KURSUS PASCA PERALIHAN KERJAYA ITU PENDAPATAN PENCEN BAGAIMANA LAYANAN CUKAI TERHADAP PENDAPATAN PENCEN…

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • KURSUS PASCA PERALIHAN KERJAYA (PERSARAAN) TAHUN 2017

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  31 OGOS 2017

 • PERSEDIAAN PERSARAAN DARI ASPEK PERCUKAIAN

  http://www.hasil.gov.my/http://www.hasil.gov.my/
 • MENTERI KEWANGAN

  MENTERI KEWANGAN 2

  TIMBALAN MENTERI KEWANGAN II

  KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN

  TIMBALAN MENTERI KEWANGAN I

 • 1 MAC 1996

  DIPERBADANKAN

  DI BAWAH

  AKTA LHDNM

  1995

 • LHDNM bertanggungjawab bagi keseluruhan pentadbiran cukai

  langsung di bawah akta berikut :

  Akta Cukai Pendapatan 1967

  Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967

  Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976

  Akta Penggalakan Pelaburan 1986

  Akta Setem 1949

  Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan 1990

  Fungsi LHDNM

 • APA ITU PENDAPATAN PENCEN

  BAGAIMANA LAYANAN CUKAI TERHADAP PENDAPATANPENCEN

  APA YANG PERLU DIBUAT SEBELUM PENCEN/BERSARA

  TANGGUNGJAWAB SELEPAS PENCEN/BERSARA

  MAKLUMAT UMUM TENTANG CUKAI PENDAPATAN

  Jenis pendapatan yang layak kena cukai Tanggungjawab pembayar cukai di bawah STS Pelepasan yang layak dituntut Pengecualian yang layak diperolehi Antara produk terkini LHDNM

  TOPIK

 • bayaran yang diterima oleh pesara kerana persaraan

  bayaran diterima melalui penyertaan dalam satu skimpencen/skim yang serupa atau tabung pencen

  a sum of money paid regularly especially as aretirement benefit

  mengikut kamus dewan wang sara yang diterimaselepas mencapai umur persaraan

  Mengikut ACP 1967 pendapatan pencen merupakansalah satu jenis pendapatan yang layak dikenakan cukai dibawah subseksyen 4(e)

  APA ITU PENDAPATAN PENCEN

 • Ada empat (4) jenis manfaat yang diterima oleh pesaraawam (yang memilih skim pencen)

  1. Wang Ganjaran(dibayar sekali gus pada waktu persaraan -dikecualikan di bawah Jad 6 per 25A)

  2. Gantian Cuti Rehat(dibayar pada waktu persaraan - dikecualikan di bawahJad 6 per 25A)

  3. Kemudahan Perubatan di hospital kerajaan(dikecualikan di bawah sub-seksyen 13(1)(b)(i))

  4. Pencen(dibayar secara bulanan)?

  BAGAIMANA LAYANAN CUKAI TERDAPAT PENDAPATAN PENCEN

 • Capai umur persaraan

  Disebabkan keuzuran/sakit

  Meninggal dunia (pencen diterima oleh balu, anak atausaudara tanggungan)

  KATEGORI PENCEN

 • Daripada tabung pencen yang tidak diluluskan- Skim pencen bukan kerajaan perlu mendapat

  kelulusan LHDNM untuk pengecualian cukai ataspencen yang diterima oleh pekerja setelahbersara

  Menerima lebih daripada satu pencen(ACP 1967, Para 30 Jadual 6)- Pengecualian diberikan ke atas amaun pencen

  yang tertinggi

  Bersara sebelum mencapai umur persaraan wajib

  PENCEN YANG DIKENAKAN CUKAI

 • Jika pekerja memilih bersara secara pilihan sebelum umurwajib bersara (55 tahun) atau bersara tidak disebabkankeuzuran/sakit, pencen yang diterima adalah dikenakancukai sehingga mencapai umur 55 tahun

  BERSARA SECARA PILIHAN

 • Jika pekerja memilih bersara secara pilihan sebelum umurwajib bersara (55 tahun) atau bersara tidak disebabkankeuzuran/sakit, pencen yang diterima adalah dikenakancukai sehingga mencapai umur 55 tahun

