Click here to load reader

Krzysztof Choroszko

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Krzysztof Choroszko. Nowoczesny system zintegrowanego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych, na przykładzie wdrożenia w Aluminium Konin - Impexmetal SA. SPIN S.A. 15 lat na rynku Jedna z największych firm IT na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - PowerPoint PPT Presentation

Text of Krzysztof Choroszko

Slajd 1Krzysztof Choroszko
na Giedzie Papierów Wartociowych
– szeroka oferta produktowa
Lokalizacje: Katowice, Bydgoszcz, Warszawa, Gdask
Spóki zalene: WiedzaNet, Kom-Pakt, Galkom, Informa, PostInfo, Optix
PROKOM
8 stycznia 2002 roku Prokom Software SA zawar ze spók Nihonswi AG umow, na podstawie której za kwot 112.153.842 PLN naby 54 udziay o wartoci nominalnej 15 PLN kady w PUP Spin Sp. z o.o. z siedzib w Katowicach (SPIN). Za 500 tys PLN spóka nabya równie opcj objcia 4 udziaów w podwyszonym kapitale zakadowym SPIN. Ponadto Prokom Software SA nabdzie kolejnych 11 udziaów w spóce, za które zapaci 22,3 mln PLN. Wszystkie nabyte udziay stanowi bd 51,11% kapitau zakadowego i uprawnia bd do wykonywania 51,11% gosów na walnym zgromadzeniu SPIN.
POSTINFO
Od poowy 2002 roku Spin posiada udzia wikszociowy w firmie Postinfo z siedzib w Warszawie – jest to pierwsze due dziaanie w zakresie realizacjistrategii integracji. Postinfo jest dowiadczon firm specjalizujc si w dostarczaniu rozwiza informatycznych dla telekomunikacj.
www.spinsa.pl
SYSTEMY BILLINGOWE
www.spinsa.pl
ZE PAK, ENION, PSG Gdask, MPWiK Warszawa,
MEC Koszalin
SEKTOR PUBLICZNY
kilkadziesit szpitali, ZUS
Xella, Huta abdy, CMC Zawiercie
FINANSE
ING Bank lski, Grupa PZU, BRE Bank, GE Money Bank
Najwikszy producent
Ok. 11 milionów abonentów rozliczanych przez system billingowy
www.spinsa.pl
APS
Oferta Spin SA dla przemysu – rozwizanie SCM (Zarzdzanie acuchem Dostaw) – system zaawansowanego planowania
i harmonogramowania produkcji Factory Planner firmy i2 Technologies
Gówne cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS):
systemy informatyczne uywajce do przygotowywania planów produkcyjnych modeli z wbudowanymi ograniczeniami (zdolnoci, dostpno materiaów, itp.)
do optymalizacji stworzonych planów s stosowane zaawansowane algorytmy
rozwizywania problemów z zakresu bada operacyjnych
system jest zdolny do analizy wszystkich powiza pomidzy dostawami, planami produkcyjnymi i dostpnymi zasobami. Dziki temu daje moliwo analizowania wielu wariantów dziaa i pozwala natychmiast wychwytywa odchylenia od realizowanych planów.
wynikiem dziaania systemu APS jest optymalny plan produkcji uwzgldniajcy wszystkie ograniczenia i i pozwalajcy zrealizowa zamówienia klientów.
wszystkie dziaania planistyczne s prowadzone w czasie rzeczywistym.
planowanie jest prowadzone w ramach caego przebiegu procesu.
www.spinsa.pl
Zespó Planowania
i2 FP
Hardware – AS400, baza DB2
Wysoki poziom realizacji zamówie
blachy gorcowalcowane
blachy zimnowalcowane:
Tlenek glinu
stycze 2005
Brak moliwoci bilansowania
Brak harmonogramu zmianowego czyli kolejnych zada na centra
Brak moliwoci prognozowania
i kwartaach
Grupowanie zamówie i ustalanie daty realizacji zamówie – poza systemem
Wszystkie elementy planowania
Wprowadzanie w JDE* papierowych raportów z centrów produkcyjnych
* JDE – JD Edwards – system klasy ERP firmy Peoplesoft, uytkowany w Aluminium-Konin Impexmetal SA
www.spinsa.pl
Moliwo optymalizacji harmonogramów w oparciu o wymagania planistyczne, techniczne i technologiczne
Wizualizacja zmian oraz wpywu podejmowanych decyzji planistycznych
na wygenerowane harmonogramy
Przegld stanu realizacji zlece produkcyjnych – na wszystkich etapach procesu produkcyjnego w powizaniu
z zaharmonogramowanymi datami operacji i kompletacji zlecenia.
Planowanie globalne
Moliwo potwierdzenia w cigu 24 godzin terminów realizacji specjalnych zamówie klientów.
Zwikszenie zdolnoci produkcyjnych wyrobów o 4 %
Utrzymanie wiarygodnoci dostaw powyej 90% przy wzrocie produkcji w najbliszych latach do 100tys t/rok.
www.spinsa.pl
Czas trwania 10 miesicy
dobre referencje
zaawansowane algorytmy optymalizacji
dowiadczeni, polskojzyczni konsultanci
Integracja systemu planowania z JDE OW
Szczegóowa metodyka wdroenia
www.spinsa.pl
Silne wsparcie kierownictwa
Aktywny Komitet Sterujcy
Przeprowadzona analiza strategii informatyzacji
Zaproponowanie zmian i nowych rozwiza
Implementacja MS BizTalk
BR3 – 3 miesice
Integracja
i2 Factory Planner
Dane systemu planowania
www.spinsa.pl
Moliwo natychmiastowego ustalania terminu realizacji zamówienia
Automatyzacja procesu planowania
atwo dostpna informacja o stanie realizacji zamówie
Peny przegld obcie urzdze produkcyjnych,
planów w horyzoncie dni, tygodni i miesicy
Moliwo urealnienia czasów planistycznych
www.spinsa.pl