of 25 /25
Szkoły w województwie opolskim prowadzone przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

 • Author
  gautam

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szkoły w województwie opolskim prowadzone przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012. Wybrane akty prawne dotyczące zakładania i prowadzenia szkół i placówek. Ustawy: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Page 1: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Szkoły w województwie opolskimprowadzone przez jednostki inne

niżjednostki samorządu terytorialnego

Kuratorium Oświaty w Opolumarzec 2012

Page 2: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wybrane akty prawne dotyczące zakładania i prowadzenia szkół i placówek

Ustawy:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Page 3: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wybrane akty prawne dotyczące zakładania i prowadzenia szkół i placówek

Rozporządzenia: • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

Page 4: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wybrane akty prawne dotyczące zakładania i prowadzenia szkół i placówek

Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)

Page 5: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wybrane akty prawne dotyczące zakładania i prowadzenia szkół i placówek

Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1722 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Page 6: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wybrane akty prawne dotyczące zakładania i prowadzenia szkół i placówek

Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Page 7: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Informacje ogólne

• System oświaty zapewnia w szczególności: możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty (art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

• Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo

niepubliczną (art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy). • Szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez

jednostkę samorządu terytorialnego (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy).

• Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne (art. 5 ust. 3 ustawy).

Page 8: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Informacje ogólne

Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające

podstawę programową wychowania przedszkolnego• zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie

ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie

• przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

• zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach (art. 6 ust.1 ustawy)

Page 9: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Informacje ogólne

Szkołą publiczną jest szkoła, która: • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania• przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności• zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone

w odrębnych przepisach• realizuje:

– programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,

– ramowy plan nauczania• realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów (art. 7. ust. 1 ustawy)

Page 10: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Informacje ogólne

• Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych (art. 7 ust. 2 ustawy).

• Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą

publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (art. 8 ustawy)

• Szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez

inną osobę prawną, osobę fizyczną (art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy)

Page 11: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Informacje ogólne

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli: • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie

niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu

• stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

• prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych

• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

• zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (art. 7 ust. 3 ustawy)

Page 12: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Szkoły, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia – funkcjonujące na terenie województwa opolskiego

• Największą grupę szkół, dla których organem prowadzącym są organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego, stanowią szkoły założone i prowadzone przez stowarzyszenia.

• Poniższa tabela przedstawia ogólną liczbę szkół działających na terenie województwa opolskiego w rozbiciu na typy szkół z uwzględnieniem liczby szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

• Uwaga: dane zostały uzyskane z informacji zawartych SIO na dzień 31 marca 2011 r.

L. p. Typ szkoły Liczba szkółw województwie

(ogółem)

Liczba szkół prowadzonych przez stowarzyszenia

% szkół prowadzonych przezstowarzyszenia

w stosunku do ogółem szkół

1. szkoły podstawowe 393 40 10,2

2. gimnazja 178 10 5,6

3. licea ogólnokształcące 93 8 6,5

4. licea profilowane 43 5 14,0

5. licea uzupełniające 50 6 12,0

6. technika 55 4 5,5

7. technika uzupełniające 22 3 13,6

8. zasadnicza szkoła zawodowa 58 5 8,6

9. szkoła policealna 79 7 8,9

10. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

18 2 11,1

ogółem 989 90

Page 13: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Szkoły, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia – funkcjonujące na terenie województwa opolskiego

Tabela I - przedstawia liczbę szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia w układzie powiatów

L. p. Powiat Liczba szkół

1. opolski 7

2. strzelecki 1

3. prudnicki 2

4. nyski 13

5. namysłowski 1

6. krapkowicki 3

7. brzeski 3

8. głubczycki 7

9. kluczborski 1

10. kędzierzyńsko - kozielski 1

11. oleski 1

ogółem 40

Page 14: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Szkoły, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia – funkcjonujące na terenie województwa opolskiego

