KURSPLAN Avancerad vård vid diabetes A1N .redogöra för kost- och näringslära relaterat till page 1
KURSPLAN Avancerad vård vid diabetes A1N .redogöra för kost- och näringslära relaterat till page 2
KURSPLAN Avancerad vård vid diabetes A1N .redogöra för kost- och näringslära relaterat till page 3

KURSPLAN Avancerad vård vid diabetes A1N .redogöra för kost- och näringslära relaterat till

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KURSPLAN Avancerad vård vid diabetes A1N .redogöra för kost- och näringslära relaterat till

 • Institutionen fr hlsa och lrande

  KURSPLAN

  Avancerad vrd vid diabetes A1NAdvanced Diabetes Care A1N

  15 hgskolepong/ECTS

  Kurskod: OM807A mne: OmvrdnadKursplanen gller frn: 2016-07-01 Huvudomrde: OmvrdnadDatum fr faststllande: 2016-05-19 Utbildningsomrde: VrdVersion: 2 Utbildningsniv: Avancerad niv

  1 Kursens benmning, omfattning och nivKursen ges av Hgskolan i Skvde och benmns Avan-cerad vrd vid diabetes A1N och omfattar 15 hgskole-pong. Kursen tillhr avancerad niv och har frdjup-ningsniv A1N.

  2 MlEfter avslutad kurs ska studenten kunna:

  Kunskap och frstelse

  frklara, i relation till omvrdnadstgrder ochbehandling, normal metabolism samt patofysio-logi vid diabetes

  redogra fr kost- och nringslra relaterat tilldiabetessjukdom

  redogra fr diabeteskomplikationer avseendeorsak, konsekvens och prevention

  identifiera och analysera egenvrdsbehov utifrnpersonens livssituation

  redogra fr betydelsen av nationella riktlinjeroch styrdokument inom diabetesvrd

  Frdighet och frmga

  argumentera fr olika behandlingsprinciper viddiabetes i frhllande till patientens livssituation

  planera, genomfra och utvrdera personcentre-rade vrdhandlingar som std fr patientens l-rande och egenvrd

  bedma behov av samt tillmpa frskrivning avhjlpmedel vid diabetes

  Vrderingsfrmga och frhllningsstt

  reflektera ver diabetessjukskterskans roll ochsamordning inom diabetesvrden internt svlsom externt

  vrdera erfarenhetsbaserad och vetenskapligkunskap som grund fr evidensbaserad vrd ochbehandling

  reflektera ver diabetessjukdomens komplexiteti frhllande till biologiska, sociala, psykologis-ka och kulturella aspekter

  3 InnehllI relation till omvrdnadstgrder och behandling dis-kuteras normal metabolism samt patofysiologi vid dia-betes och risk fr komplikationer. Evidensbaserad om-vrdnad vid diabetes i olika ldrar samt biologiska, so-ciala, psykologiska och kulturella aspekter p att le-va med diabetes behandlas ssom prevention, egenvrdoch livskvalitet. Frskrivning och praktisk anvndningav hjlpmedel vid diabetes behandlas under kursen.ven kost- och nringslra vid diabetes i behandlas.Grundlggande utgngspunkter fr lrande hos pati-enter med diabetes diskuteras, svl som samordningsamt riktlinjer fr organisation och uppfljning vid di-abetes.

 • 4 UndervisningsformerUndervisningen bestr av frelsningar, grupparbeten,seminarier/gruppdiskussioner och verksamhetsfrlagdutbildning.

  Undervisningen bedrivs normalt p svenska men un-dervisning p engelska kan frekomma.

  5 ExaminationKursen bedms med betygen Underknd eller God-knd.

  Fr att f betyget Godknd p hel kurs krvs att al-la examinationsmoment r godknda.

  I kursen ingr 1,5 hgskolepong verksamhetsfrlagdutbildning.

