Kontroleri Logix 742 & 762 - 255 Logix 762 SRB 2016.pdf · Opis i rukovanje Logix kontrolerom reg taster

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kontroleri Logix 742 & 762 - 255 Logix 762 SRB 2016.pdf · Opis i rukovanje Logix kontrolerom reg...

 • Uputstvo za rad i odravanje ureaja za omekavanje vode serije

  COMPACT sa Autotrol 255/Logix 762

  upravljakim ventilom

 • Serija omekivaa COMPACT je izvedena tako da je sam omekiva smeten u posudu koja istovremeno slui i kao solanka, odnosno rezervoar tabletirane soli. Ovakva varijanta se odlikuje manjim zauzeem prostora u odnosu na klasinu varijantu kod koje su omekiva i solanka posebne jedinice.

  Logix 762 je mikroprocesorski kontroler itave palete Autotrolovih omekivakih upravljakih ventila.

  Slui da obezbedi potpuno automatski rad i regeneraciju omekivaa. Logix 762 je protono programirajui kontroler koji preko ugraenog meraa protoka u upravljakom

  ventilu prati potroenu koliinu omekane vode i obavlja potpuno automatsko upravljanje radom i regeneracijom omekivaa.

  U toku redovnog rada omekivaa na njegovom displeju se smenjuju podaci o trenutnom protoku vode

  i preostalom kapacitetu do regeneracije.

  Izgled i elementi omekivaa serije COMPACT

 • Izgled i elementi omekivaa serije COMPACT

  Prikljuci omekivaa vode serije COMPACT

  Za prikljuivanje omekivaa vode potrebni su prikljuak napojne vode, prikljuak izlazne vode sa,

  kanalizacioni prikljuak i elektrino napajanje 220 V/50 Hz. Ulazni prikljuak (dovod sirove vode) i izlazni prikljuak (odvod omekane vode) su obeleeni odgovarajuim strelicama sa zadnje strane upravljakog ventila. Kanalizacioni prikljuak se takoe nalazi sa zadnje strane upravljakog ventila i jednostavno se povezuje fleksibilnim crevom. Potrebno je samo privrstiti ga elnom nakon to se crevo navue na prikljuak. Ulazni i izlazni prikljuci su , a kanalizacioni prikljuak je .

 • Izgled i delovi upravljakog ventila Autotrol 255

 • Opis i rukovanje Logix kontrolerom

  Opis tastera kontrolera

  taster strelica gore slui za kretanje na vie kroz izabranu grupu parametara, kao i za poveavanje (inkrementiranje) vrednosti koja se programira

  taster strelica dole slui za kretanje na nie kroz izabranu grupu podataka, kao i za smanjivanje (dekrementiranje) vrednosti koja se programira

  taster set slui za memorisanje podeenih vrednosti, a u odreenim sluajevima se koristi zajedno sa tasterima strelica gore i strelica dole

  taster regeneracije slui za runo pokretanje regeneracije kao i za "zakljuavanje" programiranih podataka

  Podeavanje dnevnog vremena

  nakon dueg nestanka elektrine energije, pri njenom povratku na displeju kontrolera e se pojaviti sledei trepui natpis: --:-- To znai da je potrebno podesiti dnevno vreme.

  pritisnuti taster SET, a zatim tasterima sa stelicom gore ili dole podesiti tano dnevno vreme. Ponovnim pritiskom na taster SET potvrditi podeavanje. Kontroler se nakon 30 sekundi vraa u normalan radni reim.

  Runo pokretanje regeneracije

  pritiskom na taster regeneracije, regeneracija e biti pokrenuta u programirano vreme, bez obzira na preostali kapacitet. Na displeju e se pojaviti trepui simbol za regeneraciju.

  pritiskom na taster regeneracije i dranjem ga pritisnutim 5 sekundi, regeneracija e biti pokrenuta istog trenutka. Na displeju e se pojaviti simbol regeneracije.

  nakon pokrenute regeneracije ponovnim pritiskom na taster regeneracije moe se pokrenuti jo jedna regeneracija nakon zavretka regeneracije u toku. Pored simbola za regeneraciju pojavie se natpis x2.

  Regeneracija

  Na displeju se tokom regeneracije prikazuju sledee informacije:

  trenutna faza regeneracije i to oznakom C i odgovarajuom cifrom iza oznake

  ukupno preostalo vreme regeneracije u minutima

  preostalo vreme trenutne faze regeneracije pritiskom i dranjem pritisnutim taster SET

  taster strelica

  gore

  taster strelica

  dole

  taster SET

  taster regeneracije displej

  kontrolera

 • Ubrzavanje faza regeneracije

  Kada je ureaj u regeneraciji, mogue je ubrzavanje i prelazak na sledeu fazu regeneracije:

  pritiskom i dranjem pritisnutim taster SET prikazuje se preostalo vreme trenutne faze regeneracije

  pritiskom i dranjem pritisnutim taster SET i istovremenim pritiskom na taster strelica gore, trenutno se prelazi na sledeu fazu regeneracije.

  pritiskom i dranjem pritisnutim taster SET i dranjem pritisnutim taster sa strelicom gore 5 sekundi, regeneracija se prekida i kontroler se vraa u radnu fazu, preskaui sve preostale faze.