Tabela II - przedstawia liczbę gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia w układzie powiatów

L. p. Powiat Liczba szkół

1. opolski 5

2. nyski 2

3. głubczycki 1

4. namysłowski 1

5. kluczborski 1

ogółem 10

Page 15: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Szkoły, dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia – funkcjonujące na terenie województwa opolskiego

Tabela III - przedstawia liczbę szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez stowarzyszenia w układzie powiatów

L. p. Powiat Liczba szkół dla młodzieży

Liczba szkół dla dorosłych

1. opolski 7 7

2. kędzierzyńsko - kozielski 3 4

3. kluczborski 1 4

4. nyski 2 7

5. namysłowski 1 1

6. głubczycki 0 2

7. strzelecki 1 0

ogółem 15 25

Page 16: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• Celem egzaminów zewnętrznych jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia po szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

• Wyniki tych egzaminów zewnętrznych najczęściej podaje się w staninach.Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągany przez ucznia, szkołę na tle wyników jaką uzyskała cała badana populacja.Staniny to umowne przedziały na jakie dzieli się dużą populację . Wyróżnia się dziewięć stanin: najniższa, bardzo niska, niska, poniżej średniej, średnia, powyżej średniej, wysoka, bardzo wysoka, najwyższa. W pierwszej (najniższej) jest zawsze (około) 4% populacji, a potem kolejno 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% populacji.

Page 17: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• W układzie tabelarycznym skala staninowa przedstawia się następująco:

• Procentowy rozkład w staninach nie zależy od wyników populacji. Staniny służą do porównania wyników w ramach konkretnego egzaminu.

• Opolski Kurator Oświaty od roku 2006 corocznie korzystając z serwisu OKE we Wrocławiu dokonuje analizy wyników zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów jakie uzyskują szkoły funkcjonujące w województwie opolskim i opracowuje zbiorcze zestawienie znormalizowanych wyników. Wyniki te umieszczane są na stronie kuratoryjnej

• http://www.kuratorium.opole.pl w zakładce: sprawdziany, egzaminy

Nazwa stanina

najniższy bardzo niski

niski niżej średni

średni wyżejśredni

wysoki bardzo wysoki

najwyższy

% populacji

4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4%

Page 18: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• Poniższe tabele przedstawiają wyniki egzaminów jakie osiągnęły szkoły w roku szkolnym 2010/2011

• Tabela IV - przedstawia liczbę szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, w których wyniki sprawdzianu wynosiły

• * uwaga: „brak wyników” oznacza, że w szkole nie ma jeszcze VI klasylub szkoła nie jest objęta egzaminem gimnazjalnym

L. p staniny Liczba szkół co stanowi %

1. 1 - 3 9 22,5%

2. 4 - 6 14 35%

3. 7 – 9 12 30%

4. brak wyników 5 12,5%

Page 19: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• Tabela V - przedstawia liczbę szkół gimnazjalnych prowadzonych przez stowarzyszenia, w których wyniki egzaminu wynosiły

• a) w części humanistycznej

• * uwaga: „brak wyników” oznacza, że w gimnazjum nie ma jeszcze III klasy lub szkoła nie jest objęta egzaminem gimnazjalnym

L. p. staniny Liczba szkół co stanowi %

1. 1 - 3 3 30%

2. 4 - 6 1 10%

3. 7 - 9 3 30%

4. brak wyników 3 30%

Page 20: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• Tabela VI - przedstawia liczbę szkół gimnazjalnych prowadzonych przez stowarzyszenia, w których wyniki egzaminu wynosiły

• a) w części matematyczno – przyrodniczej

• * uwaga: „brak wyników” oznacza, że w gimnazjum nie ma jeszcze III klasy lub szkoła nie jest objęta egzaminem gimnazjalnym

