of 28 /28
UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRBIJE Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem KONGRES P R O G R A M Hotel “Breza”, Vrnjačka Banja 30.06. - 04. 07. 2021. POKROVITELJI - Ministarstvo zdravlja Republike Srbije - Komora medicinskih sestara zdravstvenih tehničara Srbije

KONGRES - umsts.org

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KONGRES - umsts.org

REPUBLIKE SRBIJE Nacionalni kongres
KONGRES
P R O G R A M Hotel “Breza”, Vrnjaka Banja
30.06. - 04. 07. 2021.
- Komora medicinskih sestara zdravstvenih tehniara Srbije
KONGRES GLAVNIH SESTARA I BABICA, SESTARA I BABICA IZ PRAKSE I
PROFESORA ZDRAVSTVENE NEGE
Hotel “Breza”, Vrnjaka Banja 30.06. - 04. 07. 2021.
O R G A N I Z A T O R
Udruenje medicinskih sestara, tehniara i babica
Republike Srbije
P O K R O V I T E LJ I
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehniara Srbije
Akreditacija:
Broj odluke: 153-02- 840/2020 -01 od 17.08.2020. Broj akreditacije: D – 1- 586/20
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
2
Republike Srbije
Kongres je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni kongres sa meunarodnim uešem od 17.08.2020. godine, Broj Odluke ZSS: 153-02- 840/2020 -01 Broj akreditacije: D-1-586/20 KONGRES JE AKREDITOVAN ZA
Medicinske sestre Zdravstvene tehniare Ginekološko-akušerske sestre-babice Lekare Stomatologe Farmaceute Biohemiare
KONGRES JE AKREDITOVAN SA 13 bodova za predavae po pozivu 11 bodova za autore radova - usmena prezentacija
9 bodova za autore radova – poster prezentacija 8 bodova za pasivne uesnike Simpozijuma 0,5 bodova za koautore
Pokrovitelji:
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
3
4
5
POASNI ODBOR 1. Ass.dr Zlatibor Lonar, Ministar zdravlja Republike Srbije 2. Radmila Ugrica, direktor Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehniara Republike Srbije 3. Dušica Bioanin, Zdravstveni savet Srbije 4. Prof. dr Ljiljana Milovi 5. Radica Ili, predsednica SMTS 6. Prof.dr Miroslav Vukosavljevi, naelnik Vojnomedicinske akademije, Beograd 7. Prof. dr Petar Svorcan, direktor KBC“Zvezdara“ 8. Dr Miroslav Sretenovi, direktor OB aak 9. Prof. dr Danica Grujii, direktor Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije
10. Prim. dr Snena Kosti, direktor Instituta za rehabilitaciju, Beograd 11. Dr Slobodan Popovi, direktor bolnice “Dr Laza K. Lazarevi”, Šabac 12. Dr Zoran uri, direktor, Opšte bolnice Valjevo 13. Prim. dr Vesna Stevi Gruji, direktor, Opšte bolnice Kruševac 14. Ass. dr Marija Zdravkovi, direktor KBC “Beanijska kosa” Beograd 15. Prim. dr Dragana Trifunovi Balanovi, direktor Doma zdravlja Zvezdara, Beograd 16. Dr Olgica Obradovi, direktor Doma zdravlja Smederevo 17. Mr sci. ivana Vukovi, Fond ZO Republike Srpske 18. Prof.dr Gordana Komljenovi, direktor Visoke medicinske škole strukovnih studija “Milutin
Milankovi”, Beograd 19. Prof.Branko Boškovi, direktor Visoke sportske i zdravstvene škole, Beograd
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
6
NAUNI ODBOR
1. Prof. dr sc. Dragana Simin, Medicinski fakultet Novi Sad - predsednik Naunog odbora
2. Prof. dr sc. med. Dragana Milunovi – Medicinski fakultet, Novi Sad 3. Dr sc. med. Ljiljana Milovi, prof. strukovnih studija u penziji - poasni lan 4. Dr sc. med. Mile Despotovi, prof strukovnih studija, Akademija vaspitako-
medicinskih strukovnih studija, odsek uprija 5. Dr. sc. med Biljana Stojanovi-Jovanovi, Akademija strukovnih studija Beograd,
odsek: Visoka zdravstvena škola u Beogradu 6. Verica Milovanovi, vms, dr vet. med., poasni lan 7. Bojana Jovanovi, master zdrav nege, VMA, Beograd
