Kontni plan za banke (pročišćeni tekst) 2006. Na temelju članka old.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/kontni-plan/h-odluka-o... ·

 • View
  233

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Kontni plan za banke (pročišćeni tekst) 2006. Na temelju članka...

 • Kontni plan za banke (proieni tekst) 2006.

  Na temelju lanka 25. i 39. stavak 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

  (Narodne novine broj 36/01) i lanka 105. stavka 1. toke 1. Zakona o bankama

  Narodne novine broj 84/02) guverner Hrvatske narodne banke donio je

  O D L U K U

  O KONTNOM PLANU ZA BANKE

  ("Narodne novine", br. 115/03.)

  lanak 1.

  Ovom se Odlukom donosi kontni plan za banke s Uputom za primjenu kontnog

  plana, koji se prilau ovoj Odluci te isti ine sastavni dio ove Odluke.

  lanak 2.

  Banke su dune voditi svoje poslovne knjige (glavnu knjigu) koristei raune iz

  propisanog kontnog plana za banke, na nain propisan Uputom za primjenu kontnog

  plana.

  lanak 3.

  Danom poetka primjene kontnog plana za banke i Upute za primjenu kontnog

  plana prestaje vaiti Odluka o kontnom planu za banke, kontni plan za banke i Uputa

  za primjenu kontnog plana za banke (Narodne novine br. 32/99. 36/99, 123/00 i

  8/01).

  lanak 4.

  Ova Odluka zajedno s kontnim planom za banke i Uputom za primjenu kontnog

  plana, kao njezinim sastavnim dijelovima, stupa na snagu osmog dana od dana

  objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se kod voenja poslovnih knjiga banke

  za razdoblja koja poinju 1. sijenja 2004. godine i poslije toga.

 • Kontni plan za banke (proieni tekst) 2006.

  2

  Na temelju lanka 25. i 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

  (Narodne novine, broj 36/2001.) i lanka 105. stavka 1. toke 1. Zakona o bankama

  Narodne novine, broj 84/2002.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

  ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA KONTNOG PLANA ZA BANKE

  ("Narodne novine", br. 39/04.)

  lanak 1.

  U Kontnom planu za banke i Uputi za primjenu kontnog plana (Narodne novine,

  br. 115/2003.) provode se odreene izmjene i dopune te ispravci brojeva i naziva

  odreenih rauna.

  lanak 2.

  Ova odluka zajedno s izmjenama i dopunama kontnog plana i Upute za primjenu

  kontnog plana, kao njezinog sastavnog dijela, stupa na snagu osmog dana od dana

  objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. svibnja 2004.

 • Kontni plan za banke (proieni tekst) 2006.

  3

  Na temelju lanka 25. i 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

  (Narodne novine, broj 36/01.) i lanka 105. stavka 1. toke 1. Zakona o bankama

  Narodne novine, broj 84/02.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 03. oujka

  2006. godine

  ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA KONTNOG PLANA ZA BANKE ("Narodne novine" br. 29/06.)

  lanak 1.

  U Kontnom planu za banke i Uputi za primjenu kontnog plana za banke (Narodne

  novine, br. 115/03. i 39/04.) provode se odreene izmjene i dopune.

  lanak 2.

  Izmjene i dopune Kontnog plana za banke i Upute za primjenu kontnog plana za

  banke ine sastavni dio ove odluke.

  lanak 3.

  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama,

  a primjenjuje se od 30. lipnja 2006. godine.

  Iznimno od odredbe stavka 1. ovog lanka, raune u okviru rauna 666 (kamatni

  prihodi na djelomino nadoknadive plasmane) banka moe poeti koristiti od 01.

  sijenja 2007. godine. U tome sluaju za potrebe sastavljanja rauna dobiti i gubitka

  za 2006. godinu prema obrascu RDG-1 banka e osigurati odgovarajue podatke o

  kamatnim prihodima na djelomino nadoknadive plasmane u svojim pomonim

  evidencijama.

 • Kontni plan za banke (proieni tekst) 2006.

  KONTNI PLAN ZA BANKE

  /PROIENI TEKST/ ("Narodne novine", br. 115/03, 39/04. i 29/06.)1

  RASPORED RAZREDA: Razred 0 Materijalna i nematerijalna imovina, trajna ulaganja i otkupljene vlastite

  dionice

  Razred 1 Novana sredstva, plemeniti metali, tekua potraivanja i interni odnosi

  Razred 2 Tekue obveze i interni obrauni

  Razred 3 Devizna sredstva

  Razred 4 Plasmani u vrijednosne papire i sline financijske instrumente

  Razred 5 Plasmani u kredite, depozite i financijski lizing

  Razred 6 Rashodi i prihodi i financijski rezultat poslovanja

  Razred 7 Obveze u devizama

  Razred 8 Obveze u domaoj valuti

  Razred 9 Kapital i izvanbilanni zapisi

  RAZRED 0 MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA, TRAJNA ULAGANJA I

  OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE

  00 DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

  000 Zemljita 0000 Troak ulaganja 0009 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  001 Graevinski objekti 0010 Troak ulaganja 0018 Akumulirana amortizacija 0019 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  002 Postrojenja i oprema 0020 Troak ulaganja 0028 Akumulirana amortizacija

  1 Izmjene i dopune kontnog plana za banke i Upute za primjenu kontnog plana koje su objavljene u "Narodnim novinama" br. 29/06. primjenjuju se od 30. lipnja 2006. godine.

 • Kontni plan za banke (proieni tekst) 2006.

  6

  0029 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  003 Namjetaj, transportni ureaji i slina imovina 0030 Troak ulaganja 0038 Akumulirana amortizacija 0039 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  004 Stambene zgrade i stanovi 0040 Troak ulaganja 0048 Akumulirana amortizacija 0049 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  005 Ostala materijalna imovina 0050 Troak ulaganja 0058 Akumulirana amortizacija 0059 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  01 DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

  010 Osnivaki izdaci 0100 Troak ulaganja 0108 Akumulirana amortizacija 0109 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  011 Goodwill 0110 Vrijednost goodwill-a 0119 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  012 Aplikativni softver 0120 Troak ulaganja 0128 Akumulirana amortizacija 0129 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  013 Ulaganja u viegodinji poslovni najam nekretnina i opreme 0130 Troak ulaganja 0138 Akumulirana amortizacija 0139 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  014 Ulaganja radi poboljanja funkcionalnosti tuih nekretnina i opreme za vrijeme dugoronog poslovnog najma

  0140 Troak ulaganja 0148 Akumulirana amortizacija 0149 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  015 Ostala nematerijalna imovina 0150 Troak ulaganja 0158 Akumulirana amortizacija 0159 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

 • Kontni plan za banke (proieni tekst) 2006.

  7

  02 PREDUJMOVI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU I DUGOTRAJNA IMOVINA U PRIPREMI

  020 Zemljita 0200 Predujmovi za zemljita 0201 Zemljita u pripremi 0209 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  021 Graevinski objekti 0210 Predujmovi za graevinske objekte 0211 Graevinski objekti u pripremi izgradnji 0219 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  022 Postrojenja i oprema 0220 Predujmovi za postrojenja i opremu 0221 Postrojenja i oprema u pripremi 0229 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  023 Namjetaj, transportni ureaji i slino 0230 Predujmovi za namjetaj, transportne ureaje i slino 0231 Namjetaj, transportni ureaji i slino u pripremi 0239 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  024 Stambene zgrade i stanovi 0240 Predujmovi za stambene zgrade i stanove 0241 Stambene zgrade i stanovi u pripremi izgradnji 0249 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  025 Ostala materijalna imovina 0250 Predujmovi za ostalu materijalnu imovinu 0251 Ostala materijalna imovina u pripremi 0259 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  026 Aplikativni softver 0260 Predujmovi za aplikativni softver 0261 Aplikativni softver u pripremi 0269 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  027 Ulaganja u viegodinji poslovni najam nekretnina i opreme 0270 Predujmovi najamnine 0271 Zakupljene nekretnine i oprema u pripremi 0279 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  028 Ulaganja radi poboljanja funkcionalnosti tuih nekretnina i opreme za vrijeme dugoronog poslovnog najma

  0280 Predujmovi izdataka za poboljanje iznajmljenih nekretnina i opreme 0281 Ulaganja u tijeku radi poboljanja iznajmljenih nekretnina i opreme 0289 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

 • Kontni plan za banke (proieni tekst) 2006.

  8

  029 Ostala nematerijalna imovina 0290 Predujmovi izdataka za ostalu nematerijalnu imovinu 0291 Ulaganja u tijeku za ostalu nematerijalnu imovinu 0299 Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklaivanje)

  03 ULAGANJA U ZAJEDNIKE POTHVATE (MRS 31)

  030 Ulaganja u trgovaka drutva

  0300 Ulaganja u dravna trgovaka drutva 03000 Troak ulaganja 03009 Ispravak vrijednosti

  0301 Ulaganja u ostala trgovaka drutva 03010 Troak ulaganja 03019 Ispravak vrijednosti

  031 Ulaganje u financijske institucije

  0311 Ulaganja u banke 03110 Troak ulaganja 03119 Ispravak vrijednosti

  0312 Ulaganja u ostale bankovne institucije 03120 Troak ulaganja 03129 Ispravak vrijednosti

  0314 Ulaganja u nebankovne financijske institucije 03140 Troak ulaganja 03149 Ispravak vrijednosti

  0315 Ulaganja u banke u steaju (prije otvaranja steajnog postupka) 03150 Troak ulaganja 03159 Ispravak vrijednosti

  039 Ulaganja u strane institucije (u devizama)

  0392 Ulaganja u strane financijske institucije 03920 Troak ulaganja 03929 Ispravak vrijednosti

  0395 Ulaganja u strana trgovaka drutva 03950 Troak ulaganja 03959 Ispravak vrijednosti

 • Kontni plan za banke (proieni tekst) 2006.

  9

  04 ULAGANJA U PRIDRUENE KOMPANIJE (MRS 28)

  040 Ulaganja u trgovaka drutva

  0400 Ulaganja u dravna trgovaka drutva 04000 Troak ulaganja 04009 Ispravak vrijednosti

  0401 Ulaganja u ostala trgovaka drutva 04010 Troak ulaganja 04019 Ispravak