Kronika Mesta Trencianske Teplice 2005

 • View
  281

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mesta Trenčianske Teplice za rok 2005 Mesto Trenčianske Teplice Okres: Trenčiansky Kraj: Trenčiansky Spracovala: Ing. Marta Pristačová kronikárka mesta Trenčianske Teplice Kronikárka: Ing. Marta Pristačová, nar. 22.08. 1945 - funkciu kronikárky mesta Trenč Teplice vykonáva od roku 2003 - stredoškolská a vysokoškolská učiteľka na dôchodku 1. Z oblasti samosprávy V Trenčianskych Tepliciach, 30.4.2006 Táto kronika mesta Trenčianske Teplice za rok 2005 obsahuje 78 strán.

Text of Kronika Mesta Trencianske Teplice 2005

 • Mesto Trenianske Teplice

  Kronika mesta Trenianske Teplice

  za rok 2005

  Okres: Treniansky Kraj: Treniansky

  Spracovala: Ing. Marta Pristaov kronikrka mesta Trenianske Teplice

 • Tto kronika mesta Trenianske Teplice za rok 2005 obsahuje 78 strn. V Trenianskych Tepliciach, 30.4.2006 ------------------------------------------------ ----------------------------------------- Ing. Anna Hudcovsk tefan Bartek prednostka Mestskho radu primtor mesta Trenianske Teplice Trenianske Teplice Kronikrka: Ing. Marta Pristaov, nar. 22.08. 1945 - funkciu kronikrky mesta Tren Teplice vykonva od roku 2003 - stredokolsk a vysokokolsk uiteka na dchodku

  1. Z oblasti samosprvy

 • Miestne dane a poplatky na rok 2005 Fisklna decentralizcia dala v roku 2004 samosprvam monos rozhodova o miestnych daniach. Pri urovan vky dan nie s limitovan iadnou hornou hranicou. Samosprvy rozhoduj o tom, ktor miestne dane a poplatky sa bud na ich zem vybera. Uruj aj ich sadzby. Poslanci mestskch zastupitestiev svoju prvomoc naplno vyuili. Tak vznikli rozdiely medzi jednotlivmi mestami. Tieto rozdiely nie s len symbolick. Dane dvhali najm v mestch. Najvyie dane v roku 2005 bud plati obyvatelia krajskho mesta. No Trenianske Teplice dobiehaj Trenn. Viacero dan v naom meste previlo trenianske. Nai obyvatelia viac zaplatia za prevdzku obchodov, za gare, chaty, ponohospodrske stavby, ostatn stavby, psov. Daovm rajom reginu sa stala Nemov. Pre porovnanie: 1. Dane zo stavieb Sk/m2

  Trenn Nemov Tren. Teplice - byty 4.00 2.00 4.00 - rod. domy 6.50 2.00 5.20 - priemysel. stavby 45.00 30.00 35.00 - obch. a admin. stavby 90.00 50.00 98.00 - gare 30.00 7.50 21.00 - chaty 15.00 5.70 16.00 - ponohosp. stavby 5.00 4.00 7.00 - ostatn stavby 15.00 12.00 21.00 2. Dane za pozemky Sk/m2

  - stavebn pozemky 8.00 2.00 7.00 - orn pda 0,055 0,054 0,014 - trvalo trvnat porasty 0,025 0,012 0,004 - zhrady, ndvoria 0,8 0,2 0,7 3. Da za psa (1 rok) - rodinn domy nevyber sa 75.00 400.00 - byty nevyber sa 500.00 800.00 4. Niektor z alch dan - da za ubytovanie nevyber sa 10.00 20.00 - da za predajn automaty nevyber sa 100,500 nevyber sa - da za nevhern hracie automaty nevyber sa 300,500 1, 2, 10 tisc - komun. odpad - obyvatelia Sk/1 de 1,70 1.00 1,23 Okrem zvench dan nepoteili obanov nho mesta ani zven poplatky za vodn a ston, i teplo.Trenianska vodohospodrska spolonos, a.s. tovala od 1. janura 2005 naim domcnostiam za 1m3 pitnej vody 28,68Sk a za odvedenie

 • 1m3 odpadovej vody (ston) 19,28Sk. Spolu sme teda zaplatili 47,96Sk/1m3 vrtane DPH. Cena za plyn, ktor sa kvli rastcej cene ropy stle zvyovala, sa automaticky odrazila v cench za teplo. Ceny v naom regine neboli rovnak. Vrobcom tepla v naom meste je Termia, s.r.o. Trenianske Teplice. Cena za jeden gigajoule (Gj) bola 489.-Sk. V oktbri sa cena zvila o 15%, tak sme za 1Gj zaplatili 531.-Sk.

