Kspk & kssr

  • View
    2.084

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 1KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)&KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2. 2 LATAR BELAKANGKurikulum kebangsaan perlu dikajisemula untuk memastikan kurikulumyang holistik, tidak terlalu akademikdan membebankan selaras denganpemantapan kurikulum sebagaifokus utama teras kedua PIPP2006-2010 3. 3 LATAR BELAKANGGagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. PerdanaMenteri dalam Perhimpunan Agung UMNO2006y a n g m e n u n t u t s u p a y a s is t e mp e n d id ik a n N e g a r a m e m b e r ipe ne ka na n ke pa da : Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab 4. 4LATAR BELAKANGPembangunan kurikulummerupakan satu proses yangdinamik dan berterusan.Penambahbaikan ProgramPrasekolah: 1986 Buku Panduan PrasekolahMalaysia 1993 Garis Panduan KurikulumPendidikan PrasekolahMalaysia 2003 Kurikulum PrasekolahKebangsaan (KPK) 2010/2011 Kurikulum StandardPrasekolah Kebangsaan(KSPK ) 5. 5LATAR BELAKANGPenambahbaikan KurikulumSekolah Rendah1983 Kurikulum Baru SekolahRendah1993 Kurikulum BersepaduSekolah Rendah (KBSR)2003 KBSR (Semakan)2010/2011 Kurikulum StandardSekolah Rendah (KSSR) 6. 6PERUBAHANKURIKULUM 7. 7 7Konsep Kurikulum Standard PrasekolahKebangsaan dan Kurikulum StandardSekolah Rendah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip KBSR- pendekatan bersepadu- perkembangan individu secara menyeluruh- peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuksemua murid- pendidikan seumur hidup 8. 8TransformasiDalam konteks transformasi kurikulum,transformasi membawa maksud prosesmelakukan satu bentuk perubahan yangholistik berdasarkan kurikulumpersekolahan sedia ada denganmengambil kira keperluan-keperluanperubahan kepada aspek asas kurikulum:struktur kandungan, pedagogi, peruntukanmasa, kaedah pentaksiran, bahankurikulum dan pengurusan sekolah 9. 9Transformasi Kurikulum Perubahan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dari aspek: Reka bentuk kurikulum Organisasi kurikulum Bahan kurikulum Pentaksiran Peruntukan masa Struktur persekolahan 10. Bentuk Kurikulum KSPK & KSSR10Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil Literasi Sains & Teknologi Kerohanian, Sikap & NilaiPenguasaan pengetahuan sains,Penghayatan amalan agama,kemahiran dan sikap saintifikkepercayaan, sikap dan nilaiPenguasaan pengetahuan dankemahiran matematikPenguasaan pengetahuan dan Insankemahiran berasaskan teknologi seimbangKemanusiaanPenguasaan ilmu dan amalan tentangFizikal & Estetikakemasyarakatan dan alam sekitar Perkembangan jasmani dan kesihatan setempat, negara dan global untuk kesejahteraan diri Penghayatan semangat patriotisme Pemupukan daya imaginasi, kreativiti,dan perpaduan bakat dan apresiasi Keterampilan DiriPemupukan kepimpinan dansahsiah diri melalui aktivitikurikulum dan kokurikulum 11. Kurikulum Berasaskan Standard 11 KSPK dan KSSR digubal dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaranStandard Kandungan Standard PembelajaranPenyataan spesifik tentang Satu penetapan kriteria atauperkara yang murid patut ketahui indikator kualiti pembelajaran dandan boleh lakukan dalam suatupencapaian yang boleh diukur bagitempoh persekolahansetiap standard kandungan.merangkumi aspek pengetahuan,kemahiran dan nilai. 12. 12CONTOH STD KANDUNGAN & STD PEMBELAJARANSTD KANDUNGAN STD PEMBELAJARAN Bahasa Malaysia Bahasa MalaysiaMendengar dengan penuh Mendengar pertuturan yangperhatianmudah English Language English LanguageAble to form letters and words inCoordinate hand-eye movementclear legible print includingcursive writingTrace letters of the alphabet Mathematics MathematicsCount objects in a given set and Count up to 100 objects, usingwrite the corresponding numeralthe correct counting sequence to tell how many objects are in a set 13. 13Justifikasi Penggunaan Standard Akauntabiliti guru Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Mengatasi masalah murid keciciran Skema dan piawai pengukuran Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah 14. Tahap & Jangkamasa Persekolahan 1414 KBSR sedia ada Kurikulum transformasi 11+ 6 11+ 6 10+ 5 10+ 5Tahap IITahap II 9+4 9+4 8+3 8+3 7+2 7+2Tahap I Tahap I 6+1 6+1 5+5+ P P 4+Prasekolah4+Prasekolah 15. Tahap Persekolahan 15Tahap ll Sekolah Rendah(Tahun 3 6) pengukuhan dan aplikasi 4M,ap nkemahiran asas ICT, perkembanganah haT a sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap k ol dan nilaise P er Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 2) penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M 16. 