of 12 /12
Krystyna Miller-Gawrzyńska malarstwo

Krystyna Miller Gawrzyńska MALARSTWO

 • Author
  olchaw

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Krystyna Miller Gawrzyńska MALARSTWO

 • Krystyna Miller-Gawrzyskamalarstwo

 • Waniejsze wystawy indywidualne:

  1995 Raiffeisenkasse Absdorf (Austria)1996 Ring Galerie Wiede (Austria)1997 Kultur-Haus 124 Klosterneuburg (Austria)2001 Galeria Sztuki Meduna Wiede (Austria)2003, 2009 Heimatmuseum Absdorf (Austria)2004 PII Gallery Philadelphia (USA)2005 Paac Sztuki Krakw (Polska)2006 SMZ-Ost Donauspital Wiede (Austria)2008 SVA-Galerie Wiede (Austria)2009 GrenzART Galerie Hollabrunn (Austria)2011 UNO-CITY Galeria Wiede (Austria)2012 Galerie im Turm Baden (Austria)

  Waniejsze wystawy zbiorowe:

  1997 Instytut Polski Wiede (Austria)1998 Salon Jesienny, Instytut Polski Wiede

  (Austria)1998, 2000 Oglnopolskie Biennale Pasteli

  Nowy Scz (Polska)2002 Prezentacja Kultury Polskiej Paac

  w Thrnthal (Austria)2003 Financecoaching Wiede (Austria)2004 Die Europameile am Grtel Wiede

  (Austria)2006 Minoritenkloster Museum Tulln (Austria)2008 Galerie Time Wiede (Austria)2010 Chteau Seigneurial de Villemomble

  Pary (Francja)2012 Targi Sztuki Pchlarn (Austria)2013 24 Stunden Retz (24 Godziny) Retz

  (Austria)2013 Kunstschaffende im Land Mistelbach

  (Austria)2002, 2004, 2006, 2010, 2013 Midzynarodowe

  Biennale Pasteli Nowy Scz (Polska)

  KRYSTYNA MILLER-GAWRZYSKA

  Atelier:3462 AbsdorfStockerauerstr. 60Tel. +43 2278 2451Mobil: +43 [email protected]

  Urodzia si w 1950 roku w Gdyni. W 1975 uko-czya studia na Wydziale Architektury Politech-niki Wrocawskiej. W latach 19761992 praco-waa w Polsce jako architekt. Od 1992 roku mieszka w Austrii i uprawia twrczo malarsk w technice pasteli. Naley do Stowarzyszenia Pastelistw Polskich, Stowarzyszenia Artystw Austriackich, Stowarzyszenia Kultury i Sztuki Dol-nej Austrii oraz towarzystw zwizanych z dziaal-noci galerii artystycznych.

 • Przy stole (Beim Tisch) 2009, pastel, 94 x 65 cm

 • Swoj drog artystyczn zaczam od techniki olejnej wybraam jednak pastel, ktry daje mi nieograniczone moliwoci wyrazu jest bliszy mojemu temperamentowi i wraliwoci. Co mnie inspiruje? Cigle to samo natura Jej eks-presja, barwy, zmienno raz drapieno, a raz mikko pejzau prowadz z ni nieustajcy dialog, szukajc swojej wasnej przestrzeni.

  Krystyna Miller-Gawrzyska

  Krystyna Miller-Gawrzyska w uprawianej przez sie-bie twrczoci utosamia si z abstrakcjonizmem, tworzc malarski, uniwersalny jzyk sztuki, pozwa-lajcy na pokonywanie barier narodowych. Abs-trakcjonizm porusza ludzkie emocje i zmysy. Sztu-ka ta wywouje okrelone wraenia emocjonalne: harmoni i spokj, wyciszenie i rado, ale te dysonans i konsternacj. Malarstwo abstrakcyjne odwouje si przede wszystkim do podwiadomo-ci, samoczynnie wyzwalajc emocje wraliwe na zmysowe bodce kolorystyczne, ktre nie s zale-ne od intelektualnych rozwaa. Jednak wiedza pozwala na zagbianie si we wasnych wzrusze-niach, jeli nie jest blokowana uprzedzeniami bd nawykami, jeli puszczamy wodze naszej fantazji i pozwalamy jej zanurza si w doznaniach pikna niematerialnego i nieuprzedmiotowionego. Krysty-na Miller-Gawrzyska uprawia malarstwo gwnie w technice pastelu. Pastele mona nakada wie-lowarstwowo, tworzc plamy, kreski lub plamokre-ski (kiedy nie wiadomo, czy to ju jest plama czy jeszcze kreska?). Artystk interesuje przede wszyst-kim sama materia malarska, czyli relacje pomi-dzy barwnymi plamami, kontrasty ich ksztatw, bogactwo gam kolorystycznych, mikko tekstu-ry i rnorodno kresek, ktre s dopenieniem wielowarstwowych malarskich paszczyzn. Wzburzone morze, rozbita szyba, w ktrej maluje si pejza. wiat zatopiony we mgle, plamy i kre-

