of 23 /23
Kuratorium Oświaty Wyniki kontroli w zakresie przygotowania szkół podstawowych i gimnazjów do pracy w roku szkolnym 2005/2006

Kuratorium Oświaty

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kuratorium Oświaty. Wyniki kontroli w zakresie przygotowania szkół podstawowych i gimnazjów do pracy w roku szkolnym 2005/2006. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2005/2006. Awans zawodowy. Organizacja i planowanie pracy. Działalność wychowawcza szkół. Programy nauczania. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kuratorium Oświaty

Page 1: Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty

Wyniki kontroli w zakresie przygotowania szkół

podstawowych i gimnazjów

do pracy w roku szkolnym 2005/2006

Page 2: Kuratorium Oświaty

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym

2005/2006Awans zawodowy

Organizacja i planowanie pracy

Działalność wychowawczaszkółProgramy nauczania

Tygodniowy podział godzin

Realizacja zastrzeżeńwniesionych do arkusza

organizacyjnego

Realizacja zaleceń nadzoru pedagogicznego

Page 3: Kuratorium Oświaty

Kontrolę przeprowadzono od 15 IX – 30 X

314 szkół podstawowych

192 gimnazja

Page 4: Kuratorium Oświaty

Zatrudnienie nowych nauczycieli w roku szkolnym

2005/2006

W sytuacjach szczególnych, podyktowanych koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy placówki dyrektorzy występują do kuratora o zgodę na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji

art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty

art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela

Page 5: Kuratorium Oświaty

Liczba wydanych zgód na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji

824

543

281

Razem KN UoSO

Page 6: Kuratorium Oświaty

Wydane zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji z podziałem na przedmioty

45%

9%8%

6%

5%

4%

3%

3%

6%

2%

angielski język

niemiecki język

fizyczne wychowanie

matematyka

nauczanie indywidualne, religia

biblioteka

świetlica

przyroda

chemia, geografia, plastyka, logopedia

historia

polski język

fizyka, technika, muzyka

zintegrowane kształcenie, biologia

pedagog

wiedza o społeczeństwie

sztuka

psycholog

gimnastyka korekcyjna

Page 7: Kuratorium Oświaty

1818 dyrektorów dyrektorów

złamało przepisy złamało przepisy dotyczące zatrudnienia dotyczące zatrudnienia

nauczycielinauczycieli

Zatrudnienie nowych nauczycieli w roku szkolnym

2005/2006

Page 8: Kuratorium Oświaty

Awans zawodowyAwans zawodowy

Dokumentacja postępowania kwalifikacyjnegoDokumentacja postępowania kwalifikacyjnego

Nieprawidłowości w przebiegu postępowaniaNieprawidłowości w przebiegu postępowania

62% nauczycieli uczestniczących w 62% nauczycieli uczestniczących w

procedurach awansu, zakończy staż na stopień procedurach awansu, zakończy staż na stopień

nauczyciela dyplomowanegonauczyciela dyplomowanego

Page 9: Kuratorium Oświaty

Organizacja i planowanie pracy

98% badanych szkół opracowało

program wychowawczy

97% badanych szkół opracowało

szkolny program profilaktyki

Page 10: Kuratorium Oświaty

7 %7 % gimnazjów gimnazjów

5 %5 % szkół podstawowych szkół podstawowych

nie posiada 5 – letniego programu rozwoju

Organizacja i planowanie pracy

Page 11: Kuratorium Oświaty

100 % gimnazjów

86 % szkół podstawowych

wykorzystuje w planach wnioski z przeprowadzonego

wewnętrznego mierzenia jakości pracy

Organizacja i planowanie pracy

Page 12: Kuratorium Oświaty

92 % szkół zaplanowało działania w ramach

priorytetu dotyczącego

wykorzystania wyników

sprawdzianów i egzaminów

do planowania pracy szkoły

Organizacja i planowanie pracy

Page 13: Kuratorium Oświaty

Ponad 70 % szkół zdecydowało o

tematyce WDN po przeprowadzonej w

ubiegłym roku szkolnym ewaluacji

programu wychowawczego i szkolnego

programu profilaktyki

Działania wychowawcze szkół

Page 14: Kuratorium Oświaty

W około 30 % szkół nauczyciele

realizują własne programy nauczania.

We wszystkich szkołach, w których dokonano przeglądu realizowanych jest łącznie 459 programów własnych włączonych do SZPN

Programy nauczania

Page 15: Kuratorium Oświaty

52 % szkół uwzględniło zastrzeżenia zgłoszone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do arkuszy organizacyjnych przedstawionych do zaopiniowania w maju 2005r.

Arkusze organizacyjne szkół

Page 16: Kuratorium Oświaty

Realizacja zaleceń nadzoru pedagogicznego

Tylko Tylko 11

dyrektor nie dyrektor nie

zrealizował zrealizował

zaleceń zaleceń

otrzymanych otrzymanych

w roku szkolnym w roku szkolnym

2004/20052004/2005

Page 17: Kuratorium Oświaty

ww 3131 szkołach stwierdzonoszkołach stwierdzono

„okienka”„okienka”

ww 15 % 15 % szkół łączy się godziny szkół łączy się godziny

przedmiotów w jednym dniu bez przedmiotów w jednym dniu bez

uzasadnienia programem nauczania uzasadnienia programem nauczania

tych przedmiotówtych przedmiotów

Ocena tygodniowego rozkładu zajęć

Page 18: Kuratorium Oświaty

uaktualnienie dokumentacji i prawa

wewnątrzszkolnego (39)

planowanie i programowanie pracy

w aspekcie spójności, terminowości,

uwzględniania wniosków (39)

Wydane wnioski

Page 19: Kuratorium Oświaty

wykorzystanie wyników egzaminów i sprawdzianów do określania programu działań naprawczych i doskonalących w oparciu o wnioski z dokonanego analizy efektów(33) do modyfikacji planu nadzoru

pedagogicznego(39)do doskonalenia w ramach WDN umiejętności nauczycieli pod kątem analizowania i interpretowania wyników (17)

Wydane wnioski

Page 20: Kuratorium Oświaty

dopracowanie SZPN w zakresie problematyki ścieżek edukacyjnych (8)uzupełnienie zapisów dokumentacji o informacje dotyczące realizowanych programów nauczania (24)uzupełnienie zapisów dokumentacji o informacje dotyczące przekazywania uczniom i rodzicom zakresu wymagań edukacyjnych i przedmiotowym systemie oceniania (27)

Wydane wnioski i zalecenia

Page 21: Kuratorium Oświaty

21

opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na podstawie obowiazujacych przepisówopracowanie planu wewnetrznego mierzenia jakości pracyuwzględnienie priorytetów MEN i DKO w planach pracy szkoły

Wydane zalecenia:

Page 22: Kuratorium Oświaty

22

opracowanie programu poprawy jakości kształceniauwzględnienie treści ścieżek edukacyjnych w SZPNdokonanie zmian w tygodniowym podziale godzinzatrudnianie nauczycieli zgodnie z art. 10 KNwłaściwe prowadzenie dokumentacji postępowań na stopień nauczyciela kontraktowego

Wydane zalecenia:

Page 23: Kuratorium Oświaty

Dziękuję za uwagę