of 14 /14
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Cel warsztatów: Cel warsztatów: Zapobieganie niepowodzeniom Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym egzaminacyjnym Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia na podstawie kształcenia na podstawie wyników egzaminacyjnych wyników egzaminacyjnych Projektowanie procesu dydaktycznego Projektowanie procesu dydaktycznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań www.ko.poznan.p l tel.61 85 41 666 [email protected] fax 61 85 23 169

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

  • Upload
    morag

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU. Cel warsztatów: Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnym Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia na podstawie wyników egzaminacyjnych Projektowanie procesu dydaktycznego. Kuratorium Oświaty w Poznaniu - PowerPoint PPT Presentation

Text of KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Page 1: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Cel warsztatów: Cel warsztatów:

Zapobieganie niepowodzeniom Zapobieganie niepowodzeniom egzaminacyjnymegzaminacyjnym

• Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia na podstawie Doskonalenie umiejętności wnioskowania o poziomie kształcenia na podstawie

wyników egzaminacyjnychwyników egzaminacyjnych• Projektowanie procesu dydaktycznego Projektowanie procesu dydaktycznego

Kuratorium Oświaty w PoznaniuWydział Kształcenia, Wychowania i Opieki

ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznańwww.ko.poznan.pl tel.61 85 41 [email protected] fax 61 85 23 169

Page 2: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

PrezentacjaPrezentacja

• Analiza i interpretacja wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnegoAnaliza i interpretacja wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

• Diagnoza poziomu osiągnięć uczniów – wnioski w zakresie poziomu Diagnoza poziomu osiągnięć uczniów – wnioski w zakresie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności opanowania wiadomości i umiejętności

Ćwiczenia:Ćwiczenia:

Poszukiwanie przyczyn osiągania określonego wynikuPoszukiwanie przyczyn osiągania określonego wyniku

Projektowanie procesu dydaktycznego:Projektowanie procesu dydaktycznego:

• modyfikacja organizacji pracy uczniów i nauczycieli,modyfikacja organizacji pracy uczniów i nauczycieli,

• modyfikacja modelu kształcenia w szkole – w tym podkreślenie znaczenia modyfikacja modelu kształcenia w szkole – w tym podkreślenie znaczenia informacji zwrotnej dla ucznia,informacji zwrotnej dla ucznia,

• nadzór dyrektora szkołynadzór dyrektora szkoły

Program warsztatówProgram warsztatów

Page 3: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

1. Pozycjonowanie szkoły• Średnie wyniki punktowe, procentowe• Skala staninowa, tendencje rozwojowe, EWD

2. Poziom osiągnięć uczniów• Współczynniki łatwości uzyskane za zadania sprawdzające wiadomości

i umiejętności ze sprawdzianu /egzaminu gimnazjalnego Poziom obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Poziom wiadomości: pojęć, faktów, informacji… Poziom umiejętności: prostych, złożonych• Kontekst oddziałów, klas, poszczególnych nauczycieli• …

Wyniki egzaminów zewnętrznychWyniki egzaminów zewnętrznych

Page 4: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

stanin 1 2 3 4 5 6 7 8 9

procenty w staninach

4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4%

opis

dydaktyczny

najn

iższy

bard

zo n

iski

nis

ki

niże

j śre

dn

i

śre

dn

i

wyże

j śre

dn

i

wysoki

bard

zo

wysoki

najw

yżs

zy

• Stanin w danym roku dla uczniów, dla szkółStanin w danym roku dla uczniów, dla szkół

• Staniny na przestrzeni latStaniny na przestrzeni lat

2009 szkoły

9 27,8-35,7

8 25,7-27,7

7 24,2-25,6

6 22,8-24,1

5 21,4-22,7

4 20,1-21,3

3 18,8-20,0

2 17,1-18,717,1-18,7

1 7,9-17,0

2009 uczniowie

9 - 45 – 50

8 - 42 – 44

7 12%12% 39 – 41

6 15%15% 36 – 38

5 20%20% 31 – 35

4 8%8% 26 – 30

3 5%5% 20 – 25

2 25%25% 15 – 19

1 15%15% 0 – 14

• Pozycja szkoły (jaki procent szkół uzyskał niższy/wyższy wynik)Pozycja szkoły (jaki procent szkół uzyskał niższy/wyższy wynik)

