Korzystanie z usług tłumacza ustnego – co należy wiedzieć ?· Tłumaczenie broszury ... się z…

Embed Size (px)

Text of Korzystanie z usług tłumacza ustnego – co należy wiedzieć ?· Tłumaczenie broszury ... się...

Korzystanie z usug tumacza ustnego co naley wiedzie Informacje dla osb korzystajcych ze wiadcze w zakresie zdrowia psychicznego oraz trudnoci w uczeniu si

3

Tumaczenie broszuryPodane w broszurze informacje s przeznaczone dla osb korzystajcych ze wiadcze w zakresie zdrowia psychicznego lub trudnoci w uczeniu si, dla ktrych angielski nie jest jzykiem ojczystym oraz dla osb, ktre preferuj rozmow w innym jzyku.

Informacje te s pomocne w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba rozmowy z personelem medycznym za porednictwem tumacza ustnego.

Tre broszury powinna by dostpna w wersji pisemnej lub audio w tumaczeniu na odpowiedni jzyk.

Informacje zawarte w broszurze mog by rwnie przetumaczone:

przez telefon, przed rozmow z pracownikiem personelu medycznego;

przez tumacza wezwanego do tumaczenia w czasie takiej rozmowy, w obecnoci pracownika personelu medycznego.

Jak mona najlepiej wykorzysta broszurW broszurze przedstawiono informacje na temat korzystania z usug tumacza ustnego.

Skada si z nastpujcych rozdziaw:

1. Dlaczego warto skorzysta z usug tumacza

2. Na czym polega pomoc tumacza

3. Dlaczego zamiast prosi o pomoc znajomego lub czonka rodziny, lepiej skorzysta z usug tumacza zawodowego

4. Prawa przysugujce w razie korzystania z usug tumacza

5. Korzystanie z usug tumacza przed rozmow, podczas rozmowy oraz po jej zakoczeniu

6. Procedura skarg i zaale

4

Mental Welfare CommissionKomisja Ochrony Zdrowia Psychicznego (Mental Welfare Commission) jest niezalen organizacj powoan przez Parlament. Obowizki komisji wyznaczaj przepisy dotyczce ochrony osb z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz osb nieposiadajcych zdolnoci do czynnoci prawnych. W swojej dziaalnoci komisja korzysta z dowiadczenia swoich czonkw - personelu medycznego oraz pracownikw socjalnych wiadczcych usugi zdrowia psychicznego, osb korzystajcych z tych usug oraz opiekunw.

Wierzymy, e osoby cierpice na zaburzenia zdrowia psychicznego, borykajce si z trudnociami w uczeniu si oraz z powizanymi z nimi problemami zdrowotnymi zasuguj na takie samo poszanowanie praw czowieka oraz praw do rwnego traktowania jak wszyscy inni obywatele.

1. Dlaczego warto skorzysta z usug tumaczaWyznaczono termin rozmowy z przedstawicielem okrelonej organizacji.

Zaproszona na ni osoba, ktra posuguje si lub preferuje posugiwanie si jzykiem innym ni angielski, ma prawo skorzysta w czasie takiej rozmowy z usug zawodowego tumacza. Skorzystanie z pomocy tumacza jest bezpatne.

Prawo to przysuguje rwnie osobom, ktre opanoway w ograniczonym zakresie angielski, ale atwiej i lepiej wypowiadaj si w innym jzyku.

Tumacze nie s pracownikami organizacji, ktra zorganizowaa spotkanie.

Obowizuje ich bezstronno.

Tumacz wycznie wypowiedzi uczestnikw rozmowy.

5

6

2. Na czym polega pomoc tumaczaZawodowy tumacz:

tumaczy dokadnie wszystko, co mwi uczestnicy rozmowy;

dobrze zna jzyk angielski oraz jzyk lub dialekt, na ktry i z ktrego tumaczy;

potrafi przetumaczy wyjanienia specjalistycznych poj uywanych przez przedstawiciela organizacji;

informuje uczestnikw rozmowy, jeli nie zrozumia ich wypowiedzi;

wie, jak zareagowa, jeli:przedstawiciel organizacji mwi zbyt szybko,przedstawiciel organizacji przerywa rozmwcy,pojawiaj si inne zakcenia.

Podczas rozmowy tumacz zachowuje bezstronno.

3. Dlaczego, zamiast prosi o pomoc znajomego lub czonka rodziny, warto skorzysta z usug tumacza zawodowego

Korzystanie z usug tumacza zawodowego pozwala: usysze dokadne tumaczenie wypowiedzi uczestnikw rozmowy, zamiast

okrojonej wersji informacji dostosowanych do domniemanych potrzeb korzystajcego z pomocy;

podj decyzje na podstawie penych informacji zawartych w wypowiedziach uczestnikw rozmowy;

uzyska wyjanienia wszelkich specjalistycznych poj oraz procedur, o ktrych wspomina rozmwca;

w peni uczestniczy w rozmowie, bez ogranicze oraz w poszanowaniu prywatnoci.

Skorzystanie z pomocy tumacza pozwala rwnie przedstawicielowi organizacji na odpowiednie wykonanie obowizkw.

7

4. Prawa przysugujce w razie korzystania z usug tumaczaPrawo do skorzystania z pomocy zawodowego tumacza przysuguje rwnie osobom, ktre posuguj si w ograniczonym zakresie jzykiem angielskim. Zawodowy tumacz wykona tumaczenie rozmowy najlepiej, natomiast czsto istnieje moliwo przyprowadzenia na rozmow czonka rodziny lub znajomego, dla wsparcia.

