Krama Dipika Complete Commentary

  • View
    312

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vaisnava tantra

Transcript

kramadpik

||r||

krama-dpik

rmad-bhagavat-r-krdhana-nirpaa-pravaa gama-nibandha vidy-vinoda-r-govinda-bhacrya-kta-vivaraa-sahit

(1)

prathama paala

veu-vda-vinoda-llasa

divya-gandha-parilipta-vakasam |

vallav-hdaya-vitta-hria

bhvaye kam api gopa-nandanam ||

viia-icrnumita-ruti-bodhita-kartavyatka-prripsita-pratibandhaka-durita-nivtty-asdhraa-kraam ia-devatnusmaraa-prvaka magalam r-vyjena kta iya-ikrtham dau nibadhnti kalttamyety din |

kaltta-my-lavaktta-mrti

kala-kvaad-veu-ninda-ramya |

rito hdi vykulayas trilok

riyestu gop-jana-vallabho va ||1||

gop-jana-vallabho yumka riye sampadestu bhyd iti yojan | gopjanasya gopgan-janasya vallabha svm | tath ca gop-janasyaivvijta-vinaya-prakarasypi vallabha ki puna sdhakasyea-pj-vidhna-kovidasyeti bhva | yad v gop praktir jano mahad-dir anayor vallabha preraka ity artha |

kda kaly jna-svarpe svasmin tty prpty adhyasty myy lavakena leena vikeptma-svabhvena tt prpt mrtir yena sa tathokta | etena tasya arra-sambandhepi na svarpnusandhna-pracyutir varaa-akter aprmyd iti bhva|

atha v kal bandhane, tath ca bandhantmaka-sasra-pravartanrtha svkta-my-letmaka-jala-tattvtmangkta-mrtir iti | toyena jvn visasarja bhmym iti |

athav, samohana-mantra-rpaka kma-bja sakala-gopla-mantr bjam udharati kaleti | ka ca la ca kalau tbhym attau ghtau sambaddhau my-lavakau caturtha-svarnusvrau tbhym tt svkt bja-rp mrtir yena sa tathokta kala ity atrkra uccrartha |

puna kda | kalam avyakta madhura yath syt tath kvaan abdyamna veur vaa kala-kvaa csau veu ceti kala-kvaad-veu | tasya nindena ramya sarva-mukha-prada ity artha |

puna kda | hdi rita ht-pakaje sthita hdi dhyeya ity artha | yad v sarva-prin hdayentarymi-rpea sthita ity artha |

ki kurvan | tray lokn samhras trilok | trailokya vykulayan kartavyeu vicra-nya kurvan myay mohayann ity artha | tad ukta gty

vara sarva-bhteu hd-deerjuna tihati |

bhrmayan sarva-bhtni yantrrhni myay || iti |

atra laghu-dpik-kra kaltta-myety-din gop-jana-vallabha ity anena ca bja-sahitotra dakara scita | kala-kvaad ity din dhyna scita | trilok vykulayann ity anena ca vaydi-prayog scit ity ha ||1||

--o)0(o--

guru-namaskra-prvaka kartavya pratijnte--

guru-caraa-saroruha-dvayotthn

mahita-raja-kaakn praamya mrdhn |

gaditam iha vivicya nraddyair

yajana-vidhi kathaymi rga-pe ||2||

iha granthe rga-pe r-kasya yajana-vidhi pjhomdikaraa-prakra vivicya vivecana ktv kathaymi sampter vartamnatvt | tath ca, prcna-granthebhya sva-granthasyopdeyat darit | kdam ? nrada-gautama-prabhtibhir gaditam | etena svokte svtantrya nirktam iti bhva | ki ktv ? mrdhn mastakena mahit pjit ye raja-kaak dhli-les tn praamya kdn guru-caraa-dvayam eva padma-dvaya tad-utthn tad-udbhavn | etena guru-bhart-bhatty-atiaya scita | tath guru-dhyna irasi kartavyam ity api scitam ||2||