• Procent/liczba uczniów, którzy uzyskali wynik Procent/liczba uczniów, którzy uzyskali wynik

w poszczególnych przedziałach punktowychw poszczególnych przedziałach punktowych

Page 5: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Średnie wyniki szkoły na tle rozkładu wyników szkół z całego krajuŚrednie wyniki szkoły na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju

Stanin

Przedział punktowy

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

9. najwyższy34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0

8. bardzo wysoki32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9

7. wysoki31,4 - 32,8 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0

6. wyżej średni30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5

5. średni28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1

4. niżej średni27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7

3. niski26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1 22,0 - 23,3

2. bardzo niski24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9

1. najniższy7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0

Wnioskowanie:Wnioskowanie:

1.1. Osiągnięcia szkoły bardzo nierówne, w poszczególnych latach Osiągnięcia szkoły bardzo nierówne, w poszczególnych latach uczniowie prezentują zróżnicowany poziom osiągnięć od wyniku uczniowie prezentują zróżnicowany poziom osiągnięć od wyniku mieszczącego się w staninie 2. do mieszczących się w staninie 6.mieszczącego się w staninie 2. do mieszczących się w staninie 6.

2.2. Szczególnie niepokojący jest rok 2007, w którym uzyskano wyniki Szczególnie niepokojący jest rok 2007, w którym uzyskano wyniki znacznie odbiegające od wyników z lat 2006 i 2008znacznie odbiegające od wyników z lat 2006 i 2008

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

Page 6: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Tendencje rozwojoweTendencje rozwojowe

Tendencja rozwojowa szkoły - część mat.-przyr.

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

2002r.

2003r.

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

wyn

ik s

tan

dar

yzo

wan

y

Tendencja rozwojowa szkoły - część humanistyczna

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,002002

r.2003

r.2004

r.2005

r.2006

r.2007

r.2008

r.2009

r.

wyn

ik s

tan

dar

yzo

wan

y

Wnioskowanie o poziomie kształcenia tej samej Wnioskowanie o poziomie kształcenia tej samej grupy uczniów w danym grupy uczniów w danym roczniku:

1.1. Część humanistycznaCzęść humanistyczna – osiągnięcia poniżej średniej wojewódzkiej, wyniki zróżnicowane w każdym roku; brak spójnego programu kształcenia przedmiotów humanistycznych, kształcenie uzależnione od umiejętności dydaktycznych poszczególnych nauczycieli.

2.2. Część mat – przyr.Część mat – przyr. - osiągnięcia poniżej średniego wyniku w województwie, ale odnotować można stały ich wzrost; wyniki mało zróżnicowane, stąd można przypuszczać, że nauczyciele przedmiotów z tej części dopracowali się spójnych programów nauczania, dostosowują metody i formy pracy do potrzeb uczniów, w taki sposób, by zapewnić większościwiększości z nich osiągnięcie wysokich rezultatów.

Page 7: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Edukacyjna wartość dodanaEdukacyjna wartość dodanaWskaźniki trzyletnieWskaźniki trzyletnie

Szkoła sukcesu:Szkoła sukcesu:

W na przestrzeni trzech lat szkoła w kolejnych rocznikach w sposób znaczny przyczyniła się do rozwoju możliwości poznawczych uczniów.

Szkoła wymagająca pomocySzkoła wymagająca pomocy:

W na przestrzeni trzech lat szkoła w kolejnych rocznikach nie rozwijała umiejętności poznawczych uczniów na miarę ich możliwości.

