhe malin e Shpiragut nësfond. Ndërsa imazhi itretë është mjaft i rrallëpër vetë faktin se ura eparaqitur nuk ekzistonmë. Ura e Hasan beut, enjohur gjithashtu si Ura eKonisbaltës, mbi luminOsum gjendej pesëmbëd-hjetë kilometra nëveriperëndim të Beratit.Edhe kjo fotografi ka siautor Thomson-in, i cili nëudhëtimin e tij në Beratnuk ka harruar të fiksojënë aparatin e vet dhe njëpamje të kalasë së Beratit.

Konaku i mbretit

Ai quhej Konaku iDurrësit. Rezidenca eardhme mbretërore kishteqenë selia e mutesari-fllëkut osman. Ishte një

ndërtesë trikatëshe menjë oborr të brendshëm.Kishte tridhjetë e pesëdhoma dhe fasada ishterreth 50 metra e gjerë.Mbreti Vid hyri aty pesëmuaj më vonë dhe e për-dori si pallat për qeveris-jen e tij gjashtëmujore,pasi kishin sjellë shumëorendi dhe një numër tëmjaftueshëm shërbë-torësh nga Gjermania. Nëkoleksionin e fotove të mi-sionit ushtarak holandez,gjendet një foto me pam-jen nga afër të kësaj go-dine, e fiksuar nëaparatin fotografik nëdhjetor të 1913-ës. Njëtjetër fotografi paraqetgjashtë oficerë holandezëpara konakut të Durrësit.Në rreshtin e parë nga emajta në të djathtë janë:Henri Kroon, General DeVeer, Carel De Iongh dheGerard Mallinckrodtndërsa në rreshtin e dytënga e majta në të djathtëjanë Lucas Roelfsma, njëoficer shqiptar dhe JanFabius. Imazhi ështëfokusuar në vitin 1914.Një tjetër foto ku shfaqetgodina tri katëshe paraqetportin e Durrësit i marrënga deti, ku në të majtë tëfotos shfaqet konaku.

Imazhe të tjera…

Koloneli Thomson kafotografuar një momentkur trupat ushtarakekalojnë para XhamisëMuradie në Vlorë, godi-na e së cilës ështëfokusuar edhe një tjetërfoto ku objekti është nëplan të parë.

Po në Vlorë Thomsonfokuson dhe një rrugënnga qendra e Vlorës përnjë port, përgjatë të cilësecin Gjenerali De Veerdhe Et'hem Vlora, djali iIsmail Qemalit. Në këtëfoto shfaqen edhe gjur-mët e një objekti bek-tashian. Në majë të ko-drës ndodhengërmadhat e teqesë bek-tashiane të Kuz Babait.E kësaj periudhe (1913-1914 është edhe fo-tografia ku jepen pamjetë kalasë së Kaninës fo-tografuar po nga koloneliThomson.

Në një tjetër udhëtimtij gjatë vitit 1914Koloneli Thomson gjen-det në veri ën Shkodër.Një foto mjaft intere-sante dëshmon vizitën etij atje dhe na sjell tëdhëna të rëndësishmehistorike. Ai ka fokusuarnjë traget me qerre dukekaluar lumin Drin nëBahçallëk të Shkodrës.Në foto shfaqen gjurmëtë urës së vjetër osmaneme pesë qemerë (Ura eBahçallëkut), prej tëcilës ekziston një fo-tografi e vitit 1863-1864,u ndërtua në vitin 1768nga Mehmed pashëBushati dhe u shkatër-rua gjatë një përmbytje-je në vitin 1880. Paskësaj u ndërtua një urë ere prej druri mbithemelet e mbetura, poredhe ajo u shkatërrua,me siguri gjatë rrethimittë Shkodrës ngamalazezët në fillim të vi-tit 1913. Pak kohë paskësaj fotografie, në 1914u ndërtua një tjetër urëmbi ato themele.

Koleksioni i rrallë ifotografive përmbledhthuajse 93 ekzemplarë.Do të mund të vijonimmë tej me një portret tëmbretit Vid dheprinceshës Sofi, me njëfoto mjaft interesante tëluftëtarit kosovar Isa Bo-letini, një tjetër foto kushfaqen forcat e PrenkBibë Dodës, apokapitenit HendrikReimers i zënë rob në El-basan në qershor 1914si dhe shumë person-azheve të tjerë të njohurtë kësaj periudhe. Por,do të ishte e pamundurtë prezantoheshin tëgjithë ekzemplarët e këtijkoleksioni të vyer. Sido-qoftë falë kontributit tëvyer të Robert Elsie-së,për të gjithë ata që kanëmë shumë interes, tash-më 93 fotot e rralla të re-alizuara nga misioniushtarak holandez sidhe një studim të plotëtë historikut të tij nëShqipëri mund të vizito-hen lirisht në faqen e tijzyrtare në internet.

•Konaku i Durrësit

•Luftëtarët e veriut të Shqipërisë, Durrës 1914

•Ura e Hasan beut, e njohur gjithashtu si Ura e Konisbaltës, mbi lumin Osum në Urën Vajgurore, pesëmbëdhjetë kilometra nëveriperëndim të Beratit. Kjo urë nuk ekziston më. 1913-1914

•Esad pashë Toptani, Turhan pashë Përmeti, Kontesa Villebrosa dhe Gjenerali De Veer. 1914, Foto De Iongh

Holandezët që fotografuanShqipërinë e vitit 1914

Ishin ushtarakëholandezë, të cilëve iuishin dhënë me vete dheaparate fotografike. Me tonë dorë përgjatëudhëtimeve të tyreanekënd Shqipërisë, atafiksuan imazhe që sotkanë një rëndësi tëjashtëzakonshme

Page 17: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 18 KohaKoha K U LT U R Ë

Tetovë, 22 mars - Këtyreditëve doli nga shtypi libriuniversitar " Metoda e anke-timit " e autorit AbdylnaserSinani. Libri në fjalë ështëstudim mbi metodat më tërëndësishme të hulumtimitnë sociologji, me theks tëposaçëm mbi anketimin siinstrument kryesor përgrumbullimin e të dhënavegjatë kërkimeve në shken-cat shoqërore. Struktura elibrit fillon me njohurit më tëpërgjithshme mbi atë seçfarë paraqet një hulumtimshkencor në sociologji, re-spektivisht me atë se cilaështë detyra e sociologut,karakteristikat e metodëssociologjike si dhe cila ështënjohuria dhe metodat eshkencës."Në kreun e pestëdhe të gjashtë përpunohenpërgjithësisht metoda e an-ketimit, format dhe modelete anketimit, si zgjidhetekzemplari, llojet dhe mad-hësia e saj. Në kreun eshtatë të librit "Metoda e an-ketimit" jepet një përshkrimmbi metodat kualitative nëshkencat shoqërore, inter-vista llojet e intervistës,studimi i rastit, metoda e bi-ografisë dhe hulumtimin ak-sional. Në kreun e funditnëpërmjet shembullit prak-tik përcaktohet dhe për-shkruhet procedura e kri-

jimit të pyetësorit anketues,ku jepet modeli i krijimit tënjë pyetësori anketues",thotë autori. Libri "Metoda eanketimit" në radhë të parëu dedikohet studentëve tëprogramit studimor të soci-ologjisë në kuadër të Uni-versitetit Shtetëror tëTetovës, por ky libër do tëgjejë përdorim më të gjerë,edhe për të gjithë ata qëdëshirojnë të mësojnë dhevënë në përdorim teknikat eanketimit apo përdorimit tësaj. Libri poashtu paraqitetedhe si udhërrëfyes përmetodat, teknikat e kërkim-it edhe në shkencatshoqërore, ku përdoret kjometodë shkencore. (U.H.)

