Click here to load reader

Kulturnžspole‰enskø ‰asopis - Dobrá adresa · Kulturnžspole‰enskø ‰asopis 2000 ¥ 5 na Internetu Z obsahu Liter⁄rn™ akademie: pro akademiky ‰i liter⁄ty? Antikvari⁄ty,

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kulturnžspole‰enskø ‰asopis - Dobrá adresa · Kulturnžspole‰enskø ‰asopis 2000 ¥ 5 na...

 • K u l t u r n s p o l e e n s k a s o p i s2000 5 n a I n t e r n e t u

  Z obsahu L i t e r r n a k a d e m i e :p r o a k a d e m i k y i l i t e r t y ?

  A n t i k v a r i t y , a n t i k v a r i t y ,

  a n t i k v a r i t y . . .

  J a k s e We r n i s c h r o z e h n a l

 • Dobr adresa, kulturn-spoleensk msnk na internetu, slo 5, ronk 1. E-mail: [email protected] Vydv Klub ptelDobr adresy. fredaktor: Radim Kop. Redakce: Pavel Hjek, Jan Los, Vladimr Novotn, Kateina Rudenkov, Viki Shock, Ja-kub ofar. Grafick prava a vtvarn redakce: Jakub Tayari. Vstavba internetovch strnek: Libor Koudela. Neoznaen fotogra-fie archiv redakce. Redakc nevydan rukopisy, kresby a fotografie se nevracej. Technick podpora studio Grafin a FirstNet a. s.

  Na tituln strnce: Antikvarit Ztichl klika (viz lnek na str. 8), foto Martin pelda

  O b s a h :

  O e m s e ( n e ) m l u v Karel Poulk: A co pa nm to

  pou z nie?Vladimr Novotn:

  Literrn akademie:pro akademiky i literty?

  Te n t o k r t m s t o r o z h o v o r uJakub ofar: Antikvarity,

  antikvarity, antikvarity

  V t v a r n u m n Jan Los: Obrys jednoho ivota

  H u d b aJakub ofar: Hrzyrumunipln!

  L i t e r a t u r atefan vec: Jak se Wernisch

  rozehnalVladimr Novotn: Jedna cesta

  necesta: Skupina 42

  C o s e c h y s t Ukzky z nejnovjch bsnickch

  titul nakladatelstv Trida

  P e d s t a v u j e m e V m( n o v j m n a e s k p o e s i e a p r z y )

  Simona Ester Brandejsov:Bojm se bled enky

  mailto: [email protected]

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 3

  Mil teni,

  s ptm slem Dobr adresy se redakce rozrostla o novho lena:

  je jm bsnk Jan Los, kter bude od tohoto sla pro Vs pipravo-

  vat rubriku Pedstavujeme Vm. Tady by se mly objevovat nov

  tve esk poesie a przy: autoi zanajc a dosud neokoukan, je-

  jich adu dnes otvr bsnka a hudebnice Ester Brandejsov.

  Upozornit bychom Vs chtli i na dal vci: prask chodec Ja-

  kub ofar nakoukl do vtiny antikvarit v Praze, okomentoval je-

  jich rove a knin nabdku a celou trasu opatil mapkou. Pr se

  to d stihnout za jeden den. Nezkuste to. Takt ke knihm se v-

  ou i dal pspvky: tefan vec Vm pov jak se nkdy na jae

  1978 nebo 79 Ivan Wernisch rozehnal, Vladimr Novotn nahld-

  ne jednu cestu necestu z nov knihy vtvarnch esej Jindicha

  Chalupeckho a dostane se i na Jiho Kol-

  e. Jeho Slovnk metod hodnot coby obrys

  jednoho ivota Jan Los. A protoe brnn-

  sk nakladatelstv Vetus Via se neozvalo,

  pedstavujeme Vm msto nj nov tituly

  prask Tridy. Pt slo Dobr adresy je

  tedy skorem cel literrn.

  Na shledanou s Vmi se tme 30. erv-

  na 2000.

  P. S.: Dovolujeme si Vs pozvat na Veer Dob-

  r adresy, kter probhne 15. ervna t. r. v br-

  nnsk Kavrn Spolek (Orl ulice 22/24) od

  19. hodin. Ptomni by mli bt vichni le-

  nov redakce a pedstavit svou vlastn tvorbu:

  poesii, przu a literrn esejistiku. Program

  moderuje a ohostroj zajist Viki Shock.

  Radim Kop

  fredaktor

  Ivan Matouek, Slunce v Praze, serigrafie ze sbrkyPoezie a serigrafie ped koncem 80. let

 • 4 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Oemse(ne)mluv

  A nkdo u si zajist podal zlepovac nvrh,

  e se pouvn nrodnch jazyk

  pro psemn styk zru a veker paprov

  vstupy budou existovat v modernm

  potaovm obrzkovm psmu.

  Pedstavte si, e sedte v prci, hle-dte se dobrat konce njak dle-it innosti, a najednou vm pi-stane na pracovn desce pozvnka

  A co pa

  Pozvnku otiskujeme na protj stran (red.)

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 5

  No u je to tady. J jsem to vdycky -

  kal. Dneska hovo evropsk patnctka

  11 oficilnmi jazyky, kter jsou si vechny

  rovny (a to nen zastoupena irtina, lucem-

  burtina, katalntina, bretontina i lapon-

  tina), kad vta, kad ppodotek v ja-

  kmkoliv z jedencti jazyk, ve mus bt

  peloeno do ostatnch deseti. Armdy pe-

  kladatel pekldaj armdy psmenek.

  Kdyby se stalo a do Evropsk unie vstoupili

  Slovinci, Estonci, Polci, Maai i dokonce

  echov (pouvm del tvar, abych mohl

  dodat, e bvali statn jonci), znamen

  to dal ety a roty multilingvnch osob.

  A nkdo u si zajist podal zlepovac

  nvrh, e se pouvn nrodnch jazyk

  pro psemn styk zru a veker paprov

  vstupy budou existovat v modernm po-

  taovm obrzkovm psmu (aby nhodou

  nedolo k rozporm, e zklad byl vzat z ro-

  mnskch i germnskch i pln jinch

  jazyk). Kdo dostane takovto text, vlo jej

  do dekodru u potae a na obrazovce se

  mu objev peloen text do pslunho ja-

  zyka.

  Tm pdem bude mon propustit tisce

  zamstnanc a uet se hodn penz. Vem

  v Evrop, dtem, starcm, filumenistm

  i pedsedm vld se nakoup lztka. A jet

  mon nco zbude.

  Karel Paulk

  ..?nm to pouz nie

 • 6 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Rozhodnutm ministerstva kolstv(a mldee, a tlovchovy) byl ny-n v dubnu vysloven sttn sou-hlas, aby v Praze psobila od podzimu jako

  neuniverzitn soukrom vysok kola Lite-

  rrn akademie. Telegraficky eeno, tto no-

  v instituci, figurujc takt pod nzvem Sou-

  krom vysok kola Josefa kvoreckho, byly

  udleny akreditace jednak na tlet bakal-

  sk studijn program (na stanovenou dobu

  ty rok), zahrnujc Tvr psan, jednak na

  ptilet magistersk studijn program (na do-

  bu esti rok), obnejc krom Tvrho psa-

  n rovn obory Mediln komunikace a Re-

  dakn prce, piem se pipoutj i rzn

  kombinace, napklad spojen oboru Tvr

  prce a Redakn prce.

  Oemse(ne)mluv

  Literrnakademie:pro

  akademikyi literty?

  Literrn akademie nehodl bt dnou velkovrobnou

  spisovatel ani manufakturou produkujc teori peten

  akademiky. M vak nadji si jednou zskat sv msto

  na slunci. Koneckonc ani nae humanitn fakulty

  nechrl literty na bcm psu:

  Dlu se zrove jednm dechem podo-

  tknout, e jako soukrom vysok kola ani Li-

  terrn akademie nebude pobrat vbec d-

  n sttn dotace a e tedy ron koln je rela-

  tivn vysok, toti ptatyicet tisc. Ve

  kolnho vcemn (po pepotu na procento

  prmrnho platu) odpovd vi poplatk

  za studium na podobnch kolch v evrop-

  skch zemch, v soudob sociln struktue

  eskch zem to ovem znamen, e hradit

  podobn studium svm dtem po maturit si

  jen st mohou dovolit rodie, kte jsou te-

  ba oba (!) vysokokolskmi docenty. Takhle

  to u ns zkrtka a dobe chod a vypad, ili

  nezbv ne si tuze pt, aby o studium na Li-

  terrn akademii projevily dostaten zjem

  i ratolesti tch naich spoluoban, kte se

  neproheuj pobrnm platu vysokokol-

  skch pedagog. Tyto intelektuln poetilce

  ostatn nejmenovan esk bsnk nedvno

  bohuel nadmru vstin charakterizoval ja-

  ko sociln chyly.

  Vrame se radji k programu novopeen

  Literrn akademie (navazujc na dosavadn

  zkuenosti Vy odborn koly tvrho psa-

  n). Absolventi bakalskho studia se budou

  moci podle nynjch pedstav veden koly

  (a samozejm podle svho osobnostnho za-

  men, co nen zrovna literrn slvko)

  uplatnit pedevm vlastn tvorbou (ta ale ui-

  v mlokoho), dle jako lektor nakladatelstv,

  lektor i redaktor v titnch nebo elektro-

  nickch mdich nebo jako kreativn pracov-

  nk reklamnch agentur, jako tlumonk

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 7

  a pekladatel, dokonce vak i jako pracovnk

  podnikovho managementu pro styk s veej-

  nost; zelenou me potom mt takt v tzv.

  uit mediln tvorb (scenrista film, seri-

  l, sitcom, reklamnch kampan) i v tvr-

  ch tmech jako story editor, fabultor, dia-

  logista, tvrce ske atp.

  Ponkud mn konkrtn je v tomto sta-

  diu (pochopiteln se pes sm fakt zaloen

  instituce a definovn jejho programu pod

  jet pohybujeme in statu nascendi) vymezu-

  je uplatnn absolventa magisterskho stu-

  dia: ten by ml bt flexibiln, schopn prak-

  tick komunikace a znal zklad humanit-

  nch obor vzanch k bohemistice. Ze ve-

  obecnch dovednost bude vykolen v kultu-

  rologickch disciplinch a jeho zkladn

  odbornou dovednost bude schopnost otev-

  rat a udrovat komunikan pole; za nejd-

  leitj speciln dovednost se povauje ko-

  munikan spolehlivost a rtorick zbhlost.

