of 26 /26
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41, e-mail: [email protected]

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41, e-mail: delegatura -pt @ kuratorium . lodz. pl. Nadzór pedagogiczny. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Page 1: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Sienkiewicza 16a

tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41,

e-mail: [email protected]

Page 2: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych

w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991r.

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

w trybie planowych lub doraźnych działań.

Page 3: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli ilość

Rzecznik Praw Dziecka 2Rodzice 17Uczniowie 2Nauczyciele 3

Łódzki Kurator Oświaty 38 Organ prowadzący szkołę/placówkę 4 MEN 1 Inne podmioty 17

Razem 84

Page 4: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 47

Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. 12

Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i

obowiązku nauki.

25

Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. 14

Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 20Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych

warunków nauki, wychowania i opieki.

40

Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 10

Inne 3

Page 5: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

OBSZAR - zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami

Zatrudniania się nauczycieli bez kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć.

OBSZAR - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Nie zastosowano zapisów rozporządzenia o ocenianiu i klasyfikowaniu w stosunku do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie przestrzega się zasad oceniania oraz procedur związanych z trybem odwoławczym od oceny. Naruszone zostały przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

Page 6: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

OBSZAR - przestrzeganie statutu szkoły lub placówki.

Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonano niezgodnie z procedurą zawartą w statucie szkoły.

Rada pedagogiczna nie przestrzega kompetencji stanowiących

dot.: wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy, zatwierdzania zmian

w statucie szkoły, organizacji pracy szkoły, Nieprawidłowo formułowane są uchwały rady pedagogicznej w sprawie

wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy. Szkoła nie wykorzystuje statutowych możliwości rozwiązywania konfliktów

wewnątrz szkoły.

OBSZAR - zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Brak właściwej opieki nad uczniami w szatniach oraz w innych pomieszczeniach, które nie są objęte monitoringiem wizyjnym.

Page 7: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

OBSZAR - przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia

Uczeń pozbawiony został prawa do obrony przed skreśleniem z listy uczniów. Naruszone zostało przez nauczyciela prawo do nietykalności osobistej ucznia

OBSZAR - przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Brak zaświadczeń lekarskich słuchaczy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania niezgodnie z przepisami prawa – dziennik zajęć specjalistycznych, dziennik zajęć wychowawczych. Nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Przyjmowanie do szkoły dla dorosłych osób niepełnoletnich

Page 8: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

1. Nie wszystkie szkoły/placówki funkcjonują w oparciu o aktualne przepisy prawa – statuty tych szkół niedostosowane są do obowiązujących przepisów oraz nie korzysta się z zapisów statutowych w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

2. Nie we wszystkich szkołach/placówkach przestrzegane są kompetencje rady pedagogicznej.

3. Często dochodzi do nieprzestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, również w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jest to najczęstsza przyczyna skarg rodziców i uczniów.

4. Nie we wszystkich szkołach przestrzegane są kompetencje organów szkoły.

5. W niektórych szkołach i placówkach dochodzi do łamania praw ucznia.

6. Zatrudniania się nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji (bez zgody kuratora) oraz pozwala się pracować tym, którzy ich nie mają.

7. Zdarza się, że uczniowie nie mają zapewnionych bezpiecznych warunków do nauki, wychowania i opieki; przez to dochodzi także do łamania praw dziecka i ucznia.

Ogólne wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:

Page 9: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Zakres badanych skarg ilość

Nieprzestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

9

Nieprzestrzeganie praw dziecka i ucznia. 7

Nieprzestrzeganie przez dyrektora kompetencji organów szkoły.

2

Przekroczenie kompetencji przez dyrektora określonych w UoSO.

2

Naruszenie nietykalności osobistej ucznia przez nauczyciela. 3

Brak dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych

ucznia.1

Nieprawidłowości w realizacji praktycznej nauki zawodu. 2

Niezapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

6

Page 10: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Uczestniczenie jako strona w rozprawach Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli - 2

Brak reakcji dyrektora na przejawy agresji słownej uczniów

w stosunku do nauczyciela

1

Nieprawidłowości w stosowaniu procedury awansu zawodowego

2

Nieprawidłowości w organizowaniu i prowadzeniu zajęć nauczania indywidualnego.

2

Funkcjonowanie słuchacza w zaocznej szkole dla dorosłych

1

Razem

38

Uczestniczenie jako strona w rozprawach

Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli - 2

Page 11: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Konkursy: XVI Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i dzieje oręża

polskiego w latach 1768 - 1864”.

IV Olimpiada Tematyczna „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego

w latach 1768 - 1864”

Współorganizacja Finału Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”.

Koordynacja i obserwacja 12 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – na szczeblu rejonu.

Olimpiada Matematyczna Gimnazjów Specjalnych.