--o)0(o--

mantrntarebhyo gopla-mantrasytiyita vaktu bhmik racayati

kiti-sura-npa-vi-turyajn

muni-vanavsi-ghastha-varin ca |

japa-huta-yajadibhir mann

phalati hi kacana kasyacit kathacit ||3||

hi yata mann gopla-mantra-vyatiriktn madhye kacana mantrorydin odhita kiti-sura-prabhtn varn madhye muni-vanavsi-prabhtnm ram cakrt str madhye kasyacit kathacij janasya bhgya-vaj japa-homdibhir di-abdena tarpade parigraha | phalati phala dadtti yojan | hi abdotrvadhraa iti kacit kitisuro brhmaa | npa katriya | vi vaiya | turya dra | munir yati | vanavs vnaprastha | ghastha kta-dra-parigraha| var brahmacr ||3||

--o)0(o--

adhun gopla-mantrasya sarveu siddhatvam ha

sarveu vareu tathrameu

nru nnhvaya-janmabheu |

dt phalnm abhivchitn

drg eva goplaka-mantra ea ||4||

siddhdi-gaannirapeka evaia prathopasthito vakyama-dakara-gopla-mantro na tu gopla-viayako mantra-gaotiprasagt |

svh-praava-sayukta mantra dre dadad dvija |

dro niraya-gm syd dvija drobhijyate ||

ity gama-virodht | lakapatte ca | vchitn svbhimatn phaln drg eva jhaity eva dt keu sarveu vareu brhmadiu sarvrameu brahmacri-prabhtiu nru nnhvaya-janmabheu nn-prakra-nmasu taht nn-prakra-janma-nakatreu stasv apty artha ||4||

--o)0(o--

eva saty api guru-caraa-ur-paropasthitya mantro deya iti vyanakti

nnam acyuta-kaka-ptena

kraa bhavati bhaktir ajas |

tac-catuaya-phalptaye tato

bhaktimn adhikto harau gurau ||5||

yasmn nna nicitam acyuta-kaka-ptena r-ka-kpvalokane bhaktir ajas tattvata kraa tatas tasmt krat tac catuaya-phalptaye prasiddha-dharmdi-pururtha-catuaya-rpa-phala-prpty-artha harau viau gurau mantra-dtari ca bhakti-yukta-puruo dkdv adhiktodhikr bhavatty artha | etena guru-devatayor abhedena dhyna kartavyam iti scitam ||5||

--o)0(o--

adhun pj-kramam ha

snto nirmala-uddha-sksma-vasano dhautghri-pynana

svcnta sapavitra-mudrita-kara vetordhva-purojjvala |

prc-dig-vadano nibaddhya-sudha padmsana svastika

vsna sva-gurn gadhipam atho vandeta baddhjali ||6||

snta sva-ghyokta-vidhin gamokta-vidhinpti kecit | nirmale viade praklite skme vastre yasya sa tathokta | dhauteti praklita-pi-pda-vadana | svcnta smty-ukta-vidhin ktcamana | sa-pavitreti pavitra-sahita mudr-yukta-hasta supavitreti-phe atiobhana-pavitrea mudrita mudr-sambaddho tilakenojjvala | prc-dig-vadana prvbhimukha |

atra prg-vadanasya kahoktatvt prg-vadana mukhya tad-asambhave tdamukhatva rtrau tu sarva-pjsvedodamukhatva pure ca tathaivbhidhnt | anantara sudha yath syt tath padmsana svastika v ktv | tatra padmsana prasiddha, svastika lakaa tu

jnrvor antare samyak ktv pda-tale ubhe |

ju-kya-samsna svastika tat pracakate ||

sna upavia sva-gurn gaea ca vandeta | atho abda crthenukta-samuccayena tengre durg phe ketra-pla vandeta tad ukta gautamye vme guru dakiato gaea durg pura ketrapati ca pact | iti |

prayoga ca gu gurbhyo nama, ga gaapataye nama, du durgyai nama, ke ketraplya nama | baddhjali ktjali-pua sann ity artha | atra rad-tilakokta-krameaitad boddhavya dakie pj-dravya-sthpana vme jala-kumbha-sthpana phe kara-praklana-ptra-sthpana purato dpa-cmardy-upakaraa-sthpanam iti ||6||