Muaji mars 2009 shënon 15-vjetorin e shtëpisë botuese"Dukagjini" nga Peja, e themelu-ar në kohët më të vështira përlibrin dhe kulturën shqiptare nëKosovë. Më 15 mars 1994, meidenë e krijimit të një redaksieqë do t'ju dilte në ndihmë au-torëve të mbetur thuaja pa asnjëmundësi realizimi tëdorëshkrimeve të tyre, pasmbylljes së "Rilindjes", asokohetë vetmes shtëpi botueseshtetërore, dhe në kushtet evështirësuara, gati të pamund-shme, të veprimtarisë botueseprivate, u takuan në Prishtinënjë grup autorësh dhedashamirë të librit, me përfaqë-suesit e shtypshkronjës "Duk-agjini"nga Peja. "Dukagjini" emori përsipër pa asnjë rezervë tëmbështeste këtë iniciativë dhemenjëherë dërgoi në shtyp librate parë të dy bibliotekave krye-sore: "Fryma", e orientuar në di-jet humane dhe publicistikënshkencore dhe "Rozafa", me

vepra nga letërsia bashkëko-hore. Të përgatitura me një diza-jn modern, këto botime shumëshpejt u bënë pjesë e historisësë re të librit shqip, "Dukagjini"u promovua në një nga shtëpitëe rëndësishme botuese nëKosovë dhe më gjerë, ndërsashumë autorë, shkrimtarë,studiues, përkthyes, por edhenxënës, studentë dhe një publiki gjerë lexues, u bënë përfituestë këtij thesari që s'pushoi tëpërhapet edhe në kushtet më tëvështira.

Pas lufte "Dukagjini"rimëkëmbi veprimtarinë, inau-guroi një sallon të mirëfilltë lib-ri në qendër të Prishtinës,themeloi një seri të re botimeshnë gjuhë të huaja, të titulluar"Dukagjini Balkan Books", përt'u angazhuar, në periudhën ereformimit të arsimit, edhe nëfushën e teksteve shkollore,duke realizuar mbi 120 tituj nëtë gjitha nivelet e arsimit fillor etë mesëm në gjuhën shqipe, por

edhe në ato të minoriteteve.Këtë përvjetor të themelimit

ShB "Dukagjini" po e shënon menjë gjest të vullnetit të mirë,duke u ofruar të gjitha bib-liotekave të qyteteve të Kosovës,Maqedonisë, Shqipërisë, Malittë Zi dhe Luginës së Preshevës,por edhe disa institucioneve tëtjera të rëndësishme, një dona-cion prej rreth 10.000 librash.Janë këto kryesisht botime tëserive "Fryma", "Rozafa" dhe"Botimet e veçanta" që u dhuro-hen jo vetëm bibliotekave qen-drore, por edhe atyre më tëlargëtave, të cilat për shkak tëmungesës së mjeteve nuk kanëpasur mundësi t'i pasurojnëfondet e tyre. Aksioni që tashmëka filluar dhe ka mbuluar njëpjesë të madhe të bibliotekave tëKosovës do të përmbyllet nëjavën e dytë të muajit prill nëkuadër të aktiviteteve të Javëssë bibliotekarisë që do të mba-hen në Bibliotekën Kombëtaredhe Universitare në Prishtinë.

Drilon Lloga, poeti i ri stru-gan, në Poshka Art Teatër bëripromovimin e librit të parë mepoezi "Udhëtoj me ëndrrën". Nëkëtë aktivitet kulturor për poez-itë dhe librin e Drilon Llogës folipoeti Besnik Lena, i cili tha senë poezitë e tij haset dashuriadhe krenaria për vendlindjen etij, Livadhin, si dhe u këndohetheronjve shqiptarë, prej Skën-

derbeut e deri te Adem Jashari,ndërsa në pjesën e dytë poezia epoetit të ri, sipas Lenës, merrtrajtë tjetër dhe bëhet më ro-mantike.

Ndërsa për poetin XheladinMuça, Drilon Lloga, me përm-bledhjen poetike "Udhëtoj meëndrrën", ka hedhur një hapënë drejtim të mbretëreshës sëartit, siç është poezia. Ai si poet

i ri gjimnazist në poezitë e tijshpërthen me plot emocion dhemarrin shtysë nga zhvillimet emëdha që i kanë ndodhur kom-bit shqiptar. Fjalë përshënde-tëse në këtë promovim mbajtidhe autori, i cili tha se ky ishtevetëm një prezantim i parë i tijdhe se shumë shpejt do tëparaqitet me një përmbledhje tëre poetike. (P.L.)

Botime

Metoda e anketimit

Publicitet

"Dukagjini" dhuron 10.000 libra

Lloga prezanton përmbledhjen e parë

Page 18: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 19KohaKohaS P O RT

Bujar KURTAJ

Shkup, 22 mars -Ashtu siç kishin parala-jmëruar disa ditë mëherët, krerët e Sllogës(prej të shtunës KF Çair)edhe zyrtarisht prezantu-an partnerin e ri, SadetinSaran, pronar i kom-panisë së njohur ngaTurqia "Saran Holding".

Në konferencën përshtyp që u mbajt tështunën në "AleksandarPallas", kryetari RafetMuminoviq prezantoi ak-tivitetet që do t'indërmerr kompaniaturke si te ekipi "bard-hekaltër", poashtu edhe

në sferat tjera të biznesitnë Maqedoni. "Pas pesëviteve biseda më në fundarritëm që të bëjmë zyrta-rizimin e partneritetittonë me pronarin e kom-panisë 'Saran Holdin',Sadetin Saran. Meinkuadrimin e kësajkompanie nuk vlen tëdiskutojmë se çfarë tëardhme e pret klubin.Është një kompani e njo-hur mbarë botën dhe mesiguri se në periudhën eardhshme do të arrijmëqë t'ia kthejmëshkëlqimin ekipit.Gjithashtu do të përmirë-sojmë edhe infrastruk-turën e stadiumit, ndërsanë plan kemi të ndërto-

jmë edhe një kompleksfutbolli për lojtarët e rinjtë cilët janë ardhmëria eklubit", u shpreh Mumi-noviq. Nga ana tjetër,Sadetin Saran tha seështë hera e parë që poqëndron në Maqedoni."Jam i kënaqur që poqëndroj në Maqedoni.Është hera e parë dhe pondjehem shumë mirë. Mekryetarin Muminoviq nji-hemi gjatë kohë dhe ekam mik të mirë dhebashkërisht do të kemishumë për t'ju treguar.Gjatë kohë jam nëKëshillin Drejtues të KFFenerbahçe dhe jam kan-didat potencial përkryetar i këtij klubi.

Gjithashtu jam iinkuadruar edhe nëskuadrën gjermaneBorusia Dortmund përcaqe komerciale. Ne nukjemi të interesuar vetëmpër KF Çair, por kom-panie ime do tëinkuadrohet edhe në pro-jekte tjera në Maqedoni",deklaroi para të pranish-mëve pronari i "SaranHolding".