STRUNI ODBOR
Dragan Kodo, IORS - predsednik SO Kongresa Dijana Otaševi, KBC“Zvezdara“, Beograd, UMSTBS Danijela uraškovi, Opšta bolnica Šabac Katarina Katani, OB aak Vesna Cmiljani, VMA, Beograd Zorica Radojkovi, DZ aak
Marijana Miloševi, IORS, Beograd Mirjana Lazi, Opšta bolnica Valjevo Marija Stoji, OB aak Vesna Nikoli, KBC „Beanijska Kosa“, Beograd
Tijana Petkovi, DZ Smederevo Zorica Mitrovi, CVMU, Beograd
Milana Nikoli, Specijalna bolnica za interne boles Mladenovac ORGANIZACIONI ODBOR
Dragan Antonijevi, CVMU, Beograd- predsednik Organizacionog odbora Arsovi Slobodan, Opšta bolnica aak Vukašin Delibaši, IORS, Beograd Darko Zlatkovi, DZ Smederevo
Slavica Maljevi, UMSTBS
7
Poštovane koleginice i kolege, uvaeni saradnici i prijatelji,
Dobro došli na Nacionalni Kongres medicinskih sestara, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa meunarodnim uešem, koji se odrava u prelepoj Vrnjakoj Banji od 30.06.-04.07.2021.
Kongres je trebalo da se realizuje u novembru mesecu 2020.god, ali je odloen zbog epidemije Kovida 19. Za nama je veoma teak period rada, samoodricanja, period pun izazova optereen brojnim problemima, u kojem su medicinske sestre i babice dale veliki doprinos ne samo u suzbijanju infekcije izazvane SARS- CoV2 virusom našoj zemlji, ve i svakodnevnim profesionalnim aktivnostima vezanim za ouvanje i unapreenje zdravlja našeg stanovništva svih starosnih uzrasta. Sestre su okosnica svakog zdravstvenog sistema, te je SZO, 2020. godinu proglasila kao Godinu medicinske sestre i babice u znak priznanja za doprinos koji daju u zdravstvenom sistemu svake zemlje. Nakon 15 meseci borbe sa epidemijom Kovid 19 i velikog doprinosa i posveenosti medicinskih sestara u suzbijanju epidemije, UMSTBS realizuje Kongres sa meunarodnim uešem, na kome e medicinske sestre-tehniari i babice izneti svoja iskustva iz prakse, istiui znaaj sestrinstva kao znaajne karike u zdravstvenom sistemu zemlje. Nikada ,kao sada za vreme pandemije, nije bio vidljiv i prepoznat doprinos i znaaj sestrinske profesije. Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemiare, medicinske sestre, zdravstvene tehniare,babice,
Nauno - struni odbor Udruenja odabrao je aktuelne teme za plenarne tematike i angaovao afirmisane predavae, koji e uesnicima iz Srbije i regiona predstaviti dobro osmišljen i sveobuhvatan program najznaajnijih strunih i naunih tema iz sestrinske prakse, sa ciljem da uesnici na Kongresu razmene iskustva, inoviraju i steknu nova znanja, veštine i smernica za unapreenje profesionalnih aktivnosti.
Plenarna sesija ovogodišnjeg Kongresa posveena je prepoznatljivosti profesije medicinskih sestara - tehniara, u kojoj e predavai po pozivu izneti više aspekata ove teme, od aktuelne zakonske regulative, do izazova u obrazovanju sestara, jaanje kapaciteta sestrinstva u vojnom zdravstvu, i profesionalnom razvoju i razvoju karijere medicinske sestre.
Tradicionalno saopštenja strunih radova realizovae se putem usmenih i poster prezentacija, gde e lekari, medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniari, nastavnici i profesori zdravstvene nege iz Republike Srbije i zemalja iz okruenja izneti svoja struna iskustva i primere iz prakse u cilju razmene informacija vezanih za struni rad, istraivanja, i poboljšanja zdravstvene nege.
Svi saeci radova bie objavljeni u Zborniku Kongresa.
Za autore najuspešnije prezentovanih radova previene su prikladne nagrade, kao i mogunost da se njihov rad, nakon recenziranja, publikuje u nacionalnom sestrinskom asopisu Sestrinska re, iji je osniva i izdava Udruenje (kategorije M 52).
