Click here to load reader

Krant 'Anders, durven, denken en doen' Solidez

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Solidez is in beweging. Logisch: de samenleving is in beweging! Deze krant laat zien wat burgers van Solidez kunnen en mogen verwachten, hoe Solidez werkt en hoe Solidez tegen vrijwillige inzet aankijkt!

Text of Krant 'Anders, durven, denken en doen' Solidez

 • Een uitgave van

  Solid

  ez

  " Anders, durven, denken en doen"

  Eenmalige uitgave over burgerinitiatief en burgerbetrokkenheid

  Met deze speciale uitgave Actief en betrokken staan we stil bij belangrijke veranderingen in de samenleving en in ons werk. So lidez transformeert. Dat betekent dat we veranderen, in onze manier van werken en in de wijze waarop we er zijn. Waarom vinden we dat nodig? Het antwoord is simpel: omdat de samen leving verandert.Ons werk wordt voor een belangrijk deel gedaan door actieve burgers. Sommigen zijn heel stevig met ons verbonden, anderen wat losser. We hebben hen on langs gevraagd hoe zij over hun vrijwilligerswerk denken, hoe tevreden zij daarover zijn en over de ondersteuning die zij daar bij van ons krijgen. Dat onderzoek leverde interessante infor matie op. Het heeft er mede toe geleid dat we het denken over onze rol in de samenleving hebben aangescherpt. In deze uit gave gaan we op een aantal aspecten in. Burgers willen, meer dan voorheen, zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leef omgeving en steeds meer burgers weten zelf prima wat ze in hun eigen buurt belangrijk vinden. Ze zijn mondiger, (willen) weten welke behoeften er leven en wat ze daar zelf aan kunnen doen. Dat is een positieve ontwikkeling die mooi aansluit bij ons doel: het bouwen aan sterke gemeenschappen. Bij het ver sterken van

  DE SAMENLEVING VERANDERT, SOLIDEZ VERANDERT MEE

  Actief en betrokken SOLIDEZ EN VRIJWILLIGE INZET CIJFERS EN LETTERS Aantal vrijwilligers: 600 met grote regelmaat actief en betrokken, met daaromheen vele vrijwilligers die incidenteel betrokken zijn.

  Verhouding beroepskrachten en vrijwilligers: gemiddeld 1 op 10.

  Aandeel van het werk dat door vrijwillige inzet gebeurt per kerntaak: Versterken buurten en burgers: 40%50%. Burgers voor burgers: 60%70%. Advies en begeleiding: 15%20%.

  Deze vrijwillige inzet versterkt mensen! Buurten blijven leefbaar of worden dat weer, mantelzorgers kunnen er zorg door blijven leveren, mensen kunnen er zelfstandig thuis door blijven wonen, jongeren vinden er hun eigen weg door en ouders worden versterkt in het zelf opvoeden van hun kinderen.

  deze ont wik keling, geven wij speciale aandacht aan buur ten en burgers waarbij het niet vanzelf gaat en het niet voor iedereen van zelf sprekend is mee te kunnen of mogen doen. Solidez maakt, als werkgemeenschap van actieve burgers en profes sionals, deel uit van die veranderingen. We hielden op basis van de onderzoeksresultaten een aantal interviews. Drie daarvan staan in deze uitgave. Zij laten zien wat er verandert en hoe wij naar onze rol kijken. Drie burgers die met passie over hun betrokkenheid en inzet spreken. Drie verhalen is te weinig om de enorme verscheidenheid aan vrijwillige inzet voor de samenleving te laten zien en voelen. Elke vrijwilliger heeft een mooi verhaal. De vrijwillige sport en spelcoach, de chauffeur op de Plusbus, de gastvrouw in n van onze Huizen, de vrijwilliger van Kinderdorp, van MFC 3B4, de Poort van Door werth, het Internetcaf, het Repair Caf: elke vrijwilliger ver dient waardering, van ons en van de gemeen schap. Die waar dering spreek ik hier dan ook graag uit! Vrijwilligers: enorm bedankt!In deze verandering blijft onze missie onveranderd: we creren kansen, benutten eigen kracht, initiatief en de onderlinge betrok kenheid van burgers voor meer welzijn en welbevinden in Renkum en Wageningen.

  Ien van Doormalen, Directeur/bestuurder

 • ACTIEF

  DICHTB

  IJ ONS

  VERAF V

  AN ONS

  TERUGHOUDEND

  2 So Solidez

  FIGUUR 1

  WAAR EN WAT IS

  SOLIDEZ MOMENTEEL?

  CAROLIEN MAKKINK, VOORZITTER VAN WIJKPANEL OOST

  Ze kwam ooit naar Wageningen om er veeteelt te studeren en inmiddels schrijft ze als zelfstandig redacteur voor diverse vakbladen in de agrarische sector. In haar vrije tijd is ze actief burger. Dat wil zeggen: ze zet zich zelf in voor haar buurt, onder andere als voorzitter van het wijkpanel Oost. Carolien maakte een jaar of vijf geleden kennis met Solidez. Een aantal vooroordelen die ze over het welzijnswerk had, werden in eerste instantie bevestigd. Die softe, betuttelende manier van doen, daar ben ik allergisch voor. Zo voelde het contact met Solidez toen ik net in het wijkpanel begon. Maar nu ik een aantal jaren er varing met Solidez heb, is dat beeld bijgesteld.

