kolokvij odgovori

 • View
  78

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odgovori

Transcript

 • 1. to je toplinska, a to kemijsko-toplinska obrada celika?Toplinska obrada metala je postupak u kojemu se predmet namjerno podvrgavatemperaturno vremenskim ciklusima kako bi se postigla eljena mikrostruktura, a samimtime i eljena svojstva.Kada se toplinski postupci kombiniraju s kemijskim utjecajima kao to radimo kodpostupaka cementiranja, nitriranja, cijaniranja i dr. tada se mijenja i njihov kemijski sastav.Nakon ovih postupaka cesto se obavljaju prikladne toplinske obradbe kao to su kaljenje ipoputanje.2. Opiite i skicirajte postupak toplinske obrade kaljenjaPostupak kaljenja se sastoji od:- ugrijavanja na temperaturu austenitizacije i progrijavanja- dranje pri toj temperaturi u svrhu otapanja ugljika i legirajucih elemenata u austenitu- gaenje u svrhu postizanja martezitne strukture

  3. Opiite i skicirajte postupak toplinske obrade poputanja.Poputanje je postupak ugrijavanja kaljenog celika na neku temperaturu ispod temperatureA1. Poputanjem se redovito snizuje tvrdoca postignuta kaljenjem, ali to snienje nije cilj negonuna posljedica poputanja.

 • 4. Opiite i skicirajte postupak toplinske obrade arenja.Postupci arenja se primjenjuju kao postupci korekcije nekih graaka u preradi metala injihovih legura. Pri raznim se postupcima arenaj postie izjednacavanje strukturematerijala, povecavanje ilavosti, povecava se mekoca i odstranjuje unutarnja napetost kaoi smanjuje velicina kristalnih zrnaca.

  5. Opiite i skicirajte postupak toplinske obrade normalizacije.Normalizacijsko arenje je postupak ugrijavanja materijala na odredenu temperaturu tepotkritickog ohladivanja (u pravilu na zraku) s glavnom svrhom postignuca sitnozrnate ijednolicne strukture. Ovakvo se arenje u pravilu vri nakon vecih obrada u toplom stanjukao to su kovanje, toplo preanje, lijevanje, izvlacenje ili valjanje. Nakon navedenihobrada materijal se viestruko zagrije i dri dugo u arnom stanju, a hladenje mu jenejednakomjerno.

 • 6. Opiite i skicirajte postupak kemijsko-toplinske obrade cementiranja.Cementiranje celika je postupak toplinsko kemijske obrade koji se sastoji odtermokemijske obrade pougljenicenja i kaljenja pougljicenog materijala teniskotemperaturnog poputanja. Osnovni cilj cementacije je postizanje tvrdih povrinskihslojeva materijala koji postaju otporni na troenje, a da istovremeno jezgra materijalaostane ilava tj. otporna na udarna opterecenja.

  7. Opiite i skicirajte postupak kemijsko-toplinske obrade nitriranja.Nitriranje je proces kojim se povrinski sloj celika obogacuje s duikom. Proces se provodina temperaturama od 500 do 580 C i traje nekoliko sati. Prilikom tog procesa upovrinskom sloju nastaje sloj nitrida (spojevi eljeza i duika) koji je otporan naadhezijsko troenje. Nakon toga sloja nailazimo na duik otopljen u feritu to takoderdoprinosi povienju tvrdoce.8. Navedite svojstva i nedostatke bakraSvojstva: odlina elektrina vodljivost, visoka toplinska vodljivost,otpornost na koroziju, umor,oksidaciju itd.Nedostaci:mala vrstoa,ne smije se koristiti u dodiru s hranom,visoko talite,visoka cijena i td.9. to su mjedi i gdje ih koristimo?Mjedi- legure bakra sa cinkom, upotrebljavaju se kao konstrukcijski materijali.10. to su bronce i gdje ih koristimo?Bronce- legure bakra bez cinka, primjena im je dekorativna, industrijska i konstrukcijska.11. Navedite primjenu aluminijskih bronciImaju veliku industrijsku primjenu, te upotrebe u dekorativne svrhe, osobito kao zamjene za zlato u izradi umjetnog nakita.12. Navedite svojstva i nedostatke aluminija.Tri su glavna svojstva koja odreuju primjenu aluminija kao inenjerskogmaterijala i to:-povoljan omjer vrstoe i gustoe, posebno kad se koristi u obliku nekeod svojih legura.