Na Kongresu je obavezno pridravanje uesnika svih protivepidemijskih mera uz nošenje maski u zatvorenom prostoru!
Uverena sam, da emo pored radnog dela, nai vremena i za druenje i zajedniko uivanje u prirodnim lepotama i sadrajima u Vrnjakoj Banji.
Predsednica UMSTBS
8
Iz kodeksa etike Meunarodnog vea medicinskih sestara
Medicinska sestra ime linu odgovornost i uvid u sestrinsku struku pa
svoje sposobnosti u struci odrava stalnim uenjem.
Medicinska sestra prosudjuje, u okviru zakonskih mogunosti i line sposobnosti, kada prihvata ili prenosi odgovornosti.
Medicinska sestra uvek ima visok standard linog ponašanja koje se odraava na profesiju i obezbedjuje poverenje javnosti.
Medicinska sestra u pruanju zdravstvene nege osigurava da napredak tehnologije i nauke budu u skladu sa sigurnošu, dignitetom i pravima oveka.
Uesnici Kongresa su u obavezi da nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru i da se pridravaju svih protivepidemijskih mera
Pridravanje uputstava za poster i usmenu prezentaciju radova.
Dolazak na predavanja u prikladnoj garderobi.
Meusobno poštovanje i uvaavanje.
9
Kongresna sala
V R E M E A K T I V N O S T I
13:00-15:00 REGISTRACIJA UESNIKA
18:00 Kongresna sala Otvaranje Kongresa
19:00 Koktel dobrodošlice
10
PROGRAM - PREDAVANJA SA PISMENIM REŠAVANJEM TESTA
13:30 – 14:00 - Registracija uesnika 14:00 Predavanje na temu: “Znaaj primene arteficijalne ishrane u klinikoj prakci”
Predava: Jelena Jankovi, strukovna medicinska sestra, VMA, Beograd Uenje na zadatu temu Rešavanje testa Evaluacija i podela potvrda
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa Odlukom ZSS akreditovano je za medicinske sestre, zdravstvene tehniare i babice
Uesnici ostvaruju 5 bodova! Predavanje sa pismenim rešavanjem testa na temu: “ Znaaj primene arteficijalne ishrane u klinikoj prakci ” iji je autor Jelena Jankovi, strukovna medicinska sestra, VMA, Beograd akredivano je od strane Zdravstvenog saveta Srbije: Broj odluke ZSS: 153 – 01 – 00071/2021 – 01 od 01.03.2021. Br.akreditacije: D – 1 – 130/21
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
11
Dijana Otaševi, predsednik UMSTBS Pozdravna re gostiju Dragan Kodzo – predsednik Strunog odbora Kongresa
Koktel dobrodošlice
12
Kongresna sala
V R E M E A K T I V N O S T I
10:00-13:00
13:00-14:30 P a u z a
14:30-15:00 Popularno predavanje
16:45- 17:00 Pauza
17:00-17:45
Kongresna sala Karakteristike pandemije kovid 19 sa osvrtom na higijenu ruku kao meru prevencije Predava: Prof dr Ljiljana Deni-Markovi
17:45- 18:30 Da li su medicinske sestre bile spremne za pandemiju kovid 19- naša iskustva
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
13
ZAKONSKU REGULATIVU I OBRAZOVANJE“
1. Znaaj profesionalnog udruivanja za jaanje kapaciteta sestrinske i babike profesije u R.Srbiji
Dijana Otaševi, KBC „Zvezdara“, Beograd, Predsednik UMSTBS 2. Profesionalni razvoj i razvoj karijere medicinske sestre-izmenjena uloga
medicinske sestre Gordana Dragošev, master mc; KC Niš
3. Obrazovanje medicinskih sestara i babica u Srbiji Prof.dr sci med. Gordana Komnjenovi , lekar, spec. VMŠ „Milutin Milankovi“
4. Izazovi obrazovanja medicinskih sestara u Srbiji Predavanje, Dr sci med. Sanja Šumonja, VŠS za obrazovanje vaspitaa i trenera u Subotici
5. Doprinos KMSZT Srbije u procesu jaanja i razvoja sestrinske profesije u R.Srbiji
Dragoslav Itov, KMSZTS, Beograd
