of 30 /30
Krk svaly, fascie a topografické priestory

Krk svaly, fascie a - uniba.sk

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Krk svaly, fascie a - uniba.sk

PowerPoint PresentationPatria sem :
• inervácia : n. facialis.
• charakteristika : tenký, vemi plochý sval v podkoí krku.
• rozsah : od podklúnej oblasti a povrchu deltového svalu, prechod do tváre, vnára sa medzi mimické svaly dolnej pery.
• úpon : mandibula
• funkcia : napätie koe a krku v súlade s pohybmi krku.
M. sternocleidomastoideus
• charakteristika : silný sval na laterálnej strane krku.
• odstup : as svalu na manubrium sterni, as na sternálnom konci klavikuly.
• pozn. Medzi oboma odstupmi je vkleslá jamka fossa supraclavicularis minor. Nad sternom, medzi svalmi oboch strán fossa jugularis.
• úpon : processus mastoideus a vonkajší okraj linea nuchae.
• funkcia : pri obojstrannej akcii úas na záklone, predné snopce – sklonenie hlavy
pri jednostrannej akcii nakláa hlavu na stranu akcie a otáa tvár na opanú stranu
• torticolis, Vojtova metóda - cvienie
Patria sem :
• m. mylohyoideus
• m. digastricus
• m. stylohyoideus
• m. geniohyoideus
M. mylohyoideus
svalom, s ktorým je spojený v strednej
iare.
jazylke.
n. trigeminus.
M. digastricus
• uloenie : na vonkajšej dolnej strane m. mylohyoideus a za ním.
• skladá sa : venter anterior
• funkcia : depresia mandibuly, zdvíhanie jazylky pri fixovanej mandibule.
• inervácia : venter ant. – n. mylohyoideus z 3.
vetvy n. trigeminus
bruškom m. digastricus.
dorzokraniálne
• funkcia : rovnaká ako m. mylohyoideus,
spolu vytvárajú prunú spodinu úst.
• inervácia : z vlákien C1 a C2 cestou n.
hypoglossus.
• Tvoria tenký pás medzi zadnou plochou manubrium sterni a jazylkou.
• Ich názvy sú poda zaiatkov a úponov.
Patria sem :
• m. sternohyoideus
• m. sternothyroideus
• m. thyrohyoideus
• m. omohyoideus
bonú krnú oblas na dva trojuholníky :
• trigonum omoclaviculare
• trigonum omotrapezium
• trigonum caroticum
stavcov laterokaudálne k 1. rebru (m. scalenus
ant. et med.) a k 2. rebru (m. scalenus post.).
Mm. scaleni
• Po jeho prednej ploche zostupuje do hrudníka n. phrenicus.
• Pred jeho úponom ide cez 1. rebro v. subclavia.
• Za jeho úponom a. subclavia, ktorá spolu s plexus brachialis prechádza štrbinou medzi m. scalenus ant. a med. – fissura scalenorum.
Mm. scaleni
(C2 – C7) na 1. rebro.
M. scalenus posterior
2. rebro.
Mm. scaleni
otáanie na opanú stranu.
vo funkcii dýchacích svalov.
chrbtice.
M. longus colli
• inervácia : rr. ventrales C3 – C8.
Mm. intertransversarii anteriores cervicis
M. rectus capitis anterior
M. rectus capitis lateralis
geniohyoideus, venter anterior m. digastrici)
• a. auricularis posterior (venter posterior m. digastrici,
m. stylohyoideus)
• a. occipitalis (rr. sternocleidomastoideus)
• z a. subclavia :
cervicalis superficialis
Fascie krku
• Pomerne tenký list povrchovej fascie.
• uloenie : pod platyzmou. Siaha od okraja mandibuly nadol ku klavikule a k manubrium sterni.
• Laterálne prechod k prednému okraju m. sternocleidomast., pozd neho sa štiepi na :
– povrchový predný list
– zadný, hlbší list → tieto obaujú m. sternocleidomastoideus z oboch strán. Za jeho zadným okrajom fascia colli superf. pokrauje pri m. trapezius → do fascia nuchae.
• pozn. Kraniálne (nad os hyoideum) je táto fascia pevnejšia →nazýva sa fascia suprahyoidea.
Fascia colli media
interna.
ktorej pokrauje do lamina profunda fasciae
colli.
krný list od seba vzdialenejší, tu vznikajú
medzi nimi priestory, ktoré sú vyplnené väzivom.
• V mieste trigonum omoklavikulare je to v oblasti
fossa supraclavicularis.
povrchových íl s hlbokými, a hlbšia sú a.
subclavia a plexus brachialis.
suprasternale, v ktorom sa nachádza ilový
arcus venosus juguli.
Fascia colli profunda
• rozsah : od mm. scaleni a prechod ponad m. levator scapulae.
• Pred hlbokým fasciálnym listom sa nachádzajú krné orgány, obalené listom fascia colli visceralis (larynx, trachea, pharynx, oesophagus, gl. thyroidea)
• Pred týmito orgánmi je priestor spatium praeviscerale.
• Za nimi spatium retropharyngeum, ktoré pokraujú a do mediastinum posterior.
• pozn. Retropharyngeálne abscesy touto cestou môu skznu a do hrudníka.
• Spatium paraviscerale pomerne veký
vekých ciev.
hlboký list krnej fascie a vone tu vzniká
štrbinový priestor spatium praevertebrale.
– ventrokraniálne – venter posterior m. digastrici a
m. stylohyoideus
• vagina carotica → a. carotis communis, v. jugularis
interna a medzi nimi n. vagus
• na prednej ploche vagina carotica leí ansa
cervicalis profunda. Vzniká spojením radix
superior (vlákna z C1 a C2 cestou n. hypoglossus) a
radix inferior (vlákna z miechových nervov C2 – C3).
• A. carotis communis :
sternocleidom. n. accessorius.
leí n. phrenicus.
Trigonum submandibulare
– dorzokaudálne – venter posterior m. digastrici a m. stylohyoideus
– kraniálne – mandibula
facialis. Z artérie odstupuje a. submentalis.
– Arcus n. hypoglossi prebieha konvexne, hlbšie a vyššie sa nachádza n. lingualis.
• Tzv. Beclardovom trojuholníku je a. lingualis.
Fossa retromandibularis
m. pterygoideus madialis
stylohyoideus
• obsah :
jugularis interna
– kaudálne – klavikula
• trigonum omotrapezoideum
v. subclavia a v. jugularis interna). Tieto prijímajú
povrchové prítoky v. jugularis externa a v.
cervicalis superficilais.
Trigonum suboccipitale
Hranice :
m. rectus capitis posteriormajor
• V hbke na arcus posterior atlantis leí a.
vertebralis.