KONCEPT HCS MODELU 3E VS. KONCEPT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY –

 • View
  183

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KONCEPT HCS MODELU 3E VS. KONCEPT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY NAE POZNATKY, AKTIVITY ASPECHY ZRIEENIA GRANTOVEJ LOHY APVV . LPP 0384-09 Prof. Ing. Peter Sakl, CSc. Ing. Gabriela Hrdinov Bansk Bystrica 2011. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • KONCEPT HCS MODELU 3E VS. KONCEPT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY NAE POZNATKY, AKTIVITY ASPECHY ZRIEENIA GRANTOVEJ LOHY APVV . LPP 0384-09Prof. Ing. Peter Sakl, CSc.Ing. Gabriela Hrdinov

  Bansk Bystrica 2011

 • * Tento prspevok bol vypracovan v rmci spene ukonench a obhjench vskumnch loh: . 019/2001: Transforming Industry in Slovakia Through Participatory Ergonomic, KEGA M SR . 3-3111-05 pri aplikcii konceptu HCS modelu 3E na bze virtulneho laboratria.

 • * Zrove je tento prspevok vypracovan vrmci prebiehajcich projektov:KEGA M SR No. 3/7285/09 Integrcia obsahu a tvorba vysokokolskej uebnice pecializovan robotick systmy psomnou a interaktvnou multimedilnou formou pre TU Zvolen, TnUAD Trenn a STU Bratislava a APVV . LPP-0384-09 Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR).

 • *Cieom projektu APVV je:1) Integrova vskumn aktivity, zber dt, vytvranie adopanie databzy.2) Zisova alie monosti pre nvrhy vskumnch projektov.3) Prehlbova medzinrodn spoluprcu zameran na oblas vytvrania ekonomickch podmienok pre TUR.

 • *4) Prehlbova teoretick ipraktick poznatky formou zapojenia tudentov do rieenia bakalrskych, diplomovch adoktorandskch dizertanch prc.

  5) Publikova dosiahnut vsledky atak informova irok odborn ilaick verejnos.

 • *Harmonogram rieenia projektu APVV je nasledovn:Analza dostupnch informanch domcich izahraninch zdrojov (09. 2009 08. 2010);2) Stov pobyty doktorandky akolitea, publikovanie priebench vsledkov, spracovanie Projektu DDP ajeho obhajoba (09. 2010 08. 2011);3) Vypracovanie aobhajoba DDP (09. 2011 08. 2012).

 • *Ktomu sme zadefinovali aj nasledovn iastkov ciele ametdy nho vskumu:1) Analyzova historick, teoretick apraktick sksenosti zfungovania CSR vo svetle novej paradigmy strategickho manamentu;

 • *2) Analyzova sasn stav starostlivosti ozamestnancov a monosti zavedenia systmu CSR,navrhn implementciu stratgie systmu CSR azrove verifikova navrhnut metodiku vo vybranch slovenskch podnikoch priamy vskum;3) Analyzova sksenosti suplatovanm konceptu stratgie CSR vslovenskch aeskch priemyselnch podnikoch nepriamy vskum;

 • * Hlavnm cieom nho prspevku je objasni strategick vznam CSR pre MSP na Slovensku:

 • *Na zklade zhromadench aanalyzovanch dostupnch teoretickch zdrojov, pojednva ovplyve globalizcie na loveka vpracovnom procese, pracovn silu azabezpeenie jej udratenosti vkontexte sTUR, HCS modelom 3E aCSR.

 • *2) Taktie obsahuje asti doterajieho priameho vskumu, ktor pojednvaj oCSR a plne alebo iastone zasahuj do rieenej problematiky.

 • *3) Vsledkom tejto asti s tie zvery analzy suplatovanm CSR vUSA, Eurpe, na Slovensku av Ruskej federcii (RF).

 • *4) Uvdzame aj vyhodnotenie aanalzu dajov zskanch nepriamym vskumom, ktor bol zameran na sasn stav CSR na Slovensku aeskej republike.

