Křesťanská misie v 16.-18. století. (Pontes Pragenses.)by Jiřina Kubíková

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academyof Sciences in Prague

  Kesansk misie v 16.-18. stolet. (Pontes Pragenses.) by Jiina KubkovReview by: Josef FrsterListy filologick / Folia philologica, Vol. 125, No. 1/2 (2002), pp. 173-175Published by: Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy ofSciences in PragueStable URL: http://www.jstor.org/stable/23467880 .Accessed: 15/06/2014 21:42

  Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

  .

  Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences in Prague iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Listy filologick / Folia philologica.

  http://www.jstor.org

  This content downloaded from 91.229.229.111 on Sun, 15 Jun 2014 21:42:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/stable/23467880?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXXV, 2002, 1-2 RECENZE

  U z nzvu nsledujc studie (Herta Schmid, Die Hussitenliteratur bei Jaro

  slav Vrchlick) je jasn, e tma "esk

  ho baroka" jaksi chronologicky obkra

  uje; spojen "tschechisches Barock" se

  v nm sice vyskytuje, ale jen okrajov

  jako asov oznaen (s. 263). Pipome

  me, e pozornost je tu vnovna bsnko

  vi, kter dnes stoj ponkud stranou ma

  sovho badatelskho zjmu. Posledn dva pspvky dodali sami

  poadatel sbornku. Sv tma nachzej v esk literatue 20. stolet, u J. Durycha

  (Ji Hol) a K. iktance (Gertraude

  Zand), a shodn hledaj jejich "barok

  nost".

  Znovu se vracme mylence ze za

  tku tohoto pehledu: v prbhu knihy

  najdeme nkolik mimodk zaznamena

  nch definic "baroka" a "baroknosti";

  pozoruhodn shoda panuje v tom, e se

  chpou znan voln jako pojmenovn veho expresivnho, rtoricky propraco vanho, obsahujcho antiteze a oxym ra, prostedky neobvykl a nsiln defor

  movan, protkan biblickou motivikou,

  historizujc apod. Inspirace z djepisu

  vtvarnho umn je zejm. Problema

  tick je, e hledn "baroka po baroku"

  (v obecn rovin paralel, nikoliv v p

  pad hledn pmch vliv) pak praktic

  ky ztrc hranice. Nen vak stejn dob

  e mon hledat "baroknost" helnismu,

  pozdn antiky, pozdn gotiky atd.?

  Snaili jsme se pedstavit sbornk ja

  kmsi celkovm pehledem jeho sloek.

  Samozejm jsme tak peli mnoho dle

  itch a podntnch vc. Nebylo to pe

  zravost, ale snahou reprodukovat cel

  kov obecn dojem z knihy majc hla

  sy mnoha rozdln pracujcch odborn

  k reprezentovat filologick bdn o ...

  "baroku"? To, e se tu neklade draz na

  teoretick propracovn pojmu "baroka"

  v slovesnm umn, je na druhou stranu

  vrazem toho, jak se badatel stle vce

  soustedili na nutn dohledvn detail

  nch archivnch informac, na zpstupo vn text edicemi a dal "drobnou" pr ci. Museli pitom pochopiteln zpochyb nit velk syntzy, nov jet nemohou

  vytvoit. Ve vci syntz se vlastn vdo

  m omezuj na vyvracen nebo aspo dl

  poprn nebo zpesovn tch star

  ch. Sbornk "fiir Professor Josef Vintr"

  je jakmsi tbcm frem - ne jedinm -,

  kde se tak dje.

  Ondej Koupil (Praha) Ondej Koupil (Praha)

  Jiina Kubkov, Kesansk misie

  v 16.-18. stolet. (Pontes Pragenses.) Brno, L. Marek 2001, 280 s.

  V edici Pontes Pragenses vychzej

  svazky, je jsou vsledkem badatelsk

  a uitelsk prce Husitsk teologick fa

  kulty UK v Praze. V poad ji 18. svazek

  v malm nkladu 1000 kus se zamu

  je na djiny kesanskch misi v ranm

  novovku. V domc odborn literatue

  syntetick prce takovho druhu dosud

  chybla a zjemci o tuto problematiku

  byli odkzni pouze na dl studie, vnu

  jc pozornost pevn katolickm mi

  sionm eskho pvodu z ad jezuit, a v ppad historie misi vedench ze

  zahrani museli erpat informace vti

  nou z dostupnch cizojazynch lexiko

  n. Prv ony autorce poslouily jako hlavn zdroj pi pokusu o jejich eln

  vbr a pehledn uspodn. Ve strunm vodu autorka vysvtlu

  je, ne vak zcela pesn, etymologii latin

  skho slova missio a podv -

  pro orien

  taci v tto problematice -

  krtk souhrn

  misijnch cest vykonanch od 1. do 15.

  stolet. Clem publikace, jak se dle uv

  d, je informovat o misijnm dle crkve

  173

  This content downloaded from 91.229.229.111 on Sun, 15 Jun 2014 21:42:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXXV, 2002, 1-2 RECENZE

  mskokatolick, pravoslavn a crkv

  evangelickch a tak oprvnn upozor nit na obrovskou prci mision v ne

  bezpench a exotickch oblastech cel

  ho svta, na jejich obti, je vybzej jis t zajmavmu srovnn s pevnost v sil

  a ve ve lovka v dnenm svt.

