19

Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe
Page 2: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe
Page 3: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

2

të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime, njohja e gjuhës angleze është kriter i obligueshëm, pasi që një pjesë e ligjeratave zhvillohet në gjuhen angleze.

II. Fondi i orëve për bashkëpunëtorët e jashtëm dhe profesorët vizitor

1. Bashkëpunëtorët e jashtëm për ligjërata dhe proefesorët vizitor mund të mbajnë deri në 6 orë në javë.

2. Bashkëpunëtorët e jashtëm për ushtrime mund të mbajnë deri në 10 orë në javë. 3. Në raste të mungesës së bashkëpunëtorëve të jashtëm me gradën adekuate, në përputhje me

rregulloren e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm, për ligjërata në nivelin bachelor mund të angazhohen edhe kandidatët me gradën e Magjistrit (Mr.Sc.) ose Masterit (MA).

4. Pagesa për kategorinë nga paragrafi 3 i këtij neni bëhet si për bashkëpunëtorin për ushtrime. 5. Lartësia e pagesës për orë të mbajtura për bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata dhe për

ushtrime do të bëhet sipas dispozitave të Rregullores për të ardhura personale nr. 2/486 të datës 11.9.2017.

III. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

1) Kandidatët që paraqiten në konkurs duhet t’i paraqesin këto dokumente: a) kërkesën me biografi; b) certifikatën e lindjes; c) kopjen e diplomës përkatëse të noterizuar nga organi kompetent (kandidatët, të cilët

kanë diplomuar jashtë vendi, duhet të sjellin vendimin për nostrifikim-barasvlerën e diplomës përkatëse bachelor, master, magjistraturë, doktoratë);

d) kandidatët, të cilët konkurrojnë për pozitën e asistentit, lektorit dhe korepetitorit duhet të sjellin edhe certifikatën e notave të studimeve bachelor dhe atyre master;

e) dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale, si dhe informatat e tjera specifike shtesë;

f) dëshmitë për angazhimet paraprake në UP ose në ndonjë Institucion të akredituar të arsimit të lartë

g) dëshmia për njohjen e gjuhës angleze apo të ndonjë gjuhe tjetër të huaj është përparësi për konkurruesit;

h) për lëndët mësimore në të cilat ligjëratat dhe ushtrimet mbahen në gjuhën angeze, është kusht obligativ dorëzimi i dëshmisë për njohjen e gjuhës angleze.

i) Kandidatët janë të obliguar që për secilën pozitë që aplikojnë t’i dorëzojnë dokumentet e kompletuara, në të kundërtën nuk do të pranohen fare nga administrata e fakultetit përkatës.

IV. Periudha e angazhimit dhe kompensimi

1. Angazhimi i bashkëpunëtorëve të jashtë bëhet për një semestër përkatësisht për dy semestra të të njëjtit vit akademik.

2. Kontrata për angazhim lidhet prej datës 1 tetor deri me 15 janar, përkatësisht prej 16 shkurt deri më 30 qershor të vitit përkatës akademik.

3. I angazhuari ka për obligim që në kuadër të kontratës të mbajë provimet për të gjitha afatet brenda vitit përkatës akademik.

Page 4: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

3

4. I angazhuari ka të drejtë të mentoroj kandidatët në nivelin bachelor me kusht që mbrojtja e temave të lëndëve të semestrit dimëror të përfundojë më së largu deri më 15 Prill kurse të semestrit veror më së largu deri më 30 Nëntor të vitit përkatës akademik.

5. Kompensimi do të bëhet në përputhje me raportin e orëve të realizuara gjatë semestrit të caktuar, i cili vërtetohet nga njësia përkatëse akademike, por jo më shumë se fondi i orëve të përcaktuara sipas Rregullores për të ardhurat personale në UP.

V. E drejta e ankesës ndaj vendimit të Senatit

1. Fakultetet obligohen që të themelojnë komision për shqyrtimin e ankesave dhe parashtresave lidhur me angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm.

2. Kandidatet e pakënaqur kanë të drejtë ankese pranë komisionit për ankesa në fakultetin përkatës, brenda 8 ditëve nga dita e marrjes së vendimit në këshill të fakultetit.

3. Komisioni i ankesave më së largu 3 ditë pas përfundimit të afatit të ankesave përpilon raportin dhe propozimin përkatës të njëjtën ditë e dorëzon në këshill të fakultetit. këshilli i fakultetit në afat prej 3 ditëve nga marrja e raportit duhet ta shqyrtoj propozimin dhe të vendos për miratim ose refuzim të tij.