  Faze regeneracije

  C1 protivstrujno ispiranje, C2 uvlaenje regeneransa/sporo ispiranje, C3 sporo ispiranje, C4 represurizacija,

  C5 brzo ispiranje, C6 protivstrujno ispiranje, C7 brzo ispiranje, C8 dopunjavanje solanke

 • Znaenja pojedinih simbola na displeju kontrolera

  1. oznaka dana u nedelji i pokaziva koji pokazuje kojeg se dana u nedelji vri regeneracija (videti programski parametar P4)

  2. natpis kalendarske regeneracije 3. pokaziva prilikom podeavanja broja dana izmeu dve regeneracije 4. pokaziva dana u nedelji 5. PM indikator oznaava da asovnik radi u reimu 12:00 12:00. Ako je reim rada asovnika 0:00 24:00 indikator se ne koristi. 6. kada je na displeju indikator MIN vrednost koja se programira je u minutima 7. indikator g/l oznaava da se vrednost podatka unosi u g/l 8. indikator KG oznaava da se vrednost podatka unosi u Kilo Gramima ili KiloGrains-ima 9. etiri cifre na displeju prikazuju vreme, programske vrednosti i kodove greaka 10. trepua dvotaka je deo prikaza vremena. Oznaava normalan radni ciklus (samo kod 742) 11. simbol koji oznaava da li je podatak otkljuan ili zakljuan (moe li se menjati ili ne) 12. simbol x2 oznaava da je pokrenuta dvostruka regeneracija 14. pokaziva usmeren na natpis Koliina soli znai da se programira koliina regeneransa. Ako se radi o trociklusnom filterskom ureaju onda se unosi duina protivstrujnog ispiranja 13. simbol regeneracije trepe ako je regeneracija inicirana u programirano vreme, a kontinualno je ispisan za vreme regeneracije 16. kada pokaziva pokazuje na dnevno vreme prodramira se dnevno vreme i dan u nedelji 17. simbol peanog sata oznaava pokretanje motora koji obre bregastu osovinu 18. pokaziva koji se pojavljuje pored natpisa ija se vrednost trenutno podeava 19. multiplikator koji se koristi kod velikih vrednosti 20. ovaj simbol oznaava da se koliina soli za regeneraciju unosi u Lbs/ft3 (ako se koristi USA sistem mera) 21. simbol slavine oznaava trenutni protok kroz ureaj, a cifra koja se pojavi na displeju oznaava njegovu vrednost u l/min 22. servisni simbol se ukljuuje ako je proao servisni interval programiran u parametru P11 23. ovaj par cifara se koristi za oznaavanje rednih brojeva P, H i C parametara 24. oznaka statistikih parametara (H parametri) 25. oznaka P parametara 26. oznaka C parametara (ciklusa regeneracije) 27. pokaziva usmeren na natpis tvrdoa vode oznaava da se unosi podatak o tvrdoi vode 28. u programskom reimu pokaziva usmeren na natpis kapacitet oznaava da je na displeju prikazan

  kapacitet ureaja izraen u kg CaCO3, a u radnom reimu da je na displeju prikazan preostali kapacitet ureaja. Preostali kapacitet je koliina vode, izraena u m3, koja se jo moe omekati do zasienja ureaja odnosno do regeneracije

 • Princip rada ureaja Ureaj radi tako to upravljaki ventil okretanjem bregaste osovine otvara ili zatvara odreene ventile.

  Razliitim kombinacijama otvorenih i zatvorenih ventila voda se usmerava kroz ureaj i postavlja u radnu fazu ili faze regeneracije.

  Radna faza (C0) U ovoj fazi voda protie kroz ureaj od vrha kroz jonoizmenjivaku masu prema dnu, gde se kroz

  centralno postavljenu cev sa donjom sapnicom izvodi kao omekana voda. U toku rada ureaja i kada je on u radnoj fazi na displeju kontrolera se naizmenino prikazuju dve

  vrednosti: - kada se na displeju pojavi simbol slavine u donjem redu, cifra oznaava trenutni protok vode kroz

  ureaj i to u litrama/minutu. - kada se na displeju prikae pokaziva pored oznake kapacitet, cifra oznaava preostali kapacitet

  ureaja do regeneracije, i to u m3. Nakon zasienja jonoizmenjivake mase izvodi se regeneracija ureaja. Sama regeneracija se sastoji od nekoliko faza, a na displeju se prikazuje trenutna faza regeneracije

  (C1 do C8) i preostalo vreme trenutne faze. Faze regeneracije 1. Faza protivstrujnog ispiranja (faza C1 i samo kod upravljakih ventila serije 255 i faza C6) U ovoj fazi jonoizmenjivaka masa se protivstrujno ispira, tako da voda ulazi u kolonu na njenom dnu,

  prolazi kroz masu od dna prema gore i izvodi se u kanalizaciju sa vrha kolone. Cilj ove faze je ispiranje iz mase eventualno prisutnih mehanikih oneienja dospelih sa napojnom vodom, ispiranje smrvljenih estica mase kao i relaksacija mase od dejstva pritiska. Posle faze brzog ispiranja se ova faza ponavlja radi boljeg ispiranja ureaja.

  2. Faza uvlaenja regeneransa (faza C2) U ovoj fazi kroz ureaj se proputa rastvor natrijum hlorida (kuhinjske soli) pri emu se

  jonoizmenjivaka masa regenerie i ponovo prevodi u aktivnu formu. 3. Faza sporog ispiranja (faza C3) U njoj se malim protokom iz jonoizmenjivake mase ispira viak soli. 4. Faza uspostavljanja pritiska (faza C4) U ovoj fazi ureaj jednostavno miruje, bez ikakvog protoka vode. Zbog toga ova faza nije ni prikazana

  na slici. 5. Faza brzog ispiranja (faza C5 i samo kod upravljakih ventila serije 255 i faza C7) U ovoj fazi se zavrava ispiranje jonoizmenjivake mase, a kasnije se ponavlja kratko jo jednom radi

  boljeg ispiranja. 6. Faza dopunjavanja solanke (faza C8) U ovoj fazi se solanka dopunjava vodom, kako bi se do sledee regeneracije formirao rastvor soli.