 • * Vychdzame:a) zholistickho (systmovho) prstupu knaej plante Zem ako celistvmu systmu;b) zpoznania, e objektvna realita, ktor ns obklopuje m svoj evolun vvoj, do ktorho lovek negatvne zasiahol svojim dlhoronm konanm,

 • *c) zpresvedenia, e jedinou alternatvou udstva je symbiza jeho bytia vslade sprrodou ajej zkonitosami rozvoja a (trvalo) udratenm rozvojom vo vetkch jeho nutnch postindustrilnych prejavoch (udraten vroba, udraten spotreba, udraten pracovn sila, udraten marketing, udraten zisk, udraten kvalita ivota,...);

 • *d) hlavne z prc anzorov A. Blaeja, F. Capru, T.M.Cooka, D.C.Cortena, F.Gregora, H. Handersonovej, K.Hatiara, J.Hyrlovej, L.A.Ismagilovej, J.Kellera, M.J.Kiernana, V.K.Lozenka, P. Stanka, W.E.Stead aJ.G.Stead, D.Zadrailovej, J.Zelenho, avetkch alch, uvedench vzozname bibliografickch odkazov ako ina multimedilnom DVD umiestnenom na www.scss.sk ;

 • *e) zo svojich vedeckch st vroku 2010 vNrsku vo firme "Bori DRIFT AS", na UGATU Ufa aISEI UNC RAN Ufa aMEI-TU Moskva;f) ale i zvlastnch prc a sksenost.

 • *TRUKTRA PREZENTCIE

  HISTORICK VVOJ CSRHCS MODEL 3E VERZUS CSRZVERY ZUSKUTONENEJ ANALZY NVRH IMPLEMENTCIE STRATGIE SYSTMU CSR PRE SLOVENSK FIRMU ZHODNOTENIE PRNOSOV NVRHU A ZVER

 • 1. Cie:Analza historickch, teoretickch a praktickch sksenosti z fungovania spoloenskej zodpovednosti firiem vo svetle novej paradigmy strategickho manamentu.

  *

 • Paradigma - prevldajci nzor na problmy, odvetvie vedomost a znalost, ktorho sa prida prevan vina uznvanch vedcov apecialistov-praktikov, opierajci sa na vsledky zkladnho vskumu vdanej oblasti aveobecne uznvanch publikci.

  *

 • Zkladnprincpy novej paradigmy strategickho manamentu:

 • 1.Urit odklon od princpov tradinej racionalistickej paradigmy, ktorch sa pridriavala prevan vina organizci vminulosti anasleduj ich vsasnosti mnoh vek organizcie, prevane psobiace vtradinch odvetviach ekonomiky.

 • 2. Vprotiklade racionalistickm nzorom si zstancovia sasnej paradigmy strategickho manamentu myslia, e svoju efektvnos si organizcia mus zska nie vo vntri seba, ale vexternom prostred.

 • 3. Vetky vntro firemn truktry (organizan truktra, vrobn procesy ariadiace procesy, firemn kultra apod.) s reakciou organizcie na zmeny externho okolia.

 • 4. Sasn organizcia sa mus skma ako socilno-ekonomicko-environmentlny systm (HCS model 3E)

 • HCS model 3E ajeho zameranie na vytvranie materilnych hodnt pre TUR, cez proces revitalizcie azvyovanie konkurencieschopnosti podnikov

 • 2. Cie:

  HCS MODEL 3E VERZUS CSR*

 • CSR je dobrovon integrovanie socilnych aekologickch hadsk do kadodennch firemnch operci ainterakci sfiremnmi stakeholders.

  ( Eurpska nia, Zelen kniha, 2001).

  *

 • Pod spoloensky zodpovednm podnikanm (CSR; corporate social responsibility) sa za hranicami chpu dobrovon aktivity podnikateskch kruhov v spoloensky vznamnch cieoch.

  Potom, hlavnm kritriom noriem CSR - je ich dobrovonos!

 • V praxi to znamen, e firmy:dobrovone uruj vysok etick tandardy,s poctivmi partnermi na trhu,pestuj dobr vzahy so svojimi zamestnancami,podporuj regin, v ktorom psobia,snaia sa minimalizova negatvne dopady na ivotn prostredie.