  Antalet examinationstillfllen p denna kurs r be-grnsat vad gller den del av examinationen som ut-grs av verksamhetsfrlagd utbildning. Om en studentinte godknns vid frsta tillfllet har studenten rtt attgenomfra den verksamhetsfrlagda utbildningen yt-terligare en gng.

  Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en stu-dents verksamhetsfrlagda utbildning (VFU) eller mot-svarande om studenten visar sdana allvarliga brister ikunskaper, frdigheter och frhllningsstt att patien-ternas frtroende riskerar att skadas. Nr VFU avbrytsp detta stt innebr det att studenten underknns paktuellt moment och att ett VFU-tillflle r frbrukat. Isdana fall ska en individuell handlingsplan upprttas,dr det framgr vilka aktiviteter och kunskapskontrol-ler som krvs innan studenten ges mjlighet till ett nyttVFU-tillflle p denna kurs.

  Pongregistrering av examinationen fr kursen skerenligt fljande system:

  Examinationsmoment Omfattning Betyg

  Salstentamen 4 hp/ECTS U/G

  Seminarieuppgift 2 hp/ECTS U/G

  Individuell hemtentamen 6 hp/ECTS U/G

  Individuell uppgift 3 hp/ECTS U/G

  6 BehrighetSjukskterskeexamen om 180 hgskolepong och kan-didatexamen i omvrdnad eller motsvarande, svensklegitimation som sjukskterska samt minst ett rs yr-keserfarenhet som sjukskterska.

  7 mne, huvudomrde och utbildningsomrdeKursen tillhr mnet omvrdnad. Kursen ingr i hu-vudomrdet omvrdnad vid Hgskolan i Skvde. Kur-sens utbildningsomrde r vrd.

  Varje kurs vid Hgskolan i Skvde tillhr ett m-ne. mnesindelningen anvnds bland annat fr upp-fljning och kvalitetsskring. Ett huvudomrde r ettomrde inom vilket en examen kan utfrdas. Utbild-ningsomrde r en indelningsgrund som anvnds frregeringens tilldelning av resurser fr utbildning pgrundniv och avancerad niv.

  8 Beslut om inrttande av kursen och faststllan-de av kursplan

  Kursen r inrttad av Utbildningskommittn fr hl-sa 2016-05-19. Denna kursplan r faststlld av Utbild-ningskommittn fr hlsa 2016-05-19. Kursplanen gl-ler frn 2016-07-01.

  9 Begrnsningar i examenKursen kan inte ing i examen med annan kurs, vars in-nehll helt eller delvis verensstmmer med innehlleti denna kurs.

  10 vrigtYtterligare information lmnas om kursen p Hg-skolans utbildningssidor p webben infr respektivekurstillflle.

  Nationella och lokala styrdokument fr Hgskolansverksamhet finns tillgngliga p Hgskolans webb-plats.

  Efter kursen sker en utvrdering av utbildningen drstudenternas erfarenheter och synpunkter inhmtas.Utvrderingens frmsta syfte r att bidra till frbtt-ringar av kursen. Studenterna ska informeras om resul-tatet av kursutvrderingen.

  11 Kurslitteratur och vriga lromedelAgardh, C.-D. & Berne, C. (Red.) (2009). Diabetes.(4:e uppl.) Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-09331-1.

  Edberg, A-K. m.fl. (Red.) (2013). Omvrdnad pavancerad niv: krnkompetenser inom sjukskters-kans specialistomrden. Lund: Studentlitteratur. ISBN9789144071459.

  Hans, R. (2014). Typ 1 diabetes hos barn, ungdo-mar och unga vuxna: hur du blir expert p din egen

 • diabetes. (6:e uppl.) Uddevalla: BetaMed AB. ISBN9789197512060.

  Klang Sderkvist, B. (Red.) (2013). Patientunder-visning. (3:e uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN9789144082561.

  Wikblad, K. (Red.) (2012). Omvrdnad vid diabetes.

  (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-08315-5.

  Vetenskapliga artiklar, styrdokument och annat ma-terial tillkommer.

  Senaste upplaga av kurslitteraturen ska anvndas ominte annat anges.