 • - omjer elektrine vodljivosti i gustoe najpovoljniji je meu svimmetalim- aluminij ima veliki afinitet prema kisiku, ali ipak mu je korozijskapostojanost relativno velika i na njoj se osniva iroka primjena aluminijau graditeljstvu13. Navedite aluminijske slitine i njihovo podrucje primjene.- aluminij - magnezij vrlo tvrda, slabo se oblikuje- aluminij - bakar - spoj je tvrd i krhak- aluminij - magnezij - silicij - aluminij - bakar - magnezij - aluminij - cink - magnezij Legiranje prvenstveno ima za cilj poboljati mehanika svojstva i to:vrstoe i tvrdoe, krutosti, rezljivosti, katkada i ilavosti.14. to su konstrukcijske keramike?-nemetalni materijali proizvedeni u obliku finog praha pomijeanog s vezivom, koji se zatim oblikuju razliitim postupcima.15. Navedite faze prerade konstrukcijske keramike-priprava sirovine, oblikovanje sirovca, lijevanje, sinteriranje,zavrna obrada.16. Navedite svojstva konstrukcijske keramike u odnosu na metale-visa tvrdoa,tlana i savojna vrstoa pri povienim temperaturama, vea otpornost na puzanje, vii modul elastibosti, nia toplinska i elektrina vodljjivost,bolja izolacijska svojstva,visoka otpornost na troenje, mala gustoa, niska toplinska rastezljivost17. Nedostaci konstrukcijske keramike?-mala ilavost, niska otpornost na toplinski umor, niska vlana vrstoa, veliko rasipanje vrijednosti za mehanika svojstva, viskoi trokovi sirovina i postupka oblikovanja,veza metal-keramika i keramika-keramika jo nije zadovoljavjue rijeena.

  18. to su tvrdi metali i koja su njihova svojstva?-tvrdi materijali-spadaju u grupu neoksidne keramike-svojstva-visoko talite, visoka tvrdoa i otpornost na troenje, visok modul elastinosti, visoku tlanu vrstou i vrstou na povienim temperaturamaa, dobra prionljivost metalnim taljevinama19. to su polimeri i kakvih ima dodataka i cemu slue.-polimerni materijali-dobiven dodavanjem dodatka istom polimeru.-dodatci-drvo,kameno brano (smanjenje cijene,modificiranje preradbenih i toplinskih svojstava) -teko hlapiva organska pomagala (postizanje savitljivosti) -staklena ugljina aramidna vlakna, metalne ice (poveanje vlanee vrstoe,krutosti)20. to su plastomeri, a to duromeri?-plastomeri-mekaju pri zagrijavanju,a pri ponovnom dovoenju na niu postaju vrsti.-duromeri-pri zagrijavanju ne mogu omekati ( stanje nakon prerade kada je struktura umreena).21. Navedite prednosti i nedostatke polimera-prednosti-mala gustoa,dobra kemijska postojanost,otpornost na troenje,mali faktor trenja,dobro priguivanje vibracija,dobra toplinska i elektroizolacijska svojstva.-nedostaci-vea toplinska rastezljivost, nizako modul elastinosti, utjecaj prerade na svojstva, podlonost starenju, mala povrinska tvrdoa.