  BURGERINITIATIEVENCarolien werd lid van het wijkpanel. Eigenlijk vroegen ze mijn buurvrouw om lid te worden, maar die zit veel in het buitenland. Zij vroeg of het niet iets voor mij was. Ik moest er even over nadenken en besloot uiteindelijk om het te proberen, eigenlijk vooral omdat ik dan behalve voor mijn gezin en in mijn werk, ook iets voor de buurt kon betekenen. Carolien had, samen met de voorzitters van de wijkpanels, een gesprek met Ien van Doormalen. Het ging over de weinig transparante manier waarop de gelden voor wijkgericht werken, volgens de wijkpanels, werden besteed. Wij heb ben als wijkpanels 25.000 euro per wijk voor burgerinitiatieven, die mogen wij toekennen. Daarnaast ontvingen de gemeente en Soli dez ieder twee ton en de

  besteding daarvan was minder transparant. Boven dien vroeg Solidez regel matig geld aan bij een wijkpanel voor een project. Daarover wilden we gewoon eens praten. Toen heeft Ien ons alles uit gelegd, uit de doeken gedaan hoe de orga nisatie in elkaar zit, vanuit welke visie Solidez werkt en ook, prak tisch, dat ze die aanvragen soms doen omdat ze een rekening nummer hebben en bewoners Solidez vragen hen de administratie uit han den te nemen, zodat zij zich op het initiatief zelf kunnen rich ten. Ik ben zelf nogal pragmatisch aange legd, dus ik snapte direct wat Ien dreef. Sinds Carolien voor zitter is zijn er dingen veranderd in het wijkpanel. Voor heen schoven, naast de wijkbe woners, ook altijd vertegenwoor digers van de ge meente, de poli tie, de Woning stichting en Solidez aan. Inmiddels is daar alleen wijkmanager Esther Flens van de gemeente nog van over en dat heeft volgens Carolien voor en nadelen. Het is voor de organisaties efficinter dat ze alleen aanschuiven wanneer dat duidelijk nodig is, alleen weten wij soms niet van tevoren hoe een avond zich ontwikkelt. Dan mis je wel eens iemand. Grootste voor deel is dat het wijkpanel nu echt voor en door de bewoners is. En Esther verbindt alle initiatieven aan elkaar, zij heeft het overzicht.

  SUCCES OPEISENCarolien zet zich ook buiten het wijkpanel in voor haar leefom geving. En zo kwam het tot wat irritatie ten opzichte van Solidez, dat voor haar gevoel teveel de eer

  wilde opstrijken voor het werk dat Carolien samen met anderen had gedaan. Twee jaar geleden was het Nobelveldje een braakliggend terrein. Met twee andere vrouwen hebben we be keken of en hoe we het terreintje tijdelijk in gebruik konden krijgen. Dat kon, maar dan moest er wel een gebruikers overeenkomst komen. Als je die tekende, werd je volledig verant woorde lijk voor wat er gebeurde en dat vonden we eng. De ge meente wilde ook niet tekenen, het paste niet binnen hun plannen, Solidez had wel het lef en daar waren we ze zeer dank baar voor. Totdat we het jaarverslag lazen, daar stond Het Nobelveldje als een door Solidez ondersteund initiatief opge

  nomen. Dat voelde alsof Solidez dat wat ontstaan was naar zich toetrok en het succes opeiste. Daardoor voelden we ons, als vrijwilligers, of als actieve burgers, hoe je het wil noemen, wel miskend. Voelt Carolien zich nu vrijwilliger of actieve bur ger? Ik voel me geen vrijwilliger van Solidez, wel een actieve bur ger die het beste voor de buurt wil. En dat wil Solidez ook, dat verbindt ons. Ik zie bij ons in de buurt zoveel actieve burgers die de participatiemaatschappij al vorm geven, iedereen op zijn eigen manier. Dat gevoel van miskenning was ook een thema in het gesprek met Ien. Daar werd Carolien opnieuw een stuk wijzer van. Ien legde uit dat Solidez werkt voor alle groepen in de samenleving en dat ze hun werkwijze aan het veranderen zijn en daarmee ook de manier waarop ze met burgers omgaan. Daar heb je veel verschillende soorten communicatie voor nodig, in bena dering, maar zelfs in taalgebruik. Bij minder zelfredzame burgers begin je op een andere manier dan bij meer redzame, die hebben in eerste instantie wat anders nodig. Dat vraagt veel communicatieve vaardigheid van de medewerkers. Carolien hield een prettig gevoel aan het gesprek over. Het gaat erom wat we samen voor de buurt kunnen doen en die instelling voelde ik ook bij Ien. Ze drukte me ook op het hart dat we vooral in gesprek moeten blijven. En dat ik meteen aan de bel moet trekken als er iets speelt. Alles draait om goede communicatie.

  Uiteindelijk draait alles om communicatie

  Carolien Makkink is een pragmatisch mens. Ze wil

  wat goed is voor de buurt en voor de mensen die

  er leven. Liever denken in oplossingen dan altijd

  star alles volgens de regeltjes doen.

  Burgers kunnen en weten steeds meer, maar dat betekent niet dat ze alles zelf kunnen of willen doen. Waar dat niet het geval is, daar is Solidez. Liefst niet met een vast aanbod van diensten en producten waaruit burgers en samenwerkingspartners kunnen kiezen wanneer er iets speelt, nee, we zijn er en interveniren als het nodig en wenselijk is. Dan bieden we ondersteuning of komen tussenbeide. Bij burgers die actief willen zijn en momenteel sterk en vol perspectief in het leven staan, sluiten we aan bij hun passie en energie. Voor burgers die in een kwetsbare situatie leven en verder van de samenleving af staan, proberen we er in eerste instantie vooral te zijn. We werken pre ven tief en samen met anderen aan het

  voorkomen van problemen en het wegwerken van obstakels en zetten in op meedoen, zodat ook zij uit eindelijk vanuit passie aan perspectief kunnen werken. Zo bouwen we aan sterke gemeenschappen waarin iedereen kan bijdragen en ertoe doet. De kern van Solidez