16KOMPOSISIKURIKULUM 17. Komposisi Kurikulum Standard17Prasekolah KebangsaanMODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris 1 Bahasa Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 Aktiviti fizikal/ Permainan luar 3 Pendidikan Islam/Pendidikan moral 4 Matematik AwalMODUL TERAS TEMA 5 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif 18. Komposisi Kurikulum Standard18Sekolah Rendah Tahap I MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris 1Bahasa Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 Matematik 3 Pendidikan Jasmani 4 Pendidikan Islam/Pendidikan MoralMODUL TERAS TEMA 5 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif.MODUL ELEKTIF 6 B. Cina/B. Tamil/ B. Arab untuk SK 19. Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah1919Tahap IIBILTUNJANG MODUL Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris1 Komunikasi Bahasa Cina (SJKC) / Bahasa Tamil (SJKT) BCSK/BTSK / Bahasa Etnik / Bahasa Arab Sains Matematik2 Literasi Sains & Teknologi Reka bentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti) dan ICT Pend. Jasmani dan Pendidikan Kesihatan3 Fizikal dan Estetika Pend. Kesenian (Seni Visual & Muzik)4 Kerohanian, Sikap & NilaiPend. Islam / Pend. Moral Sejarah5 Kemanusiaan Sains Sosial (Geografi, PSK, dan Ekonomi) Aspek Kepimpinan, Sahsiah melalui aktiviti kokurikulum &6 Keterampilan Diri sukan 20. 20Justifikasi Penggunaan Modul Bersifat dinamikPertambahan dan pengurangan kandunganboleh dilakukan tanpa menjejaskankeseluruhan modul Pelaksanaan p&p yang fleksibelGuru ada pilihan menggunakan modulmengikut kesesuaian 21. Wajaran Masa bagi Prasekolah dan Tahap I21 Tahun 1 Tahun 2 MODULPrasekolah P1P2P1P2 BMBAHASABI BC/BT FleksibelTERASASAS (Awal tahun: 50 % 80% 80% 70% 70% MATEMATIK Akhir tahun: 40%)PJ & PK PEND. ISLAM / MORALMODUL BERSEPADU FleksibelTERASTEMA (Awal tahun: 20%20% 20% 30% 30% Akhir tahun: 30%)AKTIVITI RUTIN (baca doa, 30%-makan, perbualan pagi, refleksi) BC/BT/BAELEKTIF -2 1/2 jam seminggu (kecuali Prasekolah) 22. Peruntukan Masa Modul Kurikulum Standard Prasekolah22Kebangsaan Mengikut Bahasa PengantarPeruntukan masa (minit/seminggu)BilModulBahasaBahasa PengantarKebangsaanlain MODUL TERAS ASAS 1Bahasa Malaysia120 120 2Bahasa Inggeris120 60 3Pendidikan Islam / Moral 120 120 4Bahasa Cina / Bahasa Tamil (untuk SJK)-120 5Permainan luar/aktiviti fizikal100 1006 Matematik6060 MODUL TERAS TEMAModul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 6 230 170tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif AKTIVITI RUTIN 7Perbualan pagi 100 100 8Rehat (Doa, makan, gosok gigi, Free Play)150 150 9Refleksi50 50Jumlah minit dalam seminggu1050 1050 23. 23Peruntukan Masa Modul KurikulumStandard Sekolah Rendah Tahap 1PERUNTUKAN MASABILTUNJANGMODULSEMINGGU/MINITSK SJKCSJKT MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 3602702701 Komunikasi Bahasa Inggeris 240 90 90 Bahasa Cina / Bahasa Tamil-360360Kerohanian, Sikap90 902Pendidikan Islam / Moral180dan Nilai (+90 PI) (+90 PI)3 Fizikal dan Estetika Pendidikan Jasmani 60 60 60 Literasi Sains &4Matematik 210210210Teknologi MODUL TERAS TEMAKesepaduan semua Modul Bersepadu5300270270 tunjang (Pendekatan bertema) Jumlah minit dalam seminggu 135013501350 MODUL ELEKTIF6 Komunikasi BCSK, BTSK , Bahasa Arab 2 jam seminggu 24. 24Peruntukan Masa Kurikulum Standard SekolahRendah Tahap IIPERUNTUKAN MASABIL TUNJANGMODUL SEMINGGU/MINITSKSJKCSJKT Bahasa Malaysia3001801801KomunikasiBahasa Inggeris240120120 Bahasa Cina / Bahasa Tamil- 300300Kerohanian, Sikap2Pendidikan Islam / Moral 180150/120 150/120dan Nilai Matematik210 Literasi Sains &Sains1503Teknologi *Rekabentuk & Teknologi (Keusahawanan, 90 Inovasi, Kreativiti) dan ICT Pendidikan Kesenian(seni visual dan muzik) 1204 Fizikal dan Estetika Pendidikan Jasmani dan Kesihatan60+30 Sains Sosial (Geografi, PSK, Ekonomi) 905 Kemanusiaan Sejarah 30 Jumlah minit dalam seminggu15006KomunikasiBCSK, BTSK, B. Arab, B.Etnik 2 jam seminggu 25. Contoh Modul Kurikulum25Prasekolah Modul Teras AsasBergembira Dengan HurufGetting To Know The Letters of The AlphabetsAkidahMengenali PolaModul Teras Bertema Diri saya Negara saya Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan Anggota Perayaan Hari Haiwan Cahaya dan Air Badan SayaRaya Tumbuh-Bayang-Makanan Sekolah Haritumbuhan bayang Pakaian SayaKemerdekaan CuacaPeralatan Keselamatan Pelbagai Dirikebudayaan 26. Kurikulum Tahap I 26Contoh Modul Teras Tema Diri Saya2. Perhubungan &3. Living Things Kesihatan Diri Perpaduan Alive or Not? Pemakanan Saya dan KeluargaHow Do I Stay Alive? Penyalahgunaan Saya dan MasyarakatMy Body PartsBahan Saya dan Sekolah Why Do We Have.....? Pengurusan Emosi Malaysia NegarakuDo We Look The Same? Kekeluargaan Warisan Kita Who Am I? Perhubungan Saya dan Nice To Know You PenyakitPersekitaran Plants! Keselamatan Saya dan Ekonomi Wonderful Animals Similar But Not The Same4. Dunia Teknologi Say