Kopneni Promet

 • View
  70

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kopneni promet

Text of Kopneni Promet

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  1/45

  Kopneni promet

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  2/45

  Cestovni zauzima najveupovrinusa najniim stupnjemfizikih zapreka; utjecaj na okoli; prosjena fleksibilnostdjelovanja (vozila se ne mogu kretati van prometnica);

  visoki trokovi odravanja; usko vezani uz laku industriju;razvijanjem kontejnerizacije cestovni promet postajeneizostavna karika u lancu prijevoza tereta

  eljeznikiprosjeanstupanj fizikihzapreka u odnosu natip lokomotiva i stupanj nagiba terena; teka industrija;

  kontejnerizacija; najtei teret prevezen kopnom eljeznikakompozicija sa 23 000 tone ugljena

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  3/45

  Morskikanali, rijeke, jezera, obale; visoki trokovigradnje infrastrukture; tekaindustrija

  Zrani neogranien; duljina piste, klima, zranastrujanja, tercijarni i kvartarni sektor

  Cjevovodi Kanada, od Alberte do Sarnie (plin,2,911 km); Transsibirski (nafta, od Zapadne Europedo istonogSibira9,344 km)

  Telekomunikacije neograniene, bez zapreka,trenutaanprijenos podataka, visok troakizgradnjemree, kasnije niski trokovi, ograniavaju potrebuza kretanjem

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  4/45

  Cjevovod na Aljaski, izgraen 1975. godine

  Nafta, luka Valdez

  1 300 km

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  5/45

  New York - Boston

  Nain prijevozaCijena (u jednom

  pravcu)Vrijeme

  LimoLiner

  (luksuzni autobus)$69 4 sata

  Acela (Amtrak

  vlak)$99 3 sata

  Greyhound

  autobus$30 4 sata

  Air Shuttle $128 1 sat (+ check in)

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  6/45

  Prijevoz putnika s obzirom na tip prijevoza u

  Japanu u razdoblju od 1950. do 1999. godine

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  7/45

  Prednosti zajednikog prijevoza tereta i putnika

  Visoki trokovi poetnih ulaganja

  Nii trokovi odravanja

  Isti pogon

  Nedostatci zajednikog prijevoza tereta i putnika

  Razliite lokacije

  Razliita uestalost potranje Usklaivanje vremena

  Ravnotea prometa

  Pouzdanost

  Zajednike prometnice esto prednost daju putnicima Razliite brzine kretanja

  Mjere zatite

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  8/45

  Razvoj cestovnog prometa

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  9/45

  Cestovni prometvid prometa kojim se ljudi i roba s jednog na drugomjesto prebacuju cestovnim komunikacijama, pomou cestovnihvozila

  Ceste dananjice prate pravce nastale prije vie stoljea Rimskocarstvo

  Prve ceste slijedile su staze kojima se kretali nomadi Trgovina

  Konj, magarac, deva

  Do 3 000 g. Pr. K.prvi cestovni sustav u Mezopotamiji AsfaltBabilon, 625 g. Pr. Kr. Perzijsko carstvo2 300 km cesta, 5. st. Pr. Kr. Prvi vei cestovni sustav Rimsko carstvo, od 300 g. Pr. Kr., 150 000 km; mostovi, vijadukti, potporni zidovi, tuneli

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  10/45

  Najstarija cesta izvedena kaldrmom sagraena je uIII. tisuljeu pr. Kr. u Babilonu

  Izum kotaa izmeu 3500 i 3000 g. pr. Kr.

  Kaldrmagornji sloj ceste (kolnik)graen odpravilno sloenih komada graevnog materijalapoloenih na podlogu

  Karavanske ceste starog vijekajantarskaodBaltika do Sredozemlja,put svileod Kine doCrnog mora

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  11/45

  Rimska cesta, izgraena oko 312. godine prije Krista

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  12/45

  Put svile

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  13/45

  Tek sa nastankom prvih modernih drava tijekom 17. st.grade se cestovni pravci

  Francuska24 000 km, Royal Roads

  Velika Britanijaprivatna ulaganja, 32 000 km,turnpikes, naplata cestarine

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  14/45

  Gradnja makadama, Maryland, 1823.

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  15/45

  Makadam

  Kolnika konstrukcija nainjena od nekoliko slojeva drobljenogkamena i kamene sitnei razliitih veliina zrna bez upotrebeveznog sredstva

  Poetkom 19. st., Engleska

  John MacAdam

  Gradio je ceste s kolnikom uzdignutim od okolnog terena,

  niui slojeve kamenog materijala poevi s onim najveeg zrna(drenaa)

  Povrh svega dolazila je kamena sitne kojom se kolnikporavnavao; slojevi se uvruju tijekom koritenja ceste

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  16/45

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  17/45

  Cestarina

  Vrsta maltarine (pristojba koju su ubirali feudalci, gradovi

  i samostani za robu i vozila u prolazu prilikom stupanja na

  njihovo zemljite) koja se ubirala na tzv. suhim maltama(sicca telonia) za razliku od malta na mostovima, skelama i

  prijevozima (ius nauli)

  Pretpostavlja se da je nastala kod Rimljana, ali je svoj puni

  znaaj dosegnula u feudalnim odnosima srednjeg vijeka inovog vijeka

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  18/45

  Pravci na kojima se naplaivala cestarina u Velikoj Britaniji, kraj 18. i poetak 19. st.