6. Znaaj KE kao vid neformalnog obrazovanja sestara i babica R. Srbije Dušica Bioanin, ZSS, Beograd
7. Jaanje kapaciteta sestrinstva u vojnom zdravstvu
Predavanje, Bojana Jovanovi, VMA, Beograd
8. Regionalno profesionalno udruivanje sestrinskih asocijacija-iskustva
Mr sci.ivana Vukovi-Kosti, Fond zdravstvenog osiguranje R.Srpske, Banja Luka
- D i s k u s i j a -
13:00 – 14:30 Pauza za ruak
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
14
3. Pravilno zbrinjavanje dijagnostikog materijala u brohologiji Jovana Milenkovi, Vojnomedicinska akademija, Klinika za pulmologiju, Beograd
4. Sestrinske intervencije u zbrinjavanju pacijenata sa tuberkulozom plua Slaana Gaevi, Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarevi“, Šabac
5. OCT (Optika koherentna tomografija) Andrijana Stoli, Jelica Davidovi, Marina orevi, KBC „Zvezdara“, Beograd
6. Samokontrola šeera u krvi Svetlana Rajkovi, Dom zdravlja Smederevo
7. Greške u izradi fiksnih zubnih nadokanada Jelena Karastojanovi, Vojnomedicinska akademija, Stomatologija, Beograd
8. Alergijske reakcije na stomatološke materijale Zorica Luka, Vojnomedicinska akademija, Stomatologija, Beograd
9. Vanost komunikacije u radu medicinskih tehniara - sestara Ljiljana Mitrovi, CVMU, VMC Karaburma, Beograd
10. Znaaj respiratorne rehabilitacije u leenju i prevenciji astme Ivana Milosavljevi, Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarevi“, Šabac
11. Znaaj sestrinskih intervencija u nezi i leenju obolelih od malarije Desanka Petrovi, Vojnomedicinska akademija, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd
12. Sestrinske intervencije kod postavljanja i uklanjanja katetera Momirka Vukovi, Vojnomedicinska akademija, Klinika za urologiju, Beograd
13. Uzimam lek a pritisak skae Danijela Teši, Dom zdravlja Smederevo
14. Topikalni kortikosteroidi-praktini saveti Vesna Tatomirovi, Mr Slavica Keser,VMC Novi Beograd
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
15
16:45- 17:00 Pauza 17:00- 17:45 KARAKTERISTIKE PANDEMIJE KOVID 19 SA OSVRTOM NA HIGIJENU RUKU KAO MERU PREVENCIJE Prof Lj.Markovi – Deni, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
17:45 – 18:30 DA LI SU MEDICINSKE SESTRE BILE SPREMNE ZA PANDEMIJU Kovid 19 Radno predsedništvo: Dijana Otaševi, Daliborka Radiši, Mirjana Lui, Vesna Nikoli 1.Da li su medicinske sestre u Srbiji bile spremne za pandemiju Kovida 19 Dijana Otaševi, KBC“Zvezdara“, Beograd 2. Formiranje i organizaciona specifinost rada u „Vojnoj Kovid bolnici“ Daliborka Radiši, Vojnomedicinska akademija, Beograd 3. Iskustvo rada u prvom stacionarnom COVID karantinu Marija Stojanovi, JZU Dom zdravlja Doboj,BIH 4. Znaaj primarne zdravstvene zaštite u uslovima pandemije/Iz ugla medicinske sestre/ Darija Tadi, Slaana Gojkovi, JZU Doma zdravlja Doboj, BIH 5. Rad na odeljenju sa pacijentima obolelim od korona virusa Dijana Lazarevi, Opšta bolnica „Dr Dragiša Mišovi“, aak 6. Razliiti modaliteti terapije kiseonikom kod pacijenata sa Covid 19 infekcijom i neinvazivna mehanika vetilacija Tatjana Borovi, Vojnomedicinska akademija, Beograd 7. Znaaj sestrinskih intervencija u nezi i leenju obolelih od virusa zapadnog Nila Mirjana Lui, Vojnomedicinska akademija, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd 8. Iskustvo sa Covid sistemom UKC-a Republike Srpske, Irena Niši, Vesna Mihajlovi, UKC R.Srpska, Banja Luka
DISKUSIJA – ISKUSTVA IZ ZDRAVSTVENIH USTANOVA