  Absolvent m bt pipraven na irok spekt-

  rum profes svzanch s mdii, nap. rozhla-

  sov a televizn modertor, tiskov mluv,

  redaktor kulturn rubriky.

  Vznik Literrn akademie pedstavuje ne-

  sporn pozitivum ve struktue naeho vyso-

  kho kolstv a roziuje vzdlvac nabdku

  ve vztahu k maturantm a vbec zjemcm

  o studium podobnho zamen, zejmna v-

  i tm, kdo nemaj ve svm ivotnm hori-

  zontu za cl kupkladu prci stedokolskho

  uitele nebo profesionlnho filologa s maxi-

  mln (asto zcela nadbytenou a nestroj-

  nou) teoretickou vbavou. Je pochopiteln,

  e konkrtn program nov vysok koly

  (stejn jako program jinch novch kol, kte-

  r vznikly po listopadu 1989) se teprve po-

  stupn vyhran i pesnji eeno vybrous a

  na zklad konkrtnch zkuenost. V tuto

  chvli je zjevn, e si Literrn akademie u

  pipravila velk okruh kvalifikovanch spo-

  lupracovnk a e pln pot s nemalm po-

  tem alternativnch, tj. volitelnch pedmt.

  T pedagogick sbor se me promovat

  (jiste jednou k lepmu, jednou k hormu)

  a prv tak se me uvliv obmovat

  i struktura tzv. hlavnch a volitelnch ped-

  mt. S nejvt pravdpodobnost vak nej-

  vt problm nov vysok koly bude spo-

  vat jednak v specifikaci msta Literrn aka-

  demie v kontextu vysokokolskho svta, jed-

  nak ve sloen jejho posluchastva.

  A do tto doby toti mly na humanitn

  studia v Praze tradin monopol fakulty Uni-

  verzity Karlovy: filosofick, pedagogick

  a socilnch vd, k nimi pimykal Institut z-

  klad vzdlanosti, o jeho funknosti a smys-

  luplnosti jsou vyslovovna rozmanit pro

  a proti (ostatn i na IZV se vyuuje tvr

  psan). Na tchto stavech vldla atmosfra

  spojen s postavenm sttn koly a obrov-

  skou roli mv dlouholet presti konkrtn

  fakulty: kupkladu se mechanicky pedpo-

  kld, e rove studia bohemistiky na FF

  UK bude vy ne dejme tomu na PgF UK,

  co me bt pravda, ale tak nemus a uri-

  t nkdy tak nen: namtkou takovho od-

  bornka na modern eskou poesii 20. stolet

  jako Vladimra Kivnka na fild dozajista

  nemaj.

  Po zaloen Literrn akademie me tra-

  dinm fakultm z UK konkurovat podstatn

  volnj typ koly, poznamenan v tom lep-

  m i v tom horm zvlt skutenost, e p-

  jde o studium placen, tedy uren pro uri-

  tou humanitn zamenou elitu obyvatelstva.

  Klovm bude ji te a zvlt v nsleduj-

  cch letech okamik volby: doposud se tisce

  zjemc hlsily na klasick humanitn fakul-

  ty, piem je prokazateln, e vysokokolsk

  dispozice maj rovn destky a stovky stu-

  dent nepijatch, kte se z rznch dvod,

  teba i kvli sv nezkuenosti nakonec ums-

  tili nkde pod arou. Ti vichni by mli do-

  stat monost vysokokolskho studia, zdale-

  ka ne vichni vak budou schopni ze socil-

  nch dvod studovat na soukrom vysok

  kole. Na literrn akademii tedy mon bu-

  dou zpotku studovat ponejvce ti, kte ne-

  uspli na jinch vysokch kolch humanit-

  nho typu, postupn vak i ti, kterm nevy-

  hovuje zamen tradinch fakult. ili ti, kte-

  ji dovedou reflektovat sv ivotn stano-

  visko a kte se dovedou takhle i rozhodnout.

  Zda sprvn i nesprvn, to uke as.

  Literrn akademie nehodl bt dnou

  velkovrobnou spisovatel ani manufaktu-

  rou produkujc teori peten akademiky.

  M vak nadji si jednou zskat sv msto na

  slunci. Koneckonc ani nae humanitn fa-

  kulty nechrl literty na bcm psu: na-

  mtkou Boena Sprvcov absolvovala Vyso-

  kou kolu ekonomickou, Kateina Rudenko-

  v eskou zemdlskou univerzitu (a konzer-

  vato), Vclav Kahuda nedostudoval ani ve-

  ern kolu pro pracujc a Frantiek Xaver

  alda kdysi jen zkusil studovat prva. Take

  pro ne Literrn akademie!

  Vladimr Novotn

  namtkou Boena

  Sprvcov absolvovala

  Vysokou kolu

  ekonomickou, Kateina

  Rudenkov eskou

  zemdlskou univerzitu

  (a konzervato), Vclav

  Kahuda nedostudoval

  ani veern kolu pro

  pracujc a Frantiek

  Xaver alda kdysi jen

  zkusil studovat prva.

  Take pro ne Literrn

  akademie!

 • 8 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Tohle je ten pro vechny milence knih, vazeb, liter, dedikac,

  frontispis, vakt, tir, grafik, papru, copyright. Tohle je pro vechny

  hledae pravdy a nepravdy, milosrdn li, pevnch stisknut npad,

  libost vyvolvajcch souvislost, nesouvislch nhod zdumivch

  zpad, zdumivch vchod, vrh kostek i pantoflem. (Pes se hd

  s knihou, kdo je vt ptel lovka. Je to fifty all, shoda zatm). Tohle

  je pomcka pro avanturisty i pro peliv etn.

  A

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 9

  ntikvarity,antikvarity,

  antikvarityoblbujou

  dcery,syny,matky,

  tty

  Nsledujc nepln seznam vznikl v msci noru a zdaleka

  nepokrv celou Prahu. Antikvarity v nm uveden by se daly,

  teoreticky, pi dobrch fyzickch i povtrnostnch podmnkch, se

  zlonm tmem poadatel, obejt za jeden jedin den. Jene

  nvtvnci antikvarit vtinou neaspiruj na uveden v knize

  rekord, dodruj zkon t T (ticho, teplo, time) a jsou to divn ptci,

  ornitology jet pli nepopsan.

  Antikvarit, galerie Ztichl klika, . 18. Foto Martin pelda.

 • 10 5 2000 www.dobraadresa.cz

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 11

  Antikvarit KORZO, J. Hof-man, hala Masarykova ndra-, P 1 (pone 817) . 1Mal domeek hned u kolejit, prod-

  v ten do vlaku star asopisy (i Pro-

  stor), Rodokapsy, harleknky, tivo od e-

  leznho, z Moby.

  Antikvarit AD PLUS, odp.ved. M. Hulla, Dldn 7,P 1, tel. 26 29 80 (pop918, so 914) . 2

  Tak tohle je rodn matka mch anti-

  kvarit. Ten pvodn byl sice o pr met-

  r bl ke Gorki, ale nkte lid z-

  stali (pan pokladn teba). Dv vysok

  mstnosti, v zadn je vkup, odborn lite-

  ratura: prodn vdy, umn, politika, d-

  jiny, cizojazyn. Na stnch: Chaba, An-

  derle, Ale, Boue, Komrek. Ve pedu dt-

  sk, detektivky, klasika, erotick tivo,

  harleknky, eleznho produkce, mnoho

  knih za bra, ale i za kaku. Lid jak na

  ndra (taky kousek odtud je). Umlec-

  k nepodek. Aukce. Vloha a dv sk-

  n. Tohle je msto V. Svobody a jeho Anti-

  kvaritu a j.

  Antikvarit ARCO, T. Madra,D. Mller, Dldn 4, P 1,tel. 24 21 32 59 (pop8.3018.30, so 913) . 3

  Hned naproti, jedna temn mstnost,

  ti zamstnanci, venku krabice levnch, mi-

  mo klasiky pohledy, telefonn karty, kin-

  derfigurky. Pragensie, umn, nboensk

  literatura (modlitby, zpvnky), dtsk aso-

  pisy ABC, Sedmika pionr. A tylst-

  ky. Bibliofili je skoro ve vydan ped vl-

  kou. Knihy ponkud upachtn, Teige

  (o bydlen) za 23 tisce.

  Antikvarit, K. Kenek, Celetn31, P 1, tel. 232 29 19 (pop1018, so 1014) . 4Jeden z cenov lepch, za Pranou

  brnou, kde zan nstup turist. Ti mst-

  nosti, v posledn star nmeck produkce

  (knihy, mapy, tisky flora, fauna apod.),

  v prostedn bibliofilie, oblky knih, ex-lib-

  ris, 20. lta, korespondence, grafika,

  v pedn odborn, ciz, prza, pult. Vdy

  23 zamstnanci (asi maj zkuenost se zlo-

  dji). Shnte-li Starou i, Atlantis, Vcha-

  la, Konpka, Zrzavho je tu k mn skoro

  vdy.

  Antikvarit ak, Makovska Gregor, Kaprova 9, P 1, tel.232 85 35 (pop 919,sone 1018) . 5

  Pjemn msto proti KFC, 2 mstnosti

  spojen chodbou, veker sortiment + dal

  sbratelsk materil (LP desky), doprodeje

  nklad, grafika, cizojazyn, mezi vstupn-

  mi dvemi pln vprodej, mnostv popu-

  lrn vdn literatury (Bern rula, esk

  zemsk archiv, obr. J. Kubka).

  Antikvarit, J. Schick, Valen-tinsk 8, P 1, tel. 248 16 253(pop 1018, so 1014) . 6Jedna mstnost knihy o historii, pra-

  gensie, vtvarn umn, star bedekery (na

  stnch koln obrazov tabule).

  Antikvarit, galerie Ztichl klika, . 18. Foto Martin pelda.

 • 12 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Antikvarit ART...on paper, Ve-leslavnova 3, P 1, tel. 248 19175 (tp 1118, po 1115,nebo mono domluvit) . 7

  Jedna mstnost pln knih o vtvarnm

  umn, architektue, filmu, fotografie a ve

  s tm souvisejc (nap. Osvobozen divadlo,

  Fluxus, Bibliofil, Vasarely). Daj se tu objevit

  lahdky, ale cenov vrazn nadprmrn,

  podob se trochu curyskm obchdkm.