4. Shqyrtimi i ankesave dhe marrja e vendimit përkatës në këshillin e fakultetit është vendim përfundimtar në nivel të universitetit.

5. Dekani i fakultetit, pas shqyrtimit të ankesave eventuale, në mbledhjen e parë të Senatit i njofton Senatorët me listën e kandidatëve të angazhuar.

6. Dekani i fakultetit, në bazë të nenit 72, paragrafi 2 të Statutit të Universitetit të Prishtinës dhe vendimit nr. 2/58, dt. 11. 07. 2017 të Këshillit Drejtues autorizohet ta përfaqësojë universitetin në emër të fakultetit lidhur me vendimet e marra në përputhje me këtë rregullore.

VI. Kushtet e aplikimit dhe kohëzgjatja e konkursit

1. Kandidatët të cilët aplikojnë duhet ti dorëzojnë të gjitha dokumentet brenda afatit të konkursit në kopje të fortë në fakultetin gjegjës, ndërsa të skanuara në adresën elektronike [email protected] dhe në adresën elektronike të dekanit të fakultetit e cila mund të merret nga faqja zyrtare elektronike e fakultetit përkatës.

2. Pas aplikimit ne adresen elektronike [email protected], kandidati do te pranoj një konfrmim automatik për pranimin e emailit në këtë adresë.

3. Konkursi duhet të shpallet në ueb faqen e Universitetit të Prishtinës http://www.uni-pr.edu Kohëzgjatja e konkursit është pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike nga dita e shpalljes, respektivisht prej datës 20.09.2017 deri me datën 4.10.2017.

Konkursi shpallet sipas propozimeve të njësive akademike dhe atë si në vijim:

I. FAKULTETI FILOZOFIK 1. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata për lëndët: Etnolinguistikë, Mediat dhe

kultura, Shoqëria dhe mjedisi, Menaxhimi i trashëgimisë kulturore, Trashëgimia kulturore dhe mjedisi, Shkrimi akademik.

2. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata për lëndët: Filmi etnografik, Teoritë etnologjike dhe antropologjike, Antropologji e së drejtës dhe ligjit, Antropologji e Ushqimit, Kultura materiale dhe konsumi.

Page 5: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

4

3. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata për lëndët: Studime të familjes në përspektivë krahasuese, Struktura dhe organizimi shoqëror, Migrimi dhe siguria sociale, Etnografia e kulturave të popullarizuara.

4. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata për lëndën: Antropologjia e festivaleve. 5. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata për lëndën: Historia e artit. 6. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Arkeologji e kohës së metaleve,

Arkeologji e kohës së gurit, Hapësirat sakrale në Kosovë, Arkitekturë ilire, Histori e artit, Toponimi arkeologjik.

7. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Metodat e hulumtimit arkeologjik, Arkeologji antike, Kulturë provinciale romake, Epigrafi dhe numizmatikë, Arkeologji e Evropës Juglindore, Arkeologji mesjetare ballkanike, Numizmatikë ilire, Arkeologji mesjetare, Arti grek dhe romak.

8. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Histori mesjetare e Evropës, Dyndjet e fiseve barbare, Antropologji e religjioneve.

9. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Antropologji e festivaleve, Kultura materiale dhe konsumi, Entolinguistikë, Antropologjia e së drejtës dhe ligjit, Kultura e ndërtimit dhe banimit, Antropologji e ushqimit.

10. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Studimet e familjes në perspektivë krahasuese, Etnologji e kulturave të popullarizuara, Migrimet dhe siguria sociale, Antropologji e mjekësisë popullore.

11. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Historiografi shqiptare shek. XIX-XX, Histori e Kosovës, Standardet ndërkombëtare të arkivave, Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe arkivore.

12. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: E-arkivat, Standardet ndërkombëtare të arkivave.

13. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndën: Gjuhë osmane. 14. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Antropologji filozofike, Filozofia

dhe letërsia, Filozofi ekzistencialiste, Filozofi e kulturës, Histori e filozofisë:Filozofi bashkëkohore, Arthur Schopenhauer.

15. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Filozofi e komunikimit ndërkulturor, Filozofi politike II, Estetikë, Arti dhe shoqëria, Autorë të përzgjedhur nga filozofia bashkëkohore, Hermeneutika filozofike.

16. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Filozofi e shkencës dhe metodologji, Etika I, Histori e filozofisë II: Empirizmi dhe racionalizmi, Problemet themelore të filozofisë moderne, Hyrje në metafizikë dhe ontologji, Filozofi sociale.

17. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Hyrje në filozofi, Filozofi e historisë, Konceptet filozofike të Platonit dhe Aristotelit, Filozofi e mediave, Histori e filozofisë: Filozofi antike, Post-strukturalizëm.

18. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Filozofi e iluminizmit francez, Bioetika, Filozofia e jetës, Filozofi politike I, Teoria kritike e shoqërisë, Hyrje në filozofi të religjionit.

19. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Filozofi e së drejtës, Filozofia e moralit, Filozofi e të drejtave të njeriut, Etikë II.

20. Një lektorë për Gjuhë angleze. 21. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Parimet e psikoterapisë dhe

Këshillimit me fëmijë dhe adoleshentë, Neuropsikologji.

Page 6: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

5

22. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Parimet e psikoterapisë dhe këshillimit, Parandalimi dhe shëndeti mental në shkollë, Shkathtësi intervistimi, Praktikum këshillimi.

23. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Psikologji diferenciale, Analiza dhe modifikimi i sjelljes, Tema të veçanta në psikologji, Psikologji gjinore, Psikologji e mediave, Marrëdhëniet ndërpersonale.

24. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Teori e edukimit, Puna më të rritur, Komunikim profesional.

25. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Shkrim akademik me gjuhë amtare.

26. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Puna vullnetare, Kultura dhe puna sociale, Gjinia dhe diversiteti, Shkrim akademik me gjuhë amtare, Të drejtat e njeriut.

27. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Teori e edukimit, Puna më të rritur, Komunikim profesional.

28. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Hyrje në sociologji, Hulumtimet kualitative, Bazat e statistikës dhe hulumtimet kuantitative, Bazat etike të punës sociale.

29. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Hyrje në Punë Sociale, Hyrje në Politikat Sociale, Metodat e punës sociale: Puna me raste, Metodat e punës sociale: Mediacioni, Metodat e punës sociale: Puna sociale në komunitet, Risocializimi dhe riedukimi.

30. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Socializimi dhe integrimi, Ekonomia dhe mirëqenia sociale, Puna sociale në shkollë.

31. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndën: Antropologji sociale. 32. Një Lektor për lëndët: Gjuhë angleze dhe Gjuhë angleze për hulumtues socialë.

(Sociologji). 33. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Sociologji e globalizmit, Teoritë

e avancuara sociologjike, Sociologji e konfliktit, Krimi dhe kontrolli shoqëror, Mjedisi dhe shoqëria.

34. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Sociologji e zhvillimit, Identiteti dhe vlerat sociale, Familja, shkolla dhe socializimi, Migrimet dhe diaspora, Sociologji e migrimeve.

35. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Psikologji edukimi (drejtimi Pedagogjik), Metodat e mësimdhënies së Sociologjisë, Sociologji e arsimit, Qytetaria dhe demokracia, Demografi, Sociologji rurale.

36. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Mikroekonomi dhe Makroekonomi.

37. Një Lektor për lëndët: Gjuhë angleze, Gjuhë angleze për politologë. II. FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE

Pozitat për FSHMN do të publikohen më së largu deri me dt. 22.9.2017

Page 7: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

6

III. FAKULTETI I FILOLOGJISË

1. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Histori e arteve ballkanike (Ballkanistikë), Histori e kulturës shqiptare (Gjuhë shqipe), Letërsi moderne ballkanike (Ballkanistikë) dhe Shqipja e shkruar (Letërsi shqipe).

2. Një lektor për Gjuhë italiane 1, Gjuhë italiane 2, Gjuhë italiane 3 dhe Gjuhë italiane 4. 3. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Teknologji e informacionit për

nevoja të gjuhësisë (Gjuhë shqipe) dhe Hyrje në shkencat e informacionit (Letërsi shqipe).

4. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Dialektologji dhe Morfologji 2. 5. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Gjuhësi e përgjithshme, Gjuhësi

e përgjithshme II, Gjuhësi e përgjithshme (Letërsi shqipe), Gjuhësi e përgjithshme (Gjuhë gjermane).

6. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Gjuhë shqipe 1 (Gjuhë frënge), Përkthim shqip-gjuhë ballkanike, Struktura e shqipes aktuale, Përkthim gjuhë ballkanike-shqip dhe Gjuhë shqipe 2 (Gjuhë frënge).

7. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Psikolinguistikë dhe Morfologji 2.

8. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Islami në Ballkan dhe Trojet shqiptare në kronikat osmane.

9. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Letërsi popullore I (Letërsi shqipe), Letërsi popullore II (Letërsi shqipe), Folklori arbëresh (Letërsi shqipe), Sociologji e letërsisë, Hyrje në teorinë e letërsisë (Letërsi shqipe) dhe Teori e letërsisë (Letërsi shqipe).

10. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Fonetikë, Morfologji, Morfosintaksë, Sintaksë, Hyrje në përkthim dhe Leksikologji.

11. Një lektor për Gjuhë frënge 1, Gjuhë frënge 2, Gjuhë frënge 3, Gjuhë frënge 4, Gjuhë frënge 5 dhe Gjuhë frënge 6.

12. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Mesjeta dhe Renesanca, Klasicizmi dhe Iluminizmi, Romantizmi, Realizmi dhe Simbolizmi, Poezi e shek. XX, Drama e shek. XX, Letërsi bashkëkohore frënge, Hyrje në hulumtim shkencor, Hyrje në letërsi frankofone, Analizë e tekstit letrat dhe Letërsi e kinematografi.

13. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Romantizmi anglez dhe Letërsi viktoriane.

14. Një lektor për Gjuhë angleze 1 (Gjuhë gjermane) dhe Gjuhë angleze 2 (Gjuhë gjermane).

15. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Marrëdhënie me publikun I dhe Marrëdhënie me publikun II.

16. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Histori e gazetarisë evropiane dhe Sistemet mediale.

17. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Mediat dhe politika, Bazat e komunikilogjisë I, Bazat e komunikilogjisë II dhe Etikë e gazetarisë.

18. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Menaxhimi i medias, Semiotikë e medias, Komunikimi në sferën publike dhe Revistat.

19. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Multikulturalizmi, Bazat e komunikilogjisë I, Bazat e komunikilogjisë II dhe Gazetari hulumtuese.

Page 8: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

7

20. Një bashkëpunëtorë i jashtëm për ushtrime, për lëndët: Sociologji e komunikimit, Infotainment dhe Maskultura.

IV. FAKULTETI JURIDIK 1. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndën: E drejta penale. 2. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: E drejta romake dhe E drejta

ndërkombëtare private. 3. Një lektor Gjuhë frënge I dhe Gjuhë frënge II. 4. Një lektor Gjuhë angleze I dhe Gjuhë angleze II. 5. Një lektor Gjuhë gjermane I dhe Gjuhë gjermane II. V. FAKULTETI EKONOMIK 1. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Financa ndërkombëtare dhe

Financa ndërkombëtare (MA). 2. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Businnes Law dhe E drejta në

biznes. 3. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Menaxhimi i operacioneve,

Informatika, Menaxhimi i bazës së të dhënave. 4. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Menaxhimi i çmimeve, Politika e

dizajnit të produktit, Menaxhimi i çmimeve (master). 5. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Analiza e investimeve,

Menaxhmenti bankar. 6. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Gjuhë angleze I dhe Gjuhë

angleze II. 7. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: International Management,

Principle of applied macroeconomics, Principle of Econometrics. 8. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Matematikë, Statistics. 9. Një bashkëpunëtor i jashtëm për ligjërata, për lëndët: Information Management,

principles of Management. 10. Dy bashkëpunëtor të jashtëm, për ushtrime për lëndët: Matematikë, Statistics. 11. Pesë bashkëpunëtor të jashtëm, për ushtrime për grup lëndësh në Departamentin Banka,

Financa dhe Kontabilitet. 12. Tre bashkëpunëtor të jashtëm, për ushtrime për grup lëndësh nga Departamenti i

menaxhmentit dhe informatikës. 13. Pesë bashkëpunëtor të jashtëm, për ushtrime për grup lëndësh nga Departamenti i

ekonomiksit. 14. Tre bashkëpunëtor të jashtëm, për ushtrime për grup lëndësh nga Departamenti i

Marketingut.

Page 9: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

8

VI. FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS 1. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për Katedër të Konstruksioneve

Arkitektonike (A) (O). 2. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për Katedër të Vizualizimit Hapësinor,

Grafik dhe Formësues (A) (O). 3. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për Katedër të Projektimit (A) (O). 4. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për Katedër të Urbanizimit dhe

Planifikimit Hapësinor(A) (O). 5. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për Katedër të Historisë, Teorisë dhe

Trashëgimisë Arkitekturale(A) (O). 6. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Urbanizmi I (A) (O),

Urbanizmi II (A) (O) dhe Ndikimi i Planifikimit Urban në Ambient (IA) (O). 7. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Sistemet Bashkëkohore në

Objekte I (A) (O) dhe Sistemet Bashkëkohore në Objekte II (A) (O). 8. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndën e Fizikës (K) (O). 9. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, lëndën e Matematikës (K) (O). 10. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët e Gjeodezisë (GJ) (O). 11. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Statika e Konstruksioneve I dhe

II(K) (O), Stabiliteti i Konstruksioneve (K) (O), Programimi dhe Strukturat Hapsinore (K) (O).

12. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Metodat e elementeve të fundme(K) (O), Pllakat dhe guaska, Dinamika e konstruksioneve(K) (O), Teorija e Plasticiteteve dhe Bazat e Inxhinjeris se Termeteve (K) (O).

13. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Rregullativa Ndërtimore (K) (Z), Organizimi dhe Teknologjia e Ndërtimit(K) (Z), Menaxhimi i Projekteve(K) (H) (Z), Menaxhimi i Ndërtimit(K) (Z), Teknika e Ndërtimit të Ulët dhe Teknika e Ndërtimit të lartë (K) (H) (Z).

14. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Menaxhimi i Projekteve (K), (H), (O), Menaxhimi i Ndërtimt (K) (Z), Teknika e Ndërtimit të Ulët (K) (Z), Teknika e Ndërtimtit të Lartë (K) (Z).

15. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Matje e Tokës (GJ) (O), Aplikimi i CAD-it në Gjeodezi (GJ) (Z), Teknologjia e Bazes së të Dhënave (GJ) (O), Teknika e Matjeve në Gjeodezi (GJ) (O), Bazat e Gjeodezisë Inxhinierike (GJ) (O), Fotogrametria (GJ) (O), Matjet në Teren, Praktik me Instrumente Gjeodezike (O), Bazat e Gjeodezisë Inxhinierike (GJ) (O), Gjeodezia Inxhinerike (GJ) (O) dhe Gjeodezia Inxhinierike dhe Matjet në Miniera (GJ) (O).

16. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Kartografia, Projeksionet Hartografike, WEB Hartografia, Hartografia (IA)(O), Topografia, Hartografia Topografike dhe Gjeovizualizimi (GJ) (Z).

17. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Drenazhimi i Rrugëve, Analiza e të Dhënave të Ambientit (IA), Menaxhimi i Projekteve (IA), Menaxhimi i mbeturinave te ngurta.

18. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Gjeologjia e Ndërtimit (K) (H) (O), Gjeologjia Inxhinjerike (IA) (O).

19. Një lektor për lëndën: Gjuhë Angleze (A) (K) (H) (GJ) (O).

Page 10: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

9

20. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Mekanika e Dherave(K) (O), Fondamentet (K) (O).

21. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Mekanika e Fluideve (H) (O), Objektet Hidroteknike (H) (O).

22. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndën: Termodinamika e Inxhnjerisë(IA) (O).

VII. FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE 1. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Softueri per telekomunikacion,

Menaxhimi i projekteve. 2. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Komunikimet Mobile,

Protokolet komunikuese, Përformancat e rrjeteve. 3. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët laboratorike:

Telekomunikacionet, Softveri në telekomunikacion. 4. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët laboratorike: Metodologjia e

hulumtimeve shkencore, Rrjetat komunikuese, Transmetimi i të dhënave. 5. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët laboratorike: Rrjete

kompjuterike (Master), Sistemet mikrovalore, Mikrovalet dhe antenat. 6. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Bazat e elektroteknikës, Qarqe

elektrike, Komunikimet UWB, Qarqe analoge komunikuese. 7. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Menaxhimi i Projekteve,

Menaxhimi strategjik, Ndërmarrësia. 8. Një lektor për lëndën: Gjuhë angleze. 9. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Matematikë 1, Matematikë 2. 10. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët Matematikë 3K, Matematikë

3E. 11. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndën: Mikroelektronikë. 12. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Elektronika, Instrumentacioni

elektronik, Dirigjuesit e programueshëm logjik, Sensoret dhe aktuatoret, Regullimi i ngasjeve elektromotorike.

13. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët laboratorike: Elektronika analoge, Qarqe Digjitale, Komponente elektronike, Elektronika energjetike.

14. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndën: Materialet elektrike. 15. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Shndërrimi i energjisë së erës,

Aplikacionet softuerike në elektroen, Mbrojtja Rele e SEE, Mbikëqyerja e SE E dhe kontrolli nga largësia.

16. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Makinat elektrike 1, Makinat elektrike 2, Ngasje Elektrike, Materialet elektrike.

17. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Centrale elektrike, Stabilimente EE, Rrjetet e zgjuara, Tregu i energjisë, Disajnimi dhe ndërtimi i SEE, Hyrje në tregun e energjisë.

18. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët laboratorike: Matje elektrike, Mrojtje rele, Instrumentacioni matës, Mbrojtja dhe pajisje.

19. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Materiale elekrike, Instalime elektrike, Elektroenergjetike.

Page 11: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

10

20. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Materiale elektrike, Bartje dhe shpërndarje, Cilësia e energjisë, Ekonomia për energji, Burimet e Rinovueshme.

21. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët laboratorike: Matje elektrike, Materiale elektrike.

22. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Intelegjenca Artificiale, Bazat e Inteligjencës Artificiale.

23. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndën: Programimi i Sistemeve. 24. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndën: Programimi harduerik. 25. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndën: Kuptushmeria e imazhit. 26. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Gjuhe Programuese,

Arkitektura e Kompjuterëve, Visual Computing, Paradigmat programuese. 27. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Bazat e të Dhënave Modelet e

të dhënave dhe gjuhët e pyetsorëve, Paradigmat programuese, Metodologjia e hulumtimit shkencor, Algor. dhe strukt. e të dhën.

28. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Dizajni i avancuar dhe logjik i komp., Interneti, Seminar në sisteme informative, Algor. dhe strukt. e të dhën., Uebi Semantik

29. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Algoritmet e avancuara, Siguria e të dhënave, Gjuhë Programuese, Inteligjenca Artificiale, Bazat e Inteligjencës Artificiale, Programimi i pajisjeve mobile.

30. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Programimi i Orien. në Obj., Gjuhë Programuese, Sisteme të shpërndara, Komunikimi Njeri-kompjuter,

31. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Algoritme dhe struktura e të dhënave, Sisteme të shpërndara, Programimi i shpërndar, Programimi harduerik, Gjuhë programuese.

32. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Rrjetat Kompjuterike, Praktika e rrjeteve kompjuterike, Siguria në internet, Gjuhë programuese.

33. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Algoritme dhe struktura e të dhënave, Programimi në Internet, Dizajni dhe analiza e algoritmeve, Interneti, Programimi i orientuar në objekte.

34. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: eCommerce, Programimi në Internet, Data mining, Komunikimi Njeri-kompjuter, Inxhinieri Softuerike, Bazat e të dhënave.

35. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Siguria e të dhënave, Rrjetat Kompjuterike, Siguria e Rrjetave (Telekom), Programimi i inspiruar nga natyra, Inxhinieri Softuerike, Sigurimi i informacionit.

36. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndën: Dirigjimi në kohë reale. 37. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndët laboratorike: Mikroprocesorë

dhe mikrokontrollere, Sensore dhe aktuatore, Komunikimet në automatikë, Automatizimi i objekteve të banimit, Intelegjenca atificiale në automatikë, robotikë dhe lojëra.

38. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët laboratorike: Sinjale dhe sisteme, Përpunimi digjital i sinjaleve, Përpunimi statistikor i sinjaleve dhe zbatimet.

Page 12: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

11

VIII. FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE 1. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Elektroteknikë, Dizajnimi i

qarqeve, Ngasja elektrike, Procesimi digjital i sinjaleve, Elektronika, Sinjalet dhe Matjet.

2. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndët: Gjuhë angleze I dhe II. 3. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata, për lëndën: Gjuhë gjermane I dhe II. 4. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndën: Fizikë. 5. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndën: Matematika I dhe II. 6. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët: Grafika Inxhinierike,

Informatikë dhe programim, Vizatim me kompjuter, Makinat energjetike, Hidraulika dhe Termodinamika.

7. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët e programit Konstruksione dhe Mekanizim.

8. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët e programit Komunikacion dhe transport.

9. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët e programeve: Termoenergjetikë dhe Energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe Termoteknikë, Sistemet e energjisë së ripërtëritshme.

10. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët e programeve: Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe menaxhment.

11. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime, për lëndët e programit: Mekatronikë. IX. FAKULTETI I MJEKËSISË 1. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Dermatovenerologji. 2. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Mjekësi familjare. 3. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Mjekësi ligjore. 4. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Mjekësi sociale. 5. Shtatë bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Neurologji dhe Psikiatri. 6. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Otorinolaringologji. 7. Shtatë bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Protetikë Stomatologjike. 8. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Kirurgji. 9. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Radiologji. 10. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Onkologji. 11. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për Ligjërata për lëndën: Onkologji. 12. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për Ligjërata për lëndën: Mjekësi nukleare. 13. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Sëmundjet e dhëmbit me

endodoncion. 14. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Stomatologji Restaurative. 15. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Kariesologji. 16. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Anesteziologji me

reanimacion. 17. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Sëmundjet infektive. 18. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Gjinekologji me obstetrikë.

Page 13: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

12

19. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Farmakologji me Toksikologji dhe Farmakologji Klinike.

20. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Pediatri. 21. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Ortopedi. 22. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Kirurgji orale. 23. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Parodontologji. 24. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Mjekësi orale. 25. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Mjekësi transfuzive. 26. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Mjekësi e punës. 27. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Biologji me gjenetikë. 28. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Fizikë mjekësore me Biofizikë. 29. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Kimi farmaceutike. 30. Nëntë bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Infiermeri. 31. Pesë bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Mjekësi fizikale me

rehabilitim. 32. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Fizioterapi. 33. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Fizioterapi. 34. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Infermieri. 35. Një bashkëpunëtor i jashtëm-lektor për Gjuhë angleze.

X. FAKULTETI I ARTEVE 1. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Video dheVideoinstalacion; 2. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Nudo; 3. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Materialet dhe Teknikat në Art

dhe Materialet dheTeknikat e Pikturës; 4. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Menaxhimi Artit I; 5. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Vizatim aplikativ I; 6. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Arkitekturë dhe Arkitekturë dhe

Enterier; 7. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Pikturë; 8. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Skulpturë dhe Qeramikë; 9. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Fenomenologjia në Artin

Bashkëkohor; 10. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Teoria e Hapësirës; 11. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Teoria e Artit Bashkëkohor; 12. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Histori Filmi, histori e filmit

kombetar; 13. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Teoria e filmit (bachelor), teori

e filmit MA , teori filmi në programe; 14. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Montazhë; 15. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Kamerë dhe fotografi; 16. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime në Regji filmi dhe TV; 17. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Dramatologji në programe; 18. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Dramaturgji në programe; 19. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Dramaturgji;

Page 14: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

13

20. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Produksion; 21. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Diksion; 22. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ushtrime për lëndën: Kostumografi, Kostumografi (në

programe); 23. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Bazat e Arkitekturës, stilet; 24. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Skulpturë; 25. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Dizajn dritash, Multimedia; 26. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Bazat e dizajnit, Bazat e Artit

Figurativ I, Bazat e Artit Figurativ II, Formësim Grafik; 27. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Vizatim I, Vizatim II, Pikturë I

(Dizajn Skene dhe Kostumografi); 28. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: menaxhim Arti dhe zhvillimi i

koncepteve kreative; 29. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Estetikë Arti, Estetikë; 30. Një bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Kostumografi; 31. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Solo këndim dhe Solo

këndim si instrument të dytë; 32. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Solo këndim-instrument të

dytë dhe Këndim kameral; 33. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Saksofon dhe Lexim partesh

orkestrale; 34. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Obo dhe Lexim partesh

orkestrale; 35. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Trompetë dhe Lexim partesh

orkestrale; 36. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Kornë dhe Lexim partesh

orkestrale; 37. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Fagot dhe Lexim partesh

orkestrale; 38. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Kitarë, Lexim partesh

orkestrale dhe Muzikë kamerale; 39. Katër (4) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Piano obligat; 40. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Muzikë kamerale; 41. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Kompozim - Teknikë

kompozicionale dhe Njohje të instrumenteve; 42. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Forma muzikore I; 43. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Histori muzike I dhe II, dhe

Njohje të literaturës muzikore; 44. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Analizë harmonike; 45. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Teknikë vokale I dhe II; 46. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Metodikëtë edukimit të

përgjithshëm muzikor dhe Praktikë shkollore; 47. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Partitura korale dhe

orkestrale; 48. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Dirigjim Koral - Orkestër; 49. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Kor; 50. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Jazz;