 • 22. Navedite podrucje primjene polimera.-primjena-zupanici, lananici, klizni leaji, klizne staze, cijevi, elementi cjevovoda, obloge tarenica konica i tarniih spojki23. to su kompozitni materijali i kakvih kompozita ima, navedite vama poznatekompozite?- kompoziti-umjetno proizvedeni viefazni materijali koji imaju eljenu kombinaciju najboljih svojstava konstitutivnih faza- mogu biti-metalno-metalni,metalno-keramiki,metalno-polimerni,keramiko-polimerni,keramiko-keramiki,polimerno-polimerni,polimerno-metalni.-poznati kompoziti-beton,polimer ojaan staklenim vlaknima, ukoeno drvo.24. Navedite prednosti i nedostatke kompozitnih materijala-prednosti-mogunost izrade vrlo sloenih oblika,smanjenje trokova naknadne obrade dijelova,mogunost spajanja dijelova tijekom same proizvodnje,otpornost na koroziju25. to su stezni spojevi, prikaite uzduni stezni spoj.-stezno spajanje dijelova daje izdrljive i protiv vibracija sigurne spojeve, koji moguprenijeti velika udarna i promjenjiva optereenja. Stezno se najee spajaju dijelovi koji rotirajukao to su kotai, turbinski rotori, rotori ventilatora i sl., sa vratilima i osovinama.

  26. Nabrojite vrste poprecnih steznih spojeva. Opiite poprecni stezni spoj ostvarenskupljanjem.27. Nabrojite vrste poprecnih steznih spojeva. Opiite poprecni stezni spoj ostvarenrastezanjem.28. Opiite koje osnove treba sadrati proracun steznog spoj29. Skicom i rijecima opiite koje se sile javljaju u steznom spoju

  30. Opiite osnovne znacajke lijepljenih spojeva-znaajke-koristi za lijpljenje tankih limova, plastinih dijelova, industriji vozila, dobro svojstvo brtvljenja lijepljenog spoja, mogunost priguenja vibracija, smanjenje dinamike nosivosti sa porastom debljine ljepila, dugo vremena za ovravanje ljepila.31. Opiite nacine vezivanja ljepila obzirom na proces ljepljenja-silom (u procesu lijepljenja potrebno je ostvariti silu), temperaturom (u procesu lijepljenja potrebno je ostvariti temperaturu),vremenom (u procesu lijepljenja potrebno je osigurati odreeni vremenski interval ukojem e spojeni dijelovi ostati meusobno nepomini).32. Izvrite podjelu fizikalnih ljepila.-kontaktna, rastalna i plastina.33. Izvrite podjelu kemijskih ljepila

 • - osim na hladna i topla dijelimo jos i na: polimerizacijska,poliaditivna,polikondenzacijska.34. Izvrite podjelu vijcanih spojeva-nosivi vijani spojevi,dosjedni vijani spojevi,pokretni navojni spojevi,vijani spojevi za zatezanje,brtveni vijani spojevi,diferencijalni vijani spojevi,mjerni vijani spojevi.35. Navedite prednosti i nedostatke vijcanih spojeva.-prednosti-mogu se meusobno spajati svi materijali, moe se proizvoljno rastaviti i ponovno sastaviti bez bitnih posljedica za spajane dijelove, visoki stupanj standardizacije vijaka i matica osigurava niske trokove nabave i jednostavnu zamjenu, nosivost vijanog spoja proporcionalan je veliini i kvaliteti koritenog vijka i navoja,vijani spojevi vrlo dobro podnose dinamika optereenja.-nedostatci-slabljenje presjeka spajanih dijelova i veliko zarezno djelovanje zbog uzdunog provrta ili provrta s navojem, visoka koncentracija naprezanja na mjestima nalijeganja glave vijka ili matice na povrinu spajanih dijelova, neprestana napregnutost u okolini prednapregnutih vijanih spojeva. 36. to je zavojnica, a to navoj. Skicirajte razvijenu duljini zavojnice na promjeru d2.-navoj je osnovni dio vijka i matice preko kojega se prenose spojne sile .-zavojnica je krivulja koja se dobije obavijanjem kosog pravca oko cilindra promjera d2 .

  37. Skicirajte sa pripadajucim oznakama metricki na