--o)0(o--

bhta-uddhe prva ktyam ha

tatostra-mantrea viodhya p

tritla-dig-bandha-huta-ln |

vidhya bhttmakam etad-aga

viodhayec chuddha-mati kramea ||7||

tatas tad-anantara bhttmaka pthivydi-paca-mahbhtamayam etad aga arra uddha-mati viada-mati viodhayed devattmaka kuryd ity artha | ndevo devam arcayed iti vacant | kramea vakyama-prakrea | ki ktv ? astra-mantreaiva astrya pha ity anena tan-mantrgstra-mantreaiva v, gandha-pupbhy hastau saodhya kara-nysa ktvstra-mantreaivordhvordhva tla-traya kuryt | tad ukta radymkara-nysa samsdya kuryt tla-traya tata iti |

anantaram astra-mantreaiva choikay daa-dig-bandhana astra-mantreaiva vahni-prkra jalentmana pariveana-rpa vidhya ktv | atra sampradya ht-padma-karik-stha dpa-ikh-nibha jvtmna hasa iti mantrea suum-vartman mastakopari sahasra-dala-kamalvasthita-paramtmani sayojya pthavy-di-paca-viati-tattvni tatra vilnni vibhvya bhta-uddhi kuryt ||7||

--o)0(o--

bhta-uddhim ha

i-vaktre dhmra satata-gati-bja salavaka

smaret prva mantro sakala-bhuvanocchoaa-karam |

svaka deha tena pratata-vapuprya-sakala

vioya vymucet pavanam atha mrgaa-khamae ||8||

i-vaktre vma-ns-pue salavaka bindu-sahita satata-gati-bja vyu-bja yam iti rpa prva prathama mantr sdhaka smaret | kim bhtam ? dhmra ka-vara | puna kimbhtam ? sakaleti | paca-bhta-maya-deha-oaka tath ca vma-ns-puena vyum karan oa-vra vyu-bja japed iti bhva | anantara sakala sarva svakya arra tena bja-mayena vyun pratata-vapu vistra-arreprya prayitv deha-stha-vyor bhyenaikya vicintya vioa ntv catu-ahi-vra vyu-bja kumbhakena japtv khamae sryasya mrgea pigalay dakia-ns-puena recanenaiva vyu-bja dvtriad-vra japan vyu vymucet tyajed ity artha ||8||

--o)0(o--

tenaiva mrgea vilna-mruta

bja vicintyruam uukae |

prya deha paridahya vmato

mucet samra saha bhasman bahi ||9||

tenaiva kha-mae sryasya mrgea dakia-ns-puena vilna sambaddho mruto vyur yatra tad uukaer vahner bja ram iti aruam arua-vara vicintya vyunprya tad-bjasya oaa-vra-japena praka ktvnantara kumbhakena caturgua ra-bja japan deha paridahya tad-rdhva ram iti dvtriad-vra japan vmata i-mrgea vma-ns-puena bhasman saha bahi samra vyu muced ity artha ||9||

--o)0(o--

utpatti darayati

a-param atva uddham amtu-pathena vidhu

nayatu lala-candram amuta sakalra-maym |

la-para-japn niptya racayec ca tay sakala

vapur amtaugha-vim atha vaktra-kargam idam ||10||

asya para a-para ha-kras tam atva uddha veta vidhu candra-bja-rpam amtu-pathena vma-ns-puena oaa-vra-japena lala-candra brahma-randhra-stha-candra nayatu prpayatu | nanu, sarva-arrasya dagdhatvt katham amtu-pathena candra-bja-nayanam iti cen, na | prvoktasya bhvantmakatvt | athnantaram amuta amtor lala-candrd brahma-randhra-stha-aakt sakalra-maym mtk-maym amta-samha-vi la-paro va-kra varua-bjam iti yvat taj-japena kumbhakena catu-ahi-vra-japena niptya utpdya tath mtk-mayy vy ida sakala arra racayed racayet | kdam ? vapur vaktra-karga vaktra ca kara ca agam avayava-rpa yatra tat tath vaktra-karhyam iti phe vaktrhya karhya cety artha | anantara dakia-ns-puena vyu recayet lam iti pthv-bja pta-vara dvtriad-vra japan tat arra suda cintayet | tad-anu soham ity tma-mantrea brahma-randhrj jva hdaymbhojam nayed iti sampradya ||10||

--o)0(o--

adhun mtk-nysa darayati

iro-vadana-vtta-dk-ravaa-ghoa-gaohaka-

dvayeu sa-iromukheu ca iti kramd vinyaset |

hala ca kara-pda-sandhiu tad-agrakev dart

sa-prva-yuga-pha-nbhy-udarakeu ydyn atha ||11||

hdaya-kaka-kakut-kara-mla-do-

pada-yu