  Od 1706. godine

  Svako Udruenje je osnovano u svrhu odravanja jednog dijela odreenog cestovnogpravca

  Naplata cestarine Turnpikepikeiljak

  U razdoblju od 1750. do 1800. vrijeme putovanja od Londona do Edinburgasmanjeno je sa 12 na 4 dana

  "flywagons izmjena konjskih zaprega

  1836.32 500 km; nakon toga uslijedila je dominacija eljeznice

  Izmijenjeno prema: D. Bogart (2004)"Turnpike Trusts and the TransportationRevolution in Eighteenth Century England",http://orion.oac.uci.edu/~dbogart/transportrev_oct13.pdf

  http://orion.oac.uci.edu/~dbogart/transportrev_oct13.pdfhttp://orion.oac.uci.edu/~dbogart/transportrev_oct13.pdfhttp://orion.oac.uci.edu/~dbogart/transportrev_oct13.pdfhttp://orion.oac.uci.edu/~dbogart/transportrev_oct13.pdf
 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  19/45

  1794. poetak modernog cestovnog prometa prva potanska koijaizmeu Londona i Bristola, imala je tono odreen vozni red

  Pojava automobilabeton, asfalt Prva autocestovna graevina u svijetu izgraena je u Italiji 1925.

  Milano-Laghi

  Prva u potpunosti dovrena autocesta u Njemakoj zavrena je 1931.na relaciji izmeu Klna i Bonna; 6.8.1932.putena u promet Kraftfahrtstraecesta za automobilski promet Cesta bez pjeakih prijelaza, samo za automobile i motocikle Do 1939. godine samo je Nizozemska imala plan izgradnje

  autocestovne mree

  SADHarrisburg-Pittsburgh1940., ve 1920-ih postoji vie kraihautocestovnih graevina Ujedinjeno kraljevstvoLondon-Birmingham1959. JapanMeishi, Kobe-Nagoya1965.

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  20/45

  Automobil-Verkehrs- und bungs-Strae AVUSstaza zautrke, SZ od Berlina

  Krug je konstruirao Njemaki autoklub 1907. godine

  Zbog nedostatka novca projekt nije ostvaren

  Krug je konano otvoren 1921. godine

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  21/45

  Autocesta iroka prometnica namijenjena iskljuivomotornom prometu s odreenom najmanjom brzinom idoputenim velikim brzinama; ima dva kolnika od kojihsvaki sluisamo za jedan smjer vonje,a svaki kolnik imanajmanje dva traka za vonju(jedan za vonju,a drugi za

  pretjecanje), uz koje je s vanjske strane trak zazaustavljanje s bankinom (boni trak) i meusobno suodvojeni zelenim pojasom

  Trasa autoceste nalazi se izvan naselja, nema raskrija urazini, nema velikih uspona ni padova; ulazak i izlazak na

  autocestu omoguuju putovi u obliku petlje; uz autocestepodignute su pumpne postaje, moteli, restauracije, servisi idr.

  Motorway, freeway, autobahn

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  22/45

  Roger Bacon1250. godine predvia pojavu prometnog sredstva kojebi pokretao motor

  Leonadro da Vinci1500. godine izradio je nacrt za samopokretnakola

  N. J. Cugnot1769. godine konstruirao je prvi automobil na parnipogon namijenjen potrebama topnitva; tri kotaa, jedan sprijeda, dvastraga. Motor se nalazio ispred prvog kotaa, mogao je povui 5 tonatereta, ali se morao zaustavljati svakih 12 do 15 minuta da bi se

  postigla odgovarajua napetost pare; 5 km/h

  1784. James Watt je zatraio patent za izradu parnog automobila kojinikad nije konstruirao

  1. automobil na parni pogon u Engleskoj konstruirao je W. Murdoctri kotaa, jednocilindarski parni motor

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  23/45

  U SAD-u prvi parni automobil konstruirao je O. Evans

  1787. godine

  Engleski parlament donosi odluku kojom se zabranjuje da

  parni automobil razvija brzinu veu od 6 km/h, a 1831.donosi odluku da parni automobil po danu mora izvjesiti

  crvenu zastavu, a po noi crveno svjetlo; visoke cestarine imostarine

  Prvi motor s unutranjim sagorijevanjem konstruirao je J.

  J. Lenoir 1860. godineskupa i spora pokusna vonja N. Otto1867. godine konstruirao je etverotaktni plinski

  motor

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  24/45

  Daimler1885. godine konstruirao je petrolejski motorsmjeten u sredini kola

  Benz1886. godine konstruirao je trokolicu s benzinskimmotorom koji je imao KS

  Dunlop1890. godinegumene zranice

  1893. godine u Francuskoj je uvedena prva registarska

  ploica za automobil

  AUTOMOBILIZACIJApojava i primjena automobila uprometu, vezano uz proizvodnju, kupnju i uporabu

  automobila u svakodnevnom ivotu; izraava se brojemautomobila na 100 stanovnika neke drave

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  25/45

  Dwight D. Eisenhower Nacional

  System of Interstate and Defense

  Highways 1941. Roosvelt; imenujeodbor koji je trebao utvrditi kolika je

  potreba za gradnjom jednog takvog

  sistema

  1956.tono jeodreen nainfinanciranja; Federal-

  Aid Highway Act

  Do 2003.46,700 milja

  Od 1954. do 2001. uloeno je 370 milijardi $

 • 5/27/2018 Kopneni Promet

  26/45

  Autocestovna