Kontrolni Proracun Posude Za Tng

 • View
  174

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gfhgvbnhj

Transcript

 • REMONTMONTAA TUZLA TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  Broj: 118/05 No:

  Strana: Seite/Page: 1 od:von/of 29

  Revizija: 0/01.01.2000.god. PODZEMNI REZERVOAR ZA TNG V = 30 m3 Obrazac broj: TD 01 Vorlage / Form No.

  PODZEMNI REZERVOAR ZA TENI NAFTNI GAS V = 30 m3

  Projektovao:

  Obradio:

  Tuzla, oktobar 2005.

  DIREKTOR: Odobrio:

 • REMONTMONTAA TUZLA TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  Broj: 118/05 No:

  Strana: Seite/Page: 2 od:von/of 29

  Revizija: 0/01.01.2000.god. PODZEMNI REZERVOAR ZA TNG V = 30 m3 Obrazac broj: TD 01 Vorlage / Form No.

  SADRAJ:

  1. PODACI O REZERVOARU 3 1.1 OPI PODACI (Tabela 1.) 3 1.2 TEHNIKI PODACI (Tabela 2.) 3 1.3 KORITENI STANDARDI - PROPISI 3

  2. TEHNIKI OPIS, NAMJENA I POLAZNI PODACI 4 2.1 TEHNIKI OPIS I NAMJENA 4 2.2 POLAZNI PODACI 5

  3. ODREIVANJE KLASE POSUDE 5 3.1 PROJEKTOVANA KLASA 5

  4. KONTROLNI PRORAUN VRSTOE I STABILNOSTI POSUDE 6 4.1 PREGLED I ANALIZA OPTEREENJA 6 4.2 KONTROLNI PRORAUN VRSTOE 7 4.2.1 Cilindrini omota izloen unutarnjem pritisku 7 4.2.2 Dance izloeno unutarnjem pritisku 7 4.2.3 4.2.8 Vijci izloeni unutarnjem pritisku 8 4.2.9 4.2.10 Okrugle ploe (blinde) izloene unutarnjem pritisku 14 4.2.11 4.2.17 Izrezi cilindrinog omotaa izloeni unutarnjem pritisku 16 4.2.18 Ojaanje plata na mjestu privrenja nogu 24 4.2.19 Povrinski pritisak na mjestu privrenja nogu 26 4.2.20 Naprezanja u uki za noenje 26 4.3 KONTROLNI PRORAUN STABILNOSTI REZERVOARA 28

  5. GRAFIKI PRILOZI 29 5.1 Posuda za TNG V=30 m3 Crte broj :180.00

  5.2 Posuda za TNG V=30 m3

  (Tehniki podaci) Crte broj : 180.01

  5.3 Posuda za TNG V=30 m3 (Natpisna ploa) Crte broj : 180.02

  6. SPECIFIKACIJA POSTUPAKA ZAVARIVANJA 6.1 Specifikacija postupaka zavarivanja (WPS) broj 124/05 918 7. PLANOVI KONTROLE 7.1 Planovi kontrole nedestruktivnim metodama broj 124/05 1921

  Tuzla, oktobar 2005.

 • REMONTMONTAA TUZLA TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  Broj: 118/05 No:

  Strana: Seite/Page: 3 od:von/of 29

  Revizija: 0/01.01.2000.god. PODZEMNI REZERVOAR ZA TNG V = 30 m3 Obrazac broj: TD 01 Vorlage / Form No.

  1. PODACI O POSUDI

  1.1 OPI PODACI

  Tabela 1.

  Firma, odnosno naziv korisnika: - "Petri" Bijeljina

  Firma, odnosno naziv proizvoaa: "Remontmontaa" Tuzla

  Firma, odnosno naziv isporuioca: "Remontmontaa" Tuzla

  Fabriki broj: 05/05

  Godina izrade: 2005.

  Naziv posude: Podzemni rezervoar za TNG, V = 30 m3

  Oznaka posude: TNG-05

  Vrsta posude: Stabilna posuda pod pritiskom

  Klasa posude: II

  Nazivna veliina: 30 m3

  Oblik i konstruktivne mjere prema crteu: 180.00

  1.2 TEHNIKI PODACI

  Tabela 2.

  Naziv radnog prostora: Tijelo posude

  Najvei dozvoljeni radni pritisak: [bar] 16,7

  Proraunski pritisak elemenata posude prema JUS M.E2.250: [bar] 16,7

  Ispitni pritisak: [bar] 25,0

  Ispitna materija: Voda

  Temperatura ispitne materije: [0C] 20

  Najvea (i najmanja) radna temperatura: [0C] -2040

  Radni medij: Teni naftni gas

  Karakteristike radnog medija: Zapaljiv

  Zapremina: [m3] 30

  Masa prazne posude: [kg] 7.467,79

  Najvea masa punjenja: [kg] 14.630

  1.3 KORITENI STANDARDI - PROPISI

  Pravilnik o tehnikim normama za stabilne posude pod pritiskom (Sl. list SFRJ br. 16/83) Standardi: JUS M.E2.150; 151; 153; 157; 159; 250; 252; 253; 254; 256; 257; 259; JUS M.A1.243; 410; 450; JUS C.T3.010; 013; 014; DIN 17100; 2526; 2527; 28117 i drugi.

 • REMONTMONTAA TUZLA TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  Broj: 118/05 No:

  Strana: Seite/Page: 4 od:von/of 29

  Revizija: 0/01.01.2000.god. PODZEMNI REZERVOAR ZA TNG V = 30 m3 Obrazac broj: TD 01 Vorlage / Form No.

  2. TEHNIKI OPIS, NAMJENA I POLAZNI PODACI

  2.1 TEHNIKI OPIS I NAMJENA

  Posuda za teni naftni plin prikazana je na priloenom crteu broj 118.00 .

  Uraena je kao cilindrina posuda, zatvorena sa obje strane dubokim dancima, postavljena u

  horizontalni poloaj na etiri noge koje upiru u ojaani dio plata posude. Plat posude je

  oblikovan u hladnom stanju a dijelovi posude su spojeni zavarivanjem 111 (runim -

  elektrolunim postupkom) i zavarivanjem u zatiti CO2 (135). Prenik posude je 2200 mm,

  duina posude 8475 mm a plat i danca su izraeno od ugljeninog elika St 52.3N. Na

  posudi se nalaze sledei prikljuci:

  - Prikljuak "A" DN25, NP 25 Povratak gasne faze - Prikljuak "B" DN32, NP 25 Gasna faza pretakalite - Prikljuak "C" DN50, NP 25 Tena faza - pumpa - Prikljuak "D" R " Prikljuak termometra - Prikljuak "E" DN80, NP 40 Magnetni mjera nivoa

  - Prikljuak "F" DN80, NP 25 Prikljuak razvodne glave sigurnosnog ventila - Prikljuak "G" DN25, NP 25 Povratak gasne faze - Prikljuak "H" R " Manometarska slavina - manometar - Prikljuak "I" DN40, NP 25 Prikljuak za odmuljivanje - Prikljuak "J" DN25, NP 25 Mehaniki mjera tri nivoa - Prikljuak "K" DN500, NP 25 Otvor za ulaz ovjeka - Prikljuak "L" DN65, NP 25 Tena faza - pretakalite - Prikljuak "M" DN25, NP 25 Rezervni prikljuak

  Posuda je namjenjena za skladitenje tenog naftnog gasa.

  2.2 POLAZNI PODACI

  Prema lanu 2. Pravilnika o tehnikim normama za stabilne posude pod pritiskom

  (Sl. list SFRJ br. 16/83) posuda je stabilna posuda pod pritiskom jer su ispunjeni uvjeti da

  je pritisak p > 1 [bar] i akumulirana energija p . Vg > 0,3 [bar.m3]. Sukladno tome za ovu posudu je obavezna primjena tog pravilnika.

  Polazni podaci prema JUS M.E2.150

 • REMONTMONTAA TUZLA TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  Broj: 118/05 No:

  Strana: Seite/Page: 5 od:von/of 29

  Revizija: 0/01.01.2000.god. PODZEMNI REZERVOAR ZA TNG V = 30 m3 Obrazac broj: TD 01 Vorlage / Form No.

  Zapremina: Srednja

  Debljina zida: Srednja

  Masa: Srednja

  Radni pritisak: Srednji

  Radna temperatura: Niska

  Akumulirana energija Srednja

  Agregatno stanje radne materije: Viefazno (teno - gasovito)

  Osnovni oblik: Cilindrian sa dubokim dancima

  Izvedba - konstrukcija: Stabilna, horizontalna, zatvorena, jednodjelna, s jednostrukim zidom, pod pritiskom Materijal: Ugljenini elik

  Tehnologija izrade i spajanja: Oblikovanje u hladnom stanju, zavarivanje

  Namjena: Skladitenje tenog naftnog gasa

  3. ODREIVANJE KLASE POSUDE

  3.1 PROJEKTOVANA KLASA

  (prema JUS M.E2.151)

  R/B Faktor Iznos / opis Broj bodova

  1. Pritisak p [bar] 16,7 1

  2. Zapremina V [m3] 30 2

  3. Akumulirana energija p.Vg [bar.m3] 7.460 4

  4. Temperatura t [0C] -2040 1

  5. Djelovanje radne materije na okolinu zapaljiva-eksploz. 4

  6. Rizik za ljude bez rizika 0

  7. Ekonomski rizik bez rizika 0

  8. Ekoloki rizik bez rizika 0

  9. Lokacijski faktor bez lik. faktora 0

  Ukupan broj bodova: 12

  Klasa posude II

  Projektovana klasa posude (bez lokacijskog faktora) je II jer je ukupan broj bodova 12.

 • REMONTMONTAA TUZLA TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  Broj: 118/05 No:

  Strana: Seite/Page: 6 od:von/of 29

  Revizija: 0/01.01.2000.god. PODZEMNI REZERVOAR ZA TNG V = 30 m3 Obrazac broj: TD 01 Vorlage / Form No.

  4. KONTROLNI PRORAUN VRSTOE I STABILNOSTI POSUDE 4.1 PREGLED I ANALIZA OPTEREENJA

  Pregled i analiza optereenja uzetih za proraun vrstoe i stabilnosti posude prema lanu

  6 9 Pravilnika o tehnikom normama za posude pod pritiskom dati su u sledeoj tabeli:

  R/B Opis optereenja Obrazloenje

  1. Mirna optereenja stvorena unutarnjim, odnosno vanjskim pritiskom

  Izvren kontrolni proraun prema JUS M.E2.250; 252; 253; 254; 256; 257; 259.

  2. Dinamika i udarna optereenja, ukljuivo i nagle promjene pritiska Posuda ima miran reim rada i nema dinamikih i udarnih optereenja

  3. Optereenja stvorena statikim pritiskom radne materije Statiki pritisak radne materije uzet je u obzir pri odreivanju proraunskog pritiska

  4. Optereenja izazvana vlastitom masom posude i masom radne, odnosno ispitne materije

  Vlastita masa je mala, a uzeta je u obzir gdje je to potrebno

  5.

  Optereenja izazvana prikljunim cjevovodima, radnom opremom, izolacijom, zatitnim oblogama protiv korozije i erozije i drugim posudama

  Prikljuni cjevovodi se oslanjaju na vlastite oslonce i ovjeenja, tako da vlastitom masom i toplinskim diletacijama ne optereuju posudu. I drugi elementi navedeni u taki 5. ne optereuju posudu

  6. Optereenja izazvana vjetrom Posuda nije izloena djelovanju vjetra

  7. Optereenja izazvana seizmikim potresima

  Seizmiki potresi nee izazvati znaajnije dodatno naprezanje niti nestabilnost posude

  8. Naprezanja izazvana temperaturnim poljima u materijalu

  Vrsta i parametri radnog medija ne izazivaju pojavu promjenjivih temperaturnih polja

  9.

  Lokalna naprezanja na mjestima prikljuenja, odnosno oslanjanja: - unutarnjih dijelova, npr. snopova cijevi, ploa i td. - opreme, npr. motora, pogona, kompresora i td. - postolja i dijelova za privrivanje i noenje, npr. potpornih suknjica, sjedala, nosivih uki, prstenova i sl.

  Nema znaajnih lokalnih naprezanja

  10. Nestabilnost oblika u sluaju vanjskog pritiska Nema vanjskog pritiska

  11. Optereenja izazvana vlastitim vibracijamma Posuda ima miran reim rada

  12. Optereenja izazvana vibracijama dodatnih ureaja Nema dodatnih ureaja koji izazivaju vibracije

 • REMONTMONTAA TUZLA TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  Broj: 1