"Shvercerat Shkup" kundëremrit KF Çair

Në konferencën përshtyp morën pjesë edhepërfaqësues të grupit tëtifozëve "ShverceratShkup". Të revoltuar nga

vendimi i kryetarit të tyreqë klubi në të ardhmentë quhet KF Çair dhe mefaktin se nuk e ka marrëkonsideratë propozimine tyre që klubi të quhetKF Shkupi, reaguan ash-për. Ndërkohë,"Shvercerat" përshënde-tën edhe partnerin e ri,respektivisht pronarin e"Saran Holding", SadetinSaran. "Në emër të'Shvercerat Shkup'mirëpresim edhe për-shëndesim ardhjen epartnerit të ri dhe shpre-sojmë që kjo frymë e renë ekipin ton do ta kthenklubin aty ku e kavendin. Ndryshe, uabëjmë me dije se

'Shvercerat Shkup'angazhohen me gjithëkapacitetin e tyre për tandihmuar klubin. Ju in-formojmë se 'ShverceratShkup' kanë ndërmarrënjë fushatë për ndërrim-in e emrit në përputhjeme realitetin e ri nëqytetin tonë. Ne si tifozëmë të flaktë të klubit sh-presojmë se kryesia eklubit do të merëparasysh sugjerimettona dashamirëse përndërrimin e emrit në KFShkupi dhe me këtë rastju ftojmë nëbashkëpunim të mëte-jshëm. Ju ishit vet ata qënë konferencën e parë nathatë se për ndërrimin eemrit do të konsultohenime 'Shvercerat Shkup',prandaj jemi të zemëruartepër nga vendimi juaj joi drejtë që emrin e klubitta ndërroni pa u konsul-tuar me ne dhe njëkohë-sisht të vendosni që klu-bi të quhet KF Çair, qëpër ne është i pa-pranueshëm. Ne do tëvazhdojmë me aktivitetettona dhe nuk do të dorë-zohemi derisa sa t'ia ar-rijmë qëllimin", deklaroinjë përfaqësues i"Shvercerat Shkup".

Avdyl SALIHU

Shkup, 22 mars - Futbol-listi i talentuar nga Stru-ga, Pajtim Kasami edhepërfundimisht ka vendo-sur që në të ardhmen tëparaqitet për reprezenta-cionin e Zvicrës. Sipasburimeve të gazetës"Koha", ky vendim kaardhur pas bisedave qëka pasur 16 vjeçari memenaxherin e tij RaffaeleZarra. Ndryshe, me këtëvendim kanë rra në ujëtë gjitha tentativat ebashkëlojtarit të tij ngaLacio, Goran Pandev dhetrajnerit të reprezenta-cionit të Maqedonisë (U-19), Jugosllav Trençevskiqë ta aktivizojnë shqip-tarin për ndeshjet kuali-fikuese të Kampionatitevropian për të rinj.

Zvicra fton XhemajlinMesfushori i Torinos,

Blerim Xhemajli ështëftuar nga selektori i Zvi-crës, Ottmar Hitzfeld tëjetë pjesë e ekipit kombë-tar në dy ndeshjet eardhshme kualifikuesepër Kampionatin botëror2010. Xhemajli gjatë këtijsezoni ka treguarparaqitje tëshkëlqyeshme në Torino,duke u bërë njëri prejfutbollistëve kryesorë tëekipit. Paraqitjet e tij tëmira kanë rënë në sy tëHitzfeldit, i cili e ka përf-shirë në ekip për dy për-balljet me Moldavinë më28 mars dhe 1 prill.Ndërsa, mesfushori iUest Hemit, ValonBehrami, do të mungojëpër shkak të lëndimit tëgjurit.

Shkup, 22 mars - Nëturnirin e dytë që ështëduke u realizuar nëTurqi, tenisti nga Gosti-vari, Shëndrit Deari, kaarritur që të shënoj fi-tore ndaj vendasit, OzlenEmre me rezultat 2:0(6:1, 6:2). Me këtë tri-umf, Deari ka vazhduargarat, me çka në xhirone ardhshme do të tako-het ndaj rusit, DimitriKaluzhin. "Tenisti turkedhe pse ishte ipërkrahur nga tifozëtvendas nuk mundi tëmë bëj ballë. Mendoj selojë të mirë do tëpërsëris edhe kundërrusit Dimitri Kaluzhin"tha Deari. Ndryshe, kyaktivitet është i njohur siturniri "Futuure", ngatre sa janë të paraparë tëmbahen në Turqi. (A.S.)

Rafet Muminoviq zyrtarizon marrëveshjen

"Saran Holding" partner i ri"Pas pesë viteve bisedamë në fund arritëm që tëbëjmë zyrtarizimin epartneritetit tonë mepronarin e kompanisë'Saran Holdin', SadetinSaran. Me inkuadrimin ekësaj kompanie nuk vlentë diskutojmë se çfarë tëardhme e pret klubin", ushpreh Muminoviq

Turneu i tenisitnë Turqi

Deari kalonpengesën e

parë

Pas bisedave me menaxherinRaffaele Zarra

Kasami do të paraqitetpër Zvicrën

Koha

Koha

KËRPUDHADJEGËSE NËMËNYRË INDIANEPËRBËRËSIT: 4 lugë vaj, 200gr qep,

pire të shtëpisë, gjysmë lug karajfile, gjys-

më lug çili në pluhur, krip, 600 gr kërpud-

ha, 1 lugë majdanoz të grimcuar.

PËRGADITJA: Në vaj fërgojeni qepën e

prerë, shtojeni piren e shtëpisë, përzieni

mirë. Shtohet çili në pluhur, dhe e lëmë 3-

4 minuta.Kërpudhat e grimcuara në katror ë i

shtojmë dhe I lëmë deri sa të zbuten.

Sipas nevojës shtoni nga pak ujë dhe në

fund majdanozin.

Publicitet

Page 19: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 20 Koha S P O RT

Pranimi i Federatëssë Hendbollit të Kosovës(FHK) me të drejta tëplota në FederatënEvropiane të Hendbollit(EHF), tashmë duket tëjetë punë e kryer. Këtëbindje e kanë fituar zyr-tarët e FHK-së gjatë viz-itës dyditore që ia bëriKosovës presidenti iEHF-së, Tor Lian dhesekretari i përgjithshëm isaj, Michael Wiederer.Madje, kreu i hendbollitevropian, Tor Lian, pakorë para largimit të tijnga Kosova, të premten,para gazetarëve, në shen-jë dhurate ia dhuroikryetarit të FHK-së, Mex-hit Devaja, një orë membishkrim të EHF-së.Duke ia dorëzuar këtëdhuratë Devajës, Tor