Page 15: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

14

51. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Teknologji muzikore I dhe II; 52. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Etnomuzikologji I dhe II; 53. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ushtrime për lëndën: Violonçelo; 54. Një (1) asistent - bashkëpunëtor të jashtëm për lëndën: Solo këndim; 55. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ushtrime për lëndën: Kitarë; 56. Pesë (5) korepetitor-bashkëpunëtor të jashtëm: Korepetitor; 57. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Diksion dhe Dialogje; 58. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Psikologji dhe Psikologji e

edukimit; 59. Një (1) bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata për lëndën: Gjuhë italiane. XI. FAKULTETI I BUJQËSISË 1. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për grup lëndësh nga Ekonomia e Bujqësisë. 2. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për grup lëndësh nga Ekonomia e

Bujqësisë. 3. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndët: Bazat e të ushqyerit të kafshëve

shtëpiake (Bsc. MBZ)-O, Të ushqyerit e llojeve të ndryshme të kafshëve shtëpiake (Msc. MBZ)-Z, Të ushqyerit e kafshëve I (MV.)-O, Të ushqyerit e kafshëve II (MV.)-O, Ushqimet për kafshë dhe konservimi i tyre (Bsc. MBZ.)-O, Fiziologjia e të ushqyerit të kafshëve shtëpiake (Msc. MBZ)-O, Siguria dhe cilësia e ushqimit (Msc. BZ)-O, Biometria (Msc. BZ)-O, Biometria (Msc.BZ)-O, Të ushqyerit e kafshëve të shoqërimit (Bsc. MBZ.)-Z.

4. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndët: Fiziologjia dhe anatomia e kafshëve shtëpiake (Bsc. BZ), Biologjia molekulare (TUB)-O, Biologjia (Bsc. TUB).

5. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndët: Higjiena e kafshëve (Bsc. BZ), Etologjia Aplikative (Bsc. BZ), Pjesa tjetër në veterinari.

6. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për grup lëndësh nga Lavërtaria dhe Perimtaria.

7. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për grup lëndësh nga Lavërtaria dhe Perimtaria.

8. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për grup lëndësh nga Mbrojtja e Bimëve. 9. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për grup lëndësh nga Mbrojtja e Bimëve. 10. Shtatë bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për grup lëndësh për Mjekësi

Veterinare. 11. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për grup lëndësh Teknologji Ushqimore me

Bioteknologji. 12. Tre bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për Botanikë. 13. Pesë bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për grup lëndësh nga Kimia. 14. Dy bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për Informatikë. 15. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për Gjuhë angleze.

Page 16: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe

15

XII. FAKULTETI I EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTIT 1. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Shkrim akademik; 2. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Gjuhë angleze; 3. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Anatomi; 4. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Menaxhimi i objekteve

sportive; 5. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Hyrje në fiziologjinë e sportit; 6. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Sociologji e sportit; 7. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Sporti dhe nutricioni; 8. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Menaxhimi i objekteve

sportive; 9. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Edukimi fizik special; 10. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Sportet luftarake; 11. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën:Metodologjia e kërkimit

shkencor (Statistikë); 12. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën:Traumatologjia dhe ndihma e

parë; 13. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën:Preventiva e lëndimeve në sport; 14. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën:Fiziologjia e avancuar e

ushtrimeve; 15. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Gjuhë angleze në shkencë; 16. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën:Çështje sociale në edukimin

fizik dhe sport; 17. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ligjërata për lëndën: Fëmijët dhe sporti; 18. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Hendboll; 19. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Mjekësi sportive; 20. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndën: Sportet luftarake. XIII. FAKULTETI I EDUKIMIT 1. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndët: Gjuhë shqipe I dhe Metodologji

e gjuhës shqipe; 2. Një bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndët: Matematika elementare I,

Matematika elementare II, Metodologji e mësimit të matematikës I dhe Metodologji e mësimit të matematikës II;

3. Një bashkëpunëtorë për ushtrime për lëndët: Arti figurativ dhe kurrikula e integruar dhe Metodologji e arteve figurative;

4. Një lektor për Gjuhë angleze.; 5. Katër bashkëpunëtorë për ligjërata për lëndët: Praktika bashkëkohore në edukimin

inkluziv, Filozofia e edukimit, Teori e mësimit dhe kurrikulës, Vlerësimi në arsim, Hyrje në pedagogji, Pedagogji komparative dhe Bazat e hulumtimit në edukim;

6. Katër bashkëpunëtorë të jashtëm për ushtrime për lëndët: Edukimi parashkollor me praktikë, Teoria e edukimit, Praktika bashkëkohore në edukimin inkluziv, Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës, Gjithëpërfshirja në edukimin parashkollor, Edukimi në

Page 17: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe
Page 18: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe
Page 19: Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të ... · PDF file2 të UP-së dhe rregulloren në fuqi angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe