Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Način kompatibilnosti]

Embed Size (px)

Text of Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Način kompatibilnosti]

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  1/36

  Kontrola kvaliteta betona

  Projekat betonaPredavanje, 08.01.2013.

  Pripremili:Doc.dr. Merima ahinagi-Isovi

  Asis. Marko eez

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  2/36

  Kontrola kvaliteta betona:

  Ope postavke Partije betona on ro a pro zvo n e e ona Kontrola saglasnosti sa uslovima projekta konstrukcije

  Projekat betona: Projekat betona za gradilite Projekat betona za fabriku betona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  3/36

  Kontrola kvalitete:

  Kontrola proizvodnje betona Kontrola saglasnosti sa uslovima projekta (Projekat

  e ona

  Za betone kategorije B.I obavezna je kontrolasag asnos sa us ov ma va e e na m es u

  ugraivanja uz obezbjeivanje min. koliine cementa

  . . -metodom ispiranja

  Za beton kate ori e B.II obavezne su obe kontrole

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  4/36

  Kontrolu roizvodn e betonske m eavine od

  spravljanja do njege ugraenog betona) vriproizvoabetona o vremena pre a e e ona zvo a u ra ova

  i izvo

  abetonskih radova

  ugraenog betona

  Kontrolom saglasnosti sa uslovima projekta

  dokazuje se kvalitet ugraenog betona provjerava se da li su za odreenu partiju betona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  5/36

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  6/36

  konstrukcije, tehnologiji ugraivanja idinamici raen a Koliina betona jedne partije ne treba da je

  vea od koliine koja moe da budeugraena u roku od mjesec dana, a brojuzoraka ne moe da bude manji od 3, niti

  ve o

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  7/36

  Kod skeletnih konstrukci a arti a moe da

  obuhvata sve konstrukcijske elemente istog tipa, (npr. sve

  zidove) konstrukcijske elemente u oviru jedne etae ili dijela

  jedne etae

  Kod manjih objekata partija betona obuhvata

  s up raz ons ru c s e emena a

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  8/36

  odeuju prema konstrucijskim elementima , ,

  stubova, naglavnih greda i dr.

  jedan ili oba obalna stuba glavni i sekunarni nosai u jednom ili vie polja

  jedan glavni nosa u jednom polju

  kolovozna ploa u jednom ili vie polja pjeaka staza u jednom ili vie polja i dr.

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  9/36

  ,

  partije se odreuju prema blokovimaloama ili ru i blokova loa

  da se beton jedne partije ne ugrauje due od 30

  dana sa brojem uzoraka u jednoj partiji ne vei od 25

  do 30

  Kod betonskih prefabrikata partija betona seusvaja na bazi broja proizvedenih elemenata

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  10/36

  ispitivati:

  Proizvodnu sposobnost fabrike betona

  Sv ei beton Svojstva ovrslog betona

  U raivan e i n e ovan e betona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  11/36

  atestiran

  frakcijama, najmanje jednom sedmino ili

  Kontrolna ispitivanja obuhvataju:

  . . Vlanost sitnih frakcija (JUS B.B8.035)

  . .

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  12/36

  Cement mora da ima od ovara ui atest

  Kontrolna ispitivanja se vre prilikom svakednevne isporuke cementa iste klase ili vrstee no sp t van e na max. t , te a o e

  cement odleao vie od tri mjeseca

  Standardnu konzistenciju Poetak i kra vezivan a JUS B.C8.023 Stalnost zapremine

  Poseban uzorak uvati 6 mjeseci radio az van a va e e cemen a . .

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  13/36

  (voda za pie) kontrolisati jednom u trim eseca rema JUS U.M1.058

  Aditivi moraju imati atest o kvalitetu

  ili ako je vrijeme odleavanja due od 6. .

  Proizvodna sposobnost fabrike betona. . ,

  rada postrojenja i svakih 12 mjeseci

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  14/36

  ispitivanja:

  Koliine uvuenog vazduha (JUS U.M1.031)

  jednom dnevno Temperature betona (JUS U.M1.032)

  Konzistencija se ispituje na poetku proizvodnje

  betona, na poetku radne smjene i pri izradibetonskih tijela za ispitivanje svojstava ovrslog

  e ona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  15/36

  Proizvoabetona duan e da redovno

  kontrolie vrstou pri pritisku (JUS U.M1.051): Tekua marka betona jednom mjeseno o az mar e e ona sva a r m eseca

  Skup uzoraka odnosi se na odreenu partiju betona: Na man e edan uzorak svaki dan roizvodn e Najmanje jedan uzorak na svakih 50 m3 ili 75 mjeavina Jedan uzorak na svakih 100m3 (150 mjeavina), ako je

  3

  Partija sa koliinom veom od 1000 m3 moe da imamax.30 uzoraka, a ako ima manje od 1000 m3 moe

  a ma m n. uzora a

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  16/36

  Dokazivan e marke betona vri se statistikom

  obradom rezultata (>30 uzoraka):bk

  f MB

  fbk karakteristina vrstoa (MPa)

  Ako je n30 slijedi:

  ( )2

  1,3bk n

  no i

  f m

  m x

  =

  =

  mn aritmetika sredina svih rezultata

  o

  x

  i

  pojedine vrstoe

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  17/36

  bk n nf m t=

  n oe c en raspo e e po u en u

  n 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

  n , , , , , , , , , ,

  samo ako predstavljaju uslov kvalitete betona(projektom konstrukcije)

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  18/36

  Kontrolu kvalitete betona ri u raivan u i

  njegovanju vri Izvoa radova Beton mora imati od ovara uu konzistenci u

  (odreenu projektom) nakon dopremanja

  kontrolie se vizualno nakon primanja i mjerenjeme nom u sm en

  Izvoai Nadzor su duni da kontroliu i:

  , , . Unutranji transport i ugraivanje

  Konstrukciju poslije skidanja oplate

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  19/36

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  20/36

  Kontrola saglasnosti sa uslovima projekta

  Broj rezultata ispitivanja: 3, 6, 9, 12 ili 15

  rezultata:

  3 1m MB k +

  1 2

  1 2 3 uhodana proizvodnja

  x MB k

  k k MPa

  = =

  m3 aritmetika sredina tri uzastopna uzorka

  1 24 ; 2 proizvodnja se uhodavak MPa k MPa= =

  x1 najmanja od tri posmatrana rezultata

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  21/36

  Kontrola saglasnosti sa uslovima projekta

  Broj rezultata ispitivanja: 10 n 30, poznata

  vri ednost standardne devi aci e

  ( )

  2

  no i

  m x =

  1,2

  o

  n

  n

  m MB +

  mn srednja vrijednost rezultata

  1x MB MPa

  x1 minimalna vrijednost rezultata

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  22/36

  Kontrola saglasnosti sa uslovima projekta

  Kriteri um 3

  Broj rezultata ispitivanja: 15 n 30, nije poznatavrijednost standardne devijacije, pa se raunaproc en ena vr e nos s an ar ne ev ac e

  ( )2

  n im x1

  1,3

  n

  n n

  n

  m MB S

  +

  mn srednja vrijednost rezultata( )1 4x MB MPa

  x1 minimalna vrijednost rezultata

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  23/36

  Kontrola saglasnosti sa uslovima projekta

  betona mogua su tri sluaja:1. B.II do reml en na radilite iz fabrike betona

  (JUS U.M1.051):

  Najmanje jedan uzorak svakog dana ugraivanja ukonstrukciju

  Jedan uzorak na 100 m3 ili 150 mjeavina

  Jedan uzorak od svake koliine betona isporuene zavitalne dijelove konstrukcije

  Min. broj zavisi od kriterijuma ocjene MB, a max.30

  uzoraka

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  24/36

  Kontrola saglasnosti sa uslovima projekta

  . .

  gradilita ili za potrebe pogona zaroizvodn u refabrikanata JUS U.M1.051

  Rezultati kontrole proizvodnje betona mogu sa

  budu upotrebljeni i za dokazivanje kvalitetebetona na mjestu graenja ili je mogue koristitikriterij pod 1.(definisati projektom betona)

  o e no uz man e uzora a na gra u a ne ufabrici betona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  25/36

  Kontrola saglasnosti sa uslovima projekta

  . . Broj uzoraka treba da je dvostruko vei od broja

  dobi eno od 1. ne zaht eva s kontrolaproizvodnje)

  Ocjena saglasnosti sa propisanim uslovimakvaliteta na mjestu ugraivanja daje se popartijama i odnosi se na:

  Ocjenu postignute MB Ocjenu posebnih svojstava ovrslog betona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  26/36

  Pro ekat betona e elaborat tehnoloko

  karakteraime se osigurava: Obezbjeenje svih zahtjeva postavljenih kroz

  projekat konstrukcije Pravovremeno planiranje svih aktivnosti vezano

  Projekat betona izrauju uesnici u izgradnji:

  betona) Izvoaradova (projekat betona za gradilite) Projektant konstrukcije (eventualno)

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  27/36

  Sadra ro ekta betona zavisi od m esta

  spravljanja betona: Na samom gradilitu (gradilini pogoni): fabrika betona ispunjava uslove prema standardu

  JUS U.M1.050 (beton kategorije B.II) fabrika betona ne is un ava uslove rema standardu

  JUS U.M1.050 (beton kategorije B.I)

  U fabrici betona (transportovani beton)

  ro e a e ona za s u a sprav an a e onau gradilinoj fabrici betona uz ispunjenje. . .

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  28/36

  Sastavni di elovi ro ekta betona.

  Opis konstrukcije, postupak graenja i sl.

  Uslovi kvaliteta i ostali uslovi za beton

  2. Recepture za beton:

  svjeeg i ovrslog betona

  Uslove kvaliteta za kom onente

  Usvojene sastave pojedine klase (vrste) betona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  29/36

  Sastavni di elovi ro ekta betona3. Plan betoniran a

  Faze, radni prekidi, debljine slojeva, dinamikeplanove i sl.

  4. Definisanje partija betona

  5. Nain transporta, ugraivanja (sva sredstvatransporta sa tra an em transporta sre stvaza ugraivanje)

  6. ,projekat oplate.

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  30/36

  Sastavni di elovi ro ekta betona.

  oplate, skele dokazivanje ispunjenostiuslova

  9. Program kontrolnih ispitivanja sastojaka

  10. Program kontrolnih ispitivanja betona,

  proizvodnje betona u fabrici betona. , , ,

  ugra

  ivanja i td.

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  31/36

  Sastavni di elovi ro ekta betona.

  projekta:

  Program ispitivanja i ocjenjivanja posebnih

  svojstava ovrslog betona Nain uzimanja, uvanja i ispitivanja uzoraka

  betona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  32/36

  Pro ekat betona za slua s ravl an a betona

  za gradilite u pogonu koji ne ispunjavauslove JUS U.M1.050 treba da sadri istedijelove ko predhodni slu aj uz slijede eizmjene (B.I):

  samo MB10, 15, 20 i 25

  U okviru rece tura za beton ne mora u

  predhodna ispitivanja svojstava svjeeg iovrslog betona

  nije potreban

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  33/36

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  34/36

  Pro ekat betona

  1. Recepture za sve klase (vrste) betona koje seroizvode u fabrici

  Rezultate prethodnih ispitivanja komponenti

  Rezultate prethodnih ispitivanja svjeeg i ovrslogbetona

  Uslove kvaliteta za sve predviene komponente

  Dokaz o kvalitetu za sve klase i vrste betona

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  35/36

  Pro ekat betona

  2. Program kontrole proizvodnje u fabrici betona

  prema JUS U.M1.050

  Program ispitivanja komponenti, svjeeg i ovrslogetona prema . .

  Nain prezentacije rezultata tekue kontrole MB

  ostalih posebnih zahtjeva za beton

  Sadraj popratnog lista koji je obavezan uz svakuisporuku svjeeg betona prema JUS U.M1.051

 • 8/12/2019 Kontrola kvaliteta betona Projekat betona [Nain kompatibilnosti]

  36/36

  Pitanja?

  HVALA NA PANJI