Prof dr Ljiljana Markovi – Deni, Dr. Branka uraškovi, Bojana Jovanovi, Marija Stoji, Radmila Resimi, Dragan Kodzo, ivana Vukovi-Kosti, Zorica Mitrovi, Katarina Katani, Mirjana Lazi, Nada Isi, eljko Vukovi, Tijana Petkovi, Danijela uraškovi, Jasmina Maksimovi, Vesna Nikoli,Irena Niši
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
16
PETAK, 02.07.2021. Kongresna sala
V R E M E A K T I V N O S T I
10:00-12:00 Kongresna sala Usmene prezentacije - onkologija
12:00-12:15 P a u z a
12:15 – 13:30 Kongresna sala Usmene prezentacije - pedijatrija
13:30- 14:30 Pauza - ruak
15:00-16:30 Kongresna sala Poster prezentacije
16:30 – 16:45 Pauza
17
1. Postpartalni/posle poroajni afektivni poremeaji Vesna Cmiljani, Vojnomedicinaska akademija, Klinika za psihijatriju, Beograd
2. Novine u leenju multiplog mijeloma-sestrinske intervencije Marijana Miloševi, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd
3. Primena ozraenih krvnih derivata kod pacijenata obolelih od Hokin limfoma- sestrinske intervencije Sanela Mitrovi, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd
4. Istorijski razvoj medicinskih sestara vojnog saniteta Bojana Jovanovi, Vesna Cmiljani, Vojnomedicinska akademija , Beograd
5. Prednosti aplikovanja hemioterapije putem Port-Cath sistema Mila Stefanovi, Sonja Simeunovi, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
6. Profesionalno izgaranje medicinskih sestara u klinikoj praksi Nataša Radovi, Univerzitetska bolnica Foa, BIH
7. Neeljene posledice hemoterapije Nada Isi, JZU UKC Tuzla,BIH
8. Sestrinske intervencije u toku kraniospinalne zrane terapije kod pacijenta sa meduloblastomom-prikaz sluaja Sofija Nikolajidis, Sneana Sekuli, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd
9. Primena hemioterapija u trudnoi-prikaz sluaja Vukašin Delibaši, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd
10. Primena bisfosfonata kod pacijentkinja sa metastatskim karcinomom dojke Bojana Velisavljevi, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd
11. Tretman epileptinog napada kod pacijenata sa tumorom mozga-zdravstvena nega
Daliborka Miljkovi Miti, Institut za onkologiju i radiologiju, Beograd 12. Protokol zdravstvene nege kod pacijenata sa kolorektalnim tumorima
Mirjana Mii, Vojnomedicinaska akademija, Klinika za opštu hirurgiju, Beograd 13. Nega bolesnika sa malignim oboljenjima glave i vrata-Disekcija vrata
Tatjana Popovi, Opšta bolnica ‘DrLaza K. Lazarevi’ - Šabac 14. Hiv-sindrom steene imunodeficijencije
Nikola Guculj, Vojnomedicinska akademija, Beograd
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
18
1. Novoroenad majki korisnica psihoaktivnih supstanci Dr. Branka uraškovi, Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarevi“, Šabac
2. Delokrug rada medicinske sestre u inicijalnom zbrinjavanju deteta sa opekotinom/elektrokucijom Kristina Milijanovi, Univezitetska deja klinika, Beograd
3. Predikativna vrednost razliitih faktora za postizanje klike remisije kod pedijatrijskih pacijenata oboleleh od dijabetesa melitusa tip 1 Mirjana Smua, Dragana Milutinovi, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola
4. Radiofrekventna ablacija u pedijatriji Branislava Luki, Univezitetska deja klinika, Beograd
5. Organizacione strategije komunikacije u rukovoenju i sestrinskoj praksi Dijana Kukulii, OB Kotor
6. Sestrinske intervencije pri aplikaciji krvi i krvnih derivata Milana Nikoli, Specijalna bolnica za interne bolesti, Mladenovac