Page 8: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

wsp

ółcz

ynni

k ła

twoś

ci

Poziom osiągnięć uczniówPoziom osiągnięć uczniów

Wartość współczynnika

łatwościzadań/testu

Interpretacja dydaktyczna

0,00 - 0, 19 bardzo trudne

0,20 - 0, 49 trudne

0,50 - 0,69 umiarkowanie trudne

0,70 - 0,89 łatwe

0,90 - 1 bardzo łatwe

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

Page 9: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 - 20strefa wyników niskich - 16

uczniów

21 - 31strefa wyników średnich - 55

uczniów

32 - 40strefa wyników wysokich - 40

uczniów

wsp

ółcz

ynni

k ła

twoś

ci

czytanie pisanierozumowanie korzystanie z informacjiwykorzystywanie wiedzy w praktyce

Poziom osiągnięć uczniówPoziom osiągnięć uczniówPodział uczniów na grupy wg klasyfikacji wyników Podział uczniów na grupy wg klasyfikacji wyników

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

Page 10: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10

z11

z12

z13

z14

z15

z16

z17

z18

z19

z20

z21/

I

z22/

I

z22/

II

z22/

III

z23/

I

z23/

II

z23/

III

z23/

IV

z24/

I

z24/

II

z25/

I

z25/

II

z25/

III

z25/

IV

z25/

V

Cał

y ar

kusz

zadanie

wsp

ółcz

ynni

k ła

twoś

ci

Poziom osiągnięć uczniówPoziom osiągnięć uczniówPoziom wykonalności zadaniaPoziom wykonalności zadania

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

Page 11: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Zadanie 8. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu - stosowanie terminów i pojęć matematyczno-przyrodniczych (I.1)

rozróżnienierozróżnienie cukrów prostych i złożonych cukrów prostych i złożonychZadanie 34. Etap 1. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów, tworzenie i realizowanie planu rozwiązania (IV.4), ustalenie sposobu obliczeniasposobu obliczenia wysokości ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego ostrosłupa prawidłowego czworokątnego czworokątnego (zastosowanie twierdzenia Pitagorasa lub wykorzystanie zastosowanie twierdzenia Pitagorasa lub wykorzystanie własności trójkąta równobocznego) własności trójkąta równobocznego) Etap 2. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów tworzenie i realizowanie planu rozwiązania (IV.4) ustalenie sposobu obliczenia pola powierzchni dachu domu

Wnioskowanie: Wnioskowanie: Uczniowie nie opanowali w stopniu zadowalającym pojęć: Uczniowie nie opanowali w stopniu zadowalającym pojęć: cukry proste, złożone; pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego…cukry proste, złożone; pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego…

Mają trudności w wykorzystywaniu wiedzy w praktyce i ustalaniu metody/planu Mają trudności w wykorzystywaniu wiedzy w praktyce i ustalaniu metody/planu rozwiązania zadania.rozwiązania zadania.

1 Sporządzono na podstawie raportów OKE w Poznaniu ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

Page 12: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

• Współczynniki łatwości za poszczególne zadania w każdym oddzialeWspółczynniki łatwości za poszczególne zadania w każdym oddziale• Kalkulator EWD na dany rokKalkulator EWD na dany rok

Poziom osiągnięć poszczególnych oddziałówPoziom osiągnięć poszczególnych oddziałówEfektywność poszczególnych nauczycieliEfektywność poszczególnych nauczycieli

Możliwość wnioskowania o:Możliwość wnioskowania o:

• prawidłowym składzie poszczególnych oddziałów np. unikanie homogeniczności

• kompetencjach dydaktycznych poszczególnych nauczycieli

• realizacji podstawy programowej w poszczególnych oddziałach• zgodności oczekiwań, prognoz z uzyskanymi rezultatami w poszczególnych

oddziałach

•…

Page 13: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Ćwiczenie 1.

Określ poziom osiągnięć uczniów w swojej szkole

Sformułuj wnioski

Ćwiczenie 2.

Na podstawie wniosków o poziomie osiągnięć spróbuj ustalić przyczyny określonego stanu rzeczy i sformułuj rekomendacje.

dyskusja grupowa

Page 14: KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Ćwiczenie 3.

Na podstawie rekomendacji zaplanuj rzeczywistąrzeczywistą modyfikację procesu dydaktycznego w oddziałach poszczególnych klas (I – III lub IV - VI) w obszarach:

dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym, organizacyjnym, nadzoru pedagogicznego w kontekście ewaluacji podjętych działań, - podział grupy na 5 zespołów i opracowywanie jednego z obszarów- dyskusja grupowa podczas przedstawiania wyników pracy, poszukiwanie niespójności pomiędzy poszczególnymi obszarami