  KELAYAKAN DAN SYARAT PENCEN YANG DIKECUALIKAN CUKAI

  KELAYAKAN SYARAT

  Capai umur persaraan wajib 55 tahun atau tertakluk kepada undang-undangbertulis

  Pencen disebabkan keuzuran/sakit Disahkan oleh Lembaga Perubatan

  Pencen kecederaan dan cacat anggota Khas untuk pasukan keselamatan- Alami kecederaan/kecacatan semasa bertugas- Pencen yang diterima oleh balu/tanggungan

  Pencen balu dan anak-anak yatim Dibayar oleh mana-mana skim pencen yang diluluskan

 • Salah satu peranan dan tanggungjawab Bakal Pesara

  - pastikan cukai pendapatan / pinjaman perumahan / hutangkerajaan lain dikemaskini dan diselesaikan.

  rujukan: www.jpapencen.gov.my

  APA YANG PERLU DIBUAT SEBELUM BERSARA

 • Kemaskini fail cukai pendapatan

  Kemukakan salinan CP21/CP22A/CP22B yang lengkap diisioleh majikan ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan

  TANGGUNGJAWAB SEBELUM BERSARA

 • Surat yang dikeluarkan kepada bakal pesara yangmenyatakan kedudukan tanggungan cukai sehingga haripersaraan

  SURAT PENYELESAIAN CUKAI INDIVIDU (SPC)

 • Bagaimana untuk mendapatkan SPC ini?

  1. Borang CP22B Pemberitahuan pekerja berhenti kerja /bersara / meninggal dunia oleh majikan kerajaan

  - Majikan perlu mengisi Borang CP22B dan hantar ke LHDNMdalam tempoh 6 bulan sebelum pekerja bersara

  - borang CP22B boleh dicetak dari laman webLHDNM

  - permohonan SPC melalui laman web (e-SPC)boleh dilaksanakan mulai 01 Ogos 2010

  - Majikan boleh mengemukakan Borang CP22B melalui suratatau cara kediri kepada Unit Khidmat Pelanggan CawanganLHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pekerja

  - Pastikan samada anda mempunyai nombor fail cukai atautidak. Sekiranya tidak pasti, sila telefon mana-manacawangan LHDNM untuk pengesahan denganmenggunakan nombor kad pengenalan baru dan lama

 • 2. Apa yang perlu anda lakukan di Pejabat Lembaga HasilDalam Negeri Malaysia?

  - Berjumpa pegawai di Kaunter Khidmat Pelanggan bagiurusan SPC dan mengemaskinikan fail cukai individu.

  - Anda juga dinasihatkan supaya memastikan semua BorangNyata Cukai Pendapatan (BNCP) bagi tahun-tahunkebelakang telah dikembalikan kepada LHDNM.

  - Sekiranya ada BNCP yg belum diisi, tuan/puan perlumengisi borang cukai bagi tahun yang berkenaan dandihantar bersama dengan penyata pendapatan.

 • Samb

  - Hubungi cawangan yang berkenaan untuk bertanyakanstatus taksiran cukai, sekiranya ada borang cukai yangbelum dihantar, sila bawa bersama penyata pendapatantahun yang berkenaan dan borang cukai boleh diisi terussemasa berjumpa pegawai di kaunter khidmat pelanggan.

  - Piagam Pelanggan LHDNM menetapkan SPC dikeluarkandalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkapditerima.

 • Kedudukan SPC

  Ada baki cukai tertunggak/kena bayar

  Tiada cukai tertunggak/tidak layak kena cukai

 • Apa yang berlaku jika:

  - Ada baki cukai tertunggak/kena bayar

  Jumlah baki tertunggak /kena bayar akan ditolakdari amaun ganjaran yang akan dikeluarkan olehJabatan Perkhidmatan Awam.