7. Monitoring kod operacija uroenih sranih mana na otvorenom srcu ura Gvozdenovi, Univerzitetska deja klinika, Beograd
8. Sestrinske intervencije-plasiranje intravenske kanile Vanja Rangelov, Vojnomedicinska akademija, Beograd
9. Preoperativna i postoperativna nega kod dece sa Tetralogijom Fallot Sanja Stanojkovi, Univerzitetska deja klinika, Beograd
10. Znaaj imunizacija u borbi protiv morbila aklina Mitrovi1, Jasmina Jovanovi Mirkovi2, Violeta Ili Todorovi2, Mile Despotovi2, Christos Alexopoulos2, 1. Javna predškolska ustanova Pelica, Orlovia Pavla bb, Niš, 2. Akademija vaspitako-medicinskih strukovnih studija, Odsek uprija, Lole Ribara ½,
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
19
- Diskusija -
15:00 – 16:30 Poster prezentacije Komisija za ocenu postera: Zorica Radojkovi,, Tijana Petkovi, Dragan Antonijevi
1. Osteoporoza i ivotna dob Ranka Stanar, elko Vukovi, ivana Vukovi-Kosti, JZU DZ Prijedor. ZZFMR „dr Miroslav Zotovi“ Banja Luka, UMSTIB RS
2. Sestrinstvo i istorija Spomenka Hotilovac, Stojanka Mirkovi, Nataša Gašpar, UMSTIB RS
3. Poremeaji nutricijskog stanja Svjetlana Pejinovi, Ranka Stanar, ivana Vukovi-Kosti, UMSTIB RS
4. Trea ivotna dob i lijekovi eljko Vukovi,Svetlana Pejinovi, Ranka Stanar, ivana Vukovi Kosti, ZZFMR „dr Miroslav Zotovi“ Banja Luka, UMSTIB RS
5. Procjena postoperativnog bola nakon primjene ketonala i novalgetola Dragan Pavlovi, Aleksandar Drakul, Univerzitetska bolnica Foa, BIH
6. Hirurška pokrivka-STERI-DRAPE-kao prevencija infekcije operativne rane Neda Kovaevi, Milica anar, Univerzitetska bolnica Foa, BIH
7. Uloga medicinske sestre/tehniara tretmanu pacijenata sa opekotinskom traumom Ivana Lalovi, Univerzitetska bolnica Foa, BIH
8. Zdravlje-najvee bogatstvo Sneana Pavlovi, Dom zdravlja Bogati
9. Redovna vakcinacija dece u vreme pandemije Ljiljana Tirnani, Tijana Petkovi, Dom zdravlja Smederevo
10. Aktivno ueše uenika MFŠ „Sveta Petka“ u vakcinaciji protiv Covid 19 Olivera Anti, Sneana Raki, Dom zdravlja Smederevo
11. Covid 19 pre i posle...Vakcinacija je izbor! Jelena Bojovi, Darko Zlatkovi, Dom zdravlja Smederevo
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
20
12. Kiseonik-primena kiseonika Zorica Popovi, OB „Dr Dragiša Mišovi“, aak
13. Prikaz rada medicinske sestre u pruanju prve pomoi kod traume Tamara Pejatovi, OB „Dr Dragiša Mišovi“, aak
14. Znaaj komunikacije u radu sa onkološkim pacijentima Vesna Kalajdi, Dom zdravlja aak
15. Veština komunikacije Nevena Vitorovi, Dom zdravlja aak
16. Clostridija kao posledica antibiotske terapije kod Corone, leenje i nega pacijenata Gordana edovi, OB „Dr Dragiša Mišovi“, aak
17. Preanalitika faza kao izvor grešaka u laboratorijskoj praksi Marina Markovi, Opšta bolnica aak
18. Antitetanusna zaštita Mila Radovanovi, Dom zdravlja Gornji Milanovac
19. Uloga medicinske sestre/tehniara u kontroli akutnog postoperativnog bola Danijela ivanovi, Univerzitetska bolnica Foa, Republika Srpska, BIH
20. Zraenje dojke u proniranom poloaju Marija Radojii, DZ „Dr Simo Miloševi“, ukarica
21. Jutarnje zbrinjavanje i njega bolesnika Dragica Ivanovi i Jelisavka Reševi, Univerzitetska bolnica Foa, Republika Srpska, BIH
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
21
1. Sestrinske kompetencije u pripremi operativnog polja
Jelena Jankovi, Vojnomedicinaska akademija, Klinika za grudnu i kardijalnu hirurgiju, Beograd
