Krivicna Odgovornost u Medjunarodnom Pravu

  • View
    103

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Krivina odgovornost u meunarodnom pravuIndividualna krivina odgovornost

Razvoj meunarodnog krivinog prava

1882, prvi predlog za osnivanje me. kr. Suda 1919, pobednike sile da sude Vilhelmu II neuspelo Nirnberg i Tokijo

Meunarodni krivini sud za bivu Jugoslaviju

Rezolucija SB UN 1993 Na osnovu Povelje, Glava VII Osnovni akti

Statut Pravila o postupku i dokazima

Meunarodni krivini sud za Ruandu

Rezolucija SB UN 1994. Specificnosti

Meunarodni krivini sud

Statut MKS 2002. Sudije izabrane 2003. Materijalna nadlenost Osnovni dokumenti

Statut Elementi krivinih dela Pravila o postupku i dokazima

Internacionalizovani krivini tribunali

Ad hoc sudovi meovitog sastava KiM Itoni Timor Sijera Leone Kamboda

Vrste meunarodnih krivinih dela

Krivina dela po meunarodnom obiajnom pravu Krivina dela propisana viestranim meunarodnim ugovorima

Ratni zloini

lan 8 Rimskog statuta enevske konvencije 26 oblika krenja zakona i obiaja rata

Zloini protiv ovenosti

Defnisani u nirnberkom procesu (Londonski ugovor 1945.) lan 8, stav 1 Rimsog statuta Rasrostanjeni i sistematini napadi na civilno stanovnitvo

Genocid

Definicija iz lana 2 Konvencije o spreavanju i kanjavanju zloina genocida iz 1948. lan 6. Rimskog statuta Namera unitenja grupe, u celini ili delimino U ratu i za vreme mira

Muenje

Konvencija protiv muenja Ratni zloin Univerzalna nadlenost

Agresija

Londonski sporazum zloin protiv mira Definicija nikad prihvaena

Terorizam

Nije jo meu krivinim delima Antiteroristike konvencije

Oblici ogovornosti pred meunarodnim krivinim sudovima

Individualna odgovornost

Izvrioci Naredbodavci Lica koja planiraju izvrenje Podstrekai Pomagai i podravaoci lanovi zajednikog zloinakog poduhvata

Sankcije koje izriu meunarodni sudovi

Gonjenje ne zastareva Od smrtne kazne do 30 godina-doivotni zatvor Odredjen broj godinja

Postupci pred sudovima drava i njihov odnos s postupcima pred meunarodnim sudovima

Donae pravo Meunarodno obiajno pravo na osnovu pravila o univerzalnoj nadlenosti Munitet kao ogranienje Ne bis in idem

Saradnja drava s meunarodnim sudovima

Obaveze drava Saradnja s tribunalima UN obavezna Saradnja sa MKS zasnovana na dobrovoljnom pristanku

Ekstradicija i meunarodna pravna pomo

GS UN Principi meunarodne saradnje... Razliito od predaje meunarodnom sudu Uobiajeni izuzeci