Kona LED 450lm-2250lm EVG IP20 Kona SQ LED 450lm-2250lm CE.pdf · Kompatybilność elektromagnetyczna… page 1

Kona LED 450lm-2250lm EVG IP20 Kona SQ LED 450lm-2250lm CE.pdf · Kompatybilność elektromagnetyczna…

Embed Size (px)

Text of Kona LED 450lm-2250lm EVG IP20 Kona SQ LED 450lm-2250lm CE.pdf · Kompatybilność...

Warszawa, 2017-01-12DEKLARACJA ZGODNOCI CE

Nr 0206/2017

Dostawca: BD Lux Sp. z o.o.Adres: ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

Niniejszym deklaruj, e:Oprawy owietleniowe niej wymienionych typw i o podanych parametrach: 230V/50Hz, IP20 Klasa I, typ:

Kona LED 450lm-2250lm EVG IP20Kona SQ LED 450lm-2250lm EVG IP20

S zgodne z:

a. Dyrektyw Niskonapiciow 2006/95/EC bazujc na normie zwizanej:

PN-EN 60598-1 Oprawy owietleniowe - Cz 1: Wymagania oglne i badania

PN-EN 60598-2-1 Oprawy owietleniowe - Wymagania szczegowe - Oprawy owietleniowe stae oglnego przeznaczenia

PN-EN 60598-2-2 Oprawy owietleniowe - Cz 2-2: Wymagania szczegowe - Oprawy owietleniowe wbudowywane

PN-EN 62031 Moduy LED do oglnych celw owietleniowych - Wymagania bezpieczestwa

b. Dyrektyw Kompatybilnoci Elektromagnetycznej 2004/108/EC bazujc na normach zwizanych:

PN-EN 55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarw zakce radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzdzenia owietleniowe i podobne

PN-EN 61547 Sprzt do oglnych celw owietleniowych - Wymagania dotyczce kompatybilnoci elektromagnetycznej

PN-EN 61000-3-2 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) - Cz 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prdu (fazowy prd zasilajcy odbiornika < lub = 16 A)

PN-EN 61000-3-3Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) - Cz 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napicia, waha napicia i migotania wiata w publicznych sieciach zasilajcych niskiego napicia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prdzie znamionowym < lub = 16 A przyczone bezwarunkowo

c. Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE bazujc na normach zwizanych:

PN-EN 50581 Dokumentacja techniczna oceny wyrobw elektrycznych i elektronicznych z uwzgldnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

Ostatnie 2 cyfry roku w ktrym naniesiono oznaczenie CE: 17

Daniel Ggr

_______________________________________________________________________BD Lux Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 62 p.306, 01-248 WarszawaTel./fax: +48 22 669 14 05 e-mail: bdlux@bdlux.pl www.bdlux.pl

NIP: 525-22-72-568 REGON: 015532343Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 31 O/Warszawa Nr: 61 1090 1030 0000 0001 0140 5232