  Antikvarit, M. Krajek, iro-k 7, P 1, tel. 231 88 76(pop 1018, v sobotu se jenvykupuje, ne 1016) . 8

  V podstat za zd idovskho hbitova

  se ned specializovat na nic jinho ne na

  judaica. Men mstnost vpedu, po scho-

  dech se schz pod rove ulice. Mimo spe-

  cializace i ostatn klasick sortiment (slave-

  n besu nkupem knih je trejfe). Antikv-

  i znm z Dldnky, kouen dmky

  v prostoru A je projevem urit nedomyka-

  vosti mozku (soudm).

  Antikvarit, J. Rollo, Pask8, P 1, tel. 232 14 42 (pop1019, sone 1018) . 9Exkluzivn msto se projevuje i exklu-

  zivnmi cenami, velk mstnost pln grafi-

  ky, rytin, map, vystavench a po vysok

  strop, knihy jen do potu. Ceny u srovna-

  telnch grafik 23 krt vt, nen pli ur-

  eno pro eskou klientelu.

  Antikvarit PTOLOMAEUS,ved. E. Kachtkov, irok 15,P 1, tel. 232 99 85 (pone1018) . 10

  U podle pracovn doby poznte, e ta-

  dy jim nejde o esk knihomoly, krmek

  pipraven pro obdivovatele goldene Prag.

  Vloha pln grafik, ocelorytin, lept, lito-

  grafi (hlavn 18.19. stolet) a to je jen zlo-

  mek toho, co je vevnit. Seenete Meriana i

  F. T. imona za cena odpovdajc poloze.

  Mapy, pohledy na msta, flora, fauna, kla-

  sick sortiment, knih pomlu, dra, ni-

  koliv po obsahu ohodnocen. Toto nen

  orientan bod pro naince.

  Antikvarit Prask almanach,Dlouh 6, P 1, tel. 248 12 247(pop 1018) . 11V prjezdu starho praskho domu se-

  jdete jet po pr schdcch do dlouh, nz-

  k mstnosti tohle je hypermarket mezi

  antikvarity, na relativn malm prostoru

  ve fotky, plakty, obchodn merkantil, a-

  sopisy foto, divadlo, esk produkce 20.30.

  lta, svtov literatura, poesie (z Odeonu),

  modlitebn knky, svat obrzky, vyhlky,

  prvn vydn, grafika Konpka hojnost,

  esk literatura 60. let (S) a hlavn knihy

  o vtvarnm umnm, djiny, sbornky, mo-

  nografie. Kad msto zaplnno, co se neve-

  lo, vis jak prdlo na e. To ve hld an-

  tikv jak kapitn. Jen ty ceny jsou ohne

  sranda. Ale jako vletn msto bjen!

  Antikvarit Dun, ervenka,Dun 6, P 1, tel. 40 14 733(pop 12.1518) . 12Dal z krmk na hranicch idovsk-

  ho msta, ponur mstnost (nebo bval

  dv?), pjemn peplnnost Symposion,

  aukn katalogy, pohledy, hymna SSSR, tisk

  z roku 1968, dva sklenky bibliofili, encyk-

  lopedie, listiny, asopisy z vtvarnch obo-

  r, mete se i libovoln pehrabovat Ne-

  ustl pchody a odchody lid, antikv ve-

  lice zdvoil!

  Antikvarit Terra Incognita, . 14. Foto Martin pelda.

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 13

  ANTIK, Benediktsk 7, P 1,tel. 24 82 71 56 (pop1418) . 13Tohle je spe pro ty, co chtj mt sto

  bod za ast. V prchodu domu mstnost

  pln sbratelskho zbo, z knih spe obo-

  ry umleck, bibliofilie, dle autogramy,

  pohlednice, tisky, plakty.

  Antikvarit Terra Incognita, V.B. Roztoil, Masn 10, P 1, tel.232 86 97, mob. 0602 226041 (pop 919, sone 1018) . 14

  Nabdka levnch knih (ji od asnho r-

  na do veera) na ulici, velk vloha a hned

  v prvn mstnosti obrovsk vycpan savec.

  Obas tu kralovala, mezi knihami, i koka.

  V prvn mstnosti, s vysokmi policemi pln-

  mi zahraninch knih z jedn strany, mimo

  obvykl anglitiny, francouztiny a nminy

  i italtina, portugaltina a rutina. Z druh

  strany rzn obory, poesie, vprosted zapl-

  nn pult, mnoho prvodc. Sklenk s bibli-

  ofiliemi. Encyklopedie. V zadn mstnosti

  abecedn seazen esk produkce, peloe-

  n, dtsk knihy. Snad nejvt vbr ad:

  Melantrich (Odkazy, 59 kus), MF (Archiv,

  Kolumbus), Odeon (3 x, Klasick knihov-

  na), pro dti KOD, Verne. A Peroutka!

  Antikvarit, J. ern, Rytsk17, P 1, tel. 24 21 27 90(pop 1018) . 15Na krsnm mst umstn antikvarit

  (jedna mstnost) mn zatm vdycky pipo-

  mn spe obchod s potravinami v SSSR

  ped velkm Poukem. Od kadho nco,

  ale mlo: esk odborn knihy (prodov-

  da), nmeck, grafika (star i souasn),

  dtsk (KOD), encyklopedie; astokrt pro

  nemoc zaveno.

  Staroitnosti u Uhelnho trhu, M.Kopal, Skoepka 8, P 1, tel. 24 2346 96 (pop 1013, 1418, so1013, 1417) . 16

  Hlavn staroitnosti, ale pro sbratele

  nmeckch krsnch i odbornch knih

  (Meyers), map i erb, je to mon za-

  stvka.

  Antikvarit u Karlova mostu, P.Meissner, Karlova 2, P 1, tel.22 22 02 86, e-mail: [email protected] cz, www.meissner.cz . 17

  Na konci uliky hrzy, v kterou se

  promnila Karlovka, na antikvsky nejd-

  ram mst v Praze, je dnes snad jedin

  podnik, kter u skoil do vy sfry, kde

  se to velk penze. Poadatel aukc. Vti-

  nou nmeck provenience tisky, mapy,

  knihy, literatura o vtvarnm umn, n-

  kter ukzky u maj jen sla auknho ka-

  talogu, odkazy na ceny v zahrani. Co jsem

  tady ped 15 lety nakoupil vc! Dnes jsou

  tu k vidn i rusk bibliofilie, nepochopitel-

  n pedraen prvn vydn Kole a nudc

  se personl, kter si na potai hraje soli-

  taire.

  Antikvarit Prask almanach, . 11. Foto Martin pelda.

  mailto: [email protected]://www.meissner.czmailto: [email protected]

 • 14 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Antikvarit, galerie Ztichl kli-ka, J. Plack, Betlmsk 10,P 1, 12, tel. 22 22 05 60, 24 2153 52 (pop 1018) . 18

  Jeden ze zkladnch zchytnch bod,

  tve znm z Dldn. Nejdve byla otev-

  ena prodejna v . 10, dnes je zde ve dvou

  mstnostech spe odbornj a sbratelsky

  zajmavj produkce (esk avantgarda, heb-

  raistika, judaistika atd.), v pedn galerie v-

  stava tereznskch kreseb Moritze Mllera),

  ostatn knihy v . 12 tak dv mstnosti, kla-

  sick zbo, bibliofilie, nmeck tisky, odbor-

  n literatura, k mn i Hollar, i K. Nmec. Pro

  objevovn a doceovn nkterch vtvar-

  nk m Ztichl klika zcela zsadn vznam.

  Antik-Galerie exlibris, Kon-viktsk 6, P 1, tel. 24 23 54 51(pop 1218, nebo dle doho-dy) . 19

  Tohle u je pro fajnmekry. Knihy (i no-

  v) o vtvarnm umn, architektue, foto,

  design, katalogy, sbornky,s bibliofilie, vazby,

  grafika, plakty. Katalog z prask vstavy

  Dalho, nebo foto J. Saudka, svzan Star -

  e, dv mstnosti spojen chodbou, distingu-

  ovan prosted, o nco levnj ne ve Vele-

  slavnov (ale i stejn, jako tam, knihy obale-

  ny). Seenete tu teba i eskou przu z 60. let

  ale tady se ceny odvjej nikoliv od textu!.

  Antikvarit galerie Mstek, P.Koza. ul. 28. jna 13, P 1, tel.26 80 58 (pop 1019, so1014) . 20

  Na mst pedlistopadovho antikvari-

  tu, ale muste po schodech dol, na ulici vit-

  rna (nmeck knihy), pjemn a klidn

  msto na nkup nmeckch knih, starch

  tisk, map, ale i soudob grafiky (d se tu

  koupit ve slun cenov relaci pkn drek).

  Antikvarit, J. Hatle, Palack-ho 9, P 1, tel. 24 94 77 26(pop 1018, kad sud so-bota) . 21

  Z bvalho pedagogickho knihkupectv

  se podailo vybudovat jeden z nejvtch anti-

  kvarit v Praze, s obrovskou nabdkou kla-

  sick literatury (esk i svtov), ale i nap.

  sci-fi i doprodej starch knih (ve cenov

  nosn) to ve v pzem, je je jet prota-

  en do zadnch, dve neprodejnch prostor.

  Po schodech sejdete do dal mstnosti, kde je

  literatura odborn, bibliofilie, grafika a ve-

  chen dal sbratelsk paprov sortiment.

  Antikvarit Bohemika Slavika,M. Manel, Dittrichova 13,P 2, tel. 29 64 54 (pop917) . 22

  Jedna mstnost, po obou stranch reg-

  ly a nahoru, vlevo knihkupectv, vpravo an-

  tikvarit (i to je mon varianta). Pan Man-

  el, co si pamatuju, se spe zamuje na z-

  sobovn ciziny eskmi odbornmi kniha-

  mi, proto je tu pedevm soudob esk li-

  teratura, literrn djiny, literrn vda.

  Antikvarit, E. Kozkov, Mys-lkova 10, P 2, tel. 29 44 02(pop 918, so 1014) . 23Opt klasick Dldn, jedna velk

  mstnost a dv men, od veho nco, od ve-

  ho vechno a navc uebnice a skripta rozd-

  len podle obor (zde bvaj pi za. kol. ro-

  ku nebo semestru fronty), grafika, cizojazy-

  n literatura, encyklopedie (vlastn odd. m

  Masaryk a Komensk, takt existuje sekce

  Obludrium co tam asi bude?).

