Kratkor očne hartije od vrednosti

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kratkor očne hartije od vrednosti. JS. Sadržaj. Pojam Vrste kratkoročnih HOV. Pojam kratkoročnih HOV. Vrednosni papiri kojima se trguje na tržištu novca sa rokom dospeća do godinu dana Cilj emitovanja: pribavljanje finansijskih sredstava Emitenti: preduzeća i banke - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kratkor očne hartije od vrednosti

Kratkorone hartije od vrednosti

Kratkorone hartije od vrednostiJSPojamVrste kratkoronih HOV

SadrajVrednosni papiri kojima se trguje na tritu novca sa rokom dospea do godinu danaCilj emitovanja: pribavljanje finansijskih sredstavaEmitenti: preduzea i bankeU savremenom finanijskom poslovanju veoma zastupljene

Pojam kratkoronih HOVHartije od vrednostiKratkorona HOV, koja glasi na odreeni novani iznos, sa odreenim rokom dospea i odreenom kamatnom stopom, kojom se emitent (izdavaoc) obavezuje, da e imaocu u roku dospea isplatiti nominalnu vrednost oznaenu na njemu.Izdaju sa rokom dospea do jedne godine dana.Svrha izdavanja - da se efikasno prikupe odreena novana sredstva. Izdavaoci blagajnikih zapisa: NBS, poslovne banke i druge finansijske organizacije. Ima slinosti sa tednom knjiicom i oroenjem, ali se ipak razlikuje:Ovo je HOV, izdaje se na osnovu jedne uplate, rok isplate je tano odreen. Blagajniki zapisi (treasory bills)Oznaka da je to blagajniki zapis; Naziv i sedite emitenta; Naziv i sedite kupca, kada je kupac pravno lice, odnosno ime i prebivalite kupca ako je kupac fiziko lice, odnosno oznaku da blagajniki zapis glasi na donosioca; Nominalna vrednost na koju zapis glasi; Visinu kamatne stope; Rok plaanja nominalne vrednosti; Mesto i datum emitovanja blagajnikog zapisa;Oznaku serije sa kontrolnim brojem; Posebna prava iz blagajnikog zapisa i Faksimil potpisa ovlaenog lica emitenta i peat emitentaElementi blagajnikog zapisa:Kratkorona HOV koja pre predmet trgovine na tritu novca u razvijenim privredama sveta.Kod nas je promet ovih HOV skromnog obima.Radi se o poslovnoj trasiranoj menici na koju banka stavlja svoj akcept (akceptirana menica). Time banka (akceptant) daje obeanje da e imaocu menice isplatiti naznaenu sumu na njoj u roku dospea.Daje sigurnost kupcu menice, koja se nalazi u prometu na tritu novca, da e menicu moi da naplati u predvienom roku.Moe se prenosti na druga lica (indosamentom).Bankarski akcept(bankers acceptance)Poslovna banka koja prihvata (akceptira) neku poslovnu menicu tim inom procenjuje da neku poslovnu aktivnost svog komitenta moe kreditirati bezangaovanja svoje pasive, odnosno izdrugih izvora novanih sredstava. Ovadodatna sredstva banka (akceptant) osigurava reskontom meninog akcepta kod druge poslovne banke ili kod centralne banke.Obino se izdaje sa rokom dospea od 30 do 90 dana.Kamata - zavisi od roka dospea (dui rok vea kamata i obrnuto).

Bankarski akcept(bankers acceptance)Oznaka da je menicaNeopoziva naredba da se isplati odreena suma novcaIme osobe/pravnog lica koje treba da izvri plaanjeDatum dospeaMesto isplateIme lica po ijoj naredbi se vri plaanjePotpis izdavaocaOznaka, naziv i potpis akceptantaDatum i mesto akcepta.

Elementi bankarskog akcepta:Reiti aksiome u paru00dospea rokom HOV su papiri kojima se trguje do na tritu godinu Kratkorone novca sa vrednosni dana.

0zapisi U akcept spadaju: blagajniki, bankarski, certifikat kratkorone o HOV, depozitu komercijalni i zapisi obveznice dravne.

0su poslovne Izdavaoci : finansijske NBS, i blagajnikih banke organizacije. zapisa druge

0poslovna Bankarski menica koju trasirana akcept stavlja akcept. svoj na je banka

ReenjePotvrda banke o depozituTo je HOV kojom se eminent (banka) obavezuje da e imaocu certifikata isplatiti iznos deponovanih sredstava sa pripadajuom kamatom u utvrenom roku (do 1 godine).Izdavaoci: banke i druge finansijske organizacijeSlian je blagajnikom zapisu po funkcijamaMoe se prodavati pre roka dospeaDaje mogunost tediama koja oroavaju novac da povrate svoja sredstva i pre roka dospea oroenja.

Certifikat o depozitu(certificate od deposit)Vrste certifikata o depozituoznaka da se radi o certifikatu,naziv i sedite emitenta, naziv i sedite deponenta,nominalnu vrednost certifikata, rok na koji su sredstva deponovana, visinu i nain obraunavanja i plaanja kamate, mesto i datum izdavanja certifikata o depozitu,oznaka serije sa kontrolnim brojem, posebna prava iz certifikata faksimil potpisa ovlaenog lica emitenta i peat emitenta. Elementi certifikata o depozitu:Dunika HOV ijom emisijom privredni subjekti prikupljaju novana sredstva za potrebe poslovanjaEminenti: preduzea Cilj: finansiranje proizvodnje i obezbeenje likvidnosti u uslovima poremeaja u prilivima i odlivima sredstava. Kao i kod svih HOV, pre emitovanja mora da postoji odluka nadlenog organa za emitovanjeKao i kod svih HOV i ove mogu biti predmet trgovine na tritu novcaKomercijalni zapis(commercial paper)Komercijalni zapisi su gotovo identini sa kratkoronim obveznicama. Kratkorono finansiranje nesklada u tokovima gotovine (engl. cash-flow) preduzea mogu ostvariti: direktno (komercijalni zapis ili kratkorone obveznice) indirektno (uzimanjem kredita od poslovnih banaka). Rokovi na koje se te hartije emituju su najee 180 dana. Kamatne stope koje nose komercijalni zapisi su na najviem nivou od svih hartija kod nas i kreu se izmeu 0,5 i 3,50% na mesenom nivouKomercijalni zapis(commercial paper)oznaka da je to komercijalni zapis, naziv i sedite emitenta (firmu)naziv i sedite kupcanominalnu vrednost na koju glasi komercijalni zapis, visinu kamatne stope, rok plaanja nominalne vrednosti, mesto i datum emitovanja, oznaku serije sa kontrolnim brojem,posebna prava iz komercijalnog zapisa faksimil potpisa ovlaenog lica emitenta peat emitenta.Elementi komercijalnog zapisa:Obveznice koje emituje drava ili neki njen organ ili agencija, s namenom prvenstveno finansiranja budetskog deficita, odnosno za pokrie dravnih dugova. Ovo su prvoklasne obveznice jer se smatra da nema rizika naplate. Njihovi kupci mogu biti banke, finansijske institucije i privatni investitori. Na prihode od njih se uglavnom ne plaa porez, a kamata je minimalna.Centralna banka ima ulogu posrednika izmeu drave i kupaca ovih obveznica.Dravne obveznice