  Organizan truktra Mestskho radu v Trenianskych Tepliciach Na marcovom zasadnut mestskho zastupitestva schvaovali poslanci nov organizan truktru mestskho radu. Predkladala ju Ing. Hudcovsk, prednostka Ms, ktor poslancov oboznmila s navrhovanmi zmenami. V pvodnej truktre Ms boli 4 odbory, v novej boli navrhnut len 3. K 1.3.2005 bol stav zamestnancov na Ms 27 + 1 na MD, v navrhovanej truktre 22 zamestnancov. Cieom tejto truktry bolo hlavne uetrenie finannch prostriedkov. Navrhnut organizan truktru poslanci mestskho zastupitestva odshlasili v predloenej podobe (vi. pomocn evidencia a dokumentcia, str. 1).

  Primtor mesta: tefan Bartek Prednosta Ms: Ing. Anna Hudcovsk Hlavn kontrolr mesta: Ing. Anna Chalupkov (do 31.8.2005) Viceprimtor: Mgr. Milan Koa Nelnk mestskej polcie: Ing. Jn Gurn BOZP, civiln ochrana, poiarna ochrana: Jozef Chyba Sekretarit primtora: Martina Fialov Personlne a mzdov: Ing. Mria Sirotn MIS, archv, sprvca budovy: Juraj kvarka Odbor sprvny: - vedci odboru a oblas kolstva: Ing. Eva Masrov - matrika, ZPOZ, podatea: Eva Koreov - kultra, cestovn ruch, port: Martina Ronkov - socilna oblas, oP, streda: Eva Saviov - kninica, kino: ubica Laekov

  Galina Lenhartov - upratovaky: Katarna Ujhelyov Mria Richtrechov Odbor ekonomick: - vedci odboru a rozpoet mesta: Ing. Eva Hackenbergov - miestne dane a poplatky, evidencia obyvatestva: Stela Gerhtov Zuzana Orechovsk - tovnctvo: Danka Benov - poklada, bankov styk: Marta Mazov Odbor regionlneho rozvoja, sprvy majetku mesta, ivotnho prostredia a stavebnho poriadku:

 • - vedci odboru a investcie mesta: Ing. Igor insk - stavebn poriadok: Ing. Ester Zakov - majetok mesta, podnikatelia: Mria Mikov - ivotn prostredie, regionlny rozvoj: Mgr. Lenka Beznkov

  Mestsk zastupitestvo v Trenianskych Tepliciach (MsZ)

  2. Regionlne voby 2005 Od prvch volieb do Trenianskeho samosprvneho kraja uplynuli 4 roky. Vo vobch v roku 2001 pristpilo k urnm 22% zapsanch voliov. Takmer polovica ud v naom kraji si mysl, e krajsk zastupitestvo ani upan nie s potrebn. Opodstatnenos krajskej samosprvy vid len tretina voliov, oslovench agentrou MVK. Pripomenieme si tch, ktor ns zastupovali a bud nahraden novmi poslancami: Predseda TSK: Ing. tefan tefanec Poslanci TSK: Za okres Bnovce nad Bebravou (3 poslanci):

  Mgr. Peter Bulk JUDr. Elena Magdolenov Jozef Hedera

  Za okres Ilava (5 poslancov): Ing. Peter Anto MUDr. Marin Bridk Ing. Anna Chalupkov

  Anton Mdry Ing. Rbert Rafaj Za okres Myjava (2 poslanci):

  Pavel Halabrn Bc. Jaroslav Ferianec Za okres Nov Mesto nad Vhom (5 poslancov): Ing. Vladimr Komorech Bc. Erika Bielikov Ing. Jozef Trstensk Ing. Viera Vienerov Ing. Vladimr Vaz Za okres Partiznske (4 poslanci): PaedDr. Jozef Boik Mgr. Mria Hazuchov Ing. Jozef Pilt Slavka Slovsk Za okres Povask Bystrica (5 poslancov): Jozef Glik Ing. Pavol Jurk