  ski symbolizujce ukad pl i drzew. Niekiedy po-jawia si czowiek, czasami fragment architektury lub jaki przedmiot bez szczeglnego znaczenia. Artystka nie dba o szczegy i nie opowiada kon-kretnych zdarze. Tworzy iluzje wiata dozna emocjonalnych, uksztatowanych nieuchwytno-ci przemijania. To co istotne i co nieistotne prze-plata si, tworzc now warto wykreowan zestawem i ukadem barwnych plam oraz ekspre-syjnych kresek, krelonych emocjami zaczerpni-tymi z natury, ktra nie jest uporzdkowana ani poukadana w szufladkach. Ona wiruje i rozprze-strzenia si na paszczynie obrazu, ukazujc nam ziemi poprzez unoszce si ponad ni oboki, ktre nie s chmurami. Barwne plamy rozpywa-j si mikko i tylko kreski raz pionowe, raz skone dyscyplinuj wzajemne nawarstwienia. Wida nie-pokj i tajemnic, one s si sprawcz malarskich treci. Odnosi si wraenie, e artystka maluje tylko po to, by zanotowa emocjonalne stany ducha, by wyrazi poetycko zaobserwowan w przy-rodzie. Szerok smug zieleni, ktra ani si nie za-czyna, ani nie koczy, a po prostu rozciga si od lewej strony do prawej, wyaniajc si delikatnie i tak samo znikajc, jakby za chwil miaa pojawi si znowu ponad ziemist warstw brzw i ugrw. Mocnym akordem centralnie porodku jawi si ko-balt i przedzierajcy si w dolnej warstwie brunat-nobrzowy podkad, a ponad nimi krluje bkit silnie skontrastowany w dolnej czci obrazu pla-mami czerni, indygo i innych zamanych odcieni. Zwiewny bkit rozmazany cienko w niszej czci obrazu wdruje, rozprzestrzeniajc si mglicie i ulotnie jak zjawa. W innym obrazie zawoalowana uliczka zieleni drzew i wirujcych kresek wok mocnego akcentu brunatnej czerwieni, ponad ktrym wysoko jawi si zielony trjkcik niby wie-yczka wieczca kociek ukryty w mrocznym tle. Z prawego rogu, skonie ku grze wznosi si zarys starego domu z wysokim trjktem dachu.

 • Ten obraz nie jest dosowny, jest delikatn aluzj do wiata zewntrznego, ktra przez innego widza moe by odmiennie odczytana. Artystka czsto maluje na czarnym papierze. Jego barwa i struktura przedzieraj si spod warstw malarskiej materii rozwibrowanej na pod-ou raz delikatnie, raz ostro ciesz lub grubsz warstw naoonej pastelowej farby i wczaj w spostrzeganie artystycznej wypowiedzi jako rwnorzdne wartoci obrazowania. Obrazy Krystyny Miller-Gawrzyskiej wyraaj lekko i spontaniczno, nios te nostalgi, zadum,

  a take pogod ducha. S pomidzy nimi ob-razy radosne i smutne, ktre jak stany emocjo-nalne maj rn temperatur barwn i rn skal odcieni. Nie absorbuj filozoficznego kon-tekstu ycia, ani nie opiniuj jego walorw. Ist-niej poza bytem doczesnym, kreuj doznania uniwersalne potrzebne do wzbogacania wrali-woci odczuwania i s przydatne dla niemate-rialnego spostrzegania pikna zespolonego ze wiatem zjawiskowoci przyrody.

  Krystyna Olchawa

  Przysta (Anlegestelle), 2013, pastel, 46 x 66 cm

 • Polna kapliczka (Feldkapelle)2000, pastel, 20 x 15 cm

 • Wieczorna modlitwa (Abendgebet) 2013, pastel, 80 x 50 cm

 • Wiosna (Der Frchling) 2013, pastel, 25 x 35 cm

  Spotkanie na ce (Trefen auf der Wiese) 2013, pastel, 50 x 80 cm

 • Lena polana pastel (Waldwiese) 2006, pastel, 65 x 45 cm

 • Zawieszenie (das Ruhen) 2011, pastel, 69 x 45 cm

 • Drink (Ein Drink) 2010, pastel, 92 x 62 cm

 • ISBN: 978-83-63753-13-9

  Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych U Jaksy w MiechowieAdres: Plac Kociuszki 3a, 32-200 Miechw, tel/fax: 41 383 07 95Strona: www.ujaksy.pl, e-mail: [email protected]

  Opracowanie graficzne: Pawe OlchawaFotografie: Mieczysaw Gawrzyski

  Druk: Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Krakw

  GAL

  ERIA

  U JAKSY W MIECHO

  WIE

  BIU

  RO

  W

  YS TAW AR TY ST Y

  CZN

  YC

  H

  Wieczorny spacer (Abendlicherspaziergang), 2009, pastel, 45 x 69 cm Ambiwalencja (Ambivalenz), 2005, pastel, 70 x 100 cm