Krivični Postupak Protiv Pravnih Lica

 • View
  89

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rad je vezan za stručnu analizu odgovornosti pravnih lica za djela počinjena od strane odgovornih osoba u okviru poslovnog subjekta.

Text of Krivični Postupak Protiv Pravnih Lica

 • EDUKATIVNI MODUL

  KRIVINI POSTUPAK PROTIV PRAVNIH OSOBA

  Autori: Mr. Ljiljana Filipovi

  Dr. Veljko Ikanovi

 • 2

 • 3

  PREDGOVOR

  Projekat Podrka pravosuu u BiH Jaanje tuilakih kapaciteta u sistemu

  krivinog pravosua omoguila je autorima da izrade edukativni modul Krivini postupak

  protiv pravnih osoba. Ovaj modul nudi dvije nastavne oblasti. Prva nastavna oblast

  ,,Materijalnopravne osnove odgovornosti pravnih osoba za krivina djela" koju je napisala

  mr. Ljiljana Filipovi i druga, Krivini postupak protiv pravnih osoba, a napisao je dr.

  Veljko Ikanovi. Autori ovog edukativnog modula nude odlian, pristupaan i koristan

  edukativni materijal svjesni injenice da nema donoenja zakonitih i pravilnih presuda bez

  cjeloivotnog obrazovanja, bez profesionalnog i strunog usavravanja, kako tuitelja, tako i

  sudija. Edukativni modul je u funkciji jaanja tuilakih i sudijskih kapaciteta u sistemu

  krivinog pravosua. Prije svega, namijenjen je jaanju kompetencija i profesionalnosti

  tuioca i sudija, i ne samo za njih. On moe biti od koristi svima onima koji su na samom

  poetku svoga strunog i profesionalnog puta, studentima pri izradi seminarskih i diplomskih

  radova, kao i svima onima koji se bave krivinopravnim problemima.

  U modulu su ponuene vrijedne i korisne edukativne strukture koje sadre korisne

  informacije i odgovarajua injenina i pravna pitanja, ali i potrebne edukacione korake koje

  treba napraviti u procesu profesionalnog i strunog usavravanja tuitelja i sudija. Bez obzira

  to su autori ponudili koristan edukativni materijal, zasigurno ne misle da je samo ovo djelo

  dovoljno za stjecanje potpunog znanja iz ovih obrazovnih podruja. Autori su svjesni da je

  potrebno osigurati i dodatne edukativne materijale namijenjene profesionalnom i strunom

  usavravanju tuitelja i sudija. Prema tome, ovaj edukativni modul pridonijet e disiminaciji

  pravnih znanja. Modul e pomoi ili podstai izradu slinih ili drugih programa za ljudska

  prava, pomoi e da ove teme ive u svakodnevnoj tuiteljskoj i sudskoj praksi. Za oekivati

  je da e modul izazvati aktivan i angairan odnos uvida u potrebe tuilatva i sudstva u Bosni

  i Hercegovini. On e doprinositi i razvijanju svijesti o linoj i profesionalnoj odgovornosti u

  pogledu ostvarivanja, zatite i promicanja prava. Potpomoi e pripreme seminara kao i lake

  praenje seminara od strane onih kojima je seminar namijenjen.

  Posebna vrijednost ovog modula je to, i eksplicite i implicite, ukazuje na potrebe i

  mogunosti povezivanja teorije i prakse. Zato je on svojevrsni, kako teoretski, tako i praktini

  vodi u realizaciji pomenutih nastavnih oblasti. Modul dakle ima i karakteristike prirunika

  jer su autori uz sadraj ponudili i odgovarajue didaktike i metodike sugestije. Takoer,

  poseban kvalitet ovog modula je analiza odreenih materijalnopravnih i procesnopravnih

  pitanja i ponuenih odgovora na njih, kao i ponuda odreenih primjera izreke optunice,

 • 4

  odnosno presude sa sadrajem koji imaju instruktivnu vrijednost. Pored toga, definirani ishodi

  uenja ine dodatnu didaktiku vrijednost ovog modula. Ishodi uenja nisu samo krakteristika

  dobro izraenih edukativnih modula nego i vrijedni usmjerivai i pokazatelji kvaliteta

  realizacije ponuenih modula. Na osnovu ove edukativne ponude predavai e moi odabirati

  adekvatne metode i postupke edukacije. Konkretna primjena metoda, postupaka i tehnika

  ovisit e o svakom pojedinanom sluaju, odnosno problemu, kao i o linom iskustvu,

  navikama i ukusu predavaa, to je izuzetno dobro, jer im je ovakvom edukativnom ponudom

  omogueno da iznalaze kreativna rjeenja.

  Na kraju treba navesti da autori imaju veliko znanje iz ove oblasti i nisu sluajno

  odabrani da napiu ovaj modul, a to se izmeu ostalog vidi i po tome jer na ovaj ili onaj

  nain, upuuju na potrebu kritikog odnosa prema nekim pravnim tumaenjima i primjercima

  pojedinih tuilakih ili sudskih odluka. To osnauje i osigurava donoenje zakonitih i

  pravednih odluka iz ove oblasti.

