of 59 /59
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Realizacja priorytetowych zadań nadzoru w roku szkolnym 2006/2007 Uwagi i wnioski Sierpień 2007

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Realizacja priorytetowych zadań nadzoru w roku szkolnym 2006/2007 Uwagi i wnioski Sierpień 2007. Priorytet z roku 2006/07. I Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem edukacji patriotycznej i wychowania obywatelskiego. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Page 1: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Realizacja priorytetowych zadań nadzoru

w roku szkolnym 2006/2007

Uwagi i wnioski

Sierpień 2007

Page 2: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Priorytet z roku 2006/07

I

Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji patriotycznej

i wychowania obywatelskiego.

Page 3: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

oraz na rok 2006/07

Page 4: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Publiczne Przedszkole

Nr 13 w Rzeszowie Podkarpacka Chorągiew ZHP w Dębicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym

Gimnazjum Nr 1 w Dębicy

Page 5: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Efekty wdrożenia programu

Przyznanie szkołom medalu „Pro Memoria ”:

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszycach,

• Realizacja projektu wspólnie CEO Ślady przeszłości:

12 szkół z rejonu przemyskiego.

Page 6: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Edukacja obywatelska

• Powołanie Rady Młodzieży przy Kuratorze:

Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku (Rada przy MEN)Gimnazjum w Urzejowicach,Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu, Gimnazjum w Rudzie Różanieckiej,Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Page 7: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Efekty – edukacja obywatelska

I Wojewódzkie Forum Samorządów Szkolnych

• Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku

• Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku

• Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

• Gimnazjum Nr 6 w Stalowej Woli.

Page 8: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej(117 szkół i przedszkoli) - wnioski.

Mocne strony pracy szkół

• W różnym stopniu, ale wszystkie szkoły realizowały zadania z edukacji patriotycznej.

• W szkołach organizowane są święta narodowe.

• Prawie wszystkie szkoły prowadzą kroniki.

Page 9: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej(117 szkół i przedszkoli) - wnioski.

Słabe strony pracy szkół• Nie wszystkie szkoły w swoich statutach mają

ustalony sposób realizacji zadań szkoły określonych w UoSO

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

• Nieliczne szkoły opiekują się miejscem pamięci narodowej.

Page 10: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Diagnoza pracy szkół w zakresie edukacji patriotycznej(117 szkół i przedszkoli) - wnioski.

Słabe strony pracy szkół:

• nieliczne szkoły urządziły izby pamięci, regionalne kąciki pamięci, muzea szkolne,

• 57% szkół nie posiada opisanego i wdrożonego ceremoniału,

• 58% szkół nie posiada patrona szkoły,• 74 % nie posiada sztandaru.

Page 11: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zadania

• Powołanie powiatowych, gminnych koordynatorów edukacji patriotycznej.

• Organizowanie powiatowych, gminnych obchodów świąt narodowych: 11 – listopada, 3 – maja.

• Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty.

• Praca z patronem szkoły, nadawanie szkołom imion, sztandarów.

• Opracowanie szkolnego ceremoniału.

Page 12: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wychowanie i profilaktyka – rządowe programy: Zero tolerancji dla przemocy w szkole,

Razem Bezpieczniej,

Skontrolowano 1602 szkoły i placówki, Skontrolowano 1602 szkoły i placówki, w tym:w tym:

SP – 1013SP – 1013Gimnazja – 547Gimnazja – 547Art. I stopnia – 4Art. I stopnia – 4Art. II stopnia 7Art. II stopnia 7Placówki oświatowo – wych. – 5Placówki oświatowo – wych. – 5MOW, SOSW 18MOW, SOSW 18

I

Page 13: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wydano 373 polecenia poprawy efektywności wychowania

I POLECENIA

0

20

40

60

80

100

120

POLECENIA

Page 14: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wydano 1123 zalecenia

I

ZALECENIA

0200400600800

1000

ZALECENIA

Page 15: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wnioski z „trójek”

•Poczucie bezpieczeństwa w szkołach (5 st. skala): Ocena uczniów 4,26;Ocena nauczycieli i rodziców 4,3;

•Propozycje poprawy sytuacji bezpieczeństwa w szkole:organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie oczekiwaniami i zainteresowaniami,poprawa bazy lokalowej, opieka podczas dowozu,sprawiedliwe i konsekwentne ocenianie,konsekwentne reagowanie w sytuacjach problemowychmożliwość kontaktu z specjalistami: pedagogiem, psychologiem.

I

Page 16: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wnioski i postulaty organów prowadzących

• Przeznaczyć środki na zatrudnienie psychologów,

pedagogów, organizowanie zajęć specjalistycznych.

• W gminnych programach, takich jak: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ….., uwzględnić problemy i potrzeby szkół.

• Dążyć do zmniejszenia liczebności klas.

• Dążyć do poprawy bazy szkolnej.

Page 17: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wnioski i postulaty do dyrektorów szkół

W systemie doskonalenia nauczycieli uwzględnić

zagadnienia dotyczące pracy wychowawczej, zapobiegawczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

• umiejętności interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń,

• wiedzy z zakresu prawa oświatowego,• postępowania w sprawach nieletnich i małoletnich,• umiejętności analizowania i oceny skuteczności

podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych.

Page 18: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Priorytety 2006/07

I

Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji

statutowych zadań szkoły

Page 19: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

I

Wnioski z diagnozy (273) działań podejmowanych Wnioski z diagnozy (273) działań podejmowanych przez dyrektorów szkół na rzecz wzmocnienia roli przez dyrektorów szkół na rzecz wzmocnienia roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań szkołyrodziców w planowaniu i realizacji zadań szkoły

Przeszkolić dyrektorów szkół i przedstawicieli rodziców w związku ze zmianami w UoSO

Kontrola wdrożenia nowych przepisów dotyczących funkcjonowania rad rodziców w szkołach.

Aktywizować rodziców poprzez propagowanie przykładów dobrej praktyki i umożliwianie wymiany doświadczeń.

Dokonać nowelizacji statutów.

Page 20: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wspomaganie

„„Demokratyzacja życia szkolnego”,Demokratyzacja życia szkolnego”,

Program profilaktyczno-naprawczy „Szkoła dla Program profilaktyczno-naprawczy „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - Iwona Masłowską –PPP rodziców i wychowawców” - Iwona Masłowską –PPP Nr 1 w Rzeszowie.Nr 1 w Rzeszowie.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle. Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Szkoła Podstawowa w Wydrzu.

„Szkoła partnerska – szanse perspektywy” udział przedstawicieli Rad Rodziców z Podkarpacia.

I

Page 21: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wspomaganie

Wywiadówka inaczej Wywiadówka inaczej

Gimnazjum Nr 1 w Krośnie,Gimnazjum Nr 1 w Krośnie,

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu,Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu,

Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej,Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej,

Liceum Ogólnokształcące w Dynowie.Liceum Ogólnokształcące w Dynowie.

I

Page 22: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wyniki

sprawdzian i egzaminów zewnętrznych

Page 23: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

KKOO

RRZZEESSZZÓÓWW

Sprawdzian w województwie Sprawdzian w województwie podkarpackimpodkarpackim

Rok szkolny

Liczba uczniów

Województwopodkarpackie

OKE Polska

2004/05 31 442 29,4 29,8 29,5

2005/06 29 025 25,58 25,82 25,3

2006/07 27 708 26,84 27,00 26,57

Page 24: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Sprawdzian Sprawdzian

0

10

20

30

40

50

60

70

80

czytanie pisanie rozumowanie korzyst. z infor. wykorzystaniewiedzy wpraktyce

rok 2006 rok 2007

Page 25: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

KKOO

RRZZEESSZZÓÓWW

1.1. Jarosław Miasto – najwyższe wyniki Jarosław Miasto – najwyższe wyniki z rejonu przemyskiego, z rejonu przemyskiego,

2.2. LubaczówLubaczów

7 gmin uzyskało wyniki najniższe 7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 24 pkt.poniżej 24 pkt.

Najwyższe wyniki

Page 26: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Jak gimnazjaliści zdali egzamin Jak gimnazjaliści zdali egzamin w 2007 roku?w 2007 roku?

Wyniki części matematyczno-przyrodniczejWyniki części matematyczno-przyrodniczej

Województwa

Średnie wyniki

w punktach w procentach

Lubelskie 25,19 50,4%

Małopolskie 26,19 52,4%

Podkarpackie 25,18 50,4%

Polska 25,31 50,6

Page 27: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Jak gimnazjaliści zdali egzamin Jak gimnazjaliści zdali egzamin w 2007 roku?w 2007 roku?

Wyniki części humanistycznej egzaminuWyniki części humanistycznej egzaminu

Województwa

Średnie wyniki

w punktach w procentach

Lubelskie 32,19 64,4

Małopolskie 32,78 65,6

Podkarpackie 32,02 64,0

Polska 31,48 62,95

Page 28: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Statystyki uczniowie wg Statystyki uczniowie wg miejsca naukimiejsca nauki

Uczniowie klas III gimnazjalnych według miejsca nauki

48 48 54

53 52 46

0%

20%

40%

60%

80%

100%

lubelskie małopolskie podkarpackie

miasto

wieś

Page 29: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Część Część humanistycznhumanistyczn

aaw %w %

Część matematyczno-Część matematyczno-przyrodniczaprzyrodnicza

w %w %

Czytanie i odbiór tekstów kultury

Tworzenie

własnego tekstu

Stosowanie terminów,

pojęć i procedur…

Wyszukiwanie

i stosowanie informacji

Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności...

Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności…

lubelskie 72,4 56,3 42,2 68,7 52,6 34,0małopolskie 73,8 57,3 45,1 69,8 53,6 37,7

podkarpackie 71,9 56,1 42,7 68,3 51,9 34,9

OKE 72,9 56,7 43,6 69,0 52,8 35,8Polska 71,5 54,4 42,7 68,7 52,2 35,4

Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności –

w % uzyskanych punktów

Page 30: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Osiągnięcia uczniów gimnazjalnych województwa podkarpackiego

71,9 56,1 42,7 68,3 51,9 34,90

102030405060708090

100

Czytanie Tworzeniewłasnego tekstu

Stosowanieterminów, pojęć

i procedur…

Wyszukiwaniei stosowanieinformacji

Wskazywaniei opisywanie

faktów, związkówi zależności...

Stosowaniezintegrowanej

wiedzyi umiejętności…

w % w %

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza

Page 31: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

KKOO

RRZZEESSZZÓÓWW

Miasto Jarosław powyżej 34 Miasto Jarosław powyżej 34 pkt. pkt. – I pozycja w województwie – I pozycja w województwie podkarpackim,podkarpackim,

7 gmin uzyskało wyniki 7 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 28 pkt.najniższe poniżej 28 pkt.

Najwyższe wyniki w części humanistycznej

Page 32: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

KKOO

RRZZEESSZZÓÓWW

1.1. Miasto Lubaczów – III pozycja Miasto Lubaczów – III pozycja w województwie w województwie podkarpackim,podkarpackim,

2.2. Cieszanów (IV)Cieszanów (IV)

3.3. Sieniawa VIII,Sieniawa VIII,

10 gmin uzyskało wyniki 10 gmin uzyskało wyniki najniższe poniżej 22 pkt.najniższe poniżej 22 pkt.

Najwyższe wyniki w części matematyczno- przyrodniczej

Page 33: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

KKOO

RRZZEESSZZÓÓWW

Egzamin maturalny w województwie Egzamin maturalny w województwie podkarpackim w 2007roku podkarpackim w 2007roku

Liczba uczniów13997

Zdawalność Najwyższy wskaźnik

zdających

OKE 91,30 Krosno 94,4%

Rzeszów 90,4%Podkarpackie 90,5

Polska 89%

Page 34: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

KKOO

RRZZEESSZZÓÓWW

Zadania Zadania

1.Dokonanie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.

2.Wdrożenie do pracy wniosków wynikających z ww. analizy.

3.W przypadku szkół, które osiągają wyniki na poziomie „niskim” poinformują Kuratora o działaniach podejmowanych w roku 2006/07, wskażą na przyczyny osiągania wyników.

4.Badanie warunków do realizacji podstawy programowej przedmiotów mat – przyrodniczych

Page 35: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w RzeszowieKuratorium Oświaty w Rzeszowie

KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE I

PRZEDMIOTOWE OLIMPIADY2006/2007

Page 36: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

SZKOŁA PODSTAWOWA – ETAP SZKOLNY

KONKURS: 2004/2005 2005/2006 2006/2007

HUMANISTYCZNY 8427 8727 8268

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

10679 10972 9704

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

4911 4929

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

1596 1253

RAZEM: 19106 26206 24154

Page 37: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

SZKOŁA PODSTAWOWA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007

KONKURS: LICZBA UCZNIÓW

FINALIŚCI LAUREACI

HUMANISTYCZNY 426 108 61

MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY

377 117 53

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

363 9 48

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

84 0 49

RAZEM: 1250 234 211

Page 38: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

SZKOŁY PODSTAWOWE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (1)

8 laureatów:

• Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie• Szkoła Podstawowa Nr 5 w ZS Nr 1 w Dębicy

6 laureatów:

• Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle• Szkoła Podstawowa Nr 2 Mielcu

5 laureatów:

• Szkoła Podstawowa Nr 9 w Dębicy• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębicy

Page 39: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

SZKOŁY PODSTAWOWE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (2)

4 laureatów:

• Szkoła Podstawowa Nr 12 w Stalowej Woli• Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku• Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 w

Dębicy• Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mielcu• Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stalowej Woli• Szkoła Podstawowa w Skołyszynie

Page 40: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

SZKOŁA PODSTAWOWA GMINY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW

26 laureatów - Dębica

22 laureatów - Rzeszów

18 laureatów - Mielec

14 laureatów – Stalowa Wola

11 laureatów - Jasło

  6 laureatów – Krosno, Sanok, Skołyszyn, Tarnobrzeg

5 laureatów – Brzozów, Lubaczów

Page 41: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA - ETAP SZKOLNY (1)

KONKURS: 2004/2005 2005/2006 2006/2007

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

6682 6112 5612

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

2339 2343 1902

POLONISTYCZNY 7603 7363 6188

HISTORYCZNY 8216 5166 4946

GEOGRAFICZNY 3826 3652 3135

BIOLOGICZNY 3996 3987 3450

Page 42: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA - ETAP SZKOLNY (2)

KONKURS: 2004/2005 2005/2006 2006/2007

CHEMICZNY 2950 2830 2324

FIZYCZNY 1999 2108 1922

MATEMATYCZNY 6930 6754 6472

INFORMATYCZNY 2714 2877 2774

RAZEM: 47255 43198 38727

Page 43: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007

KONKURSY: Liczba uczniów

Finaliści Laureaci

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 173 84 21

JĘZYKA NIEMIECKIEGO 202 51 20

POLONISTYCZNY 186 112 21

HISTORYCZNY 200 55 24

GEOGRAFICZNY 188 17 22

Page 44: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA - ETAP WOJEWÓDZKI 2006/2007

KONKURSY: Liczba uczniów

Finaliści Laureaci

BIOLOGICZNY 194 97 19

CHEMICZNY 269 218 27

FIZYCZNY 188 125 16

MATEMATYCZNY 188 138 23

INFORMATYCZNY 202 12 43

RAZEM: 1990 909 236

Page 45: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (1)

11 laureatów:

• Gimnazjum Nr 1 w Jaśle

9 laureatów:

• Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Dębicy

• Gimnazjum Nr 2 w Mielcu

• Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie

7 laureatów:

• Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli

Page 46: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (2)

5 laureatów:

• Gimnazjum w Niechobrzu

• Gimnazjum Nr 5 w Stalowej Woli

4 laureatów:

• Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Dębicy

• Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Dębicy

• Gimnazjum w Giedlarowej

• Gimnazjum Nr 4 w ZS Nr 2 w Mielcu

Page 47: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ LAUREATÓW (3)

4 laureatów:

• Gimnazjum Nr 6 w ZSO w Przemyślu

• Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie

• Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie

• Gimnazjum Nr 1 w Sanoku

• Gimnazjum Nr 2 w Sanoku

• Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

Page 48: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA laureaci – gminy (1)

29 laureatów: Rzeszów

21 laureatów: Stalowa Wola

19 laureatów: Dębica

13 laureatów: Jasło, Mielec

9 laureatów: Sanok

8 laureatów: Krosno, Przemyśl

6 laureatów: Korczyna

Page 49: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

GIMNAZJA laureaci – gminy (2)

5 laureatów:

Boguchwała, Leżajsk, Jarosław, Tarnobrzeg

4 laureatów:

Ropczyce, Sędziszów Młp., Zagórz

Page 50: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z NAJWIĘKSZA LICZBA LAUREATÓW

I FINALISTÓWI

I LO w Jarosławiu - 3 (4) olimpiada: matematyczna, biologiczna, teologii katolickiej, informatyczna, ekologiczna,

II LO w Przemyślu - 1 (3) chemiczna, j. polskiego, matematyczna

I LO w Przemyślu - 1 (2 ) matematyczna chemiczna, j. łacińskiego,

LO w Lubaczowie - (5) geograficzna, j. angielskiego

Page 51: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wnioski wynikające z innych czynności nadzoru podejmowanych

w roku 2006/07

Page 52: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wyposażenie szkół, w ostatnich 3 latach, w nowoczesne pracownie multimedialne i centra multimedialne.

Wdrażanie programów wychowawczych z nastawieniem na

kształtowanie postaw patriotycznych.

Praca z uczniem zdolnym w ukierunkowaniu na przygotowanie do konkursów przedmiotowych i do egzaminów zewnętrznych,

Ciągle doskonaląca się i podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe kadra pedagogiczna.

Rosnące zainteresowanie projektami Socrates – Comenius

Mocne strony

Page 53: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zwiększająca się ilość zgłaszanych innowacji ( z 4 w 2002 r. do 44 w 2006 r.)

100% arkuszy organizacyjnych posiada pozytywna opinię

Dokonywanie w większości szkół analizy i interpretacji wyników egzaminów

Opracowane programy naprawcze w zakresie kształcenia i wychowania owocują lepszymi wynikami.

Podejmowanie nowych, ciekawych form działań; m.in. uczestnictwo w różnorodnych konkursach, turniejach, zawodach.

Mocne strony

Page 54: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Słabe strony pracy szkół

Zbyt małe wykorzystanie pracowni komputerowych na innych lekcjach.

Przeznaczanie godzin wychowawczych na inne zajęcia.

Realizacja treści podręczników a nie podstawy programowej.

Programy poprawy efektywności wychowania.

Page 55: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Słabe strony pracy szkół

Brak efektywnego wykorzystania czasu pracy na zajęciach lekcyjnych.

Niewystarczająca ilość egzaminatorów. Brak realizacji kompetencji kluczowych.

Diagnozowanie uzdolnień uczniów.

Zbyt mało indywidualnych programów i toków nauki.

Brak systematycznej ewaluacji działań szkoły.

Page 56: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Słabe i mocne strony pracy szkół podstawowych

Realizacja wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.

Edukacja techniczna – kształtowanie umiejętności manualnych.

Nadużywanie przez dyrektorów możliwości uznawania kwalifikacji nauczycieli za zbliżone.

Aktywność środowiskowa szkoły.Współpraca z rodzicami.Doskonalenie nauczycieli.Realizacja funkcji wychowawczej i opiekuńczej

szkoły.

Page 57: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Słabe i mocne strony pracy gimnazjów

Niewystarczający kontakt młodzieży gimnazjalnej z wychowawcami.

Brak pracowni przedmiotowych do fizyki, chemii, biologii, techniki.

Niska częstotliwość oceniania.Doradztwo zawodowe. Współpraca z rodzicami.Doskonalenie nauczycieli.Udział w programach unijnych.Praca z uczniem o specyficznych potrzebach

edukacyjnych.

Page 58: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Statuty szkół, prawo wewnątrzszkolne.

Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Realizacja zadań wychowawcy, znajomość środowiska i problemów wychowawczych.

Zbyt mała rola w środowisku.

Udział nauczycieli w formach doskonalenia.

Słabe strony LO

Page 59: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Praca z uczniem zdolnym.

Wysokie wyniki egzaminu maturalnego.

Uczestniczenie w projektach unijnych.

Edukacja obywatelska.

Samorządność szkolna.

Mocne strony LO