Lian tha: "Tani e tutjemund t'i numëroni vetëmorët deri në pranimintuaj të plotë në EHF". Kjodeklaratë e Lian-it i kabindur zyrtarët e FHK-sëse, që nga muaji qershor,Kosova do të jetë anëtareme të drejta të plota nëfamiljen evropiane tëhendbollit. Tor Lian, gjatëqëndrimit dyditor në Pr-ishtinë, ka konfirmuar seKosova do të jetë në ag-jendën e mbledhjes sëanëtarëve të KomitetitEkzekutiv të EHFsë, qëdo të mbahet më 12 e 13qershor në Stamboll tëTurqisë. "Gjatë vizitës sëdrejtuesve të EHFsë, janëdhënë shenja të mëdhapër pranimin e Kosovës.Kryetari dhe sekretari iEHF-së vetëm sa nukthanë publikisht se do tëpranohemi. Madje, këtëe thanë edhe vetë ata,

por jo në mënyrë direkte,por me një gjuhë diplo-matike. Kështu që kjopunë thuajse është e kry-er", ka deklaruar për Ex-press sekretari ipërgjithshëm i FHK-së,Izet Gjinovci, i cili njoftoise shenja të tilla delega-cioni i EHF-së ka dhënëgjatë tërë kohës sa kaqëndruar në Prishtinë."Për mbledhjen e radhëssë Komitetit Ekzekutiv tëEHF-së, as nuk keminevojë të bëjmë kërkesëpër pranim. Kryetari iEHF-së tha se do të jetënë agjendë çështja eKosovës. KomitetiEkzekutiv ka nëntë anë-tarë, prej tyre tetë vendee kanë njohur Kosovënshtet, me përjashtim tëRusisë", tha Gjinovci. In-frastruktura sportive eKosovës ka qenë jo enivelit të kënaqshëm për

zyrtarët e lartë të EHF-së. Gjatë takimeve të tyreme ministrin e Sportit,Valton Beqiri,zëvendëskryeministrinHajredin Kuqi si dhe mepresidentin Fatmir Se-jdiu, delegacioni i EHF-sëka kërkuar nga institu-cionet shtetërore që tëndërtohet një palestërsportive enkas përsportin e hendbollit, mekapacitet prej rreth 12-13 mijë ulëseve."Palestrat që i kemi aktu-alisht duhet vetëm të ri-novohen nga pak, pasiato i plotësojnë kriteret eEHF-së. Ata kanëkërkuar që të ndërtohetnjë palestër me kapacitettë lartë të ulëseve, meqëllim që të mund tëzhvillohet në Kosovëndonjë ndeshje apo finalee Ligës së Kampionëve,apo që Kosova të mundtë jetë organizatore endonjë gare ndërkom-bëtare", theksoi Gjinovci.Kosova prej më shumë sekatër vjetëve është dukepritur që të pranohet metë drejta të plota në EHF.FHK-ja është e pranuarnë këtë asociacion që ngamuaji dhjetor i vitit 2004.Që nga ajo kohë, hend-bolli kosovar është ipranuar ndërkombëtar-isht, por me të drejta tëkufizuara, që nënkuptonpjesëmarrjen eskuadrave kosovare nëgarat evropiane, por joedhe reprezentacionishtetëror.

Shkup, 22 mars - Komis-ari i garave pranë FFM-së, Mile Spirkovski morivendimin për anulimin endeshjeve të javës së 22-të, të LPFM-së të cilat përshkak të zgjedhjeve pres-idenciale dhe lokale nëvend duhej të zhvillo-heshin të shtunën.Shkaku i anulimit tëndeshjeve janë të reshu-rat e mëdha të borës tëcilat kontribuuan në mo-spasjen e kushteve përzhvillim të ndeshje kam-pionale. Takimet e javëssë 22 të Ligës së ParëFutbollistike të Maqe-donisë, janë përcaktuarqë të zhvillohen të hënën(sot) me fillim në ora

14:00, përderisa ato tëLigës së dytë një ditë mëvonë. Një vendim të tillëpër zhvillimin e ndesh-jeve të hënën dhe tëmartën komisari i garavee arsyetoi me grumbul-limin e ekipit përfaqë-sues të Maqedonisë përndeshjen eliminatore të1 prillit kundërHolandës.

Shkup, 22 mars - Klubi ivolejbollit "Shkëndija-USHT", gjatë fundjavëska arritur që të mposhtekipin e Bezbednostit merezultat 3:1 në sete. "Pasdy seteve të fituara (2:0),seti i tretë përfundoj merezultat 20:25 përkundërshtarët. Tek vole-jbollistët e mi u vërejtnervozizëm po ashtuedhe koncetrimi ra. Këtoishin dy arsye të mëdha-ja që vendosën që seti itretë të humbet. Për fattë mirë në setin e katërtvolejbollistët e morën

vetën dhe arritën të dalinfitues", pohoi trajneri,Luma. Nga ana tjetër,volejbollisti i Shkëndijës,Habil Alejti tha se loja kaqenë shumë interesante."Besoj se publiku ngeli ikënaqur nga loja jonë.Patëm një lojë të shpejt tësaktë gjatë dy seteve.Ndërkohë, në setin etretë dështuam, por përfat të mirë në setin ekatërt treguam dhëmbëtdhe arritëm të përmbyl-lim ndeshjen në të mirëtë klubit tonë", deklaroiAjeti. (A.S.)

Përballja e 27 marsit e Kresh-nik Qatos në "Kensington TownHall" të Londrës ka pësuar njëndryshim. Shqiptari, kampionbote në versionin WBF nuk do tëndeshet me Deni Gud (12-3-0) siçishte planifikuar më parë, por nëvend të tij do të kryqëzojë dorezatme letonezin Jurijs Boreiko (15-16-1). Nuk dihen arsyet që kanështyrë këtë ndryshim në program,por për boksierin shqiptar kjo gjënuk ka ndonjë rëndësi të madhe,pasi ky duel prej 8 raundesh kon-siderohet si i vlefshëm për për-gatitjet që Qato po bën për tëmbrojtur brezin e kampionit

botëror WBF për peshën emesme, përpara se t'i hyjë sfidëspër një nga titujt e katër feder-atave të mëdha të boksit profe-sionist. 28-vjeçari Boreiko nuk enjeh fitoren prej 18 gushtit të2007-ës, të arritur në Stokholmpërballë Hasan Saku. Prej këtijdueli, Boreiko ka regjistruar 7humbje dhe vetëm 1 barazim, bi-lanc ky që favorizon kampionin ebotës. Për Qaton ky është një rik-thim në ringun e Londrës pas gatinjë viti e gjysmë mungesë, kohëgjatë së cilës ai ka zhvilluar dyduele në Tiranë dhe në Uashing-ton të Shteteve të Bashkuara.

Kampioni i trefishtëolimpik dhe rekordmenibotëror, atleti ngaXhamajka, Usain Bolt kamendim të mirë në lidhjeme aftësitë e atletit përfutbollistin portugez Kris-tiano Ronaldo. "Atletikanuk është sporti i tij dhedo ta kishte të vështirëpër t'u inkorporuar, pornëse do të punonteshumë dhe do t'i mësonterregullat bazë, jam i sig-urt se do të ishte i suk-sesshëm në disiplinën e50 metrave", ka thënë

Bolt për të përditshmenportugeze "Diario de Noti-cias" duke deklaruar seështë adhurues i flaktë iMançester Junajted. Ipyetur rreth planeve tëreja, Bolt ka pohuar sesynimi i tij është që tërrëmbejë medaljen e artënë Kampionatin Botërorqë do të mbahet këtë verënë Berlin të Gjermanisë.Bolti gjithashtu ka shpre-hur mendimin e tij në lid-hje me faktin se Xhamaj-ka prodhon atletë tëmëdhenj duke iu falën-

deruar sistemit të mirëshkollor, i cili e favorizonsecilin talent. "Kemi tal-ent të posaçëm për disi-plinën e sprintit, por edhetrajnerë me cilësi", kashtuar Bolt duke thek-suar se është krenar memedaljet e fituara të cilati mban në një kasafortënë Kingston, pra në krye-qytetin e Xhamajkës. "Saherë kthehem në shtëpi, evizitoj gjyshen dhe poashtu edhe medaljet emia", ka pohuar mbreti isprintit.