  - Tiada cukai tertunggak/tidak layak kena cukai

  Surat pelepasan (Nil Clearance) akan dikeluarkan

 • SURAT PENYELESAIAN CUKAI (SPC) BAGI PEGAWAIKERAJAAN YANG AKAN BERSARA

  - Penyata Pendapatan (Borang EC) perlu disimpan dalamtempoh 7 tahun

  - Sekiranya BNCP diterima ia perlu dikembalikan denganmelaporkan pendapatan bagi tempoh berkenaan

  MAKLUMAT TAMBAHAN

 • Pesara masih mempunyai tanggungjawab untukmelaporkan pendapatan dan menghantar BNCPjika:

  menerima pendapatan lain yang dikenakancukai

  TANGGUNGJAWAB SELEPAS BERSARA

 • a) Perniagaan

  b) Penggajian

  c) Dividen, faedah dan diskaun

  d) Sewa, royalti dan premium

  e) Pencen, anuiti dan lain-lain bayaran berkala

  f) Apa-apa perolehan atau keuntungan lain

  PENDAPATAN YANG DIKENAKAN CUKAI

 • Selepas daripada tarikh anda bersara, sekiranyaanda tidak lagi mempunyai pendapatan yang bolehdikenakan cukai, anda boleh mengemukakanpermohonan ke Cawangan di mana fail andaberada untuk penutupan fail

  Anda juga perlu memastikan akaun anda telahtidak mempunyai baki yang perlu dijelaskan ataubaki yang perlu dibayar balik bagi membolehkanproses penutupan fail cukai pendapatan dilakukan

  Tindakan Selepas Bersara

 • Perlukah kita menghantar Borang Cukai setelah kitabersara ?

  Kes 1 : En. Ramli bersara pada bulan Julai 2017 dan SPCtelah dikeluarkan dalam bulan tersebut.

  En. Ramli masih perlu mengisi borang cukai (BE 2017) danmenghantar borang tersebut ke LHDNM. Ini kerana SPCyang dikeluarkan hanya mengambilkira pendapatannyasehingga gaji bulan Julai 2017.

  Sekiranya beliau mempunyai pendapatan lain selepasbersara, beliau perlu melaporkannya di dalam Borang BE/B2017. Sekiranya beliau tidak mempunyai pendapatan lain,hanya masukkan pendapatan beliau sehingga gaji bulanJulai 2017 sahaja.

  Senario kes???

 • Kes 2 : Pn. Linda bersara bulan Ogos 2017 dan SPCtelah dikeluarkan dalam bulan tersebut. Beliau tidakakan bekerja lagi dan ingin menutup fail cukaipendapatan beliau.

  - Pn. Linda perlu mengisi borang cukai (BE 2017)dan menghantar borang tersebut ke LHDNM.

  - Pn. Linda perlu menulis surat permohonan kecawangan yg berkenaan untuk menutup fail cukaibeliau dengan memberi pengesahan bahawa diatidak akan mempunyai sumber pendapatan lagiselepas bersara.

  - Fail akan ditutup sekiranya Pn. Linda tidakmempunyai baki cukai tertunggak.

 • Kes 3 : En. Zaki bersara bulan Mac 2017 dan SPCtelah dikeluarkan. En. Zaki akan membuka perniagaansendiri. Bagaimana beliau perlu melaporkanpendapatan beliau ?

  - En. Zaki perlu menyediakan akaun perniagaan beliausehingga Disember 2017. Beliau perlu mengisi BorangB 2017 (bagi pendapatan perniagaannya) danmenghantar borang tersebut ke LHDNM. Pendapatangaji beliau juga perlu dilaporkan di dalam borang yangsama.

  - Tarikh akhir menghantar Borang B adalah sehingga 30Jun 2018.

 • - Sekiranya anda mempunyai pendapatan, anda masih perlumenghantar BNCP (Borang BE/B) bagi melaporkanpendapatan yang diterima pada tahun persaraan anda dantahun-tahun seterusnya.

  - Bagi kes 1-3, Borang BE/B perlu dihantar ke LHDNM dalamtempoh yang ditetapkan. (30 April / 30 Jun setiap tahunberikutnya)

  Kesimpulan daripada persoalan :

 • a) Perniagaan

  b) Penggajian

  c) Dividen, faedah dan diskaun

  d) Sewa, royalti dan premium

  e) Pencen, anuiti dan lain-lain b