  Prvn oddl s nzvem mskokatolic

  k misie je patrn nejzdailej st kni

  hy. Historick pehled misi, zahjench souasn se zmoskmi objevy pelomu 16. a 17. stolet, je obohacen o analzu

  jejich vlastnho prbhu, vykldanho

  jako soupeen o rozdlovni sfry vlivu

  mezi rznmi dy a oblastmi, nleej cmi ke smlouv Patronato a Kongrega ce de propaganda fide. V centru pozor nosti autorky jsou rovn vechny dopro vodn jevy tohoto komplikovanho pro cesu - napt a soupeen mezi domoro

  dmi kmeny, kolonisty a misioni na

  vzjem, stinn strnky vyplvajc z ko

  istnickch mocenskch zjm podma nitel, sten nespchy, utrpen v tro

  pickch krajinch a nezdka i mued

  nick smrt. Najdeme zde zmnku o as

  ti en na misijn prci, podrobn je vy loen t systm tzv. redukc, kesan

  skch vesnic v Jin Americe, oceova

  nch jako nejpozoruhodnj poin jezu it. V medailonech nejvznamnjch

  katolickch mision obdob ranho no

  vovku - Frantika Xaverskho, Alexan

  dra de Rhodes, Roberta de Nobili a dal

  ch -je mon sledovat promny misij nch metod od poten the clean sweep a po originln mylenkov pnos a sna

  hu tchto vjimench osobnost v pro cesu evangelizace domorodch nrod,

  spovajc v zachovn nkterch dom

  cch tradic a zvyk. V drobnch exkur

  sech se seznamujeme i z celou adou m

  n znmch postav mision. Z jejich charakteristik je dobe patrn, e to byli skuten nadan jedinci s neobyejnmi

  schopnostmi studovat exotick jazyky,

  pekldat liturgick knihy, s organiza nm talentem a tak smyslem pro praktic k zleitosti svho posln. Mnoz z nich

  ohromovali vldce celho tehdejho sv

  ta svmi odbornmi znalostmi mnoha

  obor, pedevm technickch.

  Nsledujc oddl et mskokato

  lit misioni tvo zejmna soubor por trt naich nejvznamnjch mision

  , pevzat z prkopnick prce J. Ka

  listy Cesty ve znamen ke. Zde je pr ce mlo pvodn. Vedle ji znmch i

  votopisnch dat autorka reprodukovala obsah pouze tch literrnch pamtek,

  dopis a st itinerri zpstupnnch a komentovanch Kalistou ji ped vce

  ne edesti lety. Dnes mme dispozici rovn nap. edici dalch list jezuity Karla Slavka, pozenou J. Kolmaem, nebo anglick peklad 2. dlu rozshlho latinskho itineraria frantikna Vclava

  (Remedia) Prutkho z iniciativy anglick

  geografick spolenosti The Hackluyt

  Society aj. Je koda, e tyto dv knihy,

  pop. dal, nevzala autorka v potaz s c

  lem vyut stejnch domcch pramen vytvoen plnjho obrazu situace

  v naich misich sledovanho obdob.

  V dalch tech oddlech, vnovanch

  psoben nekatolickch crkv, je mo

  no sledovat a srovnvat pstupy, npl a metody misi katolickch s misijnm d

  lem crkve pravoslavn, crkv evange

  lickch a crkve Moravan - Obnove

  n Jednoty bratrsk. Pozorujeme zmnu

  v koncepnm pstupu pi uspodn

  jednotlivch oddl. Zatmco potky

  protestantskch misi autorka vykld z hlediska nrodnosti jednotlivch misio

  n, ve vech ostatnch oddlech je jed notcm hlediskem smr a cl misijnch

  vprav. Kompozice jednotlivch kapitol

  je podobn pedchozm. Opt ped nmi

  defiluj vce i mn znm nositel vry

  jinch kesanskch crkv. Pedevm

  vklad o rozsahu misijn innosti nejvt

  174

  This content downloaded from 91.229.229.111 on Sun, 15 Jun 2014 21:42:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXXV, 2002, 1-2 RECENZE

  ch mision crkve pravoslavn bu

  de pro eskho tene, pevn spjatho s duchovnmi tradicemi kesanskho z

  padnho svta, cennm zdrojem pouen. Oddl o misich Obnoven Jednoty bratr

  sk psob vrazn tezovit. Je to spe

  jaksi chronologick popis postupu jed

  notlivch misi a vkaz statistickch da

  j o potu konvertit na mnoha zemch

  svta.

  Na zvr je zaazeno pojednn o v hledu misie v 19. stolet - "velkm stole

  t evangelizace a misie". Prhledy do no

  v ry sleduj rozvoj dosavadnch misi, a pedevm pak masov vznik novch

  misijnch spolenost. Na tomto mst

  bychom spe oekvali hlub zhodno

  cen a srovnn rozsahu, vsledk a me

  tod misijn innosti rznch crkv v da