of 24 /24
Kuratorium Oświaty w Kielcach Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 Zespół ds. kontroli

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kuratorium Oświaty w Kielcach. Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 Zespół ds. kontroli. Kuratorium Oświaty w Kielcach. KONTROLE W ROKU SZKOLNYM 2011/12 Typ kontroli Typ kontroli. Kuratorium Oświaty w Kielcach. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kuratorium Oświaty w Kielcach

Page 1: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Nadzoru

Pedagogicznegow roku szkolnym 2011/2012

Zespół ds. kontroli

Page 2: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

KONTROLE W ROKU SZKOLNYM 2011/12

Typ kontroli

Typ kontroli

LP Typ kontroli Plan Ponad plan Wykonaneogółem

liczba %1. planowe 415 59 474 114,2

2. doraźne 101(zlecone

przez MEN)

347(pozostałe)

448 -

RAZEM 516 406 922 -

Page 3: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

KONTROLE PLANOWE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Przeprowadzono 474 kontrole planowe u 400 dyrektorów szkół i placówek samodzielnych oraz zespołów szkół.

Kontrole odbyły się: w 264 szkołach i placówkach samodzielnych w 136 zespołach szkół i placówek- 210 kontroli.

Page 4: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

KONTROLE PLANOWE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

• Przedszkola- 13• Inne formy wychowania

przedszkolnego- 16• Szkoły podstawowe- 231• Gimnazja- 97• Licea ogólnokształcące- 44• Licea profilowane- 4• Technika-36• Zasadnicze szkoły zawodowe- 8• Szkoły policealne-13

• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- 1

• Placówka Doskonalenia Nauczycieli-1• Bursa szkolna- 1• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy- 1• Szkolne Schronisko Młodzieżowe- 1• Centrum Kształcenia Praktycznego- 1• Specjalne Ośrodki Szkolno-

Wychowawcze- 3• Młodzieżowy Ośrodek

Wychowawczy-1• Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii- 2

Page 5: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

KONTROLE PLANOWELp Temat kontroli Liczba

kontrolowanych szkół/placówek

Szkoły/placówki z zaleceniami

Liczba zaleceń

liczba %

1 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego

88 0 0 0

2 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych 35 0 0 0

3Wybór podręczników szkolnych 63 1 1,6 1

4

Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

59 1 1,7 1

5

Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych

34 3 8,8 4

6Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży 6 0 0 0

Page 6: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Lp Temat kontroli Liczba kontrolowanych szkół/placówek

Szkoły/placówki z zaleceniami

Liczba zaleceń

liczba %

7Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa

16 0 0 0

8

Zgodność organizacji zajęć wych.-fiz. realizowanych w formie zajęć klas. lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szk. podst., gimnazjalnychi szk. ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dz. i chł. w szkołach ponadgimnazjalnych

118 4 3,8 4

9

Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podst. I gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

55 11 20 22

RAZEM 474 20 4,2 32

Page 7: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego

Wybór podręczników szkolnych

Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych

Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa

Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znasznym w szkołach podst. I gimnajach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

88

35

63

59

34

6

16

118

55

474

0

0

1

1

3

0

0

4

11

20

KONTROLE PLANOWE

Szkoły/placówki z zaleceniami Liczba kontrolowanych szkół/placówek

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Page 8: Kuratorium Oświaty w Kielcach

88

35

635934

616

118

55

Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego

Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych

Wybór podręczników szkolnych

Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepub-licznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych

Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży

Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa

Zgodność organizacji zajęć wych.-fiz. realizowanych w formie zajęć klas. lekc. z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szk. podst., gimnazjalnych i szk. ponadgimn. oraz podziału na grupy dla dz. i chł. w szkołach ponadgimnazjaln

Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znasznym w szkołach podst. I gimnajach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

TEMATYKA I LICZBA KONTROLI PLANOWYCH

Page 9: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

KONTROLE PLANOWE

Wśród kontrolowanych szkół i placówek nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego

zgodności przeprowadzania egzaminów poprawkowych prawidłowości organizacji praktyk zawodowych przez publiczne

technika dla młodzieży zgodności organizacji i sposobu działania innej formy

wychowania przedszkolnego z przepisami prawa.

Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania 32 zaleceń 20 dyrektorom szkół i placówek.

Page 10: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH

Temat 3: Wybór podręczników szkolnych

Zalecenia - 1 placówka: szkoła podstawowa 1SUMA zaleceń - 1

Zalecenie dotyczyło: wyboru podręcznika do nauki języka angielskiego spośród

podręczników wpisanych do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do

kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową.

Page 11: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH

Temat 5: Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych

w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych

Zalecenia - 4 placówki: liceum ogólnokształcące - 1, technikum - 2, szkoła policealna, pomaturalna - 1

SUMA zaleceń - 4 Zalecenia dotyczyły:

wprowadzenia do statutu szkoły zapisów dotyczących trybu przeprowadzania egzaminów semestralnych

kontrolowania i wpisywania do dziennika lekcyjnego obecność słuchaczy na zajęciach

przestrzegania terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Page 12: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH

Temat 4: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci 5 i 6 letnie rocznego,

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Zalecenia - 1 placówka: szkoła podstawowa - 1SUMA zaleceń – 1

Zalecenie dotyczyło: kontrolowania przez dyrektora szkoły podstawowej,

w obwodzie której dziecko mieszka, spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Page 13: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCHTemat 8: Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego

realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w

szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt

i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych

Zalecenia - 4 placówki: gimnazjum - 1, technikum - 2, zasadnicza szkoła zawodowa - 1

SUMA zaleceń - 4 Zalecenia dotyczyły:

organizowania zajęć w grupach liczących od 12 do 26 uczniów organizowania zajęć wychowania fizycznego oddzielnie dla

dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych.

Page 14: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH

Temat 9: Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych

z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

Zalecenia - 11 placówek: szkoła podstawowa - 3, gimnazjum - 8

SUMA zaleceń – 22

Page 15: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w KielcachZalecenia w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dotyczyły:

przydzielenia uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym godzin indywidualnych zajęć rewalidacyjnych;

prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych w formie dziennika; zapewnienia uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny;

podejmowania decyzji dotyczącej przedłużenia uczniowi z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym okresu nauki nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w szkole;

określenia w indywidualnym programie edukacyjnym rodzaju zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniem;

wpisywania w dzienniku lekcyjnym tematów przeprowadzonych z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym zajęć edukacyjnych.

Page 16: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w KielcachKONTROLE DORAŹNE

Obszary kontroli Liczba

• Związane z procedurą dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora

194

• Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

33

• Realizacja zajęć rewalidacyjno- wychowawczych 80

• Realizacja zajęć rewalidacyjnych 21

• Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

17

• Przestrzeganie praw dziecka 7

• Organizacja pracy świetlicy 2

• Kontrola wypoczynku 60

• Inne 34

• RAZEM 448

Page 17: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

KONTROLE DORAŹNE

Kontrole doraźne zostały przeprowadzone przez wizytatorów Wydziału Nadzoru Pedagogicznego na wniosek:

Organów prowadzących Ministerstwa Edukacji Narodowej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Rodziców Nauczycieli Uczniów Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Dziecka

Page 18: Kuratorium Oświaty w Kielcach

194

3380

21

1772

6034

KONTROLE DORAŹNE•Związane z procedurą dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora

•Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

•Realizacja zajęć rewalidacyjno- wychowawczych- zlecone przez MEN

•Realizacja zajęć rewalidacyjnych- zlecone przez MEN

•Monitorowanie wdrażania podstawy programowej ksz-tałcenia ogólnego

•Przestrzeganie praw dziecka

•Organizacja pracy świetlicy

•Kontrola wypoczynku

•Inne

Page 19: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI DORAŹNYCHNa wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadzono kontrole

doraźne w zakresie realizacji zajęć rewalidacyjnych ( 21) oraz organizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych (80) .

Temat: Realizacja zajęć rewalidacyjnychZalecenia dotyczyły:

zorganizowania zajęć rewalidacyjnych dla ucznia/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność;

dokumentowania realizacji zajęć rewalidacyjnych w dzienniku zajęć rewalidacyjnych;

Page 20: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI DORAŹNYCH

Temat: Realizacja zajęć rewalidacyjno- wychowawczychZalecenia dotyczyły:

uwzględniania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki w danym roku szkolnym;

organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

organizowania dla każdego ucznia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w formie zespołowej lub indywidulanej, określonej w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

organizowania zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze 2 godziny dziennie dla każdego zespołu;

organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w zespołach liczących od 2 do 4 osób;

opracowania indywidualnego programu zajęć przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia we współpracy z psychologiem;

Page 21: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

ZALECENIA WYDANE W WYNIKU KONTROLI DORAŹNYCH

Zalecenia dotyczyły: zakresu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynikających z § 8 ust. 1 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76),

prowadzenia dla każdego uczestnika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziennika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

uzupełnienia wymaganych danych w dziennikach zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;

prowadzenia odrębnego zeszytu obserwacji dla każdego uczestnika zajęć; wpisywania do zeszytu obserwacji informacji wymaganych na podstawie § 10 ust. 3

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76)

Page 22: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

KONTROLE DORAŹNEZALECENIA WYDANE W WYNIKU POZOSTAŁYCH KONTROLI DORAŹNYCH

dotyczyły: przestrzegania statutu szkoły/ placówki; przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz

prowadzenia egzaminów; przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania; realizacji planu nadzoru pedagogicznego; zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania

i opieki; zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań wychowawczych

i opiekuńczych; spełniania przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

warunków określonych w art.7 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Page 23: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w KielcachWNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONTROLI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

1. Wyniki kontroli planowych w większości wskazują na przestrzeganie przepisów prawa oświatowego w szkołach/ placówkach w zakresie objętym kontrolą ( niewielka liczba zaleceń).

2. Wyniki kontroli doraźnych ( nie zapowiedzianych z wyprzedzeniem) w tych samych obszarach kontroli nie zawsze potwierdzają przestrzeganie prawa oświatowego. Zapowiedziane kontrole planowe w zakresie realizacji planu nadzoru pedagogicznego nie wykazały nieprawidłowości, co nie znalazło całkowitego potwierdzenia w kontrolach doraźnych.

3. Najwięcej nieprawidłowości wykazały kontrole dotyczące organizacji i dokumentowania zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym.

4. Wyniki kontroli szkół niepublicznych w zakresie spełniania art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wskazują na nieprawidłowości dotyczące:

prowadzenia dokumentacji szkolnej podejmowania uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej spełniania warunków wynikających z przepisów prawa oświatowego w zakresie skreślenia słuchacza

z listy oraz przestrzegania stosownych procedur przestrzegania zapisów statutu przestrzegania zasad oceniania wynikających z przepisów prawa i zawartych

w wewnątrzszkolnych zasadach ocenia.5. Należy zwracać szczególną uwagę na zmiany zachodzące w prawie oświatowym

i wdrażać je w życie.6. Zapoznać się z tematyką kontroli planowych na rok szkolny 2012/13 oraz systematycznie

porządkować dokumentację w obszarach wyznaczonych do kontroli.

Page 24: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dziękuję za uwagę

Zbigniew Wojciechowskiz-ca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego

zespół ds. kontroli