KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

 • AD SU MARKETI

  POLUGODINJI IZVETAJ

  O POSLOVANJU

  ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2016. GODINU

  SADRAJ

  1. Polugodinji finansijski izvetaji: Bilans stanja

  Bilans uspeha

  Izvetaj o tokovima gotovine

  Izvetaj o promenama na kapitalu

  2. Napomene uz finansijske izvetaje

  3. Polugodinji izvetaj o poslovanju sa 30.06.2015. godine

  4. Izjava odgovornog lica :

  : 0712972820032

  : 17

  24300

  ---------------------------------------------------- avgust 2016. godine ----------------------------------------------

  24300 Baka Topola Glavna 55/a

  MB: 08236500

  PIB: 100856815

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

 • AD SU MARKETI

  NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVETAJE

  ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2016. GODINE

  ---------------------------------------------------- avgust 2016. godine ----------------------------------------------

  24300 Baka Topola Glavna 55/a

  MB: 08236500 PIB: 100856815

 • AD SU MARKETI

  1. OSNOVNI PODACI O DRUTVU

  AD SU MARKETI Backa Topola je akcionarsko drutvo , (u daljem tekstu: Drutvo).

  Drutvo je registrovano kod Agencije za privredne registre, Registar privrednih drutava broj BD

  5281/2005. Od 14.03.2005.

  Drutvo je osnovano kao preduzece DP Pecra promet u Subotici 01.jula 1997. Godine kao

  drutveno preduzee. Delatnost preduzea je trgovina na veliko i malo. U 2004. Godini dana 09.

  Avgusta dolo je promene vlasnitva i preduze postaje privatno preduzee sa dananjim nazivom.

  Puno poslovno ime Drutva je: akcionarsko drutvo SU-MARKETI preduzee za trgovinu na veliko i

  malo.

  Drutvo je saglasno kriterijumima iz Zakona1 razvrstano u mikro pravna lica.

  Sedite Drutva je u Bakoj Topoli u ulici Glavna br.55/a.

  Poreski identifikacioni broj Drutva je 100856815.

  Matini broj Drutva je: 08236500

  Prosean broj zaposlenih od 01.01.2016 do 30.06.2016. godini nije bio.

  2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVETAJA

  Finansijski izvetaji o kojima izvetavamo su sastavljeni u skladu sa Zakonom o raunovodstvu i propisima

  donetim na osnovu tog zakona, primenom raunovodstvenih politika iznetih u napomeni 3. ovog izvetaja.

  Finansijski izvetaji za 30.06.2016. godinu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o raunovodstvu. Ovaj Zakon

  zahteva da finansijski izvetaji za godinu zavrenu na dan 31. decembra 2014. godine budu sastavljeni u

  skladu sa Meunarodnim standardima finansijskog izvetavanja (MSFI) i relevantnom podzakonskom

  regulativom. Ministar finansija je na osnovu ovlaenja iz Zakona o raunovodstvu doneo odgovarajua

  podzakonska akta koja ine sastavni deo okvira za finansijsko izvetavanje.

  Finansijski izvetaji su u svim svojim bitnim delovima usklaeni sa relevantnim odredbama MRS / MSFI,

  osim onih odredbi koje nisu, a koje su u skladu sa odredbama Zakona o raunovodstvu i relevantnom

  podzakonskom regulativom. Pri sastavljanju i prikazivanju finansijskih izvetaja korieni su MSFI koji su

  u Republici Srbiji prevedeni 2013. godine2, a u primeni su od 01. januara 2014. godine .

  Rukovodstvo Drutva procenjuje da uticaj promena u MRS, novih MSFI i tumaenja standarda koji su

  uvedeni u primenu u Republici Srbiji, poev od 01. januara 2014. godine na finansijske izvetaje nisu mogle

  imati za rezultat znaajnije promene raunovodstvenih politika Drutva, niti materijalno znaajan uticaj na

  finansijske izvetaje u periodu poetne primene. I pored toga to mnoge od ovih promena nisu primenljive

  na poslovanje Drutva, rukovodstvo Drutva ne izraava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglaenosti

  finansijskih izvetaja sa MSFI, koji se primenjuju na periode prikazane u priloenim finansijskim

  izvetajima.

  Iznosi u finansijskim izvetajima su prikazani u hiljadama RSD vaeim na dan bilansiranja 30.06.2016.

  godine. i sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troka, fer vrednosti i naelom stalnosti pravnog

  lica.

  Finansijski izvetaji su prikazani u formatu koji je propisan Pravilnikom o sadrini i formi obrazaca

  finansijskh izvetaja za privredna drutva, zadruge i preduzetnike (Slubeni glasnik Republike Srbije broj

  95/2014).