Punë e kryerUdhëheqësit e Federatëssë Hendbollit të Kosovës(FHK) thonë se pranimi iKosovës me të drejta tëplota në FederatënEvropiane të Hendbollit(EHF), tashmë thuajseështë punë e kryer.Sekretari i FHK-së, IzetGjinovci, pohon se këtë uakanë thënë edhe vetëkryetari dhe sekretari iEHF-së, gjatë qëndrimit tëtyre në Prishtinë

Bora anuloi ndeshjet e LPFM-së

Takimet luhen të hënën

NDESHJET:E HËNË, ORA 14.00PELISTER - MAKEDONIA GJ.P.NAPREDOKU - HORIZONT T.MILANO - RABOTNIÇKIRENOVA - METALLURGVARDAR - SILEKS

Volejboll

Shkëndija-USHT, del fitues

Rival tjetër për Qaton

Tani kundër Boreikos

Ronaldo do të shkëlqente në 50 metra

Page 20: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | S P O RT 21Koha

Tifozët abuzojnë meKalderon

Ramon Kalderon u largua ngaposti i presidentit te Reali iMadridit, por duket se tifozëtspanjollë nuk e kanë harruar."Mediterraneo" bëri të ditur se njëgrup me afro 20 persona kaabuzuar me ish-drejtuesin e klu-bit gjatë një festivali. Situatamund të kishte degjeneruar nëpërplasje fizike, nëse Kalderonnuk do të largohej me vrap.Episodi u regjistrua në "Fiestasde La Magdalena" në Kastejon,ku ishte i pranishëm edhe ish-presidenti. Një grup tifozësh tërinj në moshë e njohën dhe fillu-an ta shanin, duke pretenduar seai e shkatërroi Realin.

Roman, bëj siLiverpuli

Trajneri i Çelsit, Gus Hidink, men-don se pronari RomanAbramoviç duhet t'i sigurojë klu-bit stabilitet të ngjashëm me atëtë Liverpulit. Holandezi mori drej-timin e skuadrës pas largimit tëSkolarit dhe do të punojë në"Stemford Brixh" deri në fund tësezonit. Sipas 62-vjeçarit, blutëduhet të ndjekin shembullin e"Reds", që pas disa javëve merezultate të shkëlqyera (Cham-pions dhe kampionat), i rinovuanBenitezit kontratën, deri në vitin2014. "Stabiliteti në stafin tekniki shërben gjithmonë skuadrësdhe kjo e ndihmon në planet afat-gjata", tha Hidink.

Agger drejt largimit

E ardhmja e Daniel Agerit në Liv-erpul mbetet në dyshim. E përdit-shmja angleze, The Guardian kanjoftuar se mbrojtësi danez, kon-trata e të cilit skadon më 2010,kërkohet nga gjigantët milanez,Milan dhe Inter. Menaxheri i tij,Per Steffenson së fundmi ka re-fuzuar të komentojë nëse vazhdi-mi i qëndrimit të Rafa Benitezit nëpostin e menaxherit të Liverpoolitdo të ndihmojë në të ardhmen eAggerit. Gjithçka pritet të sqaro-het në muajt e ardhshëm.

Shkurt

Pas pothuajse një vitiheshtjeje, Roberto Mançi-ni kthehet përparatelekamerave dhe në emi-sionin "L'Era glaciale"rrëfen jetën e tij si ipapunë. Ish-trajneri i In-terit flet për gjithçka, dukefilluar nga Morati e Murin-jo, fëmijët, Berluskonindhe përgjimet telefonikeme kriminelin DomenikoBreshia. "Gazetat shkrua-jnë se do të kthehem tekInteri? Nuk i lexoj gazetat,por pavarësisht kësaj,mund të them se nukështë e vërtetë. Me presi-dentin Morati jemi takuarpër çështje të tjera, pornuk kemi folur për këtëtemë", tha Mançini. Mekëto pohime, ish-drejtuesii stolit zikaltër "zbulon" sendoshta palët mund tëgjejnë akordin për prish-jen konsensuale të kon-tratës. Gjatë pyetjeve tëgazetares Daria Binjardi,Mançini është dukur

mjaft i rezervuar dhe çdopërgjigje fillonte me frazën"nuk e di…". Mourinjo?Nuk e di… Morati? Nuk edi… Liga e Kampioneve?Nuk e di… Edhe kurpyetet nëse mund të rik-thehet ndonjëherë nëstolin e Interit, reagimiështë i njëjtë: "Nuk e di…Nëse do të më thërrisnin?Në këtë rast jam i detyru-ar të shkoj, kam endekontratë me klubin… In-teri nuk ka nevojë për njëtrajner të ri. Megjithatë,në futboll nuk mund tëthuash asnjëherë me sig-uri se çfarë do të ndod-hë…". Por, më tepër sesame Moratin, Murinjon apome Interin, Mançini ështëi zemëruar me mediat."Gazetat duhet të dalinpërditë dhe është normaleqë duhet të shkruajnë diç-ka, ishin fjalët e tij. Situa-ta e futbollit jashtëfushave është përkeqë-suar dhe mediat transme-

tojnë çdo lloj lajmi, thjeshtpër të ndihmuar shitjet.Kërkojnë vazhdimishtpolemikat. Kemi arritur nëatë pikë, sa po fl itetshumë pak për vetë fut-bollin". Për lojën e luajturu fol pak edhe gjatë se-zonit të kaluar, kurzikaltërit u eliminuan ngaLiverpuli në Champions.Në konferencën për shtyppas asaj ndeshjeje, Mançi-ni "volli vrer": "Mendoj se

të eliminohesh nga një ak-tivitet nuk është asnjëherëdiçka e bukur. Vitin ekaluar humbëm në Liver-pul pas një gabimi të gjyq-tarit, që nxori Materacinme karton të kuq, vetëmpas pak minutave lojë:ishte një largim dinjitoz".Përse të gjitha ato akuza?"Kishte shumë arsye. Ten-tova ta largoja vëmendjennga skuadra: të paktënnuk u diskutua më fakti

që ishim eliminuar. Disagjëra nuk po funksionon-in mirë, por nuk kam pa-sur asnjëherë problememe skuadrën, as me pres-identin. Do të kishapreferuar që në disa rasteMorati të ndërhynte për tëzgjidhur disa çështje". Nëkëtë pjesë, zëri i tij fi llon tëdridhet disi. Por, edhe pselargimi nga Champions "idjeg", fytyra e Mançinit tr-ishtohet kur kujton ditëtpasardhëse dheshkarkimin nga detyramenjëherë pas fi timit tëtitullit të tretë kampion nëSerinë A.

"Gabimi im zgjati njënatë. Por, pas titullit, erd-hi largimi im dhe deklara-ta për shtyp që bëri Interinuk ishte e bukur. E keqedhe e ftohtë, e shkruarnga një person që nukishte në lartësinë e kësajsituate. Mund të ishimndarë me dashuri dhemirëkuptim".