5. Jak korzysta z usug tumacza Przed rozmowNaley poinformowa organizacj o wasnych preferencjach, na przykad w odniesieniu do pci czy grupy wiekowej tumacza oraz o wszelkich innych wanych kwestiach.

Na pocztku rozmowyPrzedstawiciel organizacji powinien:

przedstawi tumaczowi osob korzystajc z tumaczenia;

przedstawi tej osobie tumacza;

krtko wyjani, na czym polega zadanie tumacza;

sprawdzi, czy korzystajcy z tumaczenia rozumie jzyk lub dialekt, ktrym posuguje si tumacz.

Za porednictwem tumacza naley poinformowa przedstawiciela organizacji o:

ewentualnych trudnociach w rozumieniu tumacza;

ewentualnych powodach zastrzee do korzystania z usug wezwanego tumacza;

wszelkich innych zastrzeeniach, na przykad co do tego, gdzie uczestnicy rozmowy siedz.

Dodatkowe informacje na temat roli i obowizkw tumacza mona znale w zestawie wskazwek do pracy z tumaczem (Working with an Interpreter toolkit).

8

9

Podczas rozmowyProsimy: mwi normalnie, zwracajc si bezporednio do rozmwcy, a nie

do tumacza; na przykad: Nazywam si zamiast Prosz mu/jej powiedzie, e nazywam si;

robi regularnie przerwy, eby tumacz mg zapamita i przetumaczy ca wypowied;

przerwa wypowied na prob tumacza, kiedy zachodzi potrzeba powtrzenia informacji lub wyjanienia czego, czego nie zrozumia;

nie oczekiwa, e tumacz odpowie na pytanie skierowane do osoby korzystajcej z tumaczenia lub wyjani w imieniu tej osoby rnice kulturowe;

w razie potrzeby poprosi rozmwc o wyjanienie niezrozumiaych kwestii rozmwca wytumaczy je za porednictwem tumacza;

zgasza wszelkie problemy i zastrzeenia mona to zrobi w kadej chwili;

pamita, e tumacz przetumaczy wszelkie dokumenty i formularze, o ktrych wspomniano podczas rozmowy.

Po zakoczeniu rozmowy Przedstawiciel organizacji wyjania, jakie kroki zostan podjte.

Uczestnik rozmowy otrzymuje pisemne tumaczenie wszelkich raportw z rozmowy.

Przedstawiciel organizacji powinien wyjani, na czym polega procedura skarg i zaale.

10

6. Procedura skarg i zaale

Skargi dotyczce rozmowy z przedstawicielem organizacji Naley poprosi o odpowiedni formularz. Czsto dostpny jest formularz

przetumaczony na jzyk skadajcego skarg, ktry mona wypeni w tym jzyku. Wpis do formularza zostanie nastpnie przetumaczony na angielski.

Jeeli dostpne s tylko formularze w jzyku angielskim albo jeeli wnoszcy skarg potrzebuje pomocy przy wypenianiu formularza, tumacz przetumaczy hasa w formularzu, ktry bdzie mona wypeni we wasnym jzyku. Wpis do formularza zostanie nastpnie przetumaczony na angielski.

Skargi dotyczce tumaczenia Zastrzeenia mona zgosi przedstawicielowi organizacji za porednictwem

tumacza. Tumacze maj obowizek zachowania bezstronnoci oraz tumaczenia wszystkich wypowiedzi.

Mona rwnie poprosi o moliwo zoenia skargi przez innego tumacza. W razie trudnoci ze znalezieniem tumacza, ktry moe w krtkim czasie stawi si na wezwanie, mona rwnie skorzysta z tumaczenia przez telefon. Dodatkowych informacji udzieli przedstawiciel organizacji.

11

Jak si z nami skontaktowaMental Welfare Commission for Scotland Thistle House 91 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HE

Bezpatna infolinia dla odbiorcw wiadcze oraz dla opiekunw 0800 389 6809 Biuro 0131 313 8777 www.mwcscot.org.uk

Pastwa opiniaInteresuje nas Pastwa opinia na temat naszych usug. Jeeli zdarzyo nam si popeni bdy, pragniemy je naprawi. Oczywicie lubimy rwnie pochway. Skargi, uwagi, a take pozytywne opinie mona zgasza pod numerem telefonu 0800 389 6809. Chtnie wysuchamy Pastwa komentarzy, ktre wykorzystamy nastpnie przy doskonaleniu naszych usug.

12

Osoby zainteresowane otrzymywaniem najnowszych informacji prosimy o wpisanie si na nasz list mailingow:

Imi i nazwisko __________________________________________________

Adres _____________________________________________________

_____________________________________________________

E-mail _____________________________________________________

Interesuj mnie gwnie informacje dla:

q osb korzystajcych z usug w zakresie trudnoci z uczeniem si oraz ich opiekunw

q osb korzystajcych z usug w zakresie zdrowia psychicznego oraz ich opiekunw

q personelu medycznego tytu zawodowy ______________________________________________

q personelu wiadczcego usugi na rzecz osb z trudnociami w uczeniu si tytu zawodowy ______________________________________________

q inne prosz poda _______________________________________________

q Prosz o informacje w innym formacie (na przykad tekst atwy do czytania, tama z nagraniem, tumaczenie na inny jzyk)

prosz poda ________________________________________________

Wyraam zgod na wpisanie mnie na list mailingow komisji Mental Welfare Commission.

Podpis _____________________________________________________

Informacje na temat penej listy publikacji komisji MWC znajduj si na naszej stronie internetowej www.mwcscot.org.uk

Marzec 2013 r.

13

Thistle House91 Haymarket Terrace Dn ideannEH12 5HETel: 0131 313 8777Fax: 0131 313 87