  1 Razvrstavanje pravnih lica se vrilo kako sledi:

  - za 2014. godinu - prema podacima iz godinjih finansijskih izvetaja za 2013. godinu, a u skladu sa Zakonom o raunovodstvu (Slubeni glasnik RS broj 62/2013);

  2 Prema Reenju o utvrivanju prevoda Konceptualnog okvira za finansijsko izvetavanje i osnovnih tekstova Meunarodnih raunovodstvenih standarda, odnosno Meunarodnih standarda finansijskog izvetavanja broj 401-00-

  896/2014-16 od 13.03.2014. godine

 • AD SU MARKETI

  Sadrinu godinjeg rauna, prema propisima o raunovodstvu Republike Srbije ine bilans stanja, bilans

  uspeha, izvetaj o ostalom rezultatu, izvetaj o tokovima gotovine, izvetaj o promenama na kapitalu,

  statistiki aneks i napomene uz finansijske izvetaje.

  Drutvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvetaja primenilo raunovodstvene politike obelodanjene u

  (Napomeni 3) uz finansijske izvetaje, koje su zasnovane na vaeim raunovodstvenim i poreskim

  propisima Republike Srbije.

  Zvanini srednji kursevi NBS primenjeni za kursiranje potraivanja i obaveza bili su sledei:

  30.06.2016. 30.06.2015.

  EUR 123,3115 120,6042

  USD 111,0714 107,7304

  GBP 148,7473 169,4117

  CHF 113,2857 115,7541

  3. PREGLED ZNAAJNIH RAUNOVODSTVENIH POLITIKA

  3.1. Pravila procenjivanja - osnovne pretpostavke

  Finansijski izvetaji su sastavljeni na naelu nastanka poslovnog dogaaja (naelo uzronosti) i naelu

  stalnosti.

  Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izvetaja u skladu sa MRS/MSFI i raunovodstvenim

  propisima vaeim u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Drutva korienje najboljih moguih

  procena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izvetajima i

  napomenama uz finansijske izvetaje.

  Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloivim na dan bilansa stanja. Stvarni

  rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena, pri emu se procene razmatraju periodino.

  Najznaajnije procene odnose se na utvrivanje obezvreenja finansijske i nefinansijske imovine,

  priznavanje odloenih poreskih sredstava, utvrivanje rezervisanja za sudske sporove i definisanje

  pretpostavki neophodnih za aktuarski obraun naknada zaposlenima po osnovu otpremnina, i iste su

  obelodanjene u odgovarajuim raunovodstvenim politikama u napomenama uz finansijske izvetaje.

  3.2. Priznavanje elemenata finansijskih izvetaja

  Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da e budue ekonomske koristi priticati u

  Drutvo i kada sredstvo ima nabavnu vrednost ili cenu kotanja ili vrednost koja moe da se pouzdano

  izmeri.

  Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je verovatno da e odliv resursa koji sadri ekonomske

  koristi proistei iz podmirenja sadanjih obaveza i kada se iznos obaveze koja e se podmiriti moe

  pouzdano da izmeri.

  Prihod se priznaje u bilansu uspeha kada je poveanje buduih ekonomskih koristi povezano s

  poveanjem sredstava ili smanjenjem obaveza koje mogu da se pouzdano izmere, odnosno da

  priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem poveanja sredstava ili smanjenja obaveza.

  Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje buduih ekonomskih koristi koje je povezano

  sa smanjenjem sredstava ili poveanjem obaveza moe pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje

  rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava.

  Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloeni novac ili uloena kupovna

  mo i predstavlja neto imovinu Drutva. Iz finansijskog koncepta kapitala proistie koncept ouvanja

  finansijskog kapitala. Ouvanje finansijskog kapitala meri se u nominalnim monetarnim jedinicama -

 • AD SU MARKETI

  RSD. Po ovom konceptu dobitak je zaraen samo ako finansijski (ili novani) iznos neto imovine na

  kraju perioda premauje finansijski (ili novani) iznos neto imovine na poetku perioda, nakon

  ukljuivanja bilo kakvih raspodela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

  3.3. Preraunavanje stranih sredstava plaanja i raunovodstveni tretman

  kursnih razlika

  Izvren je preraun novanih sredstava, potraivanja i obaveza u stranim sredstvima plaanja u njihovu

  dinarsku protivvrednost po kursu vaeem na dan bilansa stanja. Poslovne promene u stranim

  sredstvima plaanja tokom godine preraunavaju se u dinarsku protivvrednost primenom zvaninih

  deviznih kurseva Narodne banke Srbije vaeim na dan poslovne promene. Pozitivne i negativne

  kursne razlike nastale po tom osnovu su iskazane kao prihod ili rashod perioda, odnosno kao finansijski

  prihodi i rashodi.

  Preraun potraivanja i obaveza sa ugovorenom zatitom putem valutne klauzule vri se po kursu

  vaeem na dan bilansa stanja, s tim da se efekat knjii kao finansijski prihod, odnosno rashod.