Konsep Asas Psikologi

  • View
    880

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Konsep Asas Psikologi

PSIKOLOGI PENDIDIKANTOPIK 1PENGENALAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

KUMPULAN 1: 1.T.Norshamzaidie b. T.Mohd 2. Noraini bt Muhamad 3. Yusmawani bt M.Ghani

1

MENGUASAIIlmu pengetahuan, pedagogi, & ilmu psikologi manusia

MENUNJUKKAN Coopes (1988)Guru yang berkesan ialah:

Sikap jujur yang dapat menggalakkan pembelajaran & interaksi positif

MEMPUNYAIIlmu pengetahuan & kepakaran dalam mata pelajaran yang diajarnya.

MENGGUNAKANStrategi, kaedah & teknik mengajar yang membolehkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran mereka dengan kaedah &teknik yang betul 2

Kamus Dewan Kajian tentang proses mental dan pemikiran,terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan: pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu: dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.

DEFINASI PSIKOLOGIBerasal dari tamadun Greek purba: PSYCHE= JIWA LOGOS= KAJIAN MENGENAI SESUATU

PSIKOLOGIKajian mengenai sesuatu(pemikiran) yang memberi kesan kepada jiwa seseorang

Psikologi merupakan satu kajian saintifik untuk mengkaji bagaimana pemikiran manusia bekerja dan bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi tingkah laku atau mempengaruhi sikap seseorang itu terhadap sesuatu tingkah laku.Cambridge International Dictionary of English m.s. 383

DEFINISI PSIKOLOGI

Satu cabang penyiasatan saintifik untuk tingkah laku dan aktiviti. William (1960) Psikologi adalah sains tingkah lakuWittaker (1970)

Satu kajian yang sistematik terhadap tingkah laku dan mental seseorang.Henry L.Roediger (1984)

Kajian sistematik tentang tingkah laku manusia dan pengalaman manusia.6 Kalat (1999)

SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI Bermula semasa zaman awal Greek(384sm-322) Socrates Plato Aristotle

Aliran Interaksionisme Rene Descrates(1595-1650) Pakar matematik Perancis yang memperkatakan manusia adalah gabungan pemikiran + badan @ jasad + roh. . Konsep ini menentang pendapat dualisme iaitu manusia terdiri daripada jasad yang terpisah daripada roh.

Aliran Impirisme John Locke (1632-1704) Mengemukakan konsep tabula rasa iaitu jiwa manusia kosong semasa dilahirkan.

Fahaman & Aliran PsikologiALIRAN STRUKTURALISME(1832 -1920)WILHELM WUNDT ( 1832 1920) Ahli fisiologi dan psikologi Jerman. Dikenali sebagai bapa psikologi kerana membina makmal psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Dianggap sebagai ahli psikologi moden kerana menulis tentang kajiannya yang mengandungi 50 000 patah perkataan. Edward Bradford Ticherner (1867 1927), salah seorang pelajar Wundt mendirikan makmal psikologi di Universiti Cornell & mengasaskan kajian strukturalisme di Amerika Utara.

10

ALIRAN STRUKTURALISMETumpuan kajian kepada pengalaman sedar, iaitu mengkaji apa yang boleh dinyatakan oleh seseorang dalam pengalaman sedarnyaSIKAP

PERASAAN

KAJIAN WILHELM WUNDT TANGGAPAN INDIVIDU TERHADAP SESUATU KEADAAN 11

PERSEPSI

3 KOMPONEN UTAMA PENGALAMAN SEDAR

Sensasi Penglihatan Bunyi Bau Rasa pemerasaan

ImejMerupakanpengalaman yang tidak wujud seperti: Ingatan mengenai seseorang atau peristiwa

AfeksiReaksi emosional: Cinta Kasih sayang Bahagia Cemburu

Proses perkaitan ( process of association)( pembahagian pengalaman kepada beberapa elemen-elemen)

Teknik Analytic introspection

12

Belajar melalui pengalaman yang dipelajari IMPLIKASI ALIRAN STRUKTURALI SME TERHADAP PENDIDIKAN

Pelajar belajar melalui pembelajaran kendiri

Fahaman & Aliran PsikologiALIRAN FUNCTIONALISME (1859-1952) Ahli falsafah dan ahli psikologi Amerika abad ke-20 Bapa Psikologi Functionalisme Pengasas Philosophical School of Pragmatism bersama-sama dengan Charles Sanders Peirce & William James.

John Dewey 1859-1952

Ahli psikologi Amerika pertama. Menubuhkan makmal psikologi pertama di Amerika Syarikat. Memperkenalkan kursus psikologi. Menerbitkan dua jilid buku iaitu The Principle of Psychology14

William James 1842-1910 :

Menekankan pengalaman sedar dan tingkah laku

ALIRAN FUNCTIONALISME (1859-1952)

Mengkaji bagaimana manusia menggunakan minda untuk berfikir dan menghasilkan tingkah laku. Mereka berpendapat proses mental adalah sentiasa aktif dan berterusan. Teori ini dipengaruhi oleh teori evolosi manusia yang dikemukakan oleh Darwin & falsafah pragmatisme(pemikiran yang berdasarkan praktikal bukan teori) .15

IMPLIKASI ALIRAN FUNCTIONALISME TERHADAP PENDIDIKAN

Pembelajaran adalah berterusan sepanjang hayat bersesuaian dengan peringkat umur.16

Fahaman & Aliran PsikologiALIRAN BEHAVIORISME (1878 - 1958)J.B.WATSON (1878 - 1958)Pengasas aliran ini di Amerika Utara. Terkenal dengan Teori Pelaziman Klasik.