Legjenda e brazilianedhe sipas shumicës fut-bollisti më i mirë në botëi të gjitha kohërave, Peleka habitur opinioninbrazilian dhe atë botërorkur deklaroi se dykolegët e tij më të rinj,Ronaldo dhe Robinhokonsumojnë drogë dheme këtë turpërojnësportin. Pele pohon seRolando dhe Robinjo, nëSao paolo së bashku menjë biznesmen kanë kon-sumuar kokainë. Siç

transmeton radio "JovemPan", këtë deklaratë Pelee ka dhënë në gjykatë kupo zhvillohet një proceskundër të birit të tij Ed-inh. Ai akuzohet përposedim të kokainës.

Vitali Klitçko, vëllai imadh nga dy legjendat egjalla të boksit, ka mbro-jtur titullin në kategor-inë WBC, duke mposh-tur me nokaut teknikkubanin Juan KarlosGomez, në meçin e zhvil-luar në Shtutgart të Gjer-manisë. Vitali Klitçkodominoi po thuajse tëgjitha rundet dhe për-fundimisht i dha fundpërballjes në rundin enëntë. Të dy boksierëttentuan të marrin luftënnë duar që në rundin eparë, me Gomez qëmbase ishte më i saktë.Por derisa rundet kaloninKlitçko filloi të jetëshumë më efektiv dukefituar deri në të shtatin,në të cilin ukrainasi errëzoi kubanin. Në

rundin e tetë Klitçkovazhdoi të dëshmojë seai ishte një boksiershumë më superior dheGomez ishte gati të dorë-zohet në një moment.Fundi erdhi në rundin enëntë kur Klitçko rrëzoisërish Gomez-in dhemegjithëse ky i fundit ungrit, ukrainasi vazhdoitë godasë dhe referi për-fundimisht ndaloi luftën.Me këtë fitore Klitçkongrit rekordin e tij në 37fitore (36 me nokaut),kundrejt 2 humbjeve, de-risa Gomez bie në 44-2.Nga afër ndeshjen e për-colli edhe boksieri ifamshëm shqiptar, LuanKrasniqi, i cili ishte edhenë cilësinë e komenta-torit ekspert për tele-vizionin gjerman RTL.

Në finale të turneutATP nga seria Masters qëpo mbahet në IndianaUells të SHBA-ve me fondshpërblimi prej 4.5 miliondollarë amerikanë do tëtakohen skocezi, EndiMarej dhe spanjolli RafaelNadal. Ndonëse pritej edhenjë duel i madh ndërmjetNadalit dhe Federerit, kjonuk ndodhi pasi skocezi,Marej mposhti tenistindytë në botë, zviceranin,Roxher Federer me rezul-tat 2:1, në sete 6:3, 4:6dhe 6:1. Për skocezin ishtekjo fitorja e gjashtë ndajFedererit dhe madje ekatërta në gjashtë muajt e

fundit. Zvicerani ka trium-fuar në Indiana Uells triherë radhazi (2004, 2005dhe 2006). Në finalen e tijtë parë në Indiana, Marejdo të takohet me RafaelNadalin i cili me mjaftmundi mposhti amerika-nin, Endi Rodik 6:4 dhe7:6 (4). Nadal në shtatëballafaqimet e deritashmeme Marejin ka bilanc mëtë mirë (5:2), mirëpo në dymeçet e fundit më i suk-sesshëm ishte skocezi.Marej është tenisti më isuksesshëm në vitin2009, duke arritur 20 fi-tore dhe vetëm një humb-je.

Shekil O'Nill katejkaluar Mosis Meloninnë vendin e pestë nëlistën e koshashënuesvemë të mirë në histori tëNBA-së. Ai në takimin enatës së kaluar të cilinskuadra e tij Feniks Sanse fitoi kundër Uashing-tonit (128:96) realizoi 13pikë duke arritur shifrënprej 27.411 pikësh , dymë tepër se Melon. Ai dota ketë shumë vështir qëta tejkaloi Uilt Çember-lenin në vendin e katërtpasi i mungojnë edhe4.008 pikë (31.419).

Koshahsënuesi më imirë i të gjitha kohëravembetët Karem Abdul-Xhabar me 38.387 pikë

të shënuara. Edhe pseishte i kënaqur me reko-rdin e ri, O'Nill sërishceku se dështi i madh itij nga vija e gjuajtjeve tëlira janë shkak që ai nukështë në këtë listë nëvendin e tretë apo edhe tëdytë. Skuadra më e mirëe ligës, Klivlend Kavalier-si realizuan fitoren e 56-të këtë edicion pasi kanëmposhtur Atlantën merezultat 102:96. MaurisUilliams shënoi 24 pikë,derisa ylli i skuadrës Le-Bron Xhejms takiminpërfundoi me 22 pikë. Nëradhët e mysafirëve XhoeXhonson ishte më efikasime 24 pikë.

Fitore natën ndërm-

jet të shtunës dhe tëdielës shënoi edheskuadra më e mirë ePerëndimit, LA Lejkersi ecila shënoi fitore në Çik-ago kundër "Bikave" merezultat 117:109. Kampi-oni aktual, Boston Seltikgjithashtu si mysafirëmposhti Memfis Grizlime rezultat 105:87.

Mançini thyen heshtjen dhe flet për klubin zikaltër

Tek Interi, kthehem po më detyruan44-vjeçari shprehzhgënjimin për mënyrën sesiu largua nga kampionët eItalisë, me një deklaratë tëftohtë për shtyp

Ronaldo dhe Robinjokonsumojnë drogë!

Marej - Nadal,finalja e Indiana Uellsit

Boks

Klitçko mbron titullin në WBC

Fitorja e 56-të e Klivlendit

O'Nill në vendin e pestë REZULTATETKLIVLEND - ATLANTA 102:96 SHARLOT - INDIANA 83:108 ORLANDO - NJU JORK 110:103 MEMFIS - BOSTON 87:105 ÇIKAGO - LA LEJKERSI 109:117 MILVOKI - PORTLAND 84:96 FENIKS - UASHINGTON 128:96

Page 21: Koha 23.03

E HËNË 23 MARS | 2009 | 22 Koha S P O RT

Takimi filloi mëmbarë për vendasit kurnë minutën e 24-të uakordua penalti pasndërhyrjes së portieritManuel Almunia ndajRajn Tejlor, por ObafemiMartins nuk ishte i saktënga pika e bardhë. Rrje-tat mbetën të paprekuraderi në fillim të pjesës sëdytë, kur sulmuesi danezNiklas Bendtner shënoime kokë pas një harkimitë Andrei Arshavin, përt'i dhënë avantazhin Ar-senalit, në minutën e 57-të të lojës. Megjithatë

vendasit barazuan pasvetëm disa sekondave.Obafemi Martins rihapindeshjen duke përmirë-suar gabimin e pjesës sëparë. Abou Diaby riktheu

epërsinë për topçinjtëpas një asistimi ngaRobin van Persie, gjashtëminuta më vonë (64'),ndërsa pas vetëm edhetre minutash tjera Samir

Nasri vulosi fitoren e Ar-senalit, sërish me asis-timin e Van Persiet. Mekëtë fitore ekipi i ArsenVenger forcon pozitën ekatërt me 55 pikë, tre mëshumë se Aston Villa qënesër ka një sfidë tëvështirë përballë Liver-pulit në Anfield.Njukasëll me këtë humb-je bie në zonën e rrezikut,saktësisht në pozitën e18-të me 29 pikë, dy mëpak se Blekburni qëështë një pozitë më lartë.