 • Amlia Ondiov Ing. Jozef Kardo MUDr. Jozef Zednk Za okres Prievidza (10 poslancov): Ing. Vojtech imanec Ing. Duan imka Jana irkov Ing. Jozef Fabian Jn Kotian Ing. Marin Krajo Ing. Milan Kuk tefan Malrik Emil Mendel Pavol Sabo Za okres Pchov (3 poslanci): Peter Regina Ing. ubo Savara Ing. Ivan Viovsk Za okres Trenn (8 poslancov): Ing. Milo Mar Ing. ubica Harakov Rastislav Machunka Bc. Mria Hldekov Ing. Jozef Rea Monika Penkov - obianka nho mesta MUDr. Pavol Sedlek MVDr. Stanislav Svatk Svoj mandt ukonili a boli nahraden tmi, ktor zskali 26. novembra 2005 najviac hlasov. V tento de sa toti na celom zem Slovenska konali druh voby do orgnov samosprvnych krajov. * V naom kraji bolo vytvorench 9 volebnch obvodov. * V zoznamoch voliov bolo zapsanch 483 498 voliov, z ktorch k volebnm urnm pristpilo 57 462 obanov, t.j. 12,3%. * Na post upana apirovalo 11 kandidtov, na miesta poslancov 298 kandidtov. * V krajskom zastupitestve je 45 kresiel. * Zo 42 slovenskch politic. strn v naom kraji predloilo kandidtky 26 strn. Vznikli 3 irok volebn koalcie. * Viac ako polovica z 298 kandidtov do zastupitestva mala vysokokolsk vzdelanie, priemern vek kandidtov bol 47 rokov a eny tvorili z celkovho potu 298 len necel tvrtinu (69 ien). V Trenianskych Tepliciach sa voby konali v tyroch volebnch okrskoch. * Poet oprvnench voliov: 3 689 * Poet vydanch oblok (poet voliov): 472, t.j. 12,79% * Poet platnch hlasov: 455, t.j. 12,33%

 • * Z 56 kandidtov na miesta poslancov najviac hlasov zskali: Jozef Marek - starosta Omenia 162 hlasov Mria Holikov, Mgr. - uiteka z nho mesta 138 hlasov Jozef Habnik, Ing. PhDr. - vysokokolsk uite, Trenn 118 hlasov * 11 kandidtov na post upana dosiahlo nasledujce vsledky: Pavol Sedlek, MUDr. 186 hlasov 40,8% Miroslav Chovanec, MUDr. 93 hlasov 20,4% Stanislav Janovi, Ing. 79 hlasov 17,4% Jozef Hrdlika, PhDr. 35 hlasov 7,7% Jn Marcinek, Ing. 22 hlasov 4,9% Dominik Gahr, Mgr. 13 hlasov 2,8%

  Jozef Rea, Ing. 13 hlasov 2,8% Milan Foga 7 hlasov 1,5% Jn Margala 4 hlasy 0,9% Duan Saksa, Mgr. 3 hlasy 0,7% Jozef Rojko, Ing. 0 hlasov 0%

  V rmci celho Trenianskeho kraja voby dopadli takto: Najviac hlasov zskal kandidt na post upana za koalciu Smer-socilna demokracia - Kresanskodemokratick hnutie - Slovensk nrodn strana - Hnutie za demokraciu - Slobodn frum, Miroslav Chovanec, svoj hlas mu dalo 19 752 voliov. V porad druh kandidt za koalciu udov strana-Hnutie za demokratick Slovensko - Aliancia novho obana - Prav Slovensk nrodn strana - Zjednoten Slovensk nrodn strana, Pavol Sedlek, zskal 15 873 hlasov. Kandidtov na upanov volilo 55 778 obanov z celkovch 483 599 oprvnench voliov. Kee ani jeden z kandidtov na upana nezskal nadpolovin vinu platnch hlasov, 10. decembra sa konalo druh kolo volieb, v ktorom volii rozhodli medzi Miroslavom Chovancom a Pavlom Sedlkom. V 45-lennom zastupitestve Trenianskeho samosprvneho kraja patr 21 kresiel koalcii Smer-socilna demokracia Kresanskodemokratick hnutie - Slovensk nrodn strana Hnutie za demokraciu - Slobodn frum a 20 kresiel koalcii udov strana-Hnutie za demokratick Slovensko - Aliancia novho obana -