Kajian dilakukan ke atas seorang kanak-kanak, Albert & seekor tikus putih.

Psychology as the Behaviorist Views It merupakan artikel beliau yang diterbitkan pada 1913. Beliau berpendapat psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku yang nyata.

17

IVAN PAVLOV 1849-1936

THORNDIKE 1874 1949

Dikenali juga sebagai aliran: -Associationism ( mengkaji kaitan mental antara dua peristiwa atau antara dua idea yang membawa kepada terjadinya pembelajaran)

B. F. SKINNER 1904 1990

CORDELL HULL (1871-1955 )18

Ahli psikologi aliran behaviorsme menjalankan kajian keatas haiwan seperti : TIKUS ALIRAN INI FOKUS KPD T/LAKU MANUSIA(MENOLAK ASPEK KEROHANIAN) ALIRAN LOGIK POSITIF (LOGICAL POSITIVISM)

KUCING

Mereka berpendapat bahawa semua ilmu atau pengetahuan perlu disahkan melalui: 1.Cara yang empirikal 2.Pemerhatian yang sistematik

ANJING

ALIRAN PSIKOLOGI GESTALTTiga tokoh pengasas Muncul di Jerman sebagai reaksi kepada pendapat ahli strukturalisme.Max Wertheimer 1880 - 1943 Wolfgang Kohler 1887 - 1967

Berpendapat manusia mempersepsi dunia dalam bentuk satu Keseluruhan (unitary whole

Kurt Koffka 1886-1941

20

ALIRAN HUMANISTIK (1908 - 1987 )PENGASAS

CARL ROGERS (1902-1987)

ABRAHAM MASLOW 1908-1970

21

Aliran Humanistik menekankan cara fikiran,pengamatan, serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadian.

Ahli-ahli psikologi humanis mempercayai bahawa seseorang individu bertanggungjawab ke atas tindakannya

Jean Piaget ( 1896 1980)

Aliran KognitivismeWolfgang Kohler 1887 - 1967 Max Wertheimer 1880 - 1943

Lev Semenovich Vygotsky ( 1896 1934)

AHLI-AHLI PSIKOLOGI KOGNITIVISME

David Ausubel (1918 -)

Jerome S. Bruner (1915- ) Robert Mills Gagn (1916 2002)

Kurt Koffka 1886-1941

23

ALIRAN KOGNITIVISMEDLL Motivasi Pemikiran manusia

Kem. belajar

KAJIAN

Persepsi & penanggapan

KBKK metakognisi

Kognisi

24

ALIRAN KONSTRUKTIVISME Bertitik tolak daripada pandangan kognitivisme ini maka lahirlah satu pandangan tentang cara manusia belajar iaitu konstuktivisme (faham bina) Di asaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld, Piaget, Vygotsky, Confey, Seymour Peppert Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses P& P Mengambil kira bagaimana individu membina kefahaman terhadap bahan yang mereka pelajari. Pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif oleh individu yang berfikir berdasarkan pengetahuan sedia ada. Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan guru. Sangat digemari sebagai kaedah mengajar mata pelajaran matematik dan subjek-subjek sains.25

PENDEKATAN PSIKOLOGI Ahli-ahli psikologi telah menggunakan beberapa pendekatan bagi menghuraikan konsep-konsep atau idea-idea mereka berkaitan dengan tingkah laku manusia

IVAN PAVLOV 1849-1936

Dikaitkan dengan konsep pelaziman klasik

Beliau menjalankan eksperimen ke atas seekor anjing bagi menunjukkan perkaitan antara rangsangan (makanan) dengan gerak balas (air liur)

27

Terkenal dengan Teori Pelaziman Cuba Jaya (Teori of Trial and Error Conditioning) Prinsip asas pembelajaran adalah pengaruh ganjaran dan denda. (Organisme akan membuat sesuatu yang membawa keseronokan sebaliknya organisme berkenaan akan mengelak drp melakukan sesuatu yang membawa kesakitan atau membahayakan diri).

E.L.THORNDIKE 1874 1949

Konsep ini dinyatakan sebagai:-pembelajaran instrumental atau -pembelajaran operan28

- Kesinambungan daripada kajian yang telah dijalankan oleh E.L.Thorndike. - Terkenal dengan pelaziman operan yang mengukur pengaruh ganjaran dan denda .B. F. SKINNER 1904 1990

- Beliau menjalankan eksperimen ke atas tikus dan burung merpati. - Dalam eksperimennya yang terkawal, beliau telah dapat mengukur proses pembelajaran dengan cara menukar frenkuensi ganjaran dan denda.

29

PENDEKATAN PSIKOLOGIPENDEKATAN PSIKOANALITIK

*Berdasarkan kepercayaan bahawa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses-proses psikologi tidak sedar, yang kita sendiri tidak sedar. *Tingkah laku kita adalah berdasarkan konflik dalaman, dorongan (impulse), kemahuan atau motif-motif yang tidak disedari. *Mengandaikan semua tingkah laku, normal & abnormal adalah hasil daripada interaksi faktor-faktor genetik dan persekitaran yang memberi kesan ke atas perubahan tingkah laku dengan mempengaruhi proses tidak sedar dan juga proses sedar psikologi.

30

PENDEKATAN PSIKOANALITIK Ahli teori ini menekankan kepentingan zaman awal individu dan mempercayai bahawa peristiwa semasa kecil mempunyai kesan sepanjang hayat pada psikologi individu.

Pelopor ahli teori psikoanalitik (psikodinamika) yang paling terkemuka di dunia.SIGMUND FREUD (1856 1936)