Click here to load reader

Konkurentnost Pred u Bih

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pp

Text of Konkurentnost Pred u Bih

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  edukativno-konsultantska kua

  SAVREMENE METODE I TEHNIKE STRATEKOG UPRAVLJANJA

  NOVANIM TOKOVIMA KAO FAKTOR JAANJA

  KONKURENTNOSTI PREDUZEA U BIH

  Dr.Sc. Ismet Kali

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Tematske cjeline

  1. Jaanje konkurentskih prednosti preduzea ifinansijski menadment

  2. Strateko upravljanje novanim tokovima istrategije za konkurentske prednosti

  3. Metode i tehnike stratekog upravljanjanovanim tokovima

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Prema resursnoj teoriji preduzea konkurentskeprednosti se javljaju kada preduzee posjeduje resurseodnosno potencijale koji su:

  a) vrijednib) rijetkic) ne mogu se perfektno imitiratid) ne mogu se supstituirati

  1. Jaanje konkurentskih prednosti preduzea ifinansijski menadment

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Praktian primjer : Biznis plan za fabriku sanitarne keramike (WC olja,umivaonika, pisuara, bideja i ostalih elemenata za kupatilo) uSrebrenici, iji je investitor dravljanin R Slovenije. Dvije kljune konkurentske prednosti:a) Jeftina radna snaga (trokovi 3 puta manji nego u

  Sloveniji)b) Kvalitetna sirovinska baza.

  1. Jaanje konkurentskih prednosti preduzea ifinansijski menadment

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Finansijska sredstva se, u pravilu, smatraju resursom kojinema atribute potrebne da bi ih tretirali kao izvorkonkurentskih prednosti

  Finansijski menadment se moe smatrati izvoromkonkurentskih prednosti: kompleksnost procesa finansijskog menadmenta i ljudski potencijal, sa odgovarajuom strunom

  kompetencijom finansijskog menadera.

  1. Jaanje konkurentskih prednosti preduzea ifinansijski menadment

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Dva glavna ogranienja:

  nedovoljna razvijenost trita kapitala i trita novca,odnosno trita vrijednosnih papira

  nedovoljna struna kompetencija finansijskih menaderabh. preduzea.

  1. Jaanje konkurentskih prednosti preduzea ifinansijski menadment

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Upravljanje novanim tokovima nije apriori kratkoroankoncept

  Za uspjeno upravljanje novanim tokovima neophodno jeukljuiti strateku komponentu

  Integriranje stratekog koncepta upravljanja novanimtokovima sa operativnim

  2. Strateko upravljanje novanim tokovima i strategije za konkurentske prednosti

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Model upravljanja novanim tokovima preduzea

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Strategije za konkurentsku prednost preduzea

  Izvor: Prilagoeno prema Reider R.& Heyler B. P., (2005), op.cit.,str. 70

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Osnovni sadraj dugoronog finansijskog planiranja:

  Projekcije bilansa uspjeha i bilansa stanja Dugorona projekcija novanih tokova Dugoroni raun toka kapitala

  3. Metode i tehnike stratekog upravljanja novanim tokovima

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Savremeni finansijski menadment koristi raun tokakapitala za projiciranje potrebnih novanih sredstava nadugi rok

  Raun toka kapitala u svojoj strukturi sadri:budetiranje ifinansijsko planiranje

  Dugoroni raun toka kapitala

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Dugoroni raun toka kapitala

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Praksa preduzea u BiH donosi jednu raznovrsnost kadaje u pitanju pristup donoenju odluka o investicijama, tekoritenju metoda za ocjenu isplativosti ulaganja.

  Provedenim istraivanjem je utvreno da 1/5 anketiranihpreduzea ne vri analizu potreba za investicijama i ocjenuisplativosti ulaganja, prije nego to donese odluku o timdugoronim ulaganjima

  Koritenje metoda za ocjenu isplativosti ulaganja u BiH

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Koritenje metoda za ocjenu isplativosti ulaganja u BiH

  Da li ste donosili odluke o investiranju u vaem preduzeu?

  Malopreduzee

  Srednjepreduzee

  Veliko preduzee

  Broj % Broj % Broj %

  Da li koristite metode/tehnike za ocjenu isplativosti investicije?

  Da 60 78,90% 38 86,40% 17 89,50%

  Ne 16 21,10% 6 13,60% 2 10,50%

  Ukupno: 76 100,00% 44 100,00% 19 100,00%

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Rezultati istraivanja pokazuju:

  da se za ulaganja koja su manje vrijednosti (imanentna malimpreduzeima) u praksi koriste jednostavnije metode (tradicionalnemetode),

  dok se za vrijednosno vee investicije i kod preduzea kod kojih suzaposleni finansijski menaderi sa boljom ekspertizom (uglavnomsrednja i velika preduzea) koriste sloenije (savremene) metode.

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  Sofisticirani, dinamiki i inovativni finansijski menadment generiraodrivu konkurentsku prednost U osnovi konkurentskog FM se nalaze efektne i efikasne odluke o :

  investicijama,izvorima finansiranja,upravljanju sredstvima,upravljanju novanim tokovima preduzea.

  Metode i tehnike za strateko upravljanje novanim tokovima koje suprikazane na praktinim primjerima u ovom radu, predstavljaju kljuandoprinos unaprjeenju uinkovitosti finansijskog menadmenta, ime sepodupire jaanje konkurentnosti preduzea u BiH.

  Zakljuak

 • FIN

  con

  sult

  www.finconsult.ba

  edukativno-konsultantska kua

  Tuzlaul. Armije RBiH 15 tel /fax: 035/[email protected]

  Sarajevoul. Asima Ferhatovia br. 2tel /fax: 033/[email protected]

  Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18

Search related