 • ZKLADN CHARAKTERISTIKY CSROblasti CSR:TrhPracovn prostredieMiestna komunitaivotn prostredieDobrovonosDlhodobosDveryhodnosDialg so stakeholdermi

 • firemn politika zabezpeujca etick jednanieposkytovanie jasnch a presnch informci o vrobkoch a slubchvasn platenie faktrevidencia a rieenie sanostspoluprca sinmi podnikmi i organizciami na CSR projektochmarketingov a reklamn etikazapojovanie zamestnancov do procesu rozhodovanianefinann benefityvzdelvanie a rozvoj zamestnancovvyvenos pracovnho a osobnho ivotarozmanitos na pracoviskuzdravie a bezpenos zamestnancovpodpora prepustench zamestnancovopatrenia voi diskrimincii

  firemn darcovstvofiremn dobrovonctvoporadenstvo, odovzdvanie know howpodpora socilnej integrcievzdelvanie obanovpodpora kvality ivota obanov (port/kultra)spoluprce s miestnymi dodvatemispoluprca so kolamivyuitie astnckeho marketinguekologick vroba, produkty a slubyekologick balenieetrn spsob prepravyrecyklciavyuvanie recyklovanho materiluspora energie/vodyminimalizcia odpaduslad snormami a tandardami ochrana prrodnch zdrojov

  TRH

  PRACOVN PROSTREDIE

  IVOTN PROSTREDIE

  MIESTNA KOMUNITA

 • STAKEHOLDERIvlastnci a investorizkaznci/spotrebiteliadodvateliaobchodn partnerikonkurentivldne intitciezamestnanciodbory

  neziskov organizcieverejnosvzdelvacie intitciemdiaenvironmentlne skupinyal hovorcovia za ivotn prostredieKtor jednotlivci i skupiny ovplyvuj V podnik?o od Vs oakvaj?Ktorch jednotlivcov i skupiny ovplyvuje V podnik?Ktor vzahy s pre Vau organizciu kov?

  TRH

  IVOTNPROSTREDIE

  PRACOVNPROSTREDIE

  MIESTNAKOMUNITA

 • PRNOSY CSRloajalita zkaznkovodlenie sa od konkurencieiadan dodvate a partnerzvenie vkonnosti dodvateskho reazcaiadan zamestnvatekvalitn zamestnancizvenie produktivitykreativnea inovatvne prostredienzka fluktucia zamestnancovnov obchodn prleitostiochrana zdrojovredukcia odpadovspora nkladovzefektivnenie prevdzkydobr meno podnikuvernos zkaznkovloajalita zamestnancovprstup k miestnym zdrojomnov obchodn prleitosti

  TRH

  PRACOVNPROSTEDIE

  MIESTNAKOMUNITA

  IVOTNPROSTREDIE

 • HCS model 3E hodnot loveka ako objekt isubjekt vetkch snaen. Pritom sa autori sstredili na koncept, pri ktorom pracovn prostredie sa mus podiea na budovan kvality pracovnho ivota kadho loveka pri trvalom udran kvality ivotnho prostredia iadekvtnych ekonomickch podmienok pre kvalitn ivot loveka.

  *

 • Toto objektvne prepojenie troch E (HCS model 3E) si zatia mnoh zainteresovan strany zujmovch skupn slovenskch priemyselnch podnikov bu vbec neuvedomuj, alebo si to nechc pripusti, vinou zo zitnch krtkodobch ekonomickch dvodov.

  *

 • Oba modely maj tie ist tri piliere:Socilny,Ekonomick a Environmentlny.

  Km HCS model 3E je zameran viac na materilnu, resp. vrobn strnku problmu TUR, CSR je zameran viac na prestnu, marketingov a filantropick strnku vo vzahu k zainteresovanm stranm.

  *

 • 3. Cie:

  ZVERY Z USKUTONENEJ ANALZY*

 • Zvery zuskutonenej analzy pouitch bibliografickch zdrojov:1) Pod spoloensky zodpovednm podnikanm (CSR; Corporate Social Responsibility) sa za hranicami chpu dobrovon aktivity podnikateskch kruhov v spoloensky vznamnch cieoch. 2) Potom, hlavnm kritriom noriem CSR - je ich dobrovonos!*

 • 3) o sa tka podnikateskej etiky, jej podstatu meme vysvetli nasledovne: Ak prvu zodpoved modalita/modlnos must (o, poda mienky ttu, mus robi podnikate), potom podnikateskej etike - modlnos should (o, zpohadu spolonosti, spoloenskej morlky, by mal robi podnikate).*

 • 4) V USA je vzn