  Antikvarit Prask almanach, . 11. Foto Martin pelda.

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 15

  Akademick antikvarit KANT,M. Burdat, Opatovick 26,P 1, tel. 249 163 76 (pop918, so 1015) . 24

  Dal rj. Z ulice mal mstnost nejlev-

  njch a pak dol, do obrovsk, obsypan

  mstnosti, kde je ve, co vs me zajmat.

  Z cizojazynch maj i polsk a srbsk, odd.

  s ilustracemi Z. Buriana, spousta populrn

  vdn literatury, souasn esk grafika (ur-

  it byste si vybrali). Dokonce Svdectv z ro-

  ku 1965 (jen ta Star e je dost pedraen).

  Antikvarit (Sbratelstv ku-riozity), T. Duek, Plzesk62 (ve dvoe), P 5, tel. 573 26696 (pop 918) . 25

  Jestli se chcete ocitnout uprosted knih,

  bt zaknihovn, navtivte tento mal kr-

  mek. zkou ulikou mete postupovat po-

  dl kninch masiv z obou stran, mimo

  klasickho antikvaritnho zbo (velice

  slun ceny) nap. hodn svazk z edice

  MME, svoje msto tu m Balzac, Bhounek

  i Loukotkov tu najdete i znmky, tel.

  karty, penze, autka.

  Antikvarit, J. ern, jezd13, P 5, tel. 53 35 60 (pop1018) . 26Dal z pedrevolunch svaty, na fre-

  kventovan kiovatce pod Petnem s pti

  vlohami. Dv mstnosti, v zadn odbornj

  knihy, star i nov grafika, rytiny, xylogra-

  fie, v pedn klasick rozdlen literatura

  esk, svtov, dtsk, vojensk, ptikoru-

  novky (to stejn i bednch ped vchodem),

  ale mlo platn, star slva pominula.

  Antikvarit, V. Korou, J. Ka-rasov, A. Herudek, Karme-litsk 16, P 1, tel. 55 11 20(pone 1618, pest. 1213) . 27

  st osazenstva z zruenho ant. z Vald-

  tejnskho nmst, jedna mstnost naproti

  kostelu P. Marie Vtzn (Jezultko), police

  skoro ke stropu, vprosted stl-pult, pesto-

  e je umstn v zn turistickho tetn,

  pomrn dost esk literatury, spe odbor-

  nj, ne vak nejlevnj, od veho nco,

  pohledy, foto, drobn tisk.

  Antikvarit Prask almanach, . 11. Foto Martin pelda.

 • Antikvarit, J. Hrch (viz dle),Prokopsk 3, P 1, tel. 13 119656 (pop 1118) . 28Spe nmeck vci, klasick esk v-

  br, dtsk, klasick litografie, ocelorytiny

  atd., star prvodce, pohledy, pragensie,

  kultura. Prost fr alles.

  Antikvarit na Jnskm vrku,J. Bretschneider, Vlask 15,P 1, tel. 57 53 00 83, e-mail:[email protected] (pop 1018, so

  1016) . 29

  Jedna mstnost obyejn a jedna nudle,

  neesky vypiglovan prostory nabzej

  pesn to, co je na hlsno na tt knihy,

  star tisky, grafika, mapy Ano, ve to je,

  ale nikoliv pro naince. Tohle je ist teu-

  tonsk zem.

  NOVEUM galerie, antikvarit,J, Novk, Hradansk nm.2 (Schwarcenbersk palc),P 1, tel. 202 023 94 (tp 1115, sone

  1117) . 30

  Mstnost hned za pokladnou Vojensk-

  ho historickho muzea (kter pod njak

  nefunguje) vlevo. Tady taky neekejte nja-

  k objevy, inu jste ve stedobodu turistick-

  ho tetn. Hlavn npl heraldika, mili-

  taria, mapy, pohledy, pragensie, fotografie,

  peet, archivlie, vtvarno a cnov voj-

  ky. Ale kdy lovk hled, mus projt ve,

  j jsem si zde nikdy nic nekoupil, ale to nic

  neznamen.

  Antikvarit U zlat e, maji-tel jako v Karmelitsk, Neru-dova 16, P 1, tel. 57 32 04 30(pone 1018) . 31

  Pestoe je na strategickm mst, nen

  zde nabdka modelovan podle turist, na-

  opak, ve dlouh nudli, zaplnn a do

  stropu po obou stranch, je mimo cizch

  knih i kvanta esk odbornj literatury,

  esk prza, pohlednice, bankovky, grafika,

  ale i ostatn sbratelsk, nepaprov sorti-

  ment. Pjemn zastvka pi nedln vpra-

  v za prezidentskou standartou.

  esk antikvarit, J. Trmalov,Bubenesk 9, P 6, tel. 24 31 8712 (pop 13.3017.30) . 32Antikvarit znm aukcemi, je mal

  mstnost pln knih pedevm o vtvarnm

  umn, o literatue, s velkm sklenkem,

  kde jsou bibliofilie a zajmavj kousky, po-

  hledy, na stnch Kobliha, ex libris Vchala

  a jeden velk Vchal (moc pkn).

  Antikvarit Arch, L. Samek, Ja-selsk 34, P 6, tel. 24 32 11 91(pop 1019, so 1012) . 33Pomrn nov ant. v klidn bubenesk

  ulici, trochu jako v poboce mstsk knihov-

  ny, jet tu nen prach, vrn druh knih. Mi-

  nimum cizch, dost esk beletrie, dtsk, sci-

  fi, detektivky, spoleensk vdy, poesie, slov-

  nky, jazyky. Nco mlo rytin a starch knih.

  Antikvarit, M. Petr, Student-sk 5, P 6, tel. 311 62 62 (po915, tp 917, so 912.30) . 34

  Na mst s tak silnou koncentrac vyso-

  kch kol by lovk ekal skripta a uebni-

  ce, naopak, men krmek naopak nabz

  beletrii, dtsk knihy, detektivky, sci-fi, n-

  kolik cizojazynch kousk (i japonsky),

  pod sklem ve stole trochu bibliofili. Hm,

  studenti se nemus pod uit.

  Antikvarit, A. Smitkov, Zele-n 15 (vedle Dejvickho diva-dla), P 6, tel. 243 20 593 (po,st 1017, t, t 1019, p 1016) . 35

  M babice by stail pohled a ekla by:

  herberk (nevm pro). Kdy je pjemn ne-

  podek, zvan pkn esky bordel, tak to

  nemus vdy vadit. Zde je rzn poskldno,

  vbec ne podle estetickho du, spousta

  knih, not, LP, SP, CD, nov mapy na zdech,

  videokazety, star asopisy, nad tm vm

  patro s dalmi policemi, pes sklo je vidt

  do divadeln kavrny. Maj tu i sportovn li-

  teraturu i filatelistickou a dost pln no-

  vch knih za ceny a skoro neantikvrn.

  Antikvarit Mal sova, Jugo-slvskch partyzn 33, P 6,tel. 24 31 78 79 (pop918) . 36

  Velice pjemn krm kousek od vrchol-

  nho dla prask sorely, bvalho hotelu In-

  ternacionl. Zde je opravdu k mn prez

  eskmi i cizojazynmi knihami (mnoho

  edic), pehledn naskldan v policch, nad

  tm fotky, grafika, dokumenty. Pohledy, LP.

  Mil majitel, kter dkuje za nkup. Kdy-

  bych nco hledal, sem urit sjedu. A hlavn

  vechny knihy jsou ist, neumazan, ne-

  zapinn, neulepen, dn osl ui.

  TRIGON, prodej knih, antikva-rit, grafika, K. Krlov, Um-leck 2, P 7, tel. 37 09 75(pop 1018) . 37

  Neutuchajc vydavatelsk aktivita pana

  Zadroblka (tedy knihy se znakou Trigon)

  je doplnna antikvaritem (pro by prod-

  val nov knihy nkoho jinho to je velice

  sml). Neekejte ale, e zde narazte na

  knihy hermetick, zednsk dy i Wein-

  furtera. Naopak, jakoby na vyven jsou

  police pln klasick literatury, lgry

  z plky stolet (trochu mi to pipad, jako

  by se nkdo najednou zbavil sv knihovny).

  Venku v kufru knihy za bra i zadarmo.

  Antikvarit, Galerie UNGULA,T. Anielkowski, Dukelskchhrdin 5, P 7, tel. 33 37 62 29(pop 1018, so 1014) . 38

  Pomrn nov krm na nezvyklm ms-

  t jedn z postav antikvrn scny, velk

  mstnost a men, slouc jako galerie (v-

  stava O. Hamery). LP, star kalende, nov

  knihy od Torst apod., krabice na pehra-

  bovn, Masaryk, Bene, pln neprodejn

  knihy (vechno se pece d prodat), spousta

  detektivek, Istler. Cho, ichej a dvej se!

  16 5 2000 www.dobraadresa.cz

  mailto: [email protected]

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 17Antikvarit v Pask, . 9. Foto Martin pelda.

 • 18 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Antikvarit, J. Hrch, Na ach-t 9, P 7, tel. 684 34 07 (pop12.3017) . 39Kousek od konen metra C Holeo-

  vice, na mst, kde byste neekali, jsou dv

  mstnosti pln pln knih, klasick vbr

  veho, ale v tomto ppad opravdu velk

  vbr knih z produkce po r. 1989, co ne-

  bv vdy tak ast. Autoi et i ciz do-

  hromady (to je pro hledae pjemn), i bili-

  ofilie. Pan antikv si vydal pohlednici

  k propaganm elm, chvlm.

  Antikvarit, L. Novkov,Zenklova 31, P 8, 66 31 29 69(pop 918, so 913) . 40Tohle stoj zato vidt, i kdy nechcete nic

  oahanho. Knihy, knihy, knihy, jako kdy-

  byste zaali kuchat njak bjn zve a z je-

  ho trob se najednou vyvalilo nkolik sera-

  nch knihoven. I prodejn pult je cel zava-

  len. ELLE i eskosl. psychologie, Palou

  i Smr komunismus sta? Spoustu star

  odborn literatury, pivn tcky, etikety,

  znmky. Nevzan knihy nazv dc veli-

  tel broky. Tohle je pro hledae-archeology.