Page 12: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Laureaci – szkoły ponadgimnazjalne

III LO im. płk. St. Hojnowskiego w Tomaszowie Maz. - 1

Page 13: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

G w Zawadzie – 2 – pow. tomaszowski

PG Nr 4 w Bełchatowie

G w Czarnocinie – pow. piotrkowski

Page 14: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Lp Konkurs z: Laureaci Delegatura Finaliści Delegatura

1 J. polskiego 5 1 15 6

2 J. angielskiego 7 1 9

3 J. niemieckiego 16 4 10 5

4 J. rosyjskiego 7 1 2

5 Historii 8 1 50 18

6 Biologii 15 3 15 8

7 Geografii 2 13 2

8 Matematyki 11 1 15 3

9 Fizyki 25 4 21 6

10 Chemii 13 1 20 3

11 Wiedzy o szt./Plast./Muz.

34 39 4

12 Informatyki 3 4

Razem 146 17/12% 213 55/26%

Page 15: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Page 16: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Gimnazja z największą ilością laureatów i finalistów

w roku szkolnym 2011/2012

Lp

Szkoła Laureaci Finaliści

1. Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

4 4

2. Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim

3 1

3. Gimnazjum Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

2 6

4. Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 2 5

Page 17: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Lp Gimnazjum Laureaci Finaliści

1 Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

11 26

2 Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie

9 23

3 Gimnazjum Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

6 12

Page 18: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Woj. Łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Szkoły: I m. G. w Wieluniu

II m. G. w Opocznie

III m. G. z Łęczycy

Page 19: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoły podstawowe:

Im. SP Nr 6 w Łodzi

II m. SP Nr 162 w Łodzi

III m. SP w Kurnosie Drugim

Przedszkola

I m. Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Bełchatowie

II m. Przedszkole Miejskie Nr 40 w Łodzi

III m. Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi

Page 20: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

W Delegaturze KO w Piotrkowie Tryb. tytuł taki otrzymał w kategorii Gmina Wiejska Mała

Samorząd Gminy Dobryszyce.

Oznacza to, że w tej kategorii jest to najlepsza gmina w Polsce.

Page 21: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Wyniki eliminacji Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD – w Piotrkowie Trybunalskim 2012

Powiat SP Gimnazjum

Piotrkowski V m.

Rozprza

II m.

Rozprza

Bełchatowski III m.

Szczerców

IV m.

Szczerców

Opoczyński XI m.

Dęba Opocz.

XII m.

Poświętne

Radomszczański VII m.

Strzelce M.

X m.

Kobiele W.

Tomaszowski II m.

Nr 12 TM

VIII m.

Inowłódz

Page 22: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Wnioski na stypendia PRM i MEN za osiągnięcia

w roku szkolnym 2011/2012

Powiat PRM MEN

Miasto Piotrków Trybunalski 11 5

Bełchatowski 10 6

Opoczyński 8 1

Piotrkowski 7

Radomszczański 11

Tomaszowski 9 2

Razem 56 14

Page 23: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Liczba placówek wypoczynku zarejestrowanych

w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim

1. „Zima 2012” 51 placówek

2. „Lato 2012” 137 placówek

Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego

1. „Lato 2012” 279 dzieci

Page 24: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

 M w woj. łódzkim

Nazwa szkoły Miejscowość  Wsk.

M w Polsce 

9 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

Piotrków Tryb. 51,10 107

10 I LO im. Władysława Broniewskiego Bełchatów 50,70 113

15 II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Tomaszów Maz. 48,75 151

19 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące Opoczno 46,78 211

20 II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Radomsko 45,58 234

27 III LO im. Juliusza Słowackiego Piotrków Tryb. 42,21 341

33 I LO im. Jarosława Dąbrowskiego Tomaszów Maz. 40,81 424

34 VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Bełchatów 40,46 444

40 LO im. Obrońców Praw Człowieka Zelów 39,14 500+

42 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Opoczno 38,93 500+

Page 25: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

 M w woj.

łódzkim

Nazwa szkoły Miejscowość   Wsk.

M w Polsce 

3 Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E

Radomsko 66,32 80

7 Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSP nr 1

Piotrków Tryb. 62,63 125

11 Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZSP nr 5

Piotrków Tryb. 60,05 188

17 Technikum w ZS RCKU im. A. Frycza Modrzewskiego

Wolbórz 56,37 250+

18 Technikum Energetyczne w ZSP nr 3 Bełchatów 55,88 250+

19 Technikum nr 5 w ZSP nr 6 Tomaszów Maz. 55,64 250+

27 Technikum w ZS CKR im. Wł. St. Reymonta

Dobryszyce 53,26 250+

Page 26: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Dziękuję za uwagę

Piotrków Trybunalski, 30 sierpnia 2012 r.