2. Zdravstvena nega po Eras protokolu u hirurgiji jetre Katarina Stokua, Nadica Stankov, Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška UKCS
3. Specifinost zdravstvene nege onkoloških bolesnika u pulmologiji nakon torakohirurškog leenja Maja Vukovi, UKCS; Klinika za grudnu hirurgiju, Beograd
4. Stres kod zdravstvenih radnika na radnom mjestu-BURNOT SINDROM eljko Vukovi, Univezitetska bolnica Foa,Republika Srpska, BIH
5. Perkutana nefrostoma (PNS) Dragana Marseni, Vojnomedicinska akademija, Klinika za urologiju, Beograd
6. Infarkt miokarda i uloga medicinskih sestara-tehniara u interventnoj kardiologiji Dejan Pavlovi, Opšta bolnica „Dr Dragiša Mišovi“, aak 7. Radijalni pristup
Aleksandra Marjanski, Jelica Davidovi, Marina orevi, KBC „Zvezdara“, Beograd 8. Zdravstvena nega bolesnika sa hilotoraksom
Dejan Novakovi, Vojnomedicinaska akademija, Klinika za grudnu i kardijalnu hirurgiju, Beograd
9. Sestrinske intervencije u prevenciji, nezi i leenju bolesnika sa dekubitom Ana Pavlovi, Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac
10. Medikamentozna terapija u oftamologiji Marica Lazi, Vojnomedicinaska akademija, Klinika za one bolesti, Beograd
11. Uloga medicinske sestre-instrumentarke u operaciji kile-hernie Miroslava Milanovi, Milena Trifkovi,Univezitetska bolnica Foa, BIH
12. Sinus pilonidialis i uloga medicinske sestre u edukaciji bolesnika Stanka Agovi, Vojnomedicinska akademija, Klinika za urologiju, Beograd
13. Ueše medicinske sestre u izvoenju torakocenteze Sneana Markovi, Vojnomedicinska akademija, Beograd
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
22
14. Sestrinske aktivnosti kod pacijenata nakon parcijalne nefrektomije Todora Kopunovi, Vojnomedicinska akademija, Klinika za urologiju, Beograd
15. Sestrinske intervencije u nezi i leenju pacijenata sa dijabetesom Ivana Petrovi, Specijalna bolnica za interne bolesti, Mladenovac
SUBOTA, 03.07.2021. Kongresna sala
10:00 – 12:00
13:00
Sveana Akademija povodom Meunarodnog dana medicinskih sestara i Dana babica
20:00
23
Radica Ili –predsednica sindikata
Evaluacija Kongresa
Sveana akademija posveena Meunarodnom danu medicinskih sestara
20:00 Sveana veera
24
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
25
Tehnika uputstva za izlaganja radova usmenim putem
Autorima koji su prijavili rad za prezentaciju usmenim putem na raspolaganju e biti projektor sa prateom opremom, koja tehniki podrava projekcije prezentacija izraenih u MS Power Point formatu. Autori koji radove izlau uz Power point prezentaciju u obavezi su da USB memoriju sa prezentacijom donesu 30 minuta pre poetka sesije u kojoj izlau rad - tehnikom licu ili predsedavajuim sesije. Prilikom predavanja prezentacije neophodno je da autor proveri tehniku kompatibilnost prezentacije i predsedavajuem sesije naznai koji od autora e rad izloiti (kod radova gde je grupa autora prijavila rad). Trajanje usmenog izlaganja je do 7 minuta, osim za uesnike Plenarnih sesija (do 20 minuta). Opšte preporuke za izradu prezentacije u MS Power Point formatu: - Naslovni slajd treba da sadri pored naslova, imena i prezimena svih autora, naziv ustanove/a i
logo (ukoliko ga ustanova/e ima), - Optimalan broj slajdova je do 15, maksimalan 20, - Izbor boja podloge i teksta znaajno moe da doprinese kvalitetu slajda, - Obratiti panju na optereenje slajda tekstom i rezoluciju grafikih prikaza i fotografija.