  Galerie Litera, Karlnsk nm.13, P 8, tel. 23 71 195 (pop1018) . 41I zde me milec knih nco objevit:

  v mstnosti, kde nen vchod, je galerie (zrov-

  na tam vis zbytky ryb V. Karlka),

  v pedn mstnosti antikvaritek, rzn

  pohzen knihy, bibliofilie, vazby, ciz,

  o umn, keramick tale pomalovan te-

  ba V. Novkem, na stnch vtvarno

  . Janoek, Anderle, za stolem chlapk

  s kopytama vyloenejma na stole tkej

  pohod! Tady je to, jak se k, o pocitu!

  Antikvarit, L. Novkov, M-nesova 40, P 2, tel. 22 25 1644 (pop 1218) . 42Pat pod stejnou firmu jako Zenklova.

  V ulici, se snad nejvtm vskytem bazar,

  se jeden antikvarit hod. Pr schod naho-

  ru, jedna mstnost, peplnn spe star-

  mi knihami, obvykl sortiment, edice KOD,

  Karavana, Antick knihovna, knihy s Buria-

  novmi ilustracemi, klasika Jirsek, hod-

  n dtskch dobrodrunch, vbr eskch

  encyklopedi vech vk, eskosl. vlasti-

  vda, kolibci. Ceny slun, vkup rznch

  sbratelskch materil. Celkov dojem je

  ale jaksi fatln smutek.

  Antikvarit, J. Jebek & spol.,Vinohradsk 66, P 2, tel. 2425 12 20 (pop 1019, so1012) . 43

  Pvod tohoto antikvaritu je v ob-

  chdku, kter byl v pasi SBS, kde byla

  jedna z mla monost, jak legln zskat

  ji hran LP. I tady je vtinou (v jedn

  mstnosti) sortiment hudebn, noty, noty

  a noty, knihy o hudebn historii i teorii,

  LP, LP, LP (konkuruj i spec. prodejn v pa-

  si Metro), SP, CD. Mimo to knihy vti-

  nou z oblasti kultury, prza napeskku,

  Zlat Praha, National Geografic, mapy.

  Nad tm vm se vznej zaven nstro-

  je a pozoruj to busty sttnk rznch

  epoch. A nkolik Ceplech to je tedy r-

  na.

  Antikvarit v Pask, . 9. Foto Martin pelda.

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 19

  Knihkupectv Antikvarit,J. Pavlovsk, slavsk 15,P 3, tel. 71 73 73 04 (pop918, so 913) . 44

  Tohle je rj pro vechny sci-fisty, milov-

  nky fantasy a pidruench obor (zde do-

  stanou nejen knihy, ale i asopisy, CD-ROM

  apod.). V jednom kout je i antikvarit, kde

  je samozejm sci-fi literatura, detektivky,

  dtsk dobrodrun, trochu ostatnch, ven-

  ku krabice se slevami.

  Antikvarit, Z. Krampera, B-lohradsk 66, P 2, (pop1018, so 1013) . 45Antikvarit napojen na Zenklovu, po-

  dobn myrna (to nen pejorativn), pe-

  plnn, tmav mstnost, knihy na sob,

  sloupy z knih, mrakodrapy knih. Kuchaky,

  obrazovky, pragensie, asopisy, knihy za

  bra, prvodce, mapy, Odeon, dtsk do-

  brodrun (May, Ransome, Verne, Curwo-

  od), pohlednice. Beletrii nenakupuj.

  vlastnodun obchodil a v e svzal

  Jakub ofar,

  chodec prask

 • iivvoo

  ttaa

  20 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Slibn vydavatelsk pramen tyicetlet opomjen literrn-vtvarntvorby Jiho Kole (nar. 1914),kter se v echch rozproudil hned v de-

  vadestm roce Promtheovmi jtry a a

  do roku 1994 chrlil dv a ti publikace

  ron (tyi svazky bsnickho dla, ti

  publikace vtvarnho charakteru, dv

  knky pro dti, dv monografie), se v n-

  sledujcch tyech letech smrskl takka na

  tetinu. Krom t svazk ady Dla J. K.,

  editorsky vypravench Vladimrem Karf-

  kem, vyel jen soubor kol Ornitologie

  modernho umn (1997). Jet hor to

  bylo s vstavami Kolovy vtvarn pro-

  dukce: posledn rozshl exposice, pomi-

  neme-li ryze komorn vstavu na hrad B-

  tov v roce 1998, probhla v Praze (dm

  U ern matky Bo) ped esti lety. Lo-

  sk rok Kolovch ptaosmdestin tak

  me bt s nebvalm mnostvm aktivit,

  kter se k tomuto vro v Praze rozebh-

  ly, uritou satisfakc.

  Hned z kraje roku 1999 byly oteveny

  dv stl exposice J. K. (galerie tupartsk,

  galerie Jiho a Bly Kolovch na Betlm-

  skm nmst). Bsnk se loni objevil na n-

  kolika skupinovch exposicch: v Pamtn-

  ku nrodnho psemnictv se mihl vstavou

  Halasovy edice Prvn knky, v Mstsk

  knihovn pedstavil v rmci vstavy Akce,

  Pbh, kter zaal na potku

  tyictch let Kestnm listem

  a s Bsnmi ticha se pehoupl

  v nov komunikan kd,

  nael v Slovnku metod sv

  logick vystn. Tahle kniha

  potvrzuje jedno: mme ped

  sebou originln soubor

  ivotnch zznam, kter nadto

  eseteticky i bytostn s logikou

  zapadaj do kontextu celho

  bsnkova dla.

  ivota

  Obrysjednoho

  Ji Kol, Dopis M. B., kol, vez

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 21

  slovo, pohyb, prostor originln listy svho

  Tdenku 1968. Samostatn Kol vystavo-

  val v eskm Krumlov, v Nrodnm tech-

  nickm museu (zde soubor Evidentnch

  bsn) a do bezna letonho roku ve Ve-

  letrnm palci (retrospektiva Pbhy Ji-

  ho Kole). Na kninm trhu se objevil sed-

  m svazek Dla J. K. Psno na pohledni-

  ce I., v prosinci pak Kolova monografie

  (Pbhy Jiho Kole) a mimo oficiln

  edici vydan Slovnk metod (Gallery

  1999). Prv geneze tohoto slovnku a jeho

  cesta k eskmu vydavateli snad nejpe-

  svdivji odrej umleck vvoj Jiho

  Kole od tyictch let po souasnost.

  Pestoe Kol prvn vystavoval jet

  ped vlkou (cyklus dvancti surrealisticky

  ladnch kol v roce 1937 v Divadle E. F.

  Buriana), s vydnm bsnickho debutu

  Kestn list (1941) na dlouhou dobu pene-

  sl sv umleck tit od obrazu ke slovu.

  K zvru, e je teba zat beze slov autor

  dospl o dvacetilet pozdji: na sklonku 50.

  let vznikaj prvn lettristick hky a Kol se stv jednm z roz-

  hodujcch inspiromat esk experimentln poesie. Od roku 1962

  optovn vystavuje v echch, o rok pozdji i v zahraninch gale-

  rich. Ve stejnm roce, kdy vychz sbrka experimentln poesie Jo-

  sefa Hirala a Bohumily Grgerov JOB-BOJ (1968) Kol zan for-

  mulovat prvn techniky svho kolovn. Pevn st text vzni-

  k v nsledujcm desetilet a v roce 1979 je metodick slovnk

  v podstat hotov: piblin stovku technik autor zachycuje slovem

  i obrazem.

  Odchod do Pae ale chystanou knihu rozbil: Kolovi se po-

  dailo pes hranice pevzt jen jej textovou st. Nicmn po nece-

  lm roce se rozhodl vtvarn pandn doplnit a bhem dvancti m-

  sc katalog znovu zkompletoval. V monografii J.K. (Odeon 1993)

  Raoul-Jean Moulin uvd, e v osmdestm tetm roce ml Kolv

  slovnk definitivn podobu. Vydn se dokal o ti roky pozdji

  v milnsk edici Giancarlo Politi (pod nzvem Ji Kol, s texty

  v anglitin, italtin, nmin a etin). Druh, tentokrte fran-

  couzsk vydn u jmenovan jako Dictionaire des mthodes (Edi-

  tion Revue K 1991) a rozen o nkter dal hesla, se stalo pod-

  kladem pro eskou verzi. Tu vydalo v pekladu Bly Kolov, s do-

  slovem Gilberta Lascaulta a edin poznmkou Vladimra Karfka,

  prask nakladatelstv Gallery. Nynj verze slovnku obsahuje sto

  jedenct text plus stejn poet doprovodnch ilustrac.

  Ji Kol, Dopis M. B., kol, vez

 • 22 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Kolova metodick pruka m ale s klasickm slovnkem

  spolenho pramlo, snad jen abecedn azen hesel. Bl se sp ja-

  kmusi literrn-vtvarnmu denku vce ne dvou desetilet auto-

  rova ivota; svd nejen o umleckm vvoji, ale dokld t kon-

  tinuitu a vdomou logiku Kolovy ivotn tvorby. Ve slovnkovch

  textech nenajdeme suchou akademickou teorii, nbr iv a it

  vere v prze, kter nevysvtluj pro ten kter postup vznikal, ale

  pedevm jak. Nabzej v podstat vklad filosofie bsnick, re-

  spektive vtvarn skladby.

  Podobnost se stejnojmennou metodickou prukou Edgara Al-

  lana Poea, podle kter vznikla monumentln bse Havran, je jis-

  t na mst. U ve svch denkovch zznamech z let 19461947

  shrnutch pod nzvem Roky v dnech Kol, tehdy coby len Skupi-

  ny 42, popisuje vstavbu kostry textovho tvaru jako pedstupe

  k samotn bsnick tvorb: A jsem dlal

  cokoli, vdy jsem narazil jako na nskou ze

  na potebu formy. Jako nemoc zachvtila mne

  nutnost hledat nov d a vechna moje dal

  prce se mi zdla zbyten dotud, dokud bych

  nenalezl nit, podle kter bych mohl pokrao-

  vat v cest pes vechny vyvstl rokliny tma-

  tu a ivota. Svj pklon k racionalizaci

  umleckho aktu, k apriorn kalkulaci s tex-

  tovou materi, penesl Kol o dv desetilet

  pozdji i do vtvarnho umn. Ve Slovnku

  metod pedkld destky situac, kter ped-

  chzely jeho tvorb, otzek, kter jej chyta-

  ly za ruce, vzpomnek, je se nhle vyjevo-

  Ji Kol, Dopis M. B., kol, vez

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 23

  valy a vnucovaly jako podklad pro budouc

  vtvarn dlo. Racionln uvaovn nad

  metodou je pro Kole minimln stejn

  dleit jako bytostn poetick cl, ke kter-

  mu metoda vede.