L. p. staniny Liczba szkół co stanowi %

1. 1 - 3 3 30%

2. 4 - 6 1 10%

3. 7 - 9 3 30%

4. brak wyników 3 30%

Page 21: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• Tabela VII - przedstawia liczbę szkół gimnazjalnych prowadzonych przez stowarzyszenia, w których wyniki egzaminu wynosiły

• a) w części język obcy

• * uwaga: „brak wyników” oznacza, że w gimnazjum nie ma jeszcze III klasy lub szkoła nie jest objęta egzaminem gimnazjalnym

L. p. Wynik w procentach Liczba szkół co stanowi %

1. 0 – 50% 3 30%

2. 51% - 100% 4 40%

3. brak wyników 3 30%

Page 22: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• Tabela VIII - przedstawia liczbę szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez stowarzyszenia, w których zdawalność egzaminu

maturalnego wynosiła

• * uwaga: „brak wyników” oznacza, że wśród szkół ponagimnazjalnych sa szkoły, w których nie przeprowadza się egzaminu

maturalnego np. zasadnicza szkoła zawodowa

L. p. Procent zdawalności Liczba szkół co stanowi %

1. 0 – 50% 14 35%

2. 51% - 100 % 7 17,5%

3. brak wyników 19 47,5%

Page 23: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• Z analizy wynika, że 35% (14 na 40) szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia uzyskuje wyniki na poziomie średnim (staniny od 4 do 6), a 30% (12na 40) szkół uzyskuje wyniki wysokie i bardzo wysokie (staniny od 7 do 9). W przypadku 9 szkół (co stanowi 22,5%) wyniki są na poziomie niskim bądź też bardzo niskim (staniny od 1 do 3).

• Z analizy wyników egzaminu po gimnazjum wynika, że aż 30% badanych gimnazjów w części matematyczno-przyrodniczej uzyskało zarówno wyniki najniższe (staniny od 1 do 3), jak i wyniki bardzo wysokie (staniny od 7 do 9). 10% gimnazjów uzyskało wyniki średnie (staniny od 4 do 6). Podobnie kształtowały się wyniki w części humanistyczno-przyrodniczej.30% gimnazjów z egzaminu zewnętrznego w części dotyczącej języka obcego uzyskało wynik 0 – 50% , a 40% szkół gimnazjalnych uzyskało wynik od 51% do 100% , przy czym najwyższy uzyskany wynik przez szkołę to - 92,8%

Page 24: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

• Z analizy wyników zdawalności egzaminu maturalnego wynika , że w 14 szkołach co stanowi 35% ta zdawalność wyniosła od 0 – 50%,

• a w 7 szkołach to jest 17,5% zdawalność wyniosła od 51% – 100, przy czym trzy z nich miały zdawalność 100%.

• Opolski Kurator analizuje wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia polecił dyrektorom szkół na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy opracowanie w uzgodnieniu z organem prowadzącym program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia.

• W bieżącym roku do opracowania takiego programu zobowiązano 21dyrektorów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnegooraz 2 dyrektorów szkół prowadzonych przez stowarzyszenie.

Page 25: Kuratorium Oświaty w Opolu marzec 2012

Problemy wynikające ze skarg na działalność szkół wpływające do Kuratorium Oświaty w Opolu

• Do tutejszego Urzędu wpływały skargi, różnego rodzaju pisma i prośby dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu i funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia.

Najczęściej obejmowały problemy związane z:• organizacją pomocy psychologiczno –pedagogicznej• przestrzeganiem praw dziecka – agresja, bójki, niezachowanie bezpieczeństwa• awansem zawodowym nauczycieli – komisje do przeprowadzenia postępowania

kwalifikacyjnego, egzaminacyjnego powoływane nie zgodnie z obowiązującym prawem, opieszałość organów prowadzących na wnioski o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego, zaświadczenia sporządzane przez dyrektora nie niezawierające wszystkie elementy zgodnie z prawem

• zatrudnianiem nauczycieli zgodnie z ich kwalifikacjami.

• We wszystkich przypadkach potwierdziły się zgłaszane nieprawidłowości.