Juventus nuk katreguar asnjë mëshirendaj Romes me shumemungesa duke i shkatër-ruar vendasit 4-1 ne"Olimpico". Rasti më irëndësishëm i pjesës sëparë ishte ai i minutëssë 34-t, ku Iaquintashënoi golin e parë përJuventusin dhe mbylli45 minutat e para meavantazhin e bardhezin-jve. Me rifillimin e lojësRoma barazon me Loria,një rezultat që zgjativetëm 7 minuta. Ështëserish Iaquinta qëshënon golin e dytë për

Juven dhe të dytin të ti-jin personal. Roma sh-përqendrohet dhe nukarrin dot të kundër-përgjigjet. Në të 68-ënështë Mellberg qëshënon golin e tretë përJuven, ndërkohë që pas6 minutash i sapofuturiPavel Nedved vulosigjithçka në 4-1. Nëtakimin tjetër, Kataniaka mundur 1-0 Lacionnë shtëpinë e saj. Goli ivetëm i ndeshjes, porvendimtar për ekipin si-cilian u shënua ngaMikele Paoluçi në min-utën e 24'.

Skuadra e Sevillas kashënuar fitore të lehtëkundër Valladolidit në"Sanchez Pizjuan" merezultat 4-1. Njeriu indeshjes në këtë përball-je ishte sulmuesi FrederikKanute, i cili shënoi hat-trick kundër Valladolidit.Kanute e shënoi golin eparë në fillim të ndeshjes(8'), ndërsa Henok Goit-om e barazoi rezultatin(22'). Pa përfunduar pjesae parë (43'), sulmuesi iSevillas krijoi sërishepërsinë për skuadrën e

tij, dhe më këtë rezultatskuadrat shkuan nëpushim. Luis Fabianoshënoi golin e tretë përandaluzianët, ndërsa loj-tari i cili e filloi serinë egolave, edhe e mbylli atë,duke kompletuar hat-trickun e tij (70'). Tështunën fitore ka shënuaredhe Villarreali duke emposhtur Atletiko Bil-baon në El Madrigal merezultat 2-0. Golat për Vil-larrealin i shënuan Kazor-la (68') dhe Matias Fer-nandez (90').

Shtutgarti u treguaskuadër e fuqishme nështëpi duke shënuar dygola të shpejtë, me të fillu-ar pjesa e dytë, me anë tëCacau (47') dhe Khedira(51'), të cilët rezultuan tëishin fatal për Hertan, ecila tashmë e rrezikonpozitën e parë në tabelë.Bajern Mynih ka arriturtë shënojë fitore minimaleprej 1-0, kundërskuadrës së EdmondKapllanit, Karlsruhe. Tëvetmin gol në ndeshje eshënoi Jose Ernesto Sosa(34'), i cili ia siguroi trepikë shumë të vlefshmeskuadrës kampione nëluftën për titullin e rad-hës. Sulmuesi i Kom-bëtares shqiptare, Ed-mond Kapllani, uinkuadrua në lojë në min-

utën e 77-të për Karl-sruhen, mirëpo nuk arri-ti të ndryshojë asgjë nëvazhdën e ndeshjes.

Pretendenti tjetër përtitull, Volfsburg ka arriturtë shënojë fitore me rezul-tat prej 3-0, si mysafir iArminia Bielefeld. EdheVolfsburgu gjendet vetëmnjë pikë prapa Hertas, mepikë të barabarta me Ba-jern Mynihun, por edheme golaverazh të njëjtë.

Premier Liga

Arsenal fitoi NjukasëllREZULTATETNJUKASËLL 1 - 3 ARSENALTOTENHEM 1 - 0 ÇELSIFULHAM 2 - 0 MANÇESTER J. PORTSMUTH 2 - 1 EVERTONBLEKBURN 1 - 1 UEST HEMSTOKE 1 - 0 MIDELSBOROUBA 1 - 1 BOLTON

Topçinjtë e Londrës kanëshënuar fitore me rezultat3-1 ndaj Njukasëll nëndeshjen e zhvilluar në "StJames Park"

Seria A

Juventusi shkatërroi Romën

Primera Divisione

Valladolidi kundërshtar i lehtë për Sevillan

Bundesliga

Mposhtet Herta

REZULTATETBILEFELD 0 - 3 VOLFSBURGBAJER L. 1 - 1 FRANKFURTBAJERN M. 1 - 0 KARLSRUHEBORUSSIA D. 1 - 0 VERDERKOTBUS 0 - 2 1. KOLOGNEHOFFENHEIM 2 - 2 HANNOVERSHTUTGART 2 - 0 HERTA

Publicitet

Page 22: Koha 23.03

Ndikimet e jashtme do të ndikojnë nëbaraspeshën dhe do të shkaktojnë mërzi dhekeqkuptime me partnerin. Nëse gjendeni nësituatë në të cilën dikush do t’iu josh, do të

shtireni sikur s’po iu intereson. Një qasje e tillë nuk iukëshillohet.

E HËNË 23 MARS | 2009 | M O Z A I K 23Koha

Një takim apo ngjarje do ta zgjojë shpirtin tuajtë fjetur sportiv dhe dashurinë ndaj natyrës,por edhe prirjet ndaj rrezikut. Nëse jeni të mar-

tuar. Do ta përkujtoni me kohë partnerin për një obligimqë e ka ndaj jush. Kujdes nga veprimet e pamenduara.

Okupojeni vëmendjen e partnerit me përmba-jtje të reja, ndërsa natën kalojeni në çift, meqirinj dhe muzikë të preferuar. Nëse jenivetëm, do t’iu ofrohet rasti që të kompensoni

atë që e keni lëshuar deri më tani. Spontanisht do t’iafroheni personit që iu pëlqen.

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI

Mos i lejoni të tjerët që të përzihen në jetëntuaj, sidomos nëse qëllimet e tyre s’janë tëmira. Do t’iu duhej ta vëni në dritë të vërtetën

në vend se të humbni kohë me imtësi dhe tregimedashakëqij. Në raport më fëmijët do t’iu mungojë durimi.

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Me pamjen dhe sjelljen tuaj do të tërhiqnivëmendjen dhe do të shkaktoni reagime tëshumta. Do të shkëlqeni nga atraktiviteti, kri-tikat tuaja do të jenë edhe qesharake, por

edhe shumë provokuese. Takimi i dashurisë që do tëpasojë do t’i plotësojë pritjet tuaja.

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Shkaku i grindjes mes mendimit dhe ndjenjësnuk do të arrini të ndjeheni rehat në lëkurëntuaj. Disponimin do t’ua prish egoizmi i dikujt,e nëse bëhet fjalë për dikë të afërt do ta kup-

toni se s’mund ta falni aq lehtë. Kujdes në ngasje.

(23/VII-22/VIII)LUANI

Me dëshirë që të thyeni monotoninë do tëveproni mjaft me nxitim duke rrezikuarraportin që e keni krijuar me mund. Atë që jue konsideroni provokim kot, partnerin tuaj

mund ta qëllojë rëndë. Ikni ngasjes së shpejtë dhe tëpakujdesshme.