  V doslovu Sedm poznmek ke knize

  a k dlu Jiho Kole poukazuje Gilbert Las-

  cault na paralelu mezi dlem francouzskho

  filosofa Ren Descarta Rozprava o metod

  a Kolovmi vtvarnmi postupy. Zatmco

  kartesinstv hledalo v 17. stolet pravdu ve

  vdch, Kol ji o ti sta padest let pozdji

  hled v umn. Spolh na rozum jako na

  prostedek uchopen vnitnho i vnjho

  svta lovka v jeho maximln autentick a ryz podob. Tento

  Lascaultv posteh se netk jen Kolova vtvarnho dla, ale snad

  jet silnji jeho pedchoz literrn tvorby. Oteveme-li znovu de-

  nk Roky v dnech, k datu 14. bezen 1946 si Kol mj. pipsal: Ce-

  l den mnou lomcuje otzka, jak zachytit alespo nkolik okamik,

  nezkreslench, nevymylench, pravdivch a vednch, nkolik oka-

  mik vn ei kadodennho ivota.

  Pbh, kter zaal na potku tyictch let Kestnm listem

  a s Bsnmi ticha se pehoupl v nov komunikan kd, nael v Slov-

  nku metod sv logick vystn. Tahle kniha potvrzuje jedno: mme

  ped sebou originln soubor ivotnch zznam, kter nadto esete-

  ticky i bytostn s logikou zapadaj do kontextu celho bsnkova dla.

  Jan Los

  Ji Kol, Rousseau v Praze, kol, vez

 • 24 5 2000 www.dobraadresa.cz

  I ostatn spoluhri (d-li se to tak vbec ci) se nasmvali,

  jako by upozorovali, e pijde nco povedenho, on asi

  nco vyvede. Pravnuk Dk rozhoupal lambadicky svoje

  tlo a zaal do klasickho americkho bluesov vzorce

  klokotat na slavka (mon by bylo lpe ci,

  Hrzyrumunipln!Hrzyrumunipln!

  Minule jsem psal o tom, jak je teba bt hledaem, jakje teba nechat vst srdce ve vbru, jak je teba zeslov, z plakt, z novinovch lnk vtit budouc-nost (viz Bez moudu nejsou Farlanders!, Dobr adresa 4/2000).

  Ale nkdy se to nepovede; i na stejnm mst v lese, kde najdete pyt-

  le hub, nemus bt za tden ani echratka podvinut (v lepm p-

  pad).

  Palc Akropolis inzeroval na 25. dubna 2000, opt v rmci ak-

  ce United Colours of Akropolis, rumunskou kapelu Nightlosers.

  Typick americk blues s rumunskm drajvem, budete vichni

  koukat! No fakt. (Zptn jsem zjistil, e ve vech propaganch ln-

  cch bylo pouito slovo pr.) No a protoe si s chut doma pou-

  tm Taraf de Haidouks (teba Dumbala Dumba) erstvou, vra-

  nou kapelu rumunskch cikn, vydal jsem se s jednm pivem

  v aludku a s poetilost neodpovdajc da-

  tu narozen na ikov. V osm se jet vbec

  nic nedlo, jen na pdiu bylo daleko vce

  nstroj, ne kter by mohli obsluhovat ti

  hri (tolik jich bylo aspo na fotografich).

  No, nebudu vs napnat. Vechno bylo

  patn. Kapela hrla v esti lidech, varhank

  jet ped mscem holil nkde v Davosu

  v takovm tom baru, kde jedny hamond-

  ky nadlaj tolik muziky, e se o tom kra-

  vm Milkm nikdy ani nesnilo a hned se

  jim z toho mlko ve vemenech srazilo na o-

  koldu (to si teda opravdu myslm). Cimb-

  lista se pidval velmi sporadicky a klepal

  palikami o sebe, houslista obas zakontro-

  val a frontman mastil na kytaru a na fou-

  kaku klasick bluesov flky a pl v hlav-

  nm jazyce imperialismu. Ostatn se pid-

  vali podle poteby a nic rumunskho se ne-

  dlo (a nebo jsem to nepostehl). Nedolo

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 25

  Hrzyrumunipln!e se pes nj snail zpvat). To tak. Peil jsem ti jeho

  vloky, ti propracovan rytmick cvien, ti estrdy

  v estrd. Kdy zaala ta neastn kapela hrt Black Magic

  Woman, tak jsem se sbalil, oelel 150 korun

  podloench mou prac a odeel pry.

  Hrzyrumunipln!

  k on promn, syntze, k objeven prni-

  ku, k proniknut objevu. Nic nebylo ozvlt-

  nno.

  Asi pi pt skladb nabhl na jevit

  sedm len souboru, festovn, tmav Ru-

  mun v klobouku (mluvm o nm proto,

  o tom klobouku, e dle mho byl nadn, ten

  klobouk, zvltn, nadpirozenou moc, byl

  vlastn jakmsi hluchm hudebnm nstro-

  jem), kter mohl bt bvalm oblastnm ta-

  jemnkem pro prmysl v Piteti nebo v Klu-

  i, a dnes dlal kapele idie (tak jsem to ce-

  l dekonstruoval). Kval se do rytmu, na-

  smval se do publika. I ostatn spoluhri

  (d-li se to tak vbec ci) se nasmvali, jako

  by upozorovali, e pijde nco poveden-

  ho, on asi nco vyvede. Pravnuk Dk

  rozhoupal lambadicky svoje tlo a zaal

  do klasickho americkho bluesov vzorce

  klokotat na slavka (mon by bylo lpe

  ci, e se pes nj snail zpvat). To tak. Peil jsem ti jeho vloky,

  ti propracovan rytmick cvien, ti estrdy v estrd. Kdy zaa-

  la ta neastn kapela hrt Black Magic Woman, tak jsem se sbalil,

  oelel 150 korun podloench mou prac a odeel pry.

  Napadlo m, e si vyjedu na ikovskou v a budu jen tak, na-

  przdno, rentgenovat praskou tmu, propikovanou tu a tam, tam

  a tu gejzry industrializace a svtivmi strupy globalizace. Dole po-

  de mnou zila Praha (to asi znte), j jsem sedl sm samotink

  v prvn lajn obrovskho kina a zral jsem na kadodenn obraz, na

  takov veliknsk monoskop: Libue vtc slvu se zhroutila do

  ern dry. Dole pode mnou zila Praha a z t nepodaen fze

  mnou lomcovala hrza.

  Jakub ofar

 • 26 5 2000 www.dobraadresa.cz

  A nikdy nebyl, vydal bsnk Vc-lav Rozehnal knku: do obhuznovu posl svoji jedinou sbrkunazvanou Z letonho konce svta (Trida

  2000), kter prvn vyla samizdatem v roce

  1982. Podle daj na zloce je Rozehnal

  (19041959) sice u pes tyicet let mrtev,

  ale jeliko nikdy neil, nemohl ani zemt,

  a proto je tu s nmi neustle. Zd se vm to

  zmaten?

  Bsnk a pekladatel Ivan Wernisch (nar.

  1942) si Vclava Rozehnala vymyslel, jak sm

  k v jedn ze svch knek, na konci 70. let.

  Pivedl tm na svt pohdku tak dvryhod-

  nou, e j spolu se teni uvili teba i auto-

  i Slovnku zakzanch autor 19481980,

  kde se Rozehnal objevil jako samostatn a cti-

  hodn heslo. Jako vtina velikn vymyle-

  nch u stolu je i tenhle sice troku jednoroz-

  mrn, zato ale dokonal. Nkte recenzenti

  Rozehnala ad do kontextu soudobho Wer-

  nischova dla a nachzej spousty podobnos-

  t. Nicmn pro bsnka, by neexistujcho,

  Rozehnalovo bsnick vidn (naivn, ale pesn) v sob nese osobitou

  ivotn zkuenost a pohled lovka narozenho na zatku 20. stolet.

  Bsnk je idylick jako pedprvovlen deklamtor samopodprnho

  spolku a pesn jak obecn kronik. Je k pomilovn pzemn, nikdy se

  neodchyluje sm od sebe.

  Jak seWernisch

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 27

  nechpat jako bytost samostatnou a svbyt-

  nou?

  Rozehnalovo bsnick vidn (naivn, ale

  pesn) v sob nese osobitou ivotn zkue-

  nost a pohled lovka narozenho na zatku

  20. stolet. Bsnk je idylick jako pedprvo-

  vlen deklamtor samopodprnho spol-

  ku a pesn jak obecn kronik. Je k pomilo-

  vn pzemn, nikdy se neodchyluje sm od

  sebe. Tedy vlastn jednou se odchl: v tituln

  bsni Z letonho konce svta, kde jako by tu-

  il pt existenciln deprese a do jeho ist-

  ho a statenho svta fbork a vlastenec-

  kch pomeznch rozhodch nhle pronik

  trzniv nedopovzenost a ponur refrn

  (nevili byste, jak temn mou bt slova

  gramofon hr pochod z Aidy). Tmto jedi-

  nm odboenm vlastn Rozehnal vystupuje

  z on jednorozmrnosti, kterou jsem mu na

  zatku pisoudil. Ale pry od mch hloz-

  nch omyr. Jet jednu vlastnost maj

  Rozehnalovy bsn. Jsou vtipn. A to skoro

  pesn cimrmanovsky. Sta jedin citt

  (A u je tu krsn zpasnice / Obryn v r-

  ovm trikotu / pemh nejenom mistra ez-

  nka / ale i nadstrmistra Josefa Mikotu!)

  abychom pochopili. Rozehnal prost vystihu-

  je stejnou dobu jako Jra Cimrman a je j

  okouzlen stejn siln jako objevitel eskho

  vegnia. V tto dob se Rozehnal ct svj:

  idylick, optimistick, stien na mru.