  Malik Hadiomeragi sudijaVrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

 • 5

  Mr. Ljiljana Filipovi, sudija Vrhovnog suda FBiH

  EDUKATIVNI MODUL

  KRIVINI POSTUPAK PROTIV PRAVNIH OSOBA

  I. NASTAVNA OBLAST:

  MATERIJALNOPRAVNE OSNOVE

  ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KRIVINA DJELA

 • 6

  Napomena autora

  Modul Krivini postupak protiv pravnih osoba izraen je u okviru Projekta Podrka pravosuu u BiH Jaanje tuilakih kapaciteta u sistemu krivinog pravosua i, kao takav, namijenjen je prvenstveno tuiocima.

  Meutim, i u krivinom postupku protiv pravne osobe, konani cilj aktivnosti tuioca je donoenje pravilne i zakonite presude. Za ostvarenje tog cilja neophodan je profesionalan i struan rad ne samo tuioca nego i sudija, pa je iz tog razloga namjera autora bila da se Modul koncipira na nain da on bude koristan edukativni materijal ne samo tuiocima nego i sudijama.

  U tom cilju, u okviru I. nastavne oblasti Materijalnopravne osnove odgovornosti

  pravnih osoba za krivina djela dat je praktian komentar relevantnih odredaba krivinih zakona u Bosni i Hercegovini o odgovornosti pravnih osoba za krivina djela.

  Analiza tih odredaba vrena je na osnovu strune literature koja se odnosi na ovu

  materiju, a iji je pregled dat na kraju ove nastavne oblasti, te na osnovu pregleda tuilake i sudske prakse u BiH koja se odnosi na odgovornost pravnih osoba za krivina djela.

  Kako je analiza pojedinih materijalnopravnih odredaba o odgovornosti pravnih osoba

  za krivina djela neminovno nametala i odreena procesna pitanja, autor je i u okviru ove nastavne oblasti ponudio odreene odgovore i na ta procesna pitanja smatrajui da takav postupak omoguava bolje razumijevanje predmetne materije.

  Osim toga, u okviru I. nastavne oblasti, autor je ponudio i odreene primjere izreke

  optunice odnosno presude sa sadrajem koje bi one, po ocjeni autora, trebale imati ukoliko se slijede materijalnopravne odredbe krivinih zakona u Bosni i Hercegovini o odgovornosti pravnih osoba za krivina djela.

  Analiza materijalnopravnih odredaba o odgovornosti pravnih osoba za krivina djela

  otkrila je odreene nejasnoe i kontradiktornosti pojedinih zakonskih odredaba na ta je ukazano pri njihovoj analizi.

  Takoe, analiza tuilake i sudske prakse u oblasti odgovornosti pravnih osoba za

  krivina djela pokazala je, po ocjeni autora, na odreene nesaglasnosti te prakse sa odnosnim odredbama sadranim u krivinom zakonodavstvu BiH. Na te nesaglasnosti ukazano je u Modulu. Stoga autor smatra korisnim naglasiti potrebu kritikog odnosa prema primjercima pojedinih tuilakih ili sudskih odluka sadranih u prilogu Modula odnosno potrebu individualnog preispitivanja od strane svakog korisnika Modula postojee prakse i njene saglasnosti sa odredbama krivinih zakona o odgovornosti pravnih osoba za krivina djela.

 • 7

  S a d r a j PREDGOVOR ........................................................................................................................ 3

  Osnovi odgovornosti pravne osobe .................................................................................. 27

  Granice odgovornosti pravne osobe za krivino djelo ...................................................... 42

  Dr. Veljko Ikanovi ........................................................................................................ 68

  UVOD ............................................................................................................................... 71

  1. OPIS NASTAVNE OBLASTI ............................................................................... 71

  1.2. Rezultati nastavne oblasti ....................................................................................... 71

  2. UOPTE O KRIVINOM POSTUPKU PROTIV PRAVNIH LICA ................... 72

  2.1. Teorijska i praktina pitanja krivinog postupka ........................................................ 72

  2.1.1. Pregled .................................................................................................................. 73

  2.1.2. Organi krivinog postupka ................................................................................... 75

  2.1.3. Karakteristike krivinog postupka ....................................................................... 75

  3. KRIVINI POSTUPAK PROTIV PRAVNIH LICA U PRAVU BOSNE I HERCEGOVINE .............................................................................................................. 76

  3.1. Pojam postupka .......................................................................................................... 76

  3.2. Pravna priroda postupka ............................................................................................ 77

  3.3. Odnos sa postupkom prema fizikom (odgovornom) licu ......................................... 79

  3.5. Cilj postupka ............................................................................................................... 83

  3.6. Subjekti postupka ....................................................................................................... 83

  3.7. Stranke ........................................................................................................................ 84

  3.8. Pokretanje krivinog postupka ...................................................