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Gjatë drekës familjare tema kryesore ebisedës do të jenë paratë dhe çështjet mate-riale. Me familjen tuaj do të diskutoni për shit-je të banesës, ndarjes së pronës, kredi dhe

të ngjashme. Ndihma dhe përkrahja e prindërve do tëketë rëndësi për ju.

(23/IX-22/X)PESHORJA

Është koha e fundit që t’i kushtoheni pamjessuaj dhe formës trupore. Një person më i rifemër, do t’iu ndihmojë në përshpejtimin enjohjes me personin që iu pëlqen, nëse iu

pëlqen edhe më shumë, takimi i radhës do të ndodh!Bëhuni spontan dhe të çliruar.

(22/X-21/XII)AKREPI

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Energjia juaj do të pësojë rënie andaj pushonidhe relaksohuni. Kënaquni me kafenë emëngjesit, shëtitje me miqtë...Nuk do t’iushkojë për dore të arrini marrëveshje rreth

daljes në mbrëmje andaj do të kënaqeni vetëm në darkëpara TV ekranit.

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Do të ndjeni nevojë të madhe që të bëni njëhap para përditshmërisë dhe të sprovoheninë diçka të re. Mos ikni nga ndjenjat e sinqer-

ta që në ju do t’i zgjojë dikush të cilin e njihni mjaft mirë.Lëshojini penjtë dhe lëshojuni kënaqësisë.

(20/I-19/II)UJORI

Ju presin ngjarje të reja që do t’i përgjigjenshpirtit tuaj kureshtar. Ndonëse udhëtimet eplanifikuara do të vështirësohen, do tëlëshoheni në hulumtimin e territoreve të reja.

Do të tregoni se kishit të drejtë kur personave të caktu-ar iu besuat për diçka.

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

Page 23: Koha 23.03

24 Koha E HËNË 23 MARS | 2009 | M O Z A I K

AGNESA edashuruar

Bukuroshja AgnesaVuthaj ka lënë të kup-tohet se ajo ka një tëdashur, por duke moskomentuar më shumëpër lidhjen e saj. Ish-Miss Kosova dhe MissAlbania, gjithmonë karefuzuar të flasë përjetën e saj private dukepohuar se jeta e saj ro-mantike ishte e varfër,mirëpo këtë herë kavepruar ndryshe. Agne-sa ishte e pranishme nëemisionin e KTV-së"Prej 2-12", ku veçtjerash është pyeturnëse është e dashuruar,ndërsa bukuroshjaështë përgjigjur se ështëshumë afër dhe se përmë shumë do të komen-tojë në paraqitjet e sajatë radhës.

Katër gjëra qëmeshkujt i

vërejnë

Burrat dhe gratë dallojnë nëshumë gjëra, mes tjerash edhe nëatë se si e shohin botën rrethvetës. Përderisa gruaja do ta vëre-jë se çfarë duarsh dhe thonjsh kaburri, burri do të studiojë tërë'paketimin'. Pavarësisht a vini nëtakim me atlete apo në take tështrenjta, duhet pasur kujdes nëkatër gjëra të vogla.

1) Çfarë porositni në restorant- Është mit që burrat presin tëhani si zog. Tepër filma hollivudi-an i bindi se gratë jetojnë vetëmme sallata dhe gjithmonë refuzo-jnë desertin. Pavarësisht se çkamendoni për burrin që e keni për-ballë, porositni atë që iu duketmë e mira në meny, qoftë edhesallatë.

2) Se si dukeni në takim tëparë - Nuk duhet t'i shpenzoni tëgjitha kursimet për fustane tështrenjta të ndonjë dizajnuesi tëfamshëm. Një burrë mesatar nuke dallon 'X-nation' fustanin e Es-cada. Nëse i pëlqen ajo me fustan(ju), veshja është vetëm bonus.

3) Çfarë ere mbani - Gratëgjithmonë duhet të mbajnë erë tëmirë dhe tërheqëse. Por ajo qëjuve iu duket tërheqëse, nukduhet t'i duket patjetër edhe atij.Andaj mos bëni dush me parfum.Vendoseni në disa pikastrategjike dhe josheni me sup-tilitet.

4) Gjithmonë thoni 'fale-minderit' - Në fund të darkës nukduhet t'i thoni se djalin tuaj tëparë do ta quani me emrin e tij,por thjeshtë 'faleminderit përmbrëmje të bukur' do t'ia bëniatij me dije se keni virtyte dhe sekeni kaluar mirë.

Tre mijë dollarë për per-sonat që martohen me ve-jushat e martirëve në Gaza.Oferta vjen nga grupi mili-tant Hamas.

Lëvizja radikalepalestineze ka vendosur tëzbatojë një iniciativë të tillëpër shkak të shtimit tënumrit të grave, që kanehumbur bashkëshortet, si

pasojë e ofensivës së funditizraelite në Rripin e Gazës,në muajin janar. Lajmin eka bërë të ditur gazetaizraelite "Yediot Ahronot".Sipas saj, Hamas ka vendo-sur t'i shpërblejëekonomikisht meshkujt përt'i pranuar në familjet e tyrekëto femra, edhe si gra tëdyta.

Pasi që dy gra u hospital-izuan shkaku i infektimit qëu shkaktua nga depilimibrazilian, autoritetet e NewJersey mendojnë që tandalojnë krejtësisht depilim-in e zonës së ndjeshme.

Depilimi gjenital mund tëjetë i rrezikshëm, sepse dyl-li i ngrohtë arrin në atë pjesëtë ndjeshme dhe mund tëshkaktojë irritime, infeksiondhe rritje të qimeve nënlëkurë, thonë dermatologëtamerikanë. Pavarësisht ngaky rrezik, miliona gra në tërë

botën , po edhe disameshkuj përcaktohen përdepilim të zonës intime.

Gjatë muajit prill, derma-tologët do të vendosin a do tëndalohet me ligj depilimibrazilian.

Me këtë gjë nuk pajto-hen pronarët e salloneve tëkozmetikës, të cilëve natyr-isht se do t'iu bije puna, poras klientët të cilët besojnëse pjesa e tyre gjenitaleështë pikërisht punë e tyrepersonale, shkruannews.yahoo.com.

Depilimi brazilian i rrezikshëm

Nevruzi nëPrizren

Prizren, 22 mars - NëDitën e Nevruzit, komu-niteti bektashinj nëPrizren kanë bërë ritu-alin e shpimit të buzësdhe gjymtyrëve të tjeratë trupit. Festa eNevruzit shënon fillimine vitit të ri, sipas bek-tashinjve. Ajo përkon meditëlindjen e imam Aliutnë Qabe. (Foto: ErmalMeta)

3.000 $ kush martohet mevejushat e martirëve

Ushtarja Miss IzraeliMissi i ri i shtetit të

Izraelit, është 19-vjeçarja,Adi Rodnitzky. Ka syjashtëzakonisht të bukurme ngjyrë të gjelbër, flokëtë mëdha dhe qëndrim tëvërtetë ushtarak.

Në fakt, e bukura (dhe efuqishmja) Adi ështëpjesëtare e ushtrisëizraelite. Mirëpo, gjatë ko-hës së saj të lirë ajoparaqitet edhe nëpër pistatë modës.