  Vclav Rozehnal je jedna z nejpovedenj-

  ch Wernischovch mystifikac. Mon, e je

  ale vechno obrcen! Jak tak toho Wernis-

  che skrz jeho knky sleduju, zanm mt do-

  jem, e si ho vymyslel Rozehnal. Pravdpo-

  dobn jsem na stop pernmu spiknut:

  dochz mi, e protel estadevadestnk Ro-

  zehnal programov mystifikuje celou eskou

  literrn veejnost! Mm nejasn tuen, e si

  vymyslel stejn tak Ivana Divie jako Martina

  Reinera nebo Martina Pluhka. Ale teba

  i Marii Majerovou a dozajista i m! Boe, co

  vechno jet objevme

  tefan vec

  rozehnal

  Ivan Matouek, Grafomanie, serigrafie ze sbrkyPoezie a serigrafie ped koncem 80. let

 • 28 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Editoi Zina Trochov a Jan Rous ny-n pipravili pro nakladatelstv H &H obshl vbor z vtvarnch ese-j, lnk a vah Jindicha Chalupeck-

  ho (19101990) pod nzvem Cestou ne-

  cestou, shrnujc jeho texty z let

  19341989. Jet obshlej soubor kritiko-

  vch prac ml vyjt ji na pelomu osmde-

  stch a devadestch let v Odeonu a Cha-

  lupeck ho jet stail ped svm skonem

  pehldnout. K vydn tto edin verze u

  nedolo, v nynj podob byly z knihy vy-

  putny literrn eseje, vesms mezitm

  uveejnn v jinch publikacch, a naopak

  sem byly pipojeny dal studie, otitn

  v cizin nebo v samizdatu.

  Z hlediska literrn historie a kritiky

  vak i v publikaci Cestou necestou znovu

  najdeme kupkladu esej Svt, v kterm i-

  jeme (svho asu publikovan Vladimrem

  Holanem v Programu D40 pod nzvem

  Svt, v nm ijeme), kter je obvykle pova-

  ovn za manifest Skupiny 42. Sm autor

  ho pi uveejnn v Jazzpetitu . 2 v roce

  1980 charakterizoval jako prvn petitn

  z asopisu, kter je dnes u tko dostupn.

  Upmn eeno, pi dnenm stavu naich

  knihoven je bohuel prv tak problematic-

  ky dostupn rovn periodikum, v n Cha-

  lupeck svho asu otiskl studii Potky

  Skupiny 42, kter ns v literrnm kontex-

  tu zajm ze veho nejvc: toti trnctide-

  nk Vtvarn prce, kde v dvojsle 19/20

  vyla roku 1963 vzpomnkov studie Jind-

  icha Chalupeckho jako tzv. vodn mate-

  ril. Bhem dalch ticeti sedmi let nebyla

  nikdy petitna, take ji znaj jen ti nejpo-

  volanj, dokonce ani ir kulturn veej-

  nost pravdpodobn nikoli.

  Tenhle kritikv text vznikl jako svrz-

  n dovtek k retrospektivn vstav tvorby

  Skupiny 42 v Praze a Brn, je tud zamen

  pevn na vtvarnky skupiny a na jejich

  umleck vvoj; o spisovatelch hlscch se

  k tomuto seskupen se zde tm nehovo.

  Nicmn se tu pipomn jeden neobyejn

  zvan fakt: e se toti mlad umlci ve ti-

  ctch letech instinktivn nebo mon in-

  tuitivn hlsili pedevm k surrealismu,

  k umn revolunmu a zejmna skuten

  modernmu, e shodou okolnost doli po-

  rozumn zrovna u nakladatele F. J. Mlle-

  ra, kter prv vydal peklad Bretonovy

  Nadji a nyn mladm vtvarnkm poskytl

  prostor pro pipravovanou vstavbu jejich

  tvorby. Zskali si tehdy i urit porozumn

  v och Vtzslava Nezvala, kdy vak do

  Prahy pijeli surrealist z Pae, podle Cha-

  lupeckho tyrsk uinil ve, aby se vsta-

  va neuskutenila, aby se nae skupina roze-

  la a Breton s Eluardem aby se nikdy nedo-

  vdli, e jet jin mali s jednm socha-

  em (mnn je pochopiteln Ladislav Zvr,

  pozn. V. N.) chtli jim ukzat sv vci. Kdy

  se pozdji Nezval rozchzel se surrealisty,

  podotk Chalupeck, trpce tu historii

  tyrskmu pipomnal. Zvlt kdy podle

  autorova svdectv lo o obrazy, s nimi teh-

  dy mlad tvrci do slova a do psmene ne-

  mli kde vyrukovat: ani v Mnesu, ani

  v Umleck besed.

  Tato pipomnka Jindicha Chalupeck-

  ho z roku 1963 je nesmrn zvan a cha-

  rakterizuje kulturn kontext druh polovi-

  ny tictch let ze zcela odlinho pohledu,

  ne jak je obvykl (a m to bezpochyby svou

  platnost i v kontextu tehdej literrn tvor-

  by). Chalupeck v zamlen o potcch

  Zmnn Skupina 42 nen tud pouze

  hromada knek ver: jsou to i strojopisn

  przy z pera Hrabala nebo Bondyho, pozdji

  t neorealistick texty Karla Maryska

  a samozejm zpisky a zznamy autora denku

  udlost Jana Hane. Psoben Skupiny 42

  v esk literatue tud nikterak nekon

  necesta:Jednacesta

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 29

  Skupiny 42 mj. prav, e se sice u ns hjilo

  a propagovalo modern umn, le moder-

  n umn v uritch mezch. () Spe se

  esk moderna obracela k vkusu a pote-

  bm tch, jim se dalo kat pokrokov

  buroazie a kte byli schopni odebrat so-

  uasnou vtvarnou produkci. lo se proto

  za jakmsi dobrm standardem, spolehli-

  vou kvalitou; mluvilo se hodn o svtovos-

  ti, o udln obraz, o malskm mti-

  er, ale nehodilo se riskovat, provokovat,

  zkouet neznm a nejist. Prost byl to zas

  tak trochu ten esk osud: pokrokovost

  v mezch zkona. Nevyplv z toho ada

  paralel i pro postaven tehdejch mladch

  litert?

  Autor sv vzpomnkov zamylen (kte-

  r by ml nyn st a znt kad, kdo se za-

  bv problematikou modernho umn, a to

  nejenom eskho) poslze uzavr konstato-

  vnm, e ze Skupiny 42 zbylo snad vc n-

  co vce ne hromada obraz, fotografi,

  soch, katalog a knek ver. Bohuel

  zrovna knihy ver tu jsou uvedeny na nej-

  poslednjm mst a nen to urit jen kv-

  li tomu, e text je psn pro Vtvarnou pr-

  ci. Jene ve chvli, kdy mali Skupiny 42

  skonili sv spolen usilovn jet ped ro-

  kem 1950, u mli i literti hlsc se k pro-

  gramu umleckho civilismu za sebou v-

  znamn dlo: bezpochyby Ivan Blatn nebo

  Josef Kainar. K psan v duchu Skupiny 42

  ml tehdy blzko kupkladu Oldich Miku-

  lek (Pulsy). Ale prv kolem roku 1950,

  zan Skupina 42 intenzivn t (pochopi-

  teln v podmnkch vydavatelsk cenzury

  a tematick autocenzury) v literrn sfe:

  tehdy vznikaj Promtheova jtra a denko-

  v knihy Jiho Kole, v t dob se k tezm

  skupiny postupn pileuj Bohumil Hra-

  bal, Karel Marysko, Egon Bondy i vtvar-

  nk Vladimr Boudnk. Kolovu velkou lite-

  rrn inspiraci po cel ivot vyznvaj tvr-

  ci jako Jan Han a pedevm Jan Zbrana.

  Konkrtn texty totlnho realismu v litera-

  tue napluj Chalupeckho krdo, podle

  nho v umn nejde o to uinit svt hez-

  km a pjemnm, nbr velikm a pozoru-

  hodnm; uinit jej krsnm, uinit jej hod-

  nm lidskho ivota; uinit jej hodnm to-

  ho, aby se ho lidsk bytost astnila svou

  celistvost.

  Nicmn je neobyejn zajmav, e po-

  dobnou zkuenost jako kdysi mlad vtvar-

  n umlci s mluvmi oficilnho surrea-

  lismu uinili o nkolik let pozdji takt

  mlad nymburt bsnci Karel Marysko

  a Bohumil Hrabal. Tak oni byli neslitovn

  zavreni, tentokrt Karlem Teigem, a jejich

  texty byly oznaeny (zsti asi prvem) za

  pli mkk surrealismus; nikoli nho-

  dou pozdji Hrabal o svch nnch juve-

  nilich mluvil jako o bsninkch. Surrea-

  listick impulsy jsou v tvorb Bohumila

  Hrabala patrn v cel jeho literrn drze,

  pesto vak filiace mezi mladmi bsnky

  a vtvarnky stoj za zmnku: rovn Hrabal

  se po tomto neporozumn (nebo pesnji

  eeno pli pkrm Teigov odsudku) ze-

  teln piklonil nejprve k existencialismu,

  pozdji na pm popud Jiho Kole

  k antiprogramu Skupiny 42, petrvvaj-

  cmu i po jejm rozutn, ili ke krdu lite-

  rrnho civilismu. Zmnn Skupina 42 ne-

  n tud pouze hromada knek ver:

  jsou to i strojopisn przy z pera Hrabala

  nebo Bondyho, pozdji t neorealistick

  texty Karla Maryska a samozejm zpisky

  a zznamy autora denku udlost Jana

  Hane. Psoben Skupiny 42 v esk litera-

  tue tud nikterak nekon jejm rozput-

  nm nebo rozchodem, stejn jako po poli-

  tick roztrce ve Skupin surrealist SR

  v roce 1938 pes vechna omezen nikterak

  nekon surrealistick tvorba v echch.

  Vladimr Novotn

  Skupina42

 • 30 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Vclav Rozehnal (19041959), literrn mystifikace bs-nka a pekladatele Ivana Wernische. Heslo ve Slovnkuzakzanch autor 19481980 k o Rozehnalovi toto:Autor ver a prz, byl zamstnn jako etn a bankovn ednk.

  Od roku 1953 byl dlnkem ve skladu. st tvorby, editorsky ne-

  zpracovan, koluje v opisech. Vce viz recenze na stran 26 tohoto

  sla. Nsledujc ukzky jsou z jedin Rozehnalovy sbrky Z leto-

  nho konce svta.

  Nedln projka

  JUDr. Brauner Antonn

  se vemi svmi mazlky

  used do malho vozku

  taenho ponky.

  Maj as na malou projku,

  nebo je 11 dopoledne

  a pan Braunerov pikzela:

  Vrate se do pl jedn!

  Nejprve jedou k zmeku

  podvat se na pva.

  Z fotovny vybhne lut psk

  a hlasit jim nadv.

  Cosechyst Co vydalo v msciTridaNakladatelstv Trida zaloili v roce

  1994 Lucie Medkov, Vclav

  Vokolek a Robert Krumphanzl.

  V edici Delfn vychz od roku 1995

  mj. souasn esk poesie:

  Jaromr Zelenka: Pepadn,

  Ivan Divi: Kateina Rynglov,

  Jaromr Zelenka: Objetiny,

  A zmt velc psov

  pienou se ke vratm

  Nu u je as, maznkov,

  obrtit se k nvratu.

  Zptky jedou po hrzi

  kolem lesa, kolem lomu,

  dtka zanaj fukat,

  jet se jim nechce dom.

  No tak, dtiky, nezlobte,

  maminka ns ek s obdem!

  Jestli bude pt hezky,

  zase si takhle vyjedem.

  Ivan Matouek, Na stupnch vtz, serigrafie ze sbrky Poezie a serigrafie ped koncem 80. let

 • kvtnu 2000 nakladatelstv

  v edici

  DelfnUkzky z vydanch knih

  (bsnick ada)

  www.dobraadresa.cz 2000 5 31

  Po obd

  V zelenm altnu sed

  sousedovic sleinka,

  oslad si sklnku aje,

  vezme liku, zacink.

  Po pin leze elva

  s otluenm krunem,

  sleinka odhn vosy

  knihou, jako vjem.

  Pes nmst let paci,

  nikde ani lovka,

  z altnu se ozvaj

  francouzsk slovka.

  Dusn den

  Nad rybnkem u kapliky

  dstojn pn Kovaovi

  a pan koldozorce Matou

  svmi kapesnmi tky

  rozhnj hejno tiplic.

  Jak by tady bylo pkn,

  povd pan koldozorce,

  nebti tch rybnk tu.

  Lhne se v nich velijak

  obtn, odporn hav.

  Dstojn pn Kovaovi

  vythne sv remontoirky

  a op: Mli bychom

  postupovat ipernji,

  sic vystydne polvka.

  Inu, mil koldozore,

  Pnbh v, k emu ns stvoil,

  mne i vs, a vechnu hav.

  Teba jsme k nemu dob.

  Vn, kvty, cesta, slunce

  Vn antherin a rezed,

  lut kvty pryskynku,

  stinn cesta podle louky,

  zlatist odlesky slunce,

  hbitvek zarostl bezem,

  vyslen obraznost; a

  mysticismus Swedenborgv.

  Koroptv je letos mlo,

  vude sam diletanti.

  Ji Tomek: Banalita,

  Vclav Rozehnal: Z letonho

  konce svta, Ivan Matouek:

  Poezie. Z poslednch dvou titul

  pinme ukzky.

 • 32 5 2000 www.dobraadresa.cz

  Cosechyst Co vydalo v msciTridaIvan Matouek (nar. 1948), spisovatel a vtvarnk. Vystudo-val obor chemie na Prodovdeck fakult UK. Zamstnnjako chemik ve Vzkumnm stavu pro farmacii a bioche-mii. V samizdatov Edici Expedice publikoval knihu povdek Mezi

  obrazy (1980; druh, pepracovan vydn s nzvem Mezi starmi

  obrazy vydalo v loskm roce nakladatelstv Votobia) a novelu Al-

  bum (1987; druh vydn Mlad fronta 1991). Dle vydal novelu Au-

  tobus a andromeda (Kdo je kdo 1995) a romny Nov lzn (MF

  1992) a Ego (Torst 1997). Kniha Poezie, z n pinme ukzky, je

  soubornm vydnm Matoukovch bsn a sluuje do jednoho

  svazku dv pvodn samostatn sbrky Marie (1982) a Poezie a se-

  rigrafie ped koncem 80. let (1990).

  Lednov pohyby

  On chod denn sem a tam

  Ona tam a zptky

  Kdekdo pospch

  Je stle smutn

  Je stle neprobuzen

  Konen svt

  Sklouzni se

  Dokonce sn

  Na vechny nae rovnobn rmy

  Za koutkem oka zahbaj

  Zptky, rozejdte se, vrate se

  Zpomaluje, vrac se, zastavuje

  Je to tu, proboha, tady je

  Ped m klece

  Za m klece

  Za m chtla t

  Ped m dvojice

  Oddleni

  Zastavili se jeden ped druhm

  Dchali

  Rozpaili

  Tleskali, hvzdali, volali

  Bt tak vyslyeni

  Plachtili, krouili, oba dva touili

  Peudiven olzl ruku

  Zvdav vyplzla peroztomile jazyk

  Prothl se skrz rmy a ty se zalily

  Podvej, tob tee krev!

  Jakto e zvrac? divil se zas on

  Tak j t ranila?

  To ze m je ti zle?

  A ty se div?

  Nco ti povm

  Tak si m vem

  Na co ekl:

  Dnes mlokdo se div

  Ptci pod oblaky let

  Drsav pedstavy ns unej v dl

  Vak znt nkoho z tch vyvolench

  Kte na vlastn oi kdysi vidli plamen

  Zeptal bych se, zda hoc el nebo stl

  A jak se tvil

  Teba se provinile sml

  Ivan Matouek, Lednov pohyby, serigrafie ze sbrky Poezie a serigrafie ped koncem 80. let

 • kvtnu 2000 nakladatelstv

  v edici

  DelfnUkzky z vydanch knih

  (bsnick ada)

  www.dobraadresa.cz 2000 5 33

  * * *

  Na potku byl udln podivn ervenolut ivoich

  Vajkovit erven bicho a hlava

  apkaly na dlouhch nitkovitch lutch nohch

  Komhaly se na dlouhm nitkovitm lutm krku

  Bicho i hlava tancovaly tanec odstrenosti

  poskakovaly poskok smnosti

  houpaly se oklamanost

  koupaly se uplakanost

  Prosinec

  Drky, vtve, jehli

  Nadlidsk a nadpozemsk

  Jsou osudy mezi nmi

  Co jinho nm jet zbv?

  Co meme bt nco vc?

  Tolik vc nevednch

  Stihnout za jedin rok

  V noci zimu

  Obas hvzdy

  Jaro pipomene lsku

  Triko v lt zejmna

  Po podzimu

  Mon v lednu

  Bezen v hln

  Kvten pipomene lsku

  Triko v lt zejmna

  Po podzimu

  Mon v lednu

  Bezen v hln

  Kvten pipomene lsku

  Triko v lt zejmna

  Bezen v hln

  Touit spt

  Jaro

  V lt

  Po podzimu

  Ve tm se tm probrat

  Nst oblaka nad hlavami

  Nim menm sbohem dt

  Abych zstal mezi vmi

  A podivn udlosti

  Dly se i na pape

  Muste se pomodlit

  A peiju tak pt

  pipravil

  Radim Kop

  Ivan Matouek, Veselo, serigrafie ze sbrkyPoezie a serigrafie ped koncem 80. let

  Ivan Matouek, Prosinec, serigrafieze sbrky Poezie a serigrafie

  ped koncem 80. let

 • 34 5 2000 www.dobraadresa.cz

  v pohodl se pedbhme

  avak ve vtin domcnost a byt

  ji nelze

  pustit si jednodue otravn plyn

  obadn rozloit denky po kuchyskm stole

  v Challengeru posledn bsn

  vystartovat prvnm verem nahoru (hle kosmos!)

  lze snz volit odhodln

  zastnit se opt ve svm haute couture

  el mdn

  pehldky nejnovjch variac bolesti

  ne pohodln ani pro efekt

  ale znovu s vrou

  Prask rodaka, bsnka Simona

  Ester Brandejsov (nar. 1975),

  studuje VO Jaroslava Jeka

  (tvorba textu a scne). Hraje na

  housle a zpv v Branickm

  komornm souboru; vystupuje

  s programem vlastnch psn.

  Bojm sebled

  enky(vzkaz Sylvii Plath na onen svt)

  Ivan Matouek, U nemocninho lka, serigrafie ze sbrky Poezie a serigrafie ped koncem 80. let

 • www.dobraadresa.cz 2000 5 35

  ve spnku slchvm podzim

  bled divoenka tlesk na mramor:

  ledov chr! ledov chr!

  as se brn ermuje rafikami

  mza se mnv v stvru

  kter cize zuby cen

  tpytku nedohldnu

  smutek plyne kolem nad a podl

  vdm jednu noblesn pan

  nos blskav nunice

  a srden smv m jako perk

  bylo by krsn o n napsat bse

  ta bse by zila

  jako ta pan

  j v och kraluje pvtiv svtlo

  zvujc ji

  tu krsnou nemladou pan

  pokad vdm a chci uctt bsn

  jej podivuhodn svtlo kter tady bude

  jet dlouho pot

  co u ta pan tady nebude

  pipravil

  Jan Los

  PedstavujemeVm(nov jmna esk

  poesie a przy)SimonaEster

  BrandejsovPrvn autorsk ten poesie absolvovala ped

  sedmi lety; publikuje asopisecky a na vlnch

  eskho rozhlasu 3 Vltavy. Nsledujc ukzky

  vybrme z ineditn sbrky

  Slo pro dvoje housle (2000).

  tk pae pomalmi tempy krj jezero

  a na sam dno

  neustanu! nedotknu se!

  blzko tak blzko

  je ostnat brna utichl chrm

  nikoho nieho

  jen podvdom bled enky bojm se

  na behu svho snu osychm

 • 36 5 2000 www.dobraadresa.cz

  tefan veco asopise P zna

  Vladimr Novotno knize Michala VieweghaNov npady laskavho tene

  Pedstavujeme Vm:prozaik Pavel Turek

  Na shledanou pt!

  V ptm sle (vychz 30. ervna 2000)

  si petete:

  Ivan Matouek, DEO GRATIAS, serigrafie ze sbrky Poezie a serigrafie ped koncem 80. let