Tehnika uputstva za izlaganja radova putem poster prezentacije
Autorima koji su prijavili rad za prezentaciju putem poster prezentacije na raspolaganju e biti poster panoi. Organizacioni odbor e obezbediti lepljive trake (ukoliko poster izradite na specijalnoj hartiji konsultujte se sa štamparijom koje sredstvo za lepljenje je adekvatno, jer organizator obezbeuje selotejp traku prosenog kvaliteta, te je ponekad postavljanje postera neuspešno). Autori koji radove izlau putem poster prezentacije u obavezi su najkasnije 30 minuta pre poetka sesije da postave poster na poster panou sa brojem i u Sali koja je naznaena u Programu. Tokom cele sesije autor/i bi trebalo da budu pored postera. Organizator ne snosi odgovornost za postere. Trajanje usmenog izlaganja je do 5 minuta. Opšte preporuke za izradu poster prezentacije:
- Preporuena dimenzija postera: širina do 80 cm a duina do 100 cm, - Gronji deo postera treba da sadri naziv Simpozijuma, - Naslov rada treba da je identian sa naslovom u prijavi za Simpozijum, - Optimalna veliina fonta za naslov rada treba da je itljiva i sa udaljenosti nekoliko metara, - Izbor boja podloge i teksta znaajno moe da doprinese kvalitetu postera, - Spram formata postera prilagoditi optereenje tekstom, rezoluciju grafikih prikaza i fotografija. U svakoj sesiji za najuspešniju usmenu i poster prezentaciju predviene su prikladne nagrade. Kriterijumi za izbor radova od strane predsedništva svake sesije su: doprinos rada sestrinskoj teoriji i praksi, tehniki izgled prezentacije/postera, stil prezentovanja, i diskusija auditorijuma. Pored prikladnih nagrada autori e biti promovisani i na zvaninoj internet strani Udruenja. Autori ovih radova dobijaju i mogunost da rad, nakon adaptacije i recenzija, publikuju u nacionalnom sestrinskom asopisu ‘’Sestrinska re’’, iji je osniva Udruenje (kategorija asopisa je M 53).
Nacionalni Kongres sa meunarodnim uešem 2021
26
OPŠTE INFORMACIJE ZA UESNIKE KONGRESA Cene smeštajnog paketa: cena po osobi na bazi 4 puna pansiona sa uraunatom boravišnom taksom, sveanom veerom, koktelom dobrodošlice i kuponom za pie za sveanu veeru u iznosu od 600,00 dinara, muziki program svake veeri u skladu sa merama Kriznog štaba i Vlade RS. Kongres e se realizovati u uz poštovanje svih protiv epidemijskih mera. Broj uesnika je ogranien! HOTEL „ BREZA“ 1/1 soba 22.600,00 din. 1/2 soba 19.550,00 din. 1/3 soba 18.550,00 din. Apartman / max 2 osobe/ 24.550,00 din. Kotizacija: Kotizacija za ueše na Kongresu iznosi 4.000,00 dinara po uesniku i uplauje se na: iro raun Udruenja broj: 205 – 158443 – 59, poziv na broj PIB: 102593313. Kotizacija obuhvata: prisustvovanje svim sesijama, radionicama i popularnim predavanjima na Kongresu, kotizacioni materijal, program, zbornik radova, asopis“Sestrinska re“, potvrde o uešu na Kongresu (pasivni uesnici 8 bodova). Za uesnike Kongresa besplatno je ueše na Predavanju sa pismenim rešavanjem testa 30.06.2021. na kome uesnici ostvaruju još 5 bodova. Uesnici Kongresa besplatno uestvuju i na strunom sastanku I kategorije, i ostvaruju još 2 boda.
Ukupno uesnici na Kongresu ostvaruju 15 licencnih bodova. Aranman ne obuhvata autobuski prevoz. Cena povratne autobuske karte na relaciji Beograd – Vrnjaka Banja – Beograd = 1.900,00 dinara.
VANO!!!!!
Prijava ueša na Kongresu i uplata kotizacije - Udruenju medicinskih sestara,tehniara i babica Srbije: iro raun Udruenja broj: 205 – 158443 – 59, poziv na broj PIB: 102593313
Prijava za korišenje smeštaja i organizovanog prevoza i uplatu dostaviti agenciji EVRO-TURS .
Smeštaj i prevoz se uplauju na osnovu prijave, a po dobijanju profakture od agencije Evro- Turs - organizatora smeštaja i prevoza. KRAJNJI ROK ZA UPLATU SMEŠTAJA I PREVOZA : 21.06.2021.god
Kontakt telefoni za informacije:
*UMSTBS: tel/faks: 011 /3347 - 353; 011/ 3347 – 354 *EVRO-TURS: tel/faks: 011/3555 - 025; 011/ 3549 – 663 ; 065/354-9663
UDRUENJA MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIARA I BABICA
REPUBLIKE SRBIJE Nacionalni kongres
KONGRES
P R O G R A M Hotel “Breza”, Vrnjaka Banja
30.06. - 04. 07. 2021.
- Komora medicinskih sestara zdravstvenih tehniara Srbije