KVIZ IZ BIOLOGIJE

  • View
    129

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KVIZ IZ BIOLOGIJE. ZA IX RAZRED. 1. ta je elija?. 2. Koja je razlika izmeu Golijevog aparata i engoplazmatine mree?. 3. ta su mitohondrije, a ta lizozomi?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

KVIZ IZ BIOLOGIJE

KVIZ IZ BIOLOGIJEZA IX RAZRED1. ta je elija?

2. Koja je razlika izmeu Golijevog aparata i engoplazmatine mree?3. ta su mitohondrije,

a ta lizozomi?

4. Dopuni:Molekul DNK sastoji se od dva spiralno uvijena lanca izmeu kojih postoje poprene veze. Lance izgrauju molekuli ___________ _________, dok su poprene veze izgraene od __________ _______.5. Koja je razlika izmeu kariotipa i kariograma?

6. ta je mitoza,a ta mejoza? 7. Izbaci uljeza:-profaza,-interfaza,-metafaza,

-anafaza, -telofaza.8.ta je zigot?

9. Dopuni:U _____ dolazi do skraivanja diobenog vretena.U ______, od bjelanevinastih niti i centriola se obrazuje diobeno vreteno.U ______ hromozom su ,,stigli na polove elija, izduuju se i opet dobijaju izgled dugakih. Tankih niti.U ______ hromozomi imaju izgled niti, koje poinju da se skrauju i postaju deblje.10. Kako se naziva direktna dioba elije, tj. jedra?

11. Gdje se najee nalazi epitelno tkivo?Kako se ono drugaije naziva?

12. Nabroj vrste vezivnog tkiva.

13. Najvra je hrskavica izmeu kimenih prljenova. Zato?

14.

Opii kotano tkivo.15. Dopuni__________ tkivo izgrauje miie koji su vezani za kosti.__________ je teno vezivno tkivo.__________ tkivo gradi zidove unutranjih organa: crijeva, sudova, mokrane beike.Nervno tkivo grade nervne elije ________ i ________ elije- neuroglija.____________ ______ je materija koja se nalazi izmeu elija tkiva.16. Koja je uloga kotano-miinog sistema?

17. ta titi tijelo od isuivanja, infekcija i povreda?18. Koji sistem lui hormone, organske materije koje reguliu rad organa i promet materija?19. Dopuni:Sistem za cirkulaciju- ovim sistemom se kreu tjelesne tenosti koje prenose ______, ______ i druge materije.

Polni sistem- proizvodi polne elije i _______.

Sistem za varenje ima ulogu u ______ i upijanju hranjivih materija.Sistem za izluivanje- proizvodi _______, kojom se izluuju tetne materije nastale u organizmu.

Sistem za razmjenu gasova- zaduen je za razmjenu gasova izmeu organizma i ________.20. ta predstavlja sistem organa?21. Za ta nam je potrebna hrana? (navedi 4 razloga)

22. Kako se drugaije nazivaju sloeni, a kako prosti eeri ?23. Koliko posto organizma ine bjelanevine, koliko ugljeni hidrati, a koliko masti?24.ta je avitaminoza?

25.

Nabroj 4 razloga zbog ega je voda potrebna naem organizmu26. Nabroj organe za varenje.27. Dopuni:Zubi su usaeni u gornju i donju vilicu. Prvi zubi se zovu ______ zubi i ima ih ___.

________ je najea bolest ljudi, a njeni uzronici su bakterije. Zub posteje meki i porozan i mijenja boju.______ otkidaju hranu

______ kidaju hranu.

______ zvau hranu.28. Dopuni:

Prilikom gutanja _______ spreava da hrana ue u nosnu duplju, a __________ spreava ulazak hrane u dunik.

______ je kesasti organ u obliku slova J.

______ je najdui dio crijeva.

Talasasti pokreti miia koji pomjeraju hranu u jednom pravcu se nazivaju _________.

__________ je upijanje hranjivih materija.29. Izbaci uljeza:

Tripsin, Himotripsin, Labferment, Amilaza, Lipaza, Maltaza.30. Koja je razlika izmeu mehanikog i hemijskog varenja ?31.

Od ega se sastoji krv?32. Koja je uloga leukocita?

33. Kojoj krvnoj grupi daje a od koje prima ?AB+O-34. ta je krvni serum?

35. ta je limfa?

36. ta je srce?

37. Opii arterije. ( uloga, kako su razgranate)

38. Kako funkcionie srce?

39. Kako funkcionie mali, a kako veliki krvotok? (opii)

Mali krvotok40. Dopuni:Limfa pritie mnogo sporije od krvi, jer limfni sistem nema _____ kao to je srce.

Limfnom sistemu pripadaju i ______ i _______.

Slezina se nalazi u _____, _____ _____ ______ _____.U slezini nastaju _______, razgrauju se istroeni _______, a ima i funkciju depoa krvi.

Krv bogata kiseonikom ili _______ krv.

Krv bogata ugljenik(IV)-oksidom ili _________ krv.41. ta je antigen,a ta antitijelo?42. Kako napada fagocit, a kako limfocit?

43.

ta je imuno serum?44. Dopuni:Vazduh ulazi u tijelo kroz dva otvora na nosu-______.

Iz nosne duplje vazduh dolazi u _______-organ u kome se ukrtaju putevi _____ i ______.

Plua su smjetena u ______. Postoje ____ pluna krila, koja su ______, lijevo pluno krivo ima ____, a desno _____ renja.Prilikom disanja, plua prate pokrete grudnog koa. Njega pokreu _______, ________ i __________.

U krvi se kiseonik vezuje za _______, gradei __________.

Razmjena gasova izmeu elija i krvi, kao i procesi razgradnje hranjivih materija i oslobaanje energije zove se- ______ ______.HVALA NA